Regulamin

Regulamin sprzedaży w sklepach stacjonarnych i online

Poniższe warunki sprzedaży i dostawy obowiązują podczas zakupów dokonywanych w Sklepach stacjonarnych JYSK lub na JYSK.pl z dostawą na terenie Polski. Wszystkie umowy dotyczące sprzedaży w Sklepach JYSK lub na JYSK.pl powinny być zawarte w języku polskim. Kupujący muszą mieć ukończone 18 lat, aby dokonać zakupu w Sklepach JYSK na terenie Polski lub na JYSK.pl

Definicje

JYSK.pl lub Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.JYSK.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów Towarów;

JYSK sp. z o.o. lub JYSK – „JYSK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Meteorytowej 13 (kod pocztowy 80-299), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 36908, NIP 586-20-16-763, REGON: 191873139, numer BDO 000002848, o kapitale zakładowym 85.003.428,60 zł;

JYSK A/S – spółka JYSK A/S z siedzibą w Sødalsparken 18, DK-822 Brabrand, Dania (VAT nr 13590400).

Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym lub Sklepach stacjonarnych JYSK niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego 

Klient lub użytkownik – osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w tym osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży z JYSK bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  lub Konsument, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych dokonujący zakupów na JYSK.pl lub w Sklepach JYSK, albo korzystający z innych usług oferowanych przez JYSK w tym na stronie JYSK.pl;

Sklepy stacjonarne JYSK lub Sklepy JYSK – sieć zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sklepów oznaczonych logo JYSK należących do JYSK sp. z o.o., w których Klient może dokonywać zakupów Towarów;

Towary lub artykuły – produkty (artykuły) prezentowane w Sklepie Internetowym lub oferowane w Sklepach stacjonarnych JYSK. Przesyłka wielkogabarytowa - przesyłka krajowa, w skład której wchodzi jedna lub więcej paczek o łącznej masie powyżej 31,5 kg.

Przesyłka kurierska – przesyłka krajowa, w skład której wchodzi jedna lub więcej paczek o łącznej masie do 31,5 kg.

Postanowienia ogólne

Prezentowane w Sklepie Internetowym i Sklepach stacjonarnych JYSK informacje dotyczące Towarów, a w szczególności opisy, parametry techniczne i ceny nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.

Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego stosownie do jego przeznaczenia. Klient jest zobligowany do powstrzymywania się od jakichkolwiek zachowań, które mogłyby wpłynąć negatywnie na właściwe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym dostarczania/rozsyłania treści o charakterze bezprawnym. Klient, akceptując treść Regulaminu oświadcza, że nie naruszy wskazanych wyżej zakazów.

W celu korzystania ze strony JYSK.pl i Sklepu Internetowego, w tym do składania zamówień, niezbędne są: dowolne urządzenie z dostępem do sieci Internet; aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail); minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2019 r. Regulamin może być zmieniony przez JYSK z ważnego powodu: (i). wydania przez sąd powszechny orzeczenia lub wydania przez organ państwowy decyzji skutkującej koniecznością zmiany regulaminu, (ii) zmiany przepisów prawnych w zakresie działalności prowadzonej przez JYSK sp. z o.o., (iii). istotnej zmiany sytuacji rynkowej w zakresie działalności prowadzonej przez JYSK, (iv).

poprawy przez JYSK bezpieczeństwa, funkcjonalności lub poziomu ochrony danych osobowych, (v). rozszerzenia bądź ulepszenia funkcjonalności Sklepu Internetowego lub JYSK.pl lub rezygnacji z udostępniania niektórych funkcjonalności w ramach Sklepu Internetowego lub JYSK.pl. Zmiana regulaminu obowiązuje w terminie podanym przez JYSK nie wcześniej jednak niż w przeciągu 14 dni od dnia udostępnienia informacji o jego zmianie na stronie internetowej JYSK.pl wraz z ujednoliconym tekstem regulaminu. Zamówienia na Towary złożone przed wejściem w życie nowego regulaminu podlegają zasadom określonym w dotychczasowym regulaminie, chyba że co innego wynika z przepisów prawa; zmiana regulaminu nie wpływa na prawa i obowiązki stron umowy ze Sklepu Internetowego ukształtowane przed wejściem w życie tej zmiany, chyba że co innego wynika z przepisów prawa. Dla związania Klienta zmienionym regulaminem wymagana jest akceptacja jak przy pierwszej rejestracji; brak akceptacji jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy. Ponadto Klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Aktualna treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.JYSK.pl, gdzie możliwe jest nieodpłatne zapoznanie się z jego treścią, jak również nieodpłatne pobranie wersji elektronicznej lub sporządzenie wydruku pod adresem Regulamin. Do umów zawartych przed dniem 01.03.2019 r. stosuje się zapisy regulaminu z dnia 31.07.2018 r., którego treść zawiera Załącznik nr 2 do Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego. Ewentualne spory powstałe pomiędzy JYSK a Konsumentem lub osobą fizyczną zawierająca umowę sprzedaży z JYSK bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Wymagane przez przepisy ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym informacje, w tym na temat możliwości nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu oraz adresów punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego są dostępne pod poniższym adresem: https://jysk.pl/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu

Pod powyższym adresem znajdują się również wymagane przez przepisy prawa informacje o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

Ostatnia aktualizacja: 2024-05-14

1. Ceny

Ceny Towarów w Sklepie Internetowym umieszczane są przy Towarach na stronie JYSK.pl i w koszyku:

 • Ceny wyrażone są w złotych polskich.
 • Ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 • Ceny nie zawierają informacji o kosztach przesyłki Towarów, szczegóły kosztów przesyłki znajdziesz tutaj.
 • Ceny na JYSK.pl są takie same jak w sklepach stacjonarnych JYSK, za wyjątkiem akcji marketingowej Cyber Monday oraz kampani w pojedynczych sklepach związanych z otwarciem nowego sklepu lub reotwarciem sklepu po przebudowie.
 • Wszystkie ceny są aktualizowane na bieżąco. Ewentualne błędy w cenach na JYSK.pl oraz w gazetkach promocyjnych zobowiązujemy się poprawić tak szybko jak to będzie możliwe.
 • Ceną za dokonany zakup w Sklepie Internetowym, która wiąże Klienta jest cena Towaru podana w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową na stronie Sklepu Internetowego powiększona o koszty przesyłki Towaru na adres podany przez Klienta.

Gwarancja ceny

W JYSK oferujemy wszystkim Konsumentom 30-dniową gwarancję ceny.

Jeśli znajdziesz produkt, który kupiłeś w JYSK, w niższej cenie (zarówno w sklepie JYSK jak i w sklepie konkurencyjnej sieci handlowej) w okresie 30 dni od dokonania jego zakupu w JYSK, zwrócimy Ci różnicę na kartę podarunkową JYSK, którą możesz wykorzystać w polskich sklepach JYSK albo podczas zakupów na JYSK.pl. Gwarancja ceny obowiązuje w odniesieniu do wszystkich polskich sklepów JYSK zarówno stacjonarnych, jak i sklepu online.

Z gwarancji ceny możesz skorzystać przy łącznym spełnieniu poniższych warunków:

 • Porównywane produkty (oferowane w sklepach JYSK lub przez konkurencyjną sieć handlową) muszą być fabrycznie nowe i identyczne w 100% z produktem, który zakupiłeś wcześniej w JYSK po wyższej cenie (ten sam model i taka sama specyfikacja techniczna, czyli taki sam producent/marka, data produkcji, kolor, wymiary, dodatki/akcesoria, wielkość, zawartość itp.).
 • Roszczenie wynikające z gwarancji ceny musi zostać zgłoszone do JYSK w terminie 30 dni od momentu dokonania droższego zakupu produktu w sklepie stacjonarnym JYSK lub otrzymania dostawy ze sklepu JYSK online.
 • Cena niższa produktu  musi obowiązywać (w konkurencyjnej sieci handlowej lub w sklepach JYSK) w tym samym czasie, w którym obowiązywała cena za jaką dokonałeś zakupu lub w okresie w jakim obowiązuje gwarancja ceny.
 • Musisz przedstawić dowód zakupu towaru dokonanego wcześniej w sklepie JYSK po wyższej cenie.
 • Musisz przedstawić dowód, że w sklepach konkurencyjnej sieci handlowej lub w sklepach JYSK cena danego produktu była niższa od ceny zakupu produktu w JYSK w dacie jego dokonania (np. gazetka, oferta, link itp.).

Wyjątki od gwarancji ceny:

 • Gwarancja ceny nie obowiązuje w przypadku powołania się na cenę niższą porównywanego produktu, oferowaną w sklepach JYSK w ramach promocji dotyczących: ostatnich sztuk, ofert związanych z otwarciem nowego sklepu JYSK i ponownym otwarciem sklepu JYSK, modeli powystawowych, specjalnych zamówień i sezonowych wyprzedaży.
 • Gwarancja ceny nie obowiązuje w zakresie niższych cen porównywanych produktów, które są oferowane przez podmioty dokonujące sprzedaży za pośrednictwem wszelkiego rodzaju portali aukcyjnych i platform sprzedażowych (np. allegro, OLX, itp.).
 • Gwarancja ceny nie odnosi się do kosztów dostawy i specjalnych kosztów transportu.
 • Gwarancja ceny odnosi się tylko do zakupów indywidualnych (nie dotyczy zakupów firmowych lub instytucjonalnych na fakturę, w tym dokonywanych przez osobę fizyczną zawierającą umowę sprzedaży z JYSK bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

W celu skorzystania z gwarancji ceny zachęcamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta lub do wizyty w jednym z naszych sklepów stacjonarnych.

2. Płatność

Podczas składania zamówienia na JYSK.pl, w koszyku Klient zobaczy łączną cenę zakupu (zawierającą VAT), oraz koszty transportu. Jest to całkowita cena zakupu.

Za Towary prezentowane w Sklepie Internetowym oraz dostawę, Klient może według swego wyboru zapłacić podczas składania zamówienia przez system płatności online PAYU, przelewem tradycyjnym, kartą podarunkową lub za pobraniem (w momencie odbioru Towaru od przewoźnika).

Ze względów bezpieczeństwa płatność gotówką przy odbiorze jest możliwa tylko w przypadkach, gdy wartość zamówionych Towarów nie przekracza kwoty 5 000 zł dla przesyłek wielkogabarytowych (Rhenus) i kurierskich (DHL). Natomiast płatność kartą jest możliwa w przypadku zamówień wielkogabarytowych (Rhenus), gdy maksymalna wartość zamówienia wynosi 20 000 zł, oraz 5 000 zł dla przesyłek kurierskich (DHL). Dodatkowa opłata za płatność przy pobraniu jest stała i wynosi odpowiednio 15 zł dla Przesyłek wielkogabarytowych i 5 zł dla Przesyłek kurierskich.

3. Potwierdzenie zamówienia

Po złożeniu zamówienia wyślemy Ci za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenie zamówienia, zawierające informacje dotyczące złożonego zamówienia, adresu dostawy, wybranej metody płatności, daty dostawy, cen, danych kontaktowych Centrum Obsługi Klienta, prawa odstąpienia od umowy, rozszerzonego prawa do zwrotu towaru oraz trybu postępowania reklamacyjnego i gwarancji.

Pamiętaj, że e-mail z potwierdzeniem zamówienia nie jest traktowany jako ostateczna akceptacja zamówienia przez JYSK. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest wiadomość e-mail z informacją o wysyłce Towaru i po jej otrzymaniu nie możesz modyfikować już swojego zamówienia (nadal jednak możesz zrezygnować z zamówienia zgodnie z naszymi zasadami zwrotu lub wymiany). Na dowolnym etapie realizacji zamówienia możesz odmówić jego przyjęcia, w tym przypadku (jeżeli dokonałeś już płatności za zamówienie) otrzymasz pełny zwrot pieniędzy.

Jeśli chcesz poprosić o ponowne przesłanie Ci potwierdzenia Twojego zamówienia, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta.

Najpóźniej w chwili dostarczenia zamówionych Towarów wyślemy Ci za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenie zawarcia umowy na Twój adres e-mail. Potwierdzenie zamówienia zawiera w szczególności informacje dotyczące głównych cech świadczenia JYSK sp. z o.o., oznaczenia JYSK sp. z o.o., łącznej ceny i innych opłat i kosztów, prawa odstąpienia od umowy, trybu postępowania reklamacyjnego i gwarancji, terminu dostawy, sposobu i terminu zapłaty; kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą; obowiązku JYSK sp. z o.o. dostarczenia rzeczy bez wad.

4. Faktura

Po nadaniu przesyłki wyślemy Ci za pomocą poczty elektronicznej wiadomość z załączoną fakturą oraz informacjami dotyczącymi złożonego zamówienia, adresu dostawy, wybranej metody płatności, daty dostawy, cen, danych kontaktowych Centrum Obsługi Klienta.

Wszelkie informacje dotyczące warunków gwarancji i instrukcji pielęgnacji zakupionych przedmiotów w sklepie internetowym JYSK.pl zostaną dołączone do wiadomości e-mail z fakturą.

Informację o wysłaniu zamówienia otrzymasz także na numer telefonu komórkowego, który podałeś w formularzu podczas składania zamówienia.

5. Dostawa

W JYSK oferujemy różne opcje dostawy:

1. Odbiór zamówienia w sklepach stacjonarnych JYSK

Usługa Click & Collect jest dostępna dla wszystkich artykułów, które są dostępne w naszych sklepach (nie dotyczy artykułów, które występują w wielu wariantach i oznaczone są w nazwie słowem mix). Po skorzystaniu z usługi Click & Collect, w ciągu 30 minut otrzymasz od sklepu wiadomość potwierdzającą, że Twoje zamówienie jest gotowe do odbioru. Zamówienie należy odebrać w wybranym sklepie w godzinach jego otwarcia, w ciągu dwóch kolejnych dni roboczych. Za zamówienie zapłacisz przy odbiorze w sklepie JYSK. 

Kup on-line – odbierz w sklepie – usługa dostępna jest dla bardzo wielu produktów, w tym towarów dostępnych wyłącznie w ofercie sklepu internetowego. Sklepy nie posiadają na stanie produktów dostępnych tylko on-line, dlatego też czas oczekiwania na ich sprowadzenie do sklepu wynosi od od 4-9 dni roboczych. Po otrzymaniu informacji o realizacji zamówienia masz 7 dni na odebranie towaru ze sklepu. 

Za zamówienie płacisz z góry podczas dokonywania zakupu na JYSK.pl. Żeby utworzyć zamówienie on-line z odbiorem w sklepie należy wyszukać wybrany artykuł, kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” i w opcjach dostawy wskazać sklep, do którego mamy dostarczyć zakupy. 

Z usługi "Kup on-line - odbierz w sklepie" możesz skorzystać tylko wówczas, kiedy wartość zamówienia przekracza 249 PLN.  

Jeśli chcesz zamówić produkty, które są aktualnie dostępne w naszych sklepach zalecamy utworzenie rezerwacji „Click&Collect”. Usługa "Kup on-line - odbierz w sklepie" polecana jest jeśli chcesz kupić produkty, które w danym momencie nie są dostępne w sklepie, w tym między innymi artykuły z oferty tylko on-line. Obie opcje dostawy są bezpłatne, ale wybierając "Click&Collect" możesz szybciej odebrać zarezerwowane produkty i nie płacisz za nie z góry. 

Jak zrobić zamówienie z odbiorem w sklepie?

2. Wysyłka zamówienia na wskazany adres

Towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

W Sklepie Internetowym, w zależności od wielkości zamówienia, rozróżniamy dwa typy dostaw:

Wysyłka artykułów jako Przesyłki kurierskie. Mniejsze artykuły to np. kołdry, ręczniki, pościel, mniejsze meble, itp.

Wysyłka artykułów jako Przesyłki wielkogabarytowe. Duże artykuły to np. materace, łóżka i meble. Sklep Internetowy określa sposób dostawy na podstawie rodzaju zakupionych artykułów.

JYSK poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane z ewentualnymi problemami z dostawą, jeśli wystąpią one po stronie JYSK i konieczne będzie podzielenie zamówienia na dostawy częściowe.

Zalecamy podanie numeru telefonu komórkowego podczas składania zamówienia, aby Sklep Internetowy lub przewoźnik realizujący dostawę mogli się z Tobą skontaktować.

Prosimy, abyś upewnił się, że nazwa, adres i przewidywany termin dostawy na fakturze są prawidłowe.

Ewentualne opóźnienia w dostawach mogą wystąpić w okresach realizacji zwiększonej ilości zamówień oraz w okresie zimowym ze względu na warunki pogodowe.

Przesyłki kurierskie (mniejsze artykuły):

Zamówienia wysyłane jako Przesyłki kurierskie, zwykle dostarczamy w terminie od 2 do 3 dni roboczych.

Możesz wybrać jedną z poniższych opcji:

Odbiór w punkcie lub automacie paczkowym

Możesz odebrać swoje zamówienie w punkcie odbioru lub w automacie paczkowym wybranym podczas składania zamówienia. Cena dostawy do punktu zaczyna się od 10,95 zł.

Dostawa do domu

Wysyłka zostanie dostarczona na adres wskazany przez Ciebie podczas składania zamówienia. Cena dostawy kurierem zaczyna się od 12,95 zł. Przesyłki, które dostarcza firma kurierska DHL dostarczane są do drzwi mieszkania. Przesyłki, które dostarcza firma kurierska DPD dostarczane są do pierwszych drzwi (np. w przypadku bloku –drzwi do klatki).

Zawężenie godzinowe dostawy

Standardowo dostawy Przesyłek kurierskich są realizowane w dni robocze w przedziale godzinowym 12:00-17:00. Oferujemy również dla wybranych kodów pocztowych, za dodatkową opłatą, dodatkowe okna czasowe do godz. 9:00 oraz do godz. 12:00.

Powiadomienia dotyczące dostawy

Od momentu złożenia zamówienia do momentu dostawy możesz spodziewać się następujących powiadomień:

 • Kiedy Twoje zamówienie zostanie spakowane i przekazane przewoźnikowi, otrzymasz SMS i e-mail potwierdzający nadanie przesyłki, a także fakturę oraz szczegóły dotyczące śledzenia przesyłki.
 • Kiedy Twoje zamówienie dotrze do Magazynu Przewoźnika otrzymasz SMS z informacją o planowanym terminie dostawy.
 • Będziemy informować Cię na bieżąco o ewentualnych zmianach dostawy.
 • Przewoźnik skontaktuje się z Tobą sms-owo w dniu dostawy i powiadomi Cię o planowanym zawężonym do 2 godzin terminie realizacji dostawy.

Przesyłki wielkogabarytowe:

W przypadku przesyłek wielkogabarytowych czas oczekiwania na realizację dostawy wynosi od 3-5 dni roboczych. Cena dostawy zaczyna się od 54,95 zł.

W standardowej cenie przesyłki dostawa odbędzie się bez wniesienia. Podczas składania zamówienia możesz wybrać dodatkowo opcję wniesienia do dowolnego pomieszczenia w mieszkaniu (niezależnie od piętra).

Dostawy Przesyłek wielkogabarytowych są realizowane w przedziale godzinowym 8:00-20:00. Oferujemy również dla wybranych kodów pocztowych, za dodatkową opłatą, dodatkowe okna czasowe pomiędzy godz. 8:00-14:00 oraz 14:00- 20:00.

Pamiętaj o tym, żeby zabezpieczyć drogę do posesji. Kurier może odmówić dostarczenia przesyłki do drzwi mieszkania w przypadku, gdy Klient nie zapewni warunków umożliwiających dojazd lub gdy wstęp na teren posesji jest odgórnie zabroniony ( np. z powodu kwarantanny).

Za pozbycie się opakowania transportowego odpowiedzialny jest odbiorca.

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu Towaru, pamiętaj, że musi on być przygotowany do odbioru i zabezpieczony na czas transportu.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami zwrotu i wymiany oraz do kontaktu z Centrum Obsługi Klienta w przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji.

Powiadomienia dotyczące dostawy

Od momentu złożenia zamówienia do momentu dostawy możesz spodziewać się następujących powiadomień:

 • Kiedy Twoje zamówienie zostanie spakowane i przekazane przewoźnikowi, otrzymasz SMS i e-mail potwierdzający nadanie przesyłki, a także fakturę oraz szczegóły dotyczące śledzenia przesyłki.
 • Kiedy Twoje zamówienie dotrze do Magazynu Przewoźnika otrzymasz SMS z informacją o planowanym terminie dostawy.
 • Będziemy informować Cię na bieżąco o ewentualnych zmianach dostawy.
 • Przewoźnik skontaktuje się z Tobą w dniu dostawy na około godzinę przed planowanym doręczeniem.

Odbiór przesyłki

Podczas dostawy zachęcamy, abyś:

upewnił się, że liczba paczek jest zgodna z listem przewozowym,

sprawdził przesyłkę pod kątem ewentualnych uszkodzeń.

Jeżeli otrzymasz niepełną przesyłkę, powiadom o tym fakcie kuriera oraz niezwłocznie skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta.

Uszkodzenie przesyłki

Jeżeli stwierdzisz uszkodzenie przesyłki sugerujemy:

 • Odmówić przyjęcia przesyłki z powodu jej uszkodzenia, albo
 • Przyjąć przesyłkę i spisać z kurierem protokół szkody. Celem uznania reklamacji przez przewoźnika, protokół musi zostać spisany w dniu dostawy. 

Zawsze należy wykonać dokumentację zdjęciową uszkodzonego opakowania.

Niezależnie od powyższego niezwłocznie skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta.

6. Zasady zwrotu i wymiany

Pozaustawowe prawo do zwrotu lub wymiany Towaru dla Konsumentów. 

Jeśli dokonałeś zakupu jako Konsument i zmienisz zdanie, w JYSK możesz na zasadach opisanych poniżej łatwo wymienić lub zwrócić Towar. 

Zwrot towaru polega na złożeniu przez Konsumenta ustnego lub pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Następnie JYSK wydaje Konsumentowi w zamian za zwracane Towary zapłaconą cenę sprzedaży. Wymiana Towaru polega na zwrocie Towaru przez Konsumenta w sklepie stacjonarnym JYSK – po uregulowaniu ewentualnej różnicy w cenie – i otrzymaniu przez Konsumenta innego wybranego dostępnego Towaru. Szczegółowe zasady są określone poniżej.  

Z zastrzeżeniem poniższych zapisów zapewniamy Konsumentom pełny zwrot ceny sprzedaży - bez ograniczeń czasowych -  za nieużywane i nieuszkodzone Towary, pod warunkiem, że są zwracane wraz z dowodem zakupu, tj. paragonem kasowym, fakturą lub wydrukiem potwierdzenia płatności z rachunku bankowego. Dotyczy to zarówno Towarów kupowanych przez Konsumenta w sklepach stacjonarnych JYSK na terenie Polski, jak i sklepie online JYSK.   

Uwaga:  

1. Jeśli nie masz dowodu zakupu, możemy zamiast zwrotu ceny zaoferować wymianę Towaru na inny lub wydanie karty podarunkowej, której wartość będzie najniższą ceną Towaru w ciągu ostatnich 60 dni. 

2. Jeśli zwracany Towar nosi śladu użytkowania lub jest uszkodzony możemy zaproponować zwrot ceny obniżonej o kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości Towarów,  

3. Towary na zamówienie, które nie są oparte na standardowych wymiarach i które nie pojawiają się w naszym sklepie internetowym, lub które zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacją Konsumenta, przyjmowane są ze zmniejszoną o 15 % wartością zwrotu.  

4. Opłacone dodatkowe usługi, takie jak usługa wniesienia czy zawężenie okna czasowego, nie zostaną zwrócone, jeśli dostawa została zrealizowana.  

Stan zwracanych lub wymienianych produktów 

1. Jeśli zwrócisz Towar, który jest uszkodzony lub nosi ślady użytkowania lub którego wartość uległa zmniejszeniu z innych przyczyn, zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu. W indywidualnych przypadkach JYSK może przyjąć zwrot, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do zwrotu ceny sprzedaży potrąconej o kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości Towarów. 

2. Zwracając Towary upewnij się, że są dobrze zabezpieczone, najlepiej w oryginalne opakowanie. W takim przypadku możemy odsprzedać Towar i uszczęśliwić innego klienta. Zachowaj potwierdzenie zwrotu wraz z danymi do śledzenia przesyłki (jeśli zwrotu dokonujesz przez przewoźnika). 

3. Oferujemy 100-dniowy okres próbny dla materacy GOLD. Pamiętaj, że nasz 100-dniowy okres próbny jest objęty zasadami wymiany, a nie polityką zwrotów. 100-dniowa wersja próbna nie dotyczy topmateracy serii GOLD. 

Koszt dostawy 

1. Kiedy zwrócisz wszystkie zakupione Towary w sklepie online w ramach danego zamówienia w sklepie stacjonarnym,  zwrócimy również koszt transportu opłacony przy zamówieniu online.  

2. Jeśli chcesz, aby to JYSK zorganizował odbiór towarów, nie zwrócimy kosztów transportu, ponieważ kwota ta pokryje nasze koszty zwrotu Towaru. 

3. Jeśli zwracasz Towary zakupione w sklepie stacjonarnym JYSK, nie otrzymasz zwrotu zapłaconych przy zamówieniu kosztów dostawy. 

4. Jeśli zwracasz tylko część Towarów wchodzących w skład danego zamówienia, nie zwrócimy Ci opłaconego przy zamówieniu online kosztu transportu. 

Zwrot środków 

Zwrot środków zostanie dokonany tak szybko, jak to możliwe, lecz nie później niż 14 dni od daty otrzymania przez nas Towaru wraz z dowodem zakupu i dokumentacji potwierdzającej zwrot Towaru. Zwrot płatności następuje w miarę możliwości przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument. JYSK może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do czasu otrzymania zwróconego Towaru lub do momentu przesłania przez Ciebie dokumentacji potwierdzającej zwrot Towaru. 

Jeśli nie masz dowodu zakupu, możemy zaoferować wymianę Towaru na nowy lub wydanie karty podarunkowej, której wartość będzie najniższą ceną Towaru w ciągu ostatnich 60 dni. 

Anulowanie zamówienia przed jego otrzymaniem  

Jeśli chcesz zrezygnować z zamówienia złożonego na JYSK.pl przed jego otrzymaniem, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta JYSK. W przypadku rezygnacji z zamówienia przed jego otrzymaniem przysługuje Ci również zwrot wszystkich dokonanych płatności, ale ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Dopuszczamy możliwość potrącenia – na zasadach określonych w kodeksie cywilnym - poniesionych przez nas kosztów zwrotu Towaru z poniesionymi przez Ciebie kosztami transportu. Powyższe uprawnienie do potrącenia należności przysługuje również Tobie. 

Jak dokonać zwrotu lub wymiany 

Najszybszym i najłatwiejszym sposobem zwrotu lub wymiany Towaru jest dowolny sklep stacjonarny JYSK na terenie Polski. Jeśli zwrócisz produkt w takim sklepie, otrzymasz natychmiastowy zwrot ceny sprzedaży, a w przypadku zamówień dokonanych w sklepie online również opłacony koszt transportu.  

Za opłatą możemy zorganizować odbiór zamówienia.  

Przeczytaj więcej o tym, jak JYSK może pomóc w zorganizowaniu zwrotu w naszym FAQ na warunki zwrotu i wymiany. Alternatywnie, możesz skorzystać z naszego formularza zwrotu.   

Ustawowe prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w tym w sklepie internetowym  

Konsumentowi lub Przedsiębiorcy indywidualnemu, który zawarł z JYSK umowę sprzedaży na odległość (w tym w sklepie internetowym) przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w ciągu 14 dni.  

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży, w wykonaniu której JYSK wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego lub wskazaną przez którąś z w/w osób osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku, gdy Umowa obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia. 

Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu (Formularz odstąpienia). 

Oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość mogą być również składane na piśmie (na adres: Centrum Obsługi Klienta JYSK Sp. z o. o., ul. Duńska 22, 97 – 500 Radomsko) lub za pomocą poczty elektronicznej (adres e –mail: e-sklep@jysk.com) lub osobiście w którymkolwiek Sklepie stacjonarnym JYSK na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Lista Sklepów stacjonarnych JYSK wraz z adresami dostępna na stronie: jysk.pl/znajdz-sklep. JYSK przesyła niezwłocznie za pomocą poczty elektronicznej Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną. 

JYSK zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego na rzecz JYSK płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego.  

Jeżeli JYSK nie zaproponował, że sam odbierze Towar, to JYSK może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument Przedsiębiorca indywidualny, tj. np. na rachunek bankowy, z którego został dokonany przelew za Towar lub na rachunek bankowy powiązany z karta płatniczą lub kredytową, za pomocą, której dokonano płatności za Towar itp.  

Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny korzystający z prawa do odstąpienia od umowy wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez JYSK, JYSK nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy indywidualnemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny ma obowiązek zwrócić Towar JYSK lub przekazać go osobie upoważnionej przez JYSK do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar należy przesłać na adres: JYSK Sp. z o. o., ul. Targowa 9A; 66-400 Gorzów Wielkopolski lub dostarczyć na adres któregokolwiek sklepu stacjonarnych JYSK na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (lista sklepów wraz z adresami dostępna na stronie: jysk.pl/znajdz-sklep). 

W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.  

W razie odstąpienia od umowy dotyczącej sprzedaży Towaru, który ze względu na swój charakter nie może być w zwykłym trybie odesłany pocztą, koszty zwrotu mogą być różne w zależności od wagi Towaru, gabarytów Towaru, kształtu oraz dystansu od miejsca wysyłki Towaru do miejsca, do którego Towar jest zwracany oraz firmy kurierskiej/przewozowej wybranej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego. 

Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 

Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy indywidualnemu w sytuacjach określonych w art. 35 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów sprzedaży, w których: 

przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 

przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia, 

przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;” 

przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami 

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez JYSK o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7. Reklamacje

7.1. Odpowiedzialność JYSK za brak zgodności Towaru z umową JYSK odpowiada wobec Konsumenta oraz Przedsiębiorcy indywidualnego za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, do użycia chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez JYSK, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

7.1.1. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny może żądać jego naprawy bądź wymiany.

7.1.2. JYSK może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny żąda naprawy, lub JYSK może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla JYSK. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla JYSK, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. W takim przypadku Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, o których mowa w dalszej części Regulaminu. Przy ocenie nadmierności kosztów dla JYSK uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

7.1.3. JYSK dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której JYSK został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny go nabył. Koszty naprawy lub wymiany ponosi JYSK.

7.1.4. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny jest obowiązany udostępnić JYSK Towar podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt JYSK. Możesz również reklamować Towar w sklepie stacjonarnym JYSK. Znajdź najbliższy sklep.

7.1.5. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, JYSK demontuje towar oraz montuje go ponownie po  dokonaniu naprawy lub wymianie albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

7.1.6. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli Towar jest niezgodny z umową sprzedaży, gdy:

 • JYSK odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową,
 • JYSK nie doprowadził Towaru do zgodności z umową,
 • brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo że JYSK próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową,
 • brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy, bez skorzystania z żądania naprawy lub wymiany,
 • z oświadczenia JYSK lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego.

7.1.7. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego o obniżeniu ceny.

7.1.8. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny nie może odstąpić od umowy, jeśli JYSK wykaże, że brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.

7.1.9. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy, Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.

7.1.10. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny niezwłocznie zwraca Towar JYSK na jego koszt. JYSK zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

7.1.11. Reklamacje, w tym z tytułu niezgodności Towaru z Umową, Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny może składać w dowolnej formie, a w szczególności w formie pisemnej na adres siedziby JYSK lub na adres dowolnego sklepu stacjonarnego JYSK (Znajdź najbliższy sklep), jak również w formie elektronicznej do Centrum Obsługi Klienta JYSK poprzez formularz ((Formularz odstąpienia), lub wysyłając e-mail na adres e-sklep@jysk.com. Istnieje możliwość załączenia do zgłoszenia reklamacyjnego dokumentacji fotograficznej niezgodności Towaru z umową, co pozwoli nam na szybsze rozpatrzenie reklamacji.

7.1.12. Twoja reklamacja zostanie rozpatrzona tak szybko, jak to możliwe, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia. W odpowiedzi na Twoją reklamację JYSK poinformuje Cię o swoim stanowisku i o dalszym trybie postępowania.

7.1.13. Udzielenie gwarancji na Towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta lub  Przedsiębiorcy indywidualnego  do dochodzenia roszczeń z tytułu niezgodności Towaru z umową. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny może wykonywać uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji. Wykonanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego uprawnień z udzielonej gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność JYSK z tytułu niezgodności Towaru z umową.

7.1.14. Odpowiedzialność JYSK względem Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym z tytułu rękojmi za wady Towarów, o której mowa w art. 556 k.c. – 576 k.c. jest wyłączona, a z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy ograniczona tylko do przypadków winy umyślnej JYSK.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

1. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolna i wymaga każdorazowej zgody każdej ze Stron.

2. Szczegółowe warunki oraz informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w szczególności w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych lub miejskich rzeczników praw konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na poniższych stronach internetowych:

Konsument uprawniony jest, m. in. do zwrócenia się do:

 • Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu,,
 • Stałego Sądu Polubownego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu.

Stosownie do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/13 informujemy, że łącze elektroniczne do platformy ODR znajduje się pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.

Europejska platforma ODR ma na celu ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami. Ponadto przypominamy, że adres poczty elektronicznej spółki JYSK przeznaczony do kontaktu z Klientami Sklepu Internetowego jest następujący: e-sklep@jysk.com.

7.2. Odpowiedzialność JYSK za brak zgodność treści cyfrowej z umową zawieraną z Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym

7.2.1. JYSK dostarcza Konsumentowi lub Przedsiębiorcy  indywidualnemu Treść cyfrową dostarczaną na niematerialnym nośniku niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.

7.2.2. Jeżeli JYSK nie dostarczył Treści cyfrowej dostarczanej na niematerialnym nośniku, Konsument lub Przedsiębiorca  indywidualny wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli JYSK nie dostarczy Treści cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument lub Przedsiębiorca  indywidualny może odstąpić od Umowy sprzedaży.

7.2.3. Konsument lub Przedsiębiorca  indywidualny może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia Treści cyfrowej dostarczanej na niematerialnym nośniku, jeżeli:

 • z oświadczenia JYSK lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Treści cyfrowej lub
 • Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny i JYSK uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy  indywidualnego, a JYSK nie dostarczył ich w tym terminie.

7.2.4. JYSK ponosi wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy  indywidualnego odpowiedzialność za brak zgodności z umową sprzedaży Treści cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili.

7.2.5. JYSK ponosi wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane.

7.2.6. Jeżeli Treść cyfrowa jest niezgodna z Umową sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny może żądać doprowadzenia do jej zgodności z umową. JYSK może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla JYSK.

7.2.7. JYSK doprowadza Treść cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której JYSK został poinformowany o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy  indywidualnego, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z umową ponosi JYSK.

7.2.8. Jeżeli Treść cyfrowa jest niezgodna z Umową, Konsument lub Przedsiębiorca  indywidualny może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 • doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
 • JYSK nie doprowadził Treści cyfrowej do zgodności z umową,
 • brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży występuje nadal, mimo że JYSK próbował doprowadzić Treść cyfrową do zgodności z umową; 
 • brak zgodności Treści cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania naprawy lub wymiany,
 • z oświadczenia JYSK lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy  indywidualnego.

7.2.9. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Treści cyfrowej niezgodnej z umową pozostaje do wartości Treści cyfrowej zgodnej z umową. Jeżeli umowa stanowi, że Treść cyfrowa jest dostarczana w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym Treść cyfrowa pozostawała niezgodna z umową.

7.2.10. JYSK może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego o odstąpieniu od umowy, jeśli wykaże, że brak zgodności Treści cyfrowej dostarczanej w zamian za zapłatę ceny z umowy jest nieistotny.

7.2.11. JYSK nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść cyfrowa były niezgodne z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny z nich faktycznie korzystał.

7.2.12. JYSK jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści cyfrowej niezgodnej z umową oraz Treści cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.

7.2.13. JYSK ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy indywidualnemu ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny. JYSK dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca indywidualna wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.2.14. Odpowiedzialność JYSK względem Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym z tytułu rękojmi za wady Treści cyfrowych, o której mowa w art. 556 k.c. – 576 k.c. jest wyłączona, a z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy ograniczona tylko do przypadków winy umyślnej JYSK.

Definicje:

Przedsiębiorca indywidualny - osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży z JYSK bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Treść cyfrowa - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, np. e-karty podarunkowe, e-bony

JYSK sp. z o.o. lub JYSK – „JYSK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Meteorytowej 13 (kod pocztowy 80-299), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 36908, NIP 586-20-16-763, REGON: 191873139, numer BDO 000002848, o kapitale zakładowym 85.003.428,60 zł, adres email: e-sklep@jysk.com, numer telefonu : (+48) 22 288 59 00

8. Polityka prywatności

Celem niniejszej Polityki prywatności jest poinformowanie użytkownika o tym, w jaki sposób JYSK („JYSK”, „my”, „nas”) przetwarza dane osobowe oraz prawa użytkownika w tym zakresie.

Za cele opisane poniżej oraz zgodność z lokalnymi przepisami o ochronie danych odpowiedzialny jest:
JYSK Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-299), przy ulicy Meteorytowej 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 36908, NIP 586-20-16-763, o kapitale zakładowym 85.003.428,60 zł, REGON 191873139, posiadająca nr rejestrowy BDO: 000002848, która posiada status dużego przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych) („JYSK”).

JYSK jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.); („RODO”). 

W razie pytań dotyczących Polityki prywatności prosimy o kontakt z Obsługą Klienta, ul. Meteorytowa 13, 80-299 Gdańsk, e-mail: e-sklep@jysk.com, tel. (+48) 22 288 59 00

1. Cel, rodzaje danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania 

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

CelRodzaje danych osobowychPodstawa prawna
Zakup online (w tym Click & Collect oraz dostawy)•    Imię i nazwisko
•    Nazwa oraz informacje o firmie
•    Adres na fakturze
•    Adres dostawy
•    Adres e-mail
•    Adres IP
•    Numer telefonu
•    Numer referencyjny zamówienia
•    Wybrany sklep dla dostawy
•    Identyfikator użytkownika
•    Informacje o płatności

Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji umowy dotyczącej zakupów w JYSK (RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) i wykonanie prawnych obowiązków wynikających z umowy, w tym w zakresie obowiązków podatkowych i rachunkowych (RODO, art. 6 ust. 1 lit. c).

Nasz uzasadniony interes w realizacji zakupu (RODO, art. 6 ust. 1 lit. f). 
 

Tworzenie i prowadzenie konta użytkownika JYSK na stronie internetowej•    Imię i nazwisko
•    Nazwa firmy
•    Identyfikator użytkownika
•    Adres
•    Adres e-mail
•    Kraj
•    Historia zakupów

Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji umowy dotyczącej dostępu do konta użytkownika oraz korzystania z niego (RODO, art. 6 ust. 1 lit. b).

Nasz uzasadniony interes w zapewnieniu odpowiedniej rejestracji oraz administracji konta użytkownika (RODO, art. 6 ust. 1 lit. f). 

Analiza aktywności użytkownika na stronie internetowej (pliki cookie)•    Adres IP
•    Aktywność użytkownika 
•    Znaczniki czasu
•    Informacje dotyczące przeglądania, w tym informacje o poprzednich wizytach oraz preferencjach na stronie internetowej

Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na korzystanie z plików cookie, przetwarzamy dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu w zakresie ulepszania naszych produktów i usług (RODO, art. 6 ust. 1 lit. f).

Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce dot. plików cookie.

Newsletter•    Imię i nazwisko
•    Adres e-mail
•    Kod pocztowy*
•    Urodziny*
•    Przeglądanie informacji, w tym aktywność użytkownika (rejestracja danych/źródło, aktywność poczty e-mail — odbieranie, otwieranie, klikanie)
•    Aktywność na stronie internetowej (identyfikator pliku cookie)
* Opcjonalnie

Zgoda użytkownika (RODO, art. 6 ust. 1 lit. a).

Nasz uzasadniony interes polegający na zapewnieniu odpowiednich, trafnych i spersonalizowanych biuletynów oraz administrowaniu nimi (RODO, art. 6 ust. 1 lit. f).

Przypomnienie o dostępności w magazynie•    Adres e-mail
•    Pozycje magazynowe
Zgoda użytkownika (RODO, art. 6 ust. 1 lit. a).
Wyszukiwanie sklepów•    Adres
•    Kod pocztowy 
•    Informacje o lokalizacji Twojego urządzenia
Zgoda użytkownika (RODO, art. 6 ust. 1 lit. a). 
Recenzje produktów na stronie internetowej•    Imię 
•    Adres e-mail
•    Opinia
Zgoda użytkownika (RODO, art. 6 ust. 1 lit. a).
Obsługa klienta i wsparcie•    Imię i nazwisko
•    Nazwa firmy
•    Adres na fakturze
•    Adres dostawy
•    Adres e-mail
•    Kod pocztowy
•    Numer telefonu
•    Numer konta bankowego
•    Identyfikator użytkownika
•    Historia zakupów
•    Nagrywanie rozmów telefonicznych
•    Zapis komunikacji z klientem
•    Informacje o płatności

Nasz uzasadniony interes w zapewnieniu odpowiedniej obsługi oraz wsparcia klienta (RODO, art. 6 ust. 1 lit. f).

Zgoda użytkownika na nagrywanie rozmów telefonicznych (RODO, art. 6 ust. 1 lit. a).

Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze polegającego na rozpatrywaniu reklamacji z tytułu rękojmi oraz gwarancji (RODO, art. 6 ust. 1 lit. c).

Social media•    Nazwa użytkownika / nazwa profilu
•    Komentarze / reakcje
•    Zdjęcia profilowe
•    Zapis komunikacji z klientem
•    Inne działania w mediach społecznościowych
Nasz uzasadniony interes w zarządzaniu naszymi kontami w mediach społecznościowych oraz w zapewnieniu odpowiedniej obsługi oraz wsparcia klienta (RODO, art. 6 ust. 1 lit. f).
CCTV•    WizerunekNasz uzasadniony interes polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa naszym obiektom, pracownikom oraz klientom (RODO, art. 6 ust. 1 lit. f).
Dostawa towaru ze sklepu 
do klienta
•    Imię i nazwisko
•    Adres
•    Numer telefonu
•    Numer paragonu
•    Dane zakupowe: artykuły 
i zakupione ilości
Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji umowy dostawy zakupów na podany przez klienta adres (RODO, art. 6 ust. 1 lit. b).

2. Komu przekazujemy dane osobowe?

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika osobom, partnerom biznesowym JYSK i organom, które potrzebują danych osobowych do realizacji celów przetwarzania wymienionych powyżej lub którym jesteśmy zobowiązani ujawnić dane użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem.

W niektórych przypadkach korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych przetwarzających dane osobowe w naszym imieniu, na przykład dostawców rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych lub rozwiązań w chmurze lub innych systemów informatycznych wykorzystywanych przez JYSK. 

Jeśli dane osobowe są przekazywane do krajów spoza Unię Europejską/Europejski Obszar Gospodarczy, JYSK zapewnia odpowiedni poziom ochrony poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych UE w umowach z odbiorcami danych lub poprzez zapewnienie, że odbiorcy podlegają co najmniej specjalnym mechanizmom certyfikacji lub że stanowią „bezpieczne” państwa trzecie zatwierdzone przez Komisję Europejską. 

Można poprosić o kopię informacji o zabezpieczeniach, kontaktując się z JYSK, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej.

3. Okres przechowywania

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji powyżej opisanych celów. 

Kopie zapasowe zawierające dane osobowe użytkownika będą rutynowo usuwane w wyniku stopniowego nadpisywania i nie będzie można uzyskać do nich dostępu w zwykły sposób.

4. Prawa

Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto użytkownik może ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania oraz skorzystać z prawa do ujawnienia i przekazania swoich danych osobowych innemu administratorowi danych (prawo do przenoszenia danych).

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, użytkownik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami. Takie wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem.

W przypadku umowy podanie danych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie uniemożliwia zawarcie lub wykonanie umowy. W przypadku wystawienia faktury/rachunku, podanie danych jest wymogiem ustawowym, a obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa (w tym ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o rachunkowości). W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych uniemożliwi realizację danego celu przetwarzania.

5. Skargi

Użytkownik może w dowolnym momencie złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), www.uodo.gov.pl dotyczącą przetwarzania przez nas jego danych osobowych.

6. Zmiany w polityce prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może być aktualizowana i zmieniana, na przykład z powodu zmian w przepisach oraz praktykach w zakresie ochrony danych. Zalecamy zapoznawanie się na bieżąco z wszelkimi zmianami Polityki prywatności. O niektórych zmianach użytkownik zostanie poinformowany bezpośrednio pocztą elektroniczną, a w niektórych sytuacjach może zostać poproszony o zaakceptowanie istotnych zmian.

Data ostatniej zmiany Polityki prywatności: 2024-04-11

9. Newsletter

Zamówienie newslettera następuje na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Przystępując do korzystania z usługi newslettera jesteś zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu. Wysyłka newslettera świadczona jest nieodpłatnie. Newsletter zakładany jest automatycznie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie JYSK.pl, po oznaczeniu odpowiednich opcji pozwalających na spersonalizowanie newslettera oraz po zapoznaniu się z regulaminem i dokonaniu akceptacji regulaminu poprzez zakreślenie właściwego okienka w formularzu rejestracji. Do rejestracji niezbędne jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego.

JYSK A/S, by wysłać newsletter zbierze i przetworzy takie informacje jak:

 • Adres e-mail
 • Imię
 • Adres (opcjonalnie)
 • Data urodzenia (opcjonalnie)
 • Płeć (opcjonalnie)

Powyższe dane przechowujemy na chronionym serwerze. Tylko administrator, pracownik JYSK Sp. z o.o. wraz z zewnętrznym partnerem, jest uprawniony do wglądu tych danych. Gwarantujemy, że nie ujawniamy ani nie sprzedajemy Twojego adresu e-mail innym firmom.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera, a za odrębną zgodą także na inne potrzeby wskazane w formularzu rejestracyjnym. Wysyłamy newsletter tylko do osób, które potwierdziły chęć otrzymywania wiadomości. Do potwierdzenia używamy formy podwójnego potwierdzenia by nikt niepowołany nie nadużył Twojego adresu e-mail. Usługa newslettera staje się aktywna po kliknięciu w link aktywacyjny w specjalnym mailu, który jest zawsze wysyłany po poprawnym zakończeniu procesu rejestracji, na adres e-mail podany przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie wysyłania newslettera zawierana jest na czas nieokreślony, więc zarówno Tobie jak i JYSK przysługuje prawo do jej wypowiedzenia, na następujących warunkach:

 • możesz wypowiedzieć umowę w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej na adres JYSK, który usunie z systemu zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z korzystaniem przez Ciebie z tej usługi i zaprzestanie jej świadczenia.
 • JYSK może wypowiedzieć umowę, jeżeli obiektywnie i bezprawnie rażąco naruszasz Regulamin - z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia doręczenia Ci wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy JYSK może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Jeśli otrzymałeś od nas niezamówiony newsletter możliwe, że został on przesłany przez innego, znanego Ci użytkownika.

Newsletter zawiera najnowsze oferty, aktualizacje oraz informacje o najnowszych kampaniach JYSK Sp. z o.o. Podczas rejestracji użytkownik wyraża zgodę by otrzymywać wiadomości serwisowe w tym o opuszczonym koszyku na stronie JYSK.pl, wiadomości posprzedażowe oraz wiadomości z informacją o produktach, którymi użytkownik wyraził zainteresowanie.

Możesz wypisać się z subskrybowania newslettera w każdym momencie za pomocą linku na dole albo kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta. Jeśli przez 3 miesiące nasz newsletter nie będzie dla Ciebie interesujący i nie podejmiesz żadnej interakcji zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Cię z listy subskrybentów. Oczywiście, w każdej chwili będziesz mógł zapisać się ponownie. 

JYSK A/S będzie przechowywać dane osobowe do momentu rezygnacji z newslettera.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do realizacji umowy o świadczenie usługi newsletter, a w zakresie danych opcjonalnych udzielona przez Ciebie zgoda.

Przekazywane za pośrednictwem newslettera treści, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. W celu nabycia Towarów powinieneś dokładnie zapoznać się z charakterystyką produktu.

JYSK zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby dane przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej były poprawne i wiarygodne, ale nie ponosi za nie odpowiedzialności, ze względu na istniejące potencjalnie możliwości ich modyfikacji w trakcie teletransmisji.

JYSK zastrzega sobie prawo, do okresowego wyłączania newslettera w celu dokonania prac remontowych lub konserwatorskich. Komunikat o czasowym braku dostępu do newslettera zostanie zamieszczony na stronie JYSK.pl z wyprzedzeniem czasowym.

10. Karta podarunkowa

Kartę podarunkową JYSK możesz kupić na JYSK.pl lub w każdym Sklepie stacjonarnym JYSK na terenie Polski.

Kupując kartę podarunkową JYSK, akceptujesz ogólne zasady dotyczące kart podarunkowych zawarte w niniejszym Regulaminie.

Zapłata za kartę podarunkową może nastąpić za pomocą dowolnej metody płatności akceptowanej w Sklepach JYSK i w Sklepie Internetowym.

Karty podarunkowe zakupione na JYSK.pl są przesyłane w formie pliku .pdf pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta. W sklepach stacjonarnych oferujemy sprzedaż plastikowych elektronicznych kart podarunkowych z paskiem magnetycznym i zapisanym numerem karty.

Karty podarunkowej można używać wyłącznie w kraju, w którym została zakupiona. Kartę podarunkową zakupiona na JYSK.pl można wykorzystać przy zakupie Towarów na JYSK.pl lub w Sklepach stacjonarnych JYSK. Kartę podarunkową zakupioną w Sklepach JYSK można wykorzystać przy zakupach w Sklepach JYSK i w Sklepie Internetowym (w takim przypadku należy podać kod nadrukowany na plastikowej karcie podarunkowej).

Karty podarunkowej nie można użyć do zakupu kolejnych kart podarunkowych. Jeśli saldo karty podarunkowej nie pokrywa kwoty Twojego zakupu, musisz opłacić różnicę za pomocą innej, akceptowanej przez JYSK metody płatności. Karty podarunkowej nie można zwrócić lub wymienić na ekwiwalent pieniężny.

Na JYSK.pl karty podarunkowej można użyć wyłącznie podczas tworzenia zamówienia. Wartość środków na karcie można sprawdzić w dowolnym sklepie JYSK lub kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta. Od środków zgromadzonych na karcie nie są naliczane odsetki. Doładowania karty podarunkowej można dokonać w sklepach stacjonarnych JYSK lub na JYSK.pl pod warunkiem, że karta nadal jest aktywna. Doładowanie karty podarunkowej jest możliwe poprzez zasilenie „Twoich środków” jakimikolwiek środkami pieniężnymi. Minimalna wartość doładowania karty wynosi 50 zł. Maksymalna wartość, na jaką może być doładowana karta wynosi 5000 zł.

Jeśli utworzyłeś zamówienie na JYSK.pl i zapłaciłeś za nie kartą podarunkową, w przypadku anulowania zamówienia wygenerujemy dla Ciebie nową kartę podarunkową, na którą zwrócimy wpłacone środki. Jeśli częściowo zapłaciłeś kartą podarunkową, a częściowo przelewem lub kartą kredytową, zwrócimy odpowiednie kwoty na nową kartę podarunkową i rachunek bankowy lub kartę kredytową. Jeśli złożyłeś zamówienie w jednym z naszych sklepów i zapłaciłeś kartą podarunkową, a następnie zamówienie zostało anulowane, wpłacone środki zwrócimy na nową kartę podarunkową.

Karta podarunkowa jest formą elektronicznego bonu towarowego na okaziciela. Karta podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Karta podarunkowa może być używana do zakupów bez identyfikacji. Karta podarunkowa może zostać zablokowana, jeśli zostanie zagubiona lub skradziona. JYSK nie zastępuje utraconych kart podarunkowych.

Karta podarunkowa jest ważna przez 5 lat od daty jej wydania. Doładowanie karty podarunkowej w tym okresie powoduje wydłużenie jej ważności o 5 lat od momentu doładowania.

JYSK przyjmuje do realizacji wyłącznie aktywne karty podarunkowe, nieuszkodzone w stopniu uniemożliwiającym ich użycie, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed ich sfałszowaniem.

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie JYSK nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez nieuprawnioną osobę kartą podarunkową, jak również za utratę lub uszkodzenie kart z przyczyny nieleżącej po stronie JYSK po ich przekazaniu Tobie.

11. Praca

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka JYSK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Meteorytowej 13 (kod pocztowy 80-299), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 36908, NIP: 586-20-16-763, REGON: 191873139, o kapitale zakładowym 85.003.428,60 zł.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować za pomocą poczty elektronicznej na adres email: hrpl@jysk.com lub listownie na adres: JYSK sp. z o. o., ul. Meteorytowa 13, 80 – 299 Gdańsk.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy, na które zaaplikowałeś oraz - w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody - na potrzeby przyszłych rekrutacji (w okresie 6 miesięcy od złożenia aplikacji) na inne stanowiska pracy w JYSK sp. z o. o.

3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w procesie rekrutacji jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na JYSK sp. z o. o. związanego z procesem rekrutacji w zakresie określonym w art. 221 § 1 kodeksu pracy, tj. obejmującym imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, wskazane przez Ciebie dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia; podanie w/w danych jest wymogiem ustawowym określonym w art. 221 § 1 kodeksu pracy i jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym; brak podania tych danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji,
 • art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, czyli Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Ciebie w CV, liście motywacyjnym i formularzu rekrutacyjnym w zakresie danych osobowych innych niż określone w art. 221 § 1 kodeksu pracy, jak również Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji (w okresie 6 miesięcy od złożenia aplikacji) na inne stanowiska pracy w JYSK sp. z o. o.

  Podanie w/w danych (tj. w zakresie szerszym niż w art. 221 § 1 kodeksu pracy) oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i odbywa się za Twoją zgodą, którą masz prawo w dowolnym momencie wycofać, co jednak nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które zostało dokonane w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. Konsekwencją braku wyrażenia zgody na potrzeby przyszłych rekrutacji będzie brak możliwości wzięcia udziału w w/w rekrutacjach.
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli niezbędność przetwarzania Twoich danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez JYSK sp. z o. o. polegających ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

4. Podane przez Ciebie dane osobowe mogą być przekazywane w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych spółce JYSK A/S z siedzibą w Danii, jak również podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz JYSK sp. z o. usługi, np. firmom rekrutacyjnym, firmom informatycznym, itd. (w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych).

5. Twoje dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Po skończonym procesie rekrutacji – w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody - Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy na potrzeby prowadzonych w tym okresie rekrutacji.

6. Informujemy, że – na zasadach i w sytuacjach określonych w RODO – przysługuje Ci prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych.

7. Twoje dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanemu z automatycznym podejmowaniem decyzji.

8. W przypadku, gdy uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 Oświadczam, że zapoznałem się z treścią niniejszej informacji.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez JYSK sp. z o.o. do celów procesu rekrutacji w zakresie danych osobowych innych niż określone w art. 221 § 1 kodeksu pracy.

 Rozumiem, że udzielenie powyższej zgody jest dobrowolne.

 Zostałem/am poinformowany/a o prawie do wycofania powyższej zgody w dowolnym momencie.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JYSK sp. z o. o. moich danych osobowych podanych przeze mnie w CV, liście motywacyjnym i formularzu rekrutacyjnym do celów przyszłych rekrutacji na inne stanowiska pracy w okresie 6 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.

 Rozumiem, że udzielenie powyższej zgody jest dobrowolne; jednak jeśli nie zostanie udzielona zgoda, to konsekwencją tego będzie brak możliwości wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach na inne stanowiska pracy.

 Zostałem/am poinformowany/a o prawie do wycofania powyższej zgody w dowolnym momencie; jednak jeśli zgoda zostanie wycofana, to konsekwencją tego będzie brak możliwości wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach na inne stanowiska pracy.