Regulamin

Regulamin sprzedaży w sklepach stacjonarnych i online

Poniższe warunki sprzedaży i dostawy obowiązują podczas zakupów dokonywanych w Sklepach stacjonarnych JYSK lub na JYSK.pl z dostawą na terenie Polski. Wszystkie umowy dotyczące sprzedaży w Sklepach JYSK lub na JYSK.pl powinny być zawarte w języku polskim. Kupujący muszą mieć ukończone 18 lat, aby dokonać zakupu w Sklepach JYSK na terenie Polski lub na JYSK.pl

Definicje

JYSK.pl lub Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.JYSK.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów Towarów;

JYSK sp. z o.o. lub JYSK – „JYSK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Meteorytowej 13 (kod pocztowy 80-299), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 36908, NIP 586-20-16-763, REGON: 191873139, numer BDO 000002848, o kapitale zakładowym 85.003.428,60 zł;

JYSK A/S – spółka JYSK A/S z siedzibą w Sødalsparken 18, DK-822 Brabrand, Dania (VAT nr 13590400).

Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym lub Sklepach stacjonarnych JYSK niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego 

Klient lub użytkownik – osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w tym osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży z JYSK bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  lub Konsument, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych dokonujący zakupów na JYSK.pl lub w Sklepach JYSK, albo korzystający z innych usług oferowanych przez JYSK w tym na stronie JYSK.pl;

Sklepy stacjonarne JYSK lub Sklepy JYSK – sieć zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sklepów oznaczonych logo JYSK należących do JYSK sp. z o.o., w których Klient może dokonywać zakupów Towarów;

Towary lub artykuły – produkty (artykuły) prezentowane w Sklepie Internetowym lub oferowane w Sklepach stacjonarnych JYSK. Przesyłka wielkogabarytowa - przesyłka krajowa, w skład której wchodzi jedna lub więcej paczek o łącznej masie powyżej 31,5 kg.

Przesyłka kurierska – przesyłka krajowa, w skład której wchodzi jedna lub więcej paczek o łącznej masie do 31,5 kg.

Postanowienia ogólne

Prezentowane w Sklepie Internetowym i Sklepach stacjonarnych JYSK informacje dotyczące Towarów, a w szczególności opisy, parametry techniczne i ceny nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.

Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego stosownie do jego przeznaczenia. Klient jest zobligowany do powstrzymywania się od jakichkolwiek zachowań, które mogłyby wpłynąć negatywnie na właściwe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym dostarczania/rozsyłania treści o charakterze bezprawnym. Klient, akceptując treść Regulaminu oświadcza, że nie naruszy wskazanych wyżej zakazów.

W celu korzystania ze strony JYSK.pl i Sklepu Internetowego, w tym do składania zamówień, niezbędne są: dowolne urządzenie z dostępem do sieci Internet; aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail); minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2019 r. Regulamin może być zmieniony przez JYSK z ważnego powodu: (i). wydania przez sąd powszechny orzeczenia lub wydania przez organ państwowy decyzji skutkującej koniecznością zmiany regulaminu, (ii) zmiany przepisów prawnych w zakresie działalności prowadzonej przez JYSK sp. z o.o., (iii). istotnej zmiany sytuacji rynkowej w zakresie działalności prowadzonej przez JYSK, (iv).

poprawy przez JYSK bezpieczeństwa, funkcjonalności lub poziomu ochrony danych osobowych, (v). rozszerzenia bądź ulepszenia funkcjonalności Sklepu Internetowego lub JYSK.pl lub rezygnacji z udostępniania niektórych funkcjonalności w ramach Sklepu Internetowego lub JYSK.pl. Zmiana regulaminu obowiązuje w terminie podanym przez JYSK nie wcześniej jednak niż w przeciągu 14 dni od dnia udostępnienia informacji o jego zmianie na stronie internetowej JYSK.pl wraz z ujednoliconym tekstem regulaminu. Zamówienia na Towary złożone przed wejściem w życie nowego regulaminu podlegają zasadom określonym w dotychczasowym regulaminie, chyba że co innego wynika z przepisów prawa; zmiana regulaminu nie wpływa na prawa i obowiązki stron umowy ze Sklepu Internetowego ukształtowane przed wejściem w życie tej zmiany, chyba że co innego wynika z przepisów prawa. Dla związania Klienta zmienionym regulaminem wymagana jest akceptacja jak przy pierwszej rejestracji; brak akceptacji jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy. Ponadto Klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Aktualna treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.JYSK.pl, gdzie możliwe jest nieodpłatne zapoznanie się z jego treścią, jak również nieodpłatne pobranie wersji elektronicznej lub sporządzenie wydruku pod adresem Regulamin. Do umów zawartych przed dniem 01.03.2019 r. stosuje się zapisy regulaminu z dnia 31.07.2018 r., którego treść zawiera Załącznik nr 2 do Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego. Ewentualne spory powstałe pomiędzy JYSK a Konsumentem lub osobą fizyczną zawierająca umowę sprzedaży z JYSK bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Wymagane przez przepisy ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym informacje, w tym na temat możliwości nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu oraz adresów punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego są dostępne pod poniższym adresem: https://jysk.pl/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu

Pod powyższym adresem znajdują się również wymagane przez przepisy prawa informacje o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

Ostatnia aktualizacja: 2022-12-06

1. CENY

Ceny Towarów w Sklepie Internetowym umieszczane są przy Towarach na stronie JYSK.pl i w koszyku:

 • Ceny wyrażone są w złotych polskich.
 • Ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 • Ceny nie zawierają informacji o kosztach przesyłki Towarów, szczegóły kosztów przesyłki znajdziesz tutaj.
 • Ceny na JYSK.pl są takie same jak w sklepach stacjonarnych JYSK, za wyjątkiem akcji marketingowej Cyber Monday oraz kampani w pojedynczych sklepach związanych z otwarciem nowego sklepu lub reotwarciem sklepu po przebudowie.
 • Wszystkie ceny są aktualizowane na bieżąco. Ewentualne błędy w cenach na JYSK.pl oraz w gazetkach promocyjnych zobowiązujemy się poprawić tak szybko jak to będzie możliwe.
 • Ceną za dokonany zakup w Sklepie Internetowym, która wiąże Klienta jest cena Towaru podana w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową na stronie Sklepu Internetowego powiększona o koszty przesyłki Towaru na adres podany przez Klienta.

Gwarancja ceny

W JYSK oferujemy wszystkim Konsumentom 30-dniową gwarancję ceny.

Jeśli znajdziesz produkt, który kupiłeś w JYSK, w niższej cenie (zarówno w sklepie JYSK jak i w sklepie konkurencyjnej sieci handlowej) w okresie 30 dni od dokonania jego zakupu w JYSK, zwrócimy Ci różnicę na kartę podarunkową JYSK, którą możesz wykorzystać w polskich sklepach JYSK albo podczas zakupów na JYSK.pl. Gwarancja ceny obowiązuje w odniesieniu do wszystkich polskich sklepów JYSK zarówno stacjonarnych, jak i sklepu online.

Z gwarancji ceny możesz skorzystać przy łącznym spełnieniu poniższych warunków:

 • Porównywane produkty (oferowane w sklepach JYSK lub przez konkurencyjną sieć handlową) muszą być fabrycznie nowe i identyczne w 100% z produktem, który zakupiłeś wcześniej w JYSK po wyższej cenie (ten sam model i taka sama specyfikacja techniczna, czyli taki sam producent/marka, data produkcji, kolor, wymiary, dodatki/akcesoria, wielkość, zawartość itp.).
 • Roszczenie wynikające z gwarancji ceny musi zostać zgłoszone do JYSK w terminie 30 dni od momentu dokonania droższego zakupu produktu w sklepie stacjonarnym JYSK lub otrzymania dostawy ze sklepu JYSK online.
 • Cena niższa produktu  musi obowiązywać (w konkurencyjnej sieci handlowej lub w sklepach JYSK) w tym samym czasie, w którym obowiązywała cena za jaką dokonałeś zakupu lub w okresie w jakim obowiązuje gwarancja ceny.
 • Musisz przedstawić dowód zakupu towaru dokonanego wcześniej w sklepie JYSK po wyższej cenie.
 • Musisz przedstawić dowód, że w sklepach konkurencyjnej sieci handlowej lub w sklepach JYSK cena danego produktu była niższa od ceny zakupu produktu w JYSK w dacie jego dokonania (np. gazetka, oferta, link itp.).

Wyjątki od gwarancji ceny:

 • Gwarancja ceny nie obowiązuje w przypadku powołania się na cenę niższą porównywanego produktu, oferowaną w sklepach JYSK w ramach promocji dotyczących: ostatnich sztuk, ofert związanych z otwarciem nowego sklepu JYSK i ponownym otwarciem sklepu JYSK, modeli powystawowych, specjalnych zamówień i sezonowych wyprzedaży.
 • Gwarancja ceny nie obowiązuje w zakresie niższych cen porównywanych produktów, które są oferowane przez podmioty dokonujące sprzedaży za pośrednictwem wszelkiego rodzaju portali aukcyjnych i platform sprzedażowych (np. allegro, OLX, itp.).
 • Gwarancja ceny nie odnosi się do kosztów dostawy i specjalnych kosztów transportu.
 • Gwarancja ceny odnosi się tylko do zakupów indywidualnych (nie dotyczy zakupów firmowych lub instytucjonalnych na fakturę, w tym dokonywanych przez osobę fizyczną zawierającą umowę sprzedaży z JYSK bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

W celu skorzystania z gwarancji ceny zachęcamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta lub do wizyty w jednym z naszych sklepów stacjonarnych.

 

 

 

 

2. PŁATNOŚĆ

Podczas składania zamówienia na JYSK.pl, w koszyku Klient zobaczy łączną cenę zakupu (zawierającą VAT), oraz koszty transportu. Jest to całkowita cena zakupu.

Za Towary prezentowane w Sklepie Internetowym oraz dostawę, Klient może według swego wyboru zapłacić podczas składania zamówienia przez system płatności online PAYU, przelewem tradycyjnym, kartą podarunkową lub za pobraniem (w momencie odbioru Towaru od przewoźnika).

Ze względów bezpieczeństwa płatność gotówką przy odbiorze jest możliwa tylko w przypadkach, gdy wartość zamówionych Towarów nie przekracza kwoty 5 000 zł dla przesyłek wielkogabarytowych (Rhenus) i kurierskich (DHL). Natomiast płatność kartą jest możliwa w przypadku zamówień wielkogabarytowych (Rhenus), gdy maksymalna wartość zamówienia wynosi 20 000 zł, oraz 5 000 zł dla przesyłek kurierskich (DHL). Dodatkowa opłata za płatność przy pobraniu jest stała i wynosi odpowiednio 15 zł dla Przesyłek wielkogabarytowych i 5 zł dla Przesyłek kurierskich.

3. POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA

Po złożeniu zamówienia wyślemy Ci za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenie zamówienia, zawierające informacje dotyczące złożonego zamówienia, adresu dostawy, wybranej metody płatności, daty dostawy, cen, danych kontaktowych Centrum Obsługi Klienta, prawa odstąpienia od umowy, rozszerzonego prawa do zwrotu towaru oraz trybu postępowania reklamacyjnego i gwarancji.

Pamiętaj, że e-mail z potwierdzeniem zamówienia nie jest traktowany jako ostateczna akceptacja zamówienia przez JYSK. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest wiadomość e-mail z informacją o wysyłce Towaru i po jej otrzymaniu nie możesz modyfikować już swojego zamówienia (nadal jednak możesz zrezygnować z zamówienia zgodnie z naszymi zasadami zwrotu lub wymiany). Na dowolnym etapie realizacji zamówienia możesz odmówić jego przyjęcia, w tym przypadku (jeżeli dokonałeś już płatności za zamówienie) otrzymasz pełny zwrot pieniędzy.

Jeśli chcesz poprosić o ponowne przesłanie Ci potwierdzenia Twojego zamówienia, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta.

Najpóźniej w chwili dostarczenia zamówionych Towarów wyślemy Ci za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenie zawarcia umowy na Twój adres e-mail. Potwierdzenie zamówienia zawiera w szczególności informacje dotyczące głównych cech świadczenia JYSK sp. z o.o., oznaczenia JYSK sp. z o.o., łącznej ceny i innych opłat i kosztów, prawa odstąpienia od umowy, trybu postępowania reklamacyjnego i gwarancji, terminu dostawy, sposobu i terminu zapłaty; kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą; obowiązku JYSK sp. z o.o. dostarczenia rzeczy bez wad.

4. FAKTURA

Po nadaniu przesyłki wyślemy Ci za pomocą poczty elektronicznej wiadomość z załączoną fakturą oraz informacjami dotyczącymi złożonego zamówienia, adresu dostawy, wybranej metody płatności, daty dostawy, cen, danych kontaktowych Centrum Obsługi Klienta.

Wszelkie informacje dotyczące warunków gwarancji i instrukcji pielęgnacji zakupionych przedmiotów w sklepie internetowym JYSK.pl zostaną dołączone do wiadomości e-mail z fakturą. Jeżeli produkt podlega wydłużonej gwarancji, informacja taka zostanie również ujęta na fakturze.

Nie ma takiej informacji na fakturze drukowanej w sklepie  – automatycznie drukuje się odrębny dokument z kasy w formie podobnej do paragonu, z odpowiednią informacją. Niestety nasz Regulamin dotyczy sklepów stacjonarnych i sklepu online, co nie jest jasne w tych zapisach. Należy wyjaśnić, że ten punkt dotyczy zakupów w online

Informację o wysłaniu zamówienia otrzymasz także na numer telefonu komórkowego, który podałeś w formularzu podczas składania zamówienia.

5. DOSTAWA

W JYSK oferujemy różne opcje dostawy:

1. Odbiór zamówienia w sklepach stacjonarnych JYSK

Usługa Click & Collect jest dostępna dla wszystkich artykułów, które są dostępne w naszych sklepach (nie dotyczy artykułów, które występują w wielu wariantach i oznaczone są w nazwie słowem mix). Po skorzystaniu z usługi Click & Collect, w ciągu 30 minut otrzymasz od sklepu wiadomość potwierdzającą, że Twoje zamówienie jest gotowe do odbioru. Zamówienie należy odebrać w wybranym sklepie w godzinach jego otwarcia, w ciągu dwóch kolejnych dni roboczych. Za zamówienie zapłacisz przy odbiorze w sklepie JYSK. 

Kup on-line – odbierz w sklepie – usługa dostępna jest dla bardzo wielu produktów, w tym towarów dostępnych wyłącznie w ofercie sklepu internetowego. Sklepy nie posiadają na stanie produktów dostępnych tylko on-line, dlatego też czas oczekiwania na ich sprowadzenie do sklepu wynosi od od 4 do 14 dni roboczych. Po otrzymaniu informacji o realizacji zamówienia masz 7 dni na odebranie towaru ze sklepu. 

Za zamówienie płacisz z góry podczas dokonywania zakupu na JYSK.pl. Żeby utworzyć zamówienie on-line z odbiorem w sklepie należy wyszukać wybrany artykuł, kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” i w opcjach dostawy wskazać sklep, do którego mamy dostarczyć zakupy. 

Z usługi "Kup on-line - odbierz w sklepie" możesz skorzystać tylko wówczas, kiedy wartość zamówienia przekracza 250 PLN.  

Jeśli chcesz zamówić produkty, które są aktualnie dostępne w naszych sklepach zalecamy utworzenie rezerwacji „Click&Collect”. Usługa "Kup on-line - odbierz w sklepie" polecana jest jeśli chcesz kupić produkty, które w danym momencie nie są dostępne w sklepie, w tym między innymi artykuły z oferty tylko on-line. Obie opcje dostawy są bezpłatne, ale wybierając "Click&Collect" możesz szybciej odebrać zarezerwowane produkty i nie płacisz za nie z góry. 

Jak zrobić zamówienie z odbiorem w sklepie?

2. Wysyłka zamówienia na wskazany adres

Towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

W Sklepie Internetowym, w zależności od wielkości zamówienia, rozróżniamy dwa typy dostaw:

Wysyłka artykułów jako Przesyłki kurierskie. Mniejsze artykuły to np. kołdry, ręczniki, pościel, mniejsze meble, itp.

Wysyłka artykułów jako Przesyłki wielkogabarytowe. Duże artykuły to np. materace, łóżka i meble. Sklep Internetowy określa sposób dostawy na podstawie rodzaju zakupionych artykułów.

JYSK poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane z ewentualnymi problemami z dostawą, jeśli wystąpią one po stronie JYSK i konieczne będzie podzielenie zamówienia na dostawy częściowe.

Zalecamy podanie numeru telefonu komórkowego podczas składania zamówienia, aby Sklep Internetowy lub przewoźnik realizujący dostawę mogli się z Tobą skontaktować.

Prosimy, abyś upewnił się, że nazwa, adres i przewidywany termin dostawy na fakturze są prawidłowe.

Ewentualne opóźnienia w dostawach mogą wystąpić w okresach realizacji zwiększonej ilości zamówień oraz w okresie zimowym ze względu na warunki pogodowe.

Przesyłki kurierskie (mniejsze artykuły):

Zamówienia wysyłane jako Przesyłki kurierskie, zwykle dostarczamy w terminie od 2 do 4 dni roboczych.

Możesz wybrać jedną z poniższych opcji:

ODBIÓR W PUNKCIE LUB AUTOMACIE PACZKOWYM

Możesz odebrać swoje zamówienie w punkcie odbioru lub w automacie paczkowym wybranym podczas składania zamówienia. Cena dostawy do punktu zaczyna się od 9,95 zł.

Dostawa do domu

Wysyłka zostanie dostarczona na adres wskazany przez Ciebie podczas składania zamówienia. Cena dostawy kurierem zaczyna się od 11,95 zł. Przesyłki, które dostarcza firma kurierska DHL dostarczane są do drzwi mieszkania. Przesyłki, które dostarcza firma kurierska DPD dostarczane są do pierwszych drzwi (np. w przypadku bloku –drzwi do klatki).

Zawężenie godzinowe dostawy

Standardowo dostawy Przesyłek kurierskich są realizowane w dni robocze w przedziale godzinowym 12:00-17:00. Oferujemy również dla wybranych kodów pocztowych, za dodatkową opłatą, dodatkowe okna czasowe do godz. 9:00 oraz do godz. 12:00.

Powiadomienia dotyczące dostawy

Od momentu złożenia zamówienia do momentu dostawy możesz spodziewać się następujących powiadomień:

 • Kiedy Twoje zamówienie zostanie spakowane i przekazane przewoźnikowi, otrzymasz SMS i e-mail potwierdzający nadanie przesyłki, a także fakturę oraz szczegóły dotyczące śledzenia przesyłki.
 • Kiedy Twoje zamówienie dotrze do Magazynu Przewoźnika otrzymasz SMS z informacją o planowanym terminie dostawy.
 • Będziemy informować Cię na bieżąco o ewentualnych zmianach dostawy.
 • Przewoźnik skontaktuje się z Tobą sms-owo w dniu dostawy i powiadomi Cię o planowanym zawężonym do 2 godzin terminie realizacji dostawy.

Przesyłki wielkogabarytowe:

W przypadku przesyłek wielkogabarytowych czas oczekiwania na realizację dostawy wynosi od 3-5 dni roboczych.

W standardowej cenie przesyłki dostawa odbędzie się bez wniesienia. Podczas składania zamówienia możesz wybrać dodatkowo opcję wniesienia do dowolnego pomieszczenia w mieszkaniu (niezależnie od piętra).

Dostawy Przesyłek wielkogabarytowych są realizowane w przedziale godzinowym 8:00-20:00. Oferujemy również dla wybranych kodów pocztowych, za dodatkową opłatą, dodatkowe okna czasowe pomiędzy godz. 8:00-14:00 oraz 14:00- 20:00.

Pamiętaj o tym, żeby zabezpieczyć drogę do posesji. Kurier może odmówić dostarczenia przesyłki do drzwi mieszkania w przypadku, gdy Klient nie zapewni warunków umożliwiających dojazd lub gdy wstęp na teren posesji jest odgórnie zabroniony ( np. z powodu kwarantanny).

Za pozbycie się opakowania transportowego odpowiedzialny jest odbiorca.

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu Towaru, pamiętaj, że musi on być przygotowany do odbioru i zabezpieczony na czas transportu.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami zwrotu i wymiany oraz do kontaktu z Centrum Obsługi Klienta w przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji.

Powiadomienia dotyczące dostawy

Od momentu złożenia zamówienia do momentu dostawy możesz spodziewać się następujących powiadomień:

 • Kiedy Twoje zamówienie zostanie spakowane i przekazane przewoźnikowi, otrzymasz SMS i e-mail potwierdzający nadanie przesyłki, a także fakturę oraz szczegóły dotyczące śledzenia przesyłki.
 • Kiedy Twoje zamówienie dotrze do Magazynu Przewoźnika otrzymasz SMS z informacją o planowanym terminie dostawy.
 • Będziemy informować Cię na bieżąco o ewentualnych zmianach dostawy.
 • Przewoźnik skontaktuje się z Tobą w dniu dostawy na około godzinę przed planowanym doręczeniem.

Odbiór przesyłki

Podczas dostawy zachęcamy, abyś:

upewnił się, że liczba paczek jest zgodna z listem przewozowym,

sprawdził przesyłkę pod kątem ewentualnych uszkodzeń.

Jeżeli otrzymasz niepełną przesyłkę, powiadom o tym fakcie kuriera oraz niezwłocznie skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta.

Uszkodzenie przesyłki

Jeżeli stwierdzisz uszkodzenie przesyłki sugerujemy:

 • Odmówić przyjęcia przesyłki z powodu jej uszkodzenia, albo
 • Przyjąć przesyłkę i spisać z kurierem protokół szkody. Celem uznania reklamacji przez przewoźnika, protokół musi zostać spisany w dniu dostawy. 

Zawsze należy wykonać dokumentację zdjęciową uszkodzonego opakowania.

Niezależnie od powyższego niezwłocznie skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta.

6. ZASADY ZWROTU I WYMIANY

Pozaustawowe prawo do wymiany lub zwrotu towarów dla konsumentów

Towary zakupione przez Konsumentów mogą być wymieniane na inne lub zwracane bez ograniczeń czasowych przez Konsumentów, niezależnie od daty zakupu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Podstawą dokonania wymiany lub zwrotu Towaru przez Konsumenta jest oryginał paragonu kasowego, oryginał faktury VAT (w wersji papierowej lub elektronicznej) lub wydruk potwierdzenia płatności z rachunku bankowego.

Zwrot Towaru polega na złożeniu przez Konsumenta ustnego lub pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Następnie JYSK wydaje w/w osobie w zamian za zwracane Towary środki pieniężne wydane na ich nabycie (cenę). Wymiana Towaru polega na zwrocie Towaru przez Konsumenta w Sklepie stacjonarnym JYSK – po uregulowaniu ewentualnej różnicy w cenie – i otrzymaniu przez w/w osobę innego wybranego dostępnego Towaru.

JYSK – stosownie do wyboru Konsumenta - zobowiązuje się do przyjęcia i zwrotu pełnej ceny zakupu Towarów albo wymiany Towarów na inne dostępne Towary, które w chwili zwrotu będą:

 • w oryginalnym opakowaniu, w stanie niezmienionym (nienaruszonym) w stosunku do dnia wydania towaru,
 • rozpakowane i/lub bez oryginalnego opakowania, bez śladów użytkowania i uszkodzeń,
 • bez oryginalnego opakowania i/lub zmontowane, o ile noszą wyłącznie takie ślady, które wynikają z konieczności sprawdzenia ich cech, charakteru i funkcjonowania.

Mimo, iż JYSK nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu albo wymiany Towarów, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów opisanych powyżej, to JYSK może podjąć decyzję o przyjęciu takich Towarów, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do zwrotu ceny sprzedaży potrąconej o kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości Towarów.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

W przypadku chęci zwrotu produktu, który jest uszkodzony lub nosi ślady użyktowania, które znacząco obniżają jego wartość, zastrzegamy sobie prawo do odmowy zwrotu.

Karty podarunkowe JYSK zarówno w postaci elektronicznej jak i tradycyjnej nie podlegają zwrotowi.

W przypadku kiedy Konsument dokonał zakupu w Sklepie stacjonarnym JYSK korzystając jednocześnie z usługi transportu Towarów ze Sklepu na wskazany adres, JYSK zwraca koszty transportu Towarów pod warunkiem, że zwracane są wszystkie Towary wchodzące w skład zamówienia.

Koszty usług dodatkowych zrealizowanych w Sklepie stacjonarnym JYSK (np., wniesienie) nie są zwracane.

Konsument zwraca Towar do Sklepu na swój koszt.

Konsument może wymienić lub zwrócić Towar w dowolnym Sklepie stacjonarnym JYSK na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – nie ma konieczności dokonania tej operacji w Sklepie, w którym dokonano zakupu.

Wymiana testowanego materaca z serii GOLD może być dokonana na odrębnych zasadach, czytaj więcej tutaj.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w tym w sklepie internetowym)

Konsumentowi lub osobie fizycznej zawierającej umowę sprzedaży z JYSK bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , który zawarł z JYSK umowę sprzedaży na odległość (w tym w sklepie internetowym) przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w ciągu 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub osobę fizyczną zawierającą umowę sprzedaży z JYSK bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  lub wskazaną przez którąś z w/w osób osobę trzecią inną niż przewoźnik . W przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.

Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu dostępnym na JYSK.pl. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej przez JYSK.pl mogą być składane na piśmie (na adres: JYSK Sp. z o. o., ul. Duńska 22, 97 – 500 Radomsko) lub za pomocą poczty elektronicznej (adres e –mail: e-sklep@jysk.com) lub osobiście w którymkolwiek Sklepie stacjonarnym JYSK na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Lista Sklepów stacjonarnych JYSK wraz z adresami dostępna na stronie: jysk.pl/znajdz-sklep. JYSK przesyła niezwłocznie za pomocą poczty elektronicznej Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.

JYSK zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez Konsumenta lub osobę fizyczną zawierającą umowę sprzedaży z JYSK bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  na rzecz JYSK płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta lub osoby fizycznej zawierającej umowę sprzedaży z JYSK bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej . Konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży z JYSK bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży z JYSK bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  tj. np. na rachunek bankowy, z którego został dokonany przelew za Towar lub na rachunek bankowy powiązany z karta płatniczą lub kredytową, za pomocą której dokonano płatności za Towar itp. W razie, gdy Konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży z JYSK bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  zapłaciła za Towar gotówką przy odbiorze, to zwrot płatności następuje na wskazany przez Konsumenta lub osobę fizyczną zawierającą umowę sprzedaży z JYSK bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  za pomocą formularza e –mail numer rachunku bankowego, co nie wiąże się dla Konsumenta lub osoby fizycznej zawierającej umowę sprzedaży z JYSK bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  z żadnymi kosztami i wymaga wyraźnej zgody Konsumenta lub osoby fizycznej zawierającej umowę sprzedaży z JYSK bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej .

Konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży z JYSK bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży z JYSK bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  ma obowiązek zwrócić towar JYSK lub przekazać go osobie upoważnionej przez JYSK do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar należy przesłać na adres: JYSK Sp. z o. o., SZCZECIN; Mieszka I 81; 71-011 Szczecin lub dostarczyć na adres któregokolwiek sklepu stacjonarnych JYSK na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (lista sklepów wraz z adresami dostępna na stronie: jysk.pl/znajdz-sklep) wraz z fakturą VAT lub innym dokumentem potwierdzającym nabycie Towaru w Sklepie Internetowym.

Konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży z JYSK bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  ponosi bezpośrednie koszty zwrotu artykułów zakupionych na JYSK.pl.

JYSK może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub osoby fizycznej zawierającej umowę sprzedaży z JYSK bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub osobę fizyczną zawierającą umowę sprzedaży z JYSK bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Formularz odstąpienia

7. REKLAMACJE

Reklamacje towarów

JYSK odpowiada wobec Konsumenta oraz osoby fizycznej zawierającej umowę sprzedaży z JYSK bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  za wady Towaru w oparciu o rękojmię na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

Masz prawo do reklamowania artykułu w ciągu 2 lat od wydania Ci Towaru.

Jeśli artykuł posiada wady, które istniały w chwili jego wydania lub wynikły z przyczyny tkwiącej w artykule w tej samej chwili możesz domagać się jego wymiany na wolny od wad albo usunięcia wady (chyba, że doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego artykułu  w sposób wybrany przez Konsumenta lub osobę fizyczną zawierającej umowę sprzedaży z JYSK bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów) lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy (chyba że JYSK niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub osoby fizycznej zawierającej umowę sprzedaży z JYSK bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  wymieni artykuł na wolny od wad albo wadę usunie). Prosimy, zgłoś reklamację możliwie najszybciej po zauważeniu wady, opisując wadę i swoje żądanie.

Proces zgłoszenia reklamacji:

Jeśli zamierzasz reklamować produkt w Sklepie JYSK, prosimy zabierz ze sobą wadliwy artykuł lub zdjęcia wady. W przypadku zasadności reklamacji, JYSK ponosi również dodatkowe koszty związane z dostarczeniem produktu do sklepu, z jego wymianą lub odbiorem. Znajdź najbliższy sklep.

Jeśli zamierzasz zgłosić reklamację w Centrum Obsługi Klienta JYSK, prosimy zrób to za pośrednictwem formularza lub wysyłając e-mail na adres e-sklep@jysk.com. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie dokumentacji zdjęciowej wad, jeśli w oparciu o w/w dokumentację możliwe jest ustalenie istnienia wady. 

Po przesłaniu formularza ze zgłoszeniem reklamacyjnym, otrzymasz automatyczne potwierdzenie otrzymania zgłoszenia przez Centrum Obsługi Klienta JYSK. Twoja reklamacja zostanie rozpatrzona tak szybko, jak to możliwe, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia. W odpowiedzi na Twoją reklamację JYSK poinformuje Cię o swoim stanowisku i o dalszym trybie postępowania.

Udzielenie gwarancji na Towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta lub osoby fizycznej zawierającej umowę sprzedaży z JYSK bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi.

Odpowiedzialność JYSK względem Klienta niebędącego Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę sprzedaży z JYSK bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towarów, o której mowa w art. 556 k.c. – 576 k.c. jest wyłączona, a z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy ograniczona tylko do przypadków winy umyślnej JYSK.

Reklamacje usług

Reklamacje dotyczące świadczenia przez JYSK usług drogą elektroniczną (w tym dotyczące kwestii technicznych i funkcjonowania strony internetowej JYSK.pl) mogą być składane za pomocą poczty elektronicznej (adres e –mail: e-sklep@JYSK.com) wraz ze szczegółowym opisem problemu technicznego lub formularza znajdującego się na stronie internetowej www.JYSK.pl. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem. Odpowiedzi są udzielane niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie lub w inny uzgodniony z Tobą sposób.

Reklamacje kart podarunkowych

Reklamacje dotyczące Karty podarunkowej mogą być przesłane za pomocą poczty elektronicznej na adres e–mail: e-sklep@JYSK.com lub na piśmie bezpośrednio w Sklepach stacjonarnych JYSK w godzinach ich otwarcia. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające Twoją identyfikację i udzielenie odpowiedzi na reklamację (imię i nazwisko albo nazwa, adres/adres e-mail), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje związane z zakupem oraz użyciem Karty podarunkowej będą rozpatrywane przez JYSK w ciągu 30 dni od daty złożenia reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa. Odpowiedź na reklamację udzielana jest na piśmie (listownie) lub pocztą elektroniczną (e-mail), w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Stosownie do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/13 informujemy, że łącze elektroniczne do platformy ODR znajduje się pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.

Europejska platforma ODR ma na celu ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami. Ponadto przypominamy, że adres poczty elektronicznej spółki JYSK przeznaczony do kontaktu z Klientami Sklepu Internetowego jest następujący:e-sklep@jysk.com.

8. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Bardzo ważne jest dla nas, abyś czuł się bezpieczny podczas zakupów na JYSK.pl. Administratorem danych osobowych jest spółka JYSK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Meteorytowej 13 (kod pocztowy 80-299), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 36908, NIP: 586-20-16-763, REGON: 191873139, o kapitale zakładowym 85.003.428,60 zł, zwana dalej „JYSK Polska”. JYSK Polska – jako administrator danych - jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i przestrzeganie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”.

Możesz uzyskać dodatkowe informacje na temat przetwarzanych danych osobowych, kontaktując się z obsługą klienta JYSK Polska e-sklep@JYSK.com.

Celem przetwarzania danych osobowych jest złożenie zamówienia i realizacja umowy sprzedaży na odległość zawartej w sklepie internetowym na stronie JYSK.pl, rejestracja do bazy subskrybentów w celu korzystania z naszego newslettera lub utworzenie profilu użytkownika JYSK.pl, sprawdzenia zadowolenia naszych klientów, lepszego dostosowania marketingu online, ulepszania naszych produktów i usług a także, innych celów administracyjnych i wewnętrznych.

Przetwarzanie danych osobowych przez JYSK Polska opiera się na następującej podstawie prawnej:

 • niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (np. umowy sprzedaży na odległość, umowy o świadczenie droga elektroniczną usług newslettera czy konta na stronie JYSK.pl) – art. 6  ust. 1 litera b) RODO,
 • niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na JYSK Polska (np. wykonanie obowiązków wynikających z przepisów księgowych i podatkowych) - art. 6 ust. 1 litera c) RODO),
 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez JYSK Polska (np. wewnętrznych celów biznesowych, takich jak ulepszanie naszej witryny lub ulepszanie naszych usług i produktów oraz wykrywanie oszustw, dochodzenia lub ustalenia roszczeń bądź obrony przed roszczeniami, lub w innych celach dowodowych lub celach statystycznych) - art. 6 ust. 1 litera f) RODO,
 • Twojej zgodzie na przetwarzanie danych (np. newslettery, biuletyny, rejestracja użytkownika) -  art. 6 ust. 1 litera a) RODO.

Gromadzone przez nas dane osobowe będą przechowywane przez JYSK Polska w Danii i mogą być przekazywane podmiotom z Grupy JYSK z terenu Unii Europejskiej.. W niektórych przypadkach dane osobowe mogą być przekazywane do spółek z grupy JYSK na terenie państw trzecich. W odniesieniu do tych państw brak jest decyzji Komisji Europejskiej odnośnie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, jednakże przekazanie danych osobowych do w/w państw następować będzie z uwzględnieniem standardowych klauzul umownych dotyczących ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. W/w zabezpieczenia są udostępnione na stronie internetowej Komisji Europejskiej lub siedzibie JYSK Polska.

Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz spółki JYSK Polska usługi, np. kurierskie i transportowe, informatyczne, hostingowe oraz organom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.

JYSK nie przekazuje, nie sprzedaje ani w żaden inny sposób nie udostępnia danych osobowych innym, aniżeli wskazanym powyżej podmiotom trzecim.

W każdej chwili – na warunkach i zasadach określonych w RODO - możesz:

 • złożyć skargę do organu nadzoru, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);
 • żądać dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
 • w razie potrzeby zażądać przeniesienia danych.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. Okresy przechowywania danych zależą od rodzaju danych i powodów, dla którego je zbieraliśmy i przechowujemy. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rachunkowości lub ze względów podatkowych przechowujemy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Na bieżąco kontrolujemy i aktualizujemy okresy przechowywania, uwzględniając powody przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawę prawną do tego.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, to masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co jednak nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które zostało dokonane w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcie umowy, a brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy.

Dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanemu z automatycznym podejmowaniem decyzji.

Dzięki zarejestrowaniu się na stronie JYSK.pl i stworzeniu profilu użytkownika, możesz korzystać ze specjalnych usług, które oferuje JYSK Polska.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

JYSK Polska zbiera dane:

 • gdy odwiedzasz i robisz zakupy na JYSK.pl;
 • gdy bierzesz udział w ankietach, konkursach lub promocjach;
 • gdy kontaktujesz się z naszym zespołem Obsługi Klienta w sklepie, online lub przez telefon;
 • podczas tworzenia profilu użytkownika na JYSK.pl;
 • kiedy zapisujesz się do newslettera
 • kiedy napiszesz opinię o produkcie na naszej stronie 
   

Jakie informacje gromadzi JYSK Polska?

JYSK Polska, może gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe o Tobie:

 • Twoje imię;
 • Twój adres;
 • Twój numer telefonu;
 • Twój adres email;
 • adres IP, z którego dokonujesz zakupu;
 • Wybrany sklep z dostawą;
 • Dane firmy.

Wszystkie dane będą traktowane jako informacje poufne.

Płatność na JYSK.pl

Podczas robienia zakupów na JYSK.pl, płatność jest dokonywana za pośrednictwem bezpiecznego połączenia, co zapewnia, że nieuprawniona osoba trzecia nie będzie mogła uzyskać dostępu do informacji o płatności. Przeczytaj więcej o warunkach płatności.

Cookies

Naszym celem jest przygotowanie przyjaznej dla użytkownika strony internetowej z odpowiednimi informacjami. Dlatego używamy technologii do gromadzenia i przetwarzania informacji o korzystaniu z naszej strony internetowej. Gromadzimy te informacje za pośrednictwem tak zwanych plików cookie. Plik cookie to mały plik tekstowy przechowywany na komputerze. Oznacza to między innymi, że nasza strona internetowa pamięta Cię, kiedy do niej powrócisz, i że możemy stworzyć statystyki pokazujące, jak zachowujesz się na stronie.

Używamy również plików cookie różnych partnerów, aby dać nam wgląd w to, które części naszej witryny odwiedzają użytkownicy. Zobacz szczegółowe informacje o dostawcy, wygaśnięciu i celu poszczególnych plików cookie.

W dowolnym momencie możesz zmienić swoją zgodę dotyczącą plików cookie. Twoje ustawienia plików cookie zostaną automatycznie usunięte po 12 miesiącach.

Należy pamiętać, że z niektórych podstron na JYSK.pl, można korzystać tylko wtedy, gdy przeglądarka jest skonfigurowana do akceptowania plików cookie.

Niektóre informacje, które zbieramy, mogą być publikowane w formie anonimowej, np. jako informacja o liczbie użytkowników w serwisie. Informacje o naszych klientach są ważną częścią naszej działalności i nie sprzedajemy ani nie udostępniamy tych informacji osobom nieupoważnionym.

9. NEWSLETTER

Zamówienie newslettera następuje na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Przystępując do korzystania z usługi newslettera jesteś zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu. Wysyłka newslettera świadczona jest nieodpłatnie. Newsletter zakładany jest automatycznie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie JYSK.pl, po oznaczeniu odpowiednich opcji pozwalających na spersonalizowanie newslettera oraz po zapoznaniu się z regulaminem i dokonaniu akceptacji regulaminu poprzez zakreślenie właściwego okienka w formularzu rejestracji. Do rejestracji niezbędne jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego.

JYSK A/S, by wysłać newsletter zbierze i przetworzy takie informacje jak:

 • Adres e-mail
 • Imię
 • Adres (opcjonalnie)
 • Data urodzenia (opcjonalnie)
 • Płeć (opcjonalnie)

Powyższe dane przechowujemy na chronionym serwerze. Tylko administrator, pracownik JYSK Sp. z o.o. wraz z zewnętrznym partnerem, jest uprawniony do wglądu tych danych. Gwarantujemy, że nie ujawniamy ani nie sprzedajemy Twojego adresu e-mail innym firmom.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera, a za odrębną zgodą także na inne potrzeby wskazane w formularzu rejestracyjnym. Wysyłamy newsletter tylko do osób, które potwierdziły chęć otrzymywania wiadomości. Do potwierdzenia używamy formy podwójnego potwierdzenia by nikt niepowołany nie nadużył Twojego adresu e-mail. Usługa newslettera staje się aktywna po kliknięciu w link aktywacyjny w specjalnym mailu, który jest zawsze wysyłany po poprawnym zakończeniu procesu rejestracji, na adres e-mail podany przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie wysyłania newslettera zawierana jest na czas nieokreślony, więc zarówno Tobie jak i JYSK przysługuje prawo do jej wypowiedzenia, na następujących warunkach:

 • możesz wypowiedzieć umowę w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej na adres JYSK, który usunie z systemu zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z korzystaniem przez Ciebie z tej usługi i zaprzestanie jej świadczenia.
 • JYSK może wypowiedzieć umowę, jeżeli obiektywnie i bezprawnie rażąco naruszasz Regulamin - z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia doręczenia Ci wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy JYSK może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Jeśli otrzymałeś od nas niezamówiony newsletter możliwe, że został on przesłany przez innego, znanego Ci użytkownika.

Newsletter zawiera najnowsze oferty, aktualizacje oraz informacje o najnowszych kampaniach JYSK Sp. z o.o. Podczas rejestracji użytkownik wyraża zgodę by otrzymywać wiadomości serwisowe w tym o opuszczonym koszyku na stronie JYSK.pl, wiadomości posprzedażowe oraz wiadomości z informacją o produktach, którymi użytkownik wyraził zainteresowanie.

Możesz wypisać się z subskrybowania newslettera w każdym momencie za pomocą linku na dole albo kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta. Jeśli przez 3 miesiące nasz newsletter nie będzie dla Ciebie interesujący i nie podejmiesz żadnej interakcji zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Cię z listy subskrybentów. Oczywiście, w każdej chwili będziesz mógł zapisać się ponownie. 

JYSK A/S będzie przechowywać dane osobowe do momentu rezygnacji z newslettera.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do realizacji umowy o świadczenie usługi newsletter, a w zakresie danych opcjonalnych udzielona przez Ciebie zgoda.

Przekazywane za pośrednictwem newslettera treści, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. W celu nabycia Towarów powinieneś dokładnie zapoznać się z charakterystyką produktu.

JYSK zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby dane przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej były poprawne i wiarygodne, ale nie ponosi za nie odpowiedzialności, ze względu na istniejące potencjalnie możliwości ich modyfikacji w trakcie teletransmisji.

JYSK zastrzega sobie prawo, do okresowego wyłączania newslettera w celu dokonania prac remontowych lub konserwatorskich. Komunikat o czasowym braku dostępu do newslettera zostanie zamieszczony na stronie JYSK.pl z wyprzedzeniem czasowym.

10. KARTA PODARUNKOWA

Kartę podarunkową JYSK możesz kupić na JYSK.pl lub w każdym Sklepie stacjonarnym JYSK na terenie Polski.

Kupując kartę podarunkową JYSK, akceptujesz ogólne zasady dotyczące kart podarunkowych zawarte w niniejszym Regulaminie.

Zapłata za kartę podarunkową może nastąpić za pomocą dowolnej metody płatności akceptowanej w Sklepach JYSK i w Sklepie Internetowym.

Karty podarunkowe zakupione na JYSK.pl są przesyłane w formie pliku .pdf pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta. W sklepach stacjonarnych oferujemy sprzedaż plastikowych elektronicznych kart podarunkowych z paskiem magnetycznym i zapisanym numerem karty.

Karty podarunkowej można używać wyłącznie w kraju, w którym została zakupiona. Kartę podarunkową zakupiona na JYSK.pl można wykorzystać przy zakupie Towarów na JYSK.pl lub w Sklepach stacjonarnych JYSK. Kartę podarunkową zakupioną w Sklepach JYSK można wykorzystać przy zakupach w Sklepach JYSK i w Sklepie Internetowym (w takim przypadku należy podać kod nadrukowany na plastikowej karcie podarunkowej).

Karty podarunkowej nie można użyć do zakupu kolejnych kart podarunkowych. Jeśli saldo karty podarunkowej nie pokrywa kwoty Twojego zakupu, musisz opłacić różnicę za pomocą innej, akceptowanej przez JYSK metody płatności. Karty podarunkowej nie można zwrócić lub wymienić na ekwiwalent pieniężny.

Na JYSK.pl karty podarunkowej można użyć wyłącznie podczas tworzenia zamówienia. Wartość środków na karcie można sprawdzić w dowolnym sklepie JYSK lub kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta. Od środków zgromadzonych na karcie nie są naliczane odsetki. Doładowania karty podarunkowej można dokonać w sklepach stacjonarnych JYSK lub na JYSK.pl pod warunkiem, że karta nadal jest aktywna. Doładowanie karty podarunkowej jest możliwe poprzez zasilenie „Twoich środków” jakimikolwiek środkami pieniężnymi. Minimalna wartość doładowania karty wynosi 50 zł. Maksymalna wartość, na jaką może być doładowana karta wynosi 5000 zł.

Jeśli utworzyłeś zamówienie na JYSK.pl i zapłaciłeś za nie kartą podarunkową, w przypadku anulowania zamówienia wygenerujemy dla Ciebie nową kartę podarunkową, na którą zwrócimy wpłacone środki. Jeśli częściowo zapłaciłeś kartą podarunkową, a częściowo przelewem lub kartą kredytową, zwrócimy odpowiednie kwoty na nową kartę podarunkową i rachunek bankowy lub kartę kredytową. Jeśli złożyłeś zamówienie w jednym z naszych sklepów i zapłaciłeś kartą podarunkową, a następnie zamówienie zostało anulowane, wpłacone środki zwrócimy na nową kartę podarunkową.

Karta podarunkowa jest formą elektronicznego bonu towarowego na okaziciela. Karta podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Karta podarunkowa może być używana do zakupów bez identyfikacji. Karta podarunkowa może zostać zablokowana, jeśli zostanie zagubiona lub skradziona. JYSK nie zastępuje utraconych kart podarunkowych.

Karta podarunkowa jest ważna przez 5 lat od daty jej wydania. Doładowanie karty podarunkowej w tym okresie powoduje wydłużenie jej ważności o 5 lat od momentu doładowania.

JYSK przyjmuje do realizacji wyłącznie aktywne karty podarunkowe, nieuszkodzone w stopniu uniemożliwiającym ich użycie, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed ich sfałszowaniem.

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie JYSK nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez nieuprawnioną osobę kartą podarunkową, jak również za utratę lub uszkodzenie kart z przyczyny nieleżącej po stronie JYSK po ich przekazaniu Tobie.

11. PRACA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka JYSK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Meteorytowej 13 (kod pocztowy 80-299), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 36908, NIP: 586-20-16-763, REGON: 191873139, o kapitale zakładowym 85.003.428,60 zł.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować za pomocą poczty elektronicznej na adres email: hrpl@jysk.com lub listownie na adres: JYSK sp. z o. o., ul. Meteorytowa 13, 80 – 299 Gdańsk.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy, na które zaaplikowałeś oraz - w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody - na potrzeby przyszłych rekrutacji (w okresie 6 miesięcy od złożenia aplikacji) na inne stanowiska pracy w JYSK sp. z o. o.

3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w procesie rekrutacji jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na JYSK sp. z o. o. związanego z procesem rekrutacji w zakresie określonym w art. 221 § 1 kodeksu pracy, tj. obejmującym imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, wskazane przez Ciebie dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia; podanie w/w danych jest wymogiem ustawowym określonym w art. 221 § 1 kodeksu pracy i jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym; brak podania tych danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji,
 • art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, czyli Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Ciebie w CV, liście motywacyjnym i formularzu rekrutacyjnym w zakresie danych osobowych innych niż określone w art. 221 § 1 kodeksu pracy, jak również Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji (w okresie 6 miesięcy od złożenia aplikacji) na inne stanowiska pracy w JYSK sp. z o. o.

  Podanie w/w danych (tj. w zakresie szerszym niż w art. 221 § 1 kodeksu pracy) oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i odbywa się za Twoją zgodą, którą masz prawo w dowolnym momencie wycofać, co jednak nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które zostało dokonane w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. Konsekwencją braku wyrażenia zgody na potrzeby przyszłych rekrutacji będzie brak możliwości wzięcia udziału w w/w rekrutacjach.
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli niezbędność przetwarzania Twoich danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez JYSK sp. z o. o. polegających ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

4. Podane przez Ciebie dane osobowe mogą być przekazywane w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych spółce JYSK A/S z siedzibą w Danii, jak również podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz JYSK sp. z o. usługi, np. firmom rekrutacyjnym, firmom informatycznym, itd. (w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych).

5. Twoje dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Po skończonym procesie rekrutacji – w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody - Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy na potrzeby prowadzonych w tym okresie rekrutacji.

6. Informujemy, że – na zasadach i w sytuacjach określonych w RODO – przysługuje Ci prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych.

7. Twoje dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanemu z automatycznym podejmowaniem decyzji.

8. W przypadku, gdy uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 Oświadczam, że zapoznałem się z treścią niniejszej informacji.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez JYSK sp. z o.o. do celów procesu rekrutacji w zakresie danych osobowych innych niż określone w art. 221 § 1 kodeksu pracy.

 Rozumiem, że udzielenie powyższej zgody jest dobrowolne.

 Zostałem/am poinformowany/a o prawie do wycofania powyższej zgody w dowolnym momencie.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JYSK sp. z o. o. moich danych osobowych podanych przeze mnie w CV, liście motywacyjnym i formularzu rekrutacyjnym do celów przyszłych rekrutacji na inne stanowiska pracy w okresie 6 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.

 Rozumiem, że udzielenie powyższej zgody jest dobrowolne; jednak jeśli nie zostanie udzielona zgoda, to konsekwencją tego będzie brak możliwości wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach na inne stanowiska pracy.

 Zostałem/am poinformowany/a o prawie do wycofania powyższej zgody w dowolnym momencie; jednak jeśli zgoda zostanie wycofana, to konsekwencją tego będzie brak możliwości wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach na inne stanowiska pracy.