Regulamin

Regulamin sprzedaży w sklepach stacjonarnych i online

Poniższe warunki sprzedaży i dostawy obowiązują podczas zakupów dokonywanych w Sklepach stacjonarnych JYSK lub na JYSK.pl z dostawą na terenie Polski. Wszystkie umowy dotyczące sprzedaży w Sklepach JYSK lub na JYSK.pl powinny być zawarte w języku polskim. Kupujący muszą mieć ukończone 18 lat, aby dokonać zakupu w Sklepach JYSK na terenie Polski lub na JYSK.pl

Ostatnia aktualizacja: 01.03.2019 r.

Definicje

JYSK.pl lub Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.JYSK.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów Towarów;

JYSK sp. z o.o. lub JYSK – „JYSK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Meteorytowej 13 (kod pocztowy 80-299), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 36908, NIP 586-20-16-763, o kapitale zakładowym 85.003.428,60 zł;

JYSK A/S – spółka JYSK A/S z siedzibą w Sødalsparken 18, DK-822 Brabrand, Dania (VAT nr 13590400).

Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym lub Sklepach stacjonarnych JYSK niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;

Klient lub użytkownik – osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub Konsument, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych dokonujący zakupów na JYSK.pl lub w Sklepach JYSK, albo korzystający z innych usług oferowanych przez JYSK w tym na stronie JYSK.pl;

Sklepy stacjonarne JYSK lub Sklepy JYSK – sieć zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sklepów oznaczonych logo JYSK należących do JYSK sp. z o.o., w których Klient może dokonywać zakupów Towarów;

Towary lub artykuły – produkty (artykuły) prezentowane w Sklepie Internetowym lub oferowane w Sklepach stacjonarnych JYSK. Przesyłka wielkogabarytowa - przesyłka krajowa, w skład której wchodzi jedna lub więcej paczek o łącznej masie powyżej 31,5 kg.

Przesyłka kurierska – przesyłka krajowa, w skład której wchodzi jedna lub więcej paczek o łącznej masie do 31,5 kg.

Postanowienia ogólne

Prezentowane w Sklepie Internetowym i Sklepach stacjonarnych JYSK informacje dotyczące Towarów, a w szczególności opisy, parametry techniczne i ceny nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.

Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego stosownie do jego przeznaczenia. Klient jest zobligowany do powstrzymywania się od jakichkolwiek zachowań, które mogłyby wpłynąć negatywnie na właściwe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym dostarczania/rozsyłania treści o charakterze bezprawnym. Klient, akceptując treść Regulaminu oświadcza, że nie naruszy wskazanych wyżej zakazów.

W celu korzystania ze strony JYSK.pl i Sklepu Internetowego, w tym do składania zamówień, niezbędne są: dowolne urządzenie z dostępem do sieci Internet; aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail); minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2019 r. Regulamin może być zmieniony przez JYSK z ważnego powodu: (i). wydania przez sąd powszechny orzeczenia lub wydania przez organ państwowy decyzji skutkującej koniecznością zmiany regulaminu, (ii) zmiany przepisów prawnych w zakresie działalności prowadzonej przez JYSK sp. z o.o., (iii). istotnej zmiany sytuacji rynkowej w zakresie działalności prowadzonej przez JYSK, (iv).

poprawy przez JYSK bezpieczeństwa, funkcjonalności lub poziomu ochrony danych osobowych, (v). rozszerzenia bądź ulepszenia funkcjonalności Sklepu Internetowego lub JYSK.pl lub rezygnacji z udostępniania niektórych funkcjonalności w ramach Sklepu Internetowego lub JYSK.pl. Zmiana regulaminu obowiązuje w terminie podanym przez JYSK nie wcześniej jednak niż w przeciągu 10 dni od dnia udostępnienia informacji o jego zmianie na stronie internetowej JYSK.pl wraz z ujednoliconym tekstem regulaminu. Zamówienia na Towary złożone przed wejściem w życie nowego regulaminu podlegają zasadom określonym w dotychczasowym regulaminie; zmiana regulaminu nie wpływa na prawa i obowiązki stron umowy ze Sklepu Internetowego ukształtowane przed wejściem w życie tej zmiany. Dla związania Klienta zmienionym regulaminem wymagana jest akceptacja jak przy pierwszej rejestracji; brak akceptacji jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy. Ponadto Klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Aktualna treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.JYSK.pl, gdzie możliwe jest nieodpłatne zapoznanie się z jego treścią, jak również nieodpłatne pobranie wersji elektronicznej lub sporządzenie wydruku pod adresem Regulamin. Do umów zawartych przed dniem 01.03.2019 r. stosuje się zapisy regulaminu z dnia 31.07.2018 r., którego treść zawiera Załącznik nr 2 do Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego. Ewentualne spory powstałe pomiędzy JYSK a Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.


Ostatnia aktualizacja: 2020-06-26

1. CENY

Ceny Towarów w Sklepie Internetowym umieszczane są przy Towarach na stronie JYSK.pl i w koszyku:

 • Ceny wyrażone są w złotych polskich.
 • Ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 • Ceny nie zawierają informacji o kosztach przesyłki Towarów, szczegóły kosztów przesyłki znajdziesz tutaj.
 • Ceny na JYSK.pl są takie same jak w sklepach stacjonarnych JYSK.
 • Wszystkie ceny są aktualizowane na bieżąco. Ewentualne błędy w cenach na JYSK.pl oraz w gazetkach promocyjnych zobowiązujemy się poprawić tak szybko jak to będzie możliwe.
 • Ceną za dokonany zakup w Sklepie Internetowym, która wiąże Klienta jest cena Towaru podana w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową na stronie Sklepu Internetowego powiększona o koszty przesyłki Towaru na adres podany przez Klienta.

Gwarancja ceny

W JYSK oferujemy wszystkim Konsumentom 30-dniową gwarancję ceny.

Jeśli znajdziesz produkt, który kupiłeś w JYSK w niższej cenie (zarówno w JYSK jak i w innej sieci) w czasie 30 dni od zakupów, zwrócimy Ci różnicę na kartę podarunkową JYSK. Możesz ją wykorzystać w polskich sklepach JYSK albo podczas zakupów na JYSK.pl. Zasada ta obowiązuje w odniesieniu do wszystkich polskich sklepów stacjonarnych i sklepu online.


Z Gwarancji Ceny możesz skorzystać pod warunkiem, że:

 • Produkty muszą być identyczne.
 • Roszczenie wynikające z zasady gwarancji ceny musi zostać złożone w czasie 30 dni od momentu zakupów lub dostawy.
 • Cena niższa musi obowiązywać w tym samym czasie, w którym obowiązuje gwarancja ceny.
 • Musisz posiadać dowód zakupu zrobionego w JYSK.
 • Musisz posiadać dowód, że w sklepach konkurencji cena danego produktu była niższa (np. gazetka, oferta, link itp.).

Wyjątki od zasady gwarancji ceny:

 • Porównywalne produkty muszą być identyczne – oznacza to, że musi to być ten sam model i taka sama specyfikacja techniczna (czyli taki sam producent/marka, kolor, wymiary, dodatki/akcesoria, wielkość, zawartość itp.) w 100%.
 • Gwarancja ceny nie obowiązuje w przypadku ostatnich sztuk, ofert otwarciowych i reotwarciowych, modeli powystawowych, specjalnych zamówień i sezonowych wyprzedaży.
 • Gwarancja ceny nie odnosi się do kosztów dostawy i specjalnych kosztów transportu.
 • Gwarancja ceny odnosi się tylko do zakupów indywidualnych (nie dotyczy zakupów firmowych lub instytucjonalnych na fakturę).

W celu skorzystania z prawa do gwarancji ceny zachęcamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta (https://jysk.pl/customer-service) lub wizytą w jednym z naszych sklepów stacjonarnych.

 

2. PŁATNOŚĆ

Podczas składania zamówienia na JYSK.pl, w koszyku Klient zobaczy łączną cenę zakupu (zawierającą VAT), oraz koszty transportu. Jest to całkowita cena zakupu.

Za Towary prezentowane w Sklepie Internetowym oraz dostawę, Klient może według swego wyboru zapłacić podczas składania zamówienia przez system płatności online PAYU, kartą podarunkową lub w momencie odbioru Towaru - gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej, jednakże tylko w przypadkach, gdy wartość zamówionych Towarów nie przekracza kwoty 15 000 zł dla Przesyłek wielkogabarytowych i 5 000 zł w przypadku Przesyłek kurierskich (ze względów bezpieczeństwa). Dodatkowa opłata za płatność przy pobraniu jest stała i wynosi odpowiednio 15 zł dla Przesyłek wielkogabarytowych i 5 zł dla Przesyłek kurierskich.

Za Przesyłki kurierskie i wielkogabarytowe można płacić przy odbiorze wyłącznie gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej.

3. POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA

Po złożeniu zamówienia wyślemy Ci za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenie zamówienia, zawierające informacje dotyczące złożonego zamówienia, adresu dostawy, wybranej metody płatności, daty dostawy, cen, danych kontaktowych Centrum Obsługi Klienta, prawa odstąpienia od umowy, rozszerzonego prawa do zwrotu towaru oraz trybu postępowania reklamacyjnego i gwarancji.

Pamiętaj, że e-mail z potwierdzeniem zamówienia nie jest traktowany jako ostateczna akceptacja zamówienia przez JYSK. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest wiadomość e-mail z informacją o wysyłce Towaru i po jej otrzymaniu nie możesz modyfikować już swojego zamówienia (nadal jednak możesz zrezygnować z zamówienia zgodnie z naszymi zasadami zwrotu lub wymiany). Na dowolnym etapie realizacji zamówienia możesz odmówić jego przyjęcia, w tym przypadku (jeżeli dokonałeś już płatności za zamówienie) otrzymasz pełny zwrot pieniędzy.

Jeśli chcesz poprosić o ponowne przesłanie Ci potwierdzenia Twojego zamówienia, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta.

Najpóźniej w chwili dostarczenia zamówionych Towarów wyślemy Ci za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenie zawarcia umowy na Twój adres e-mail. Potwierdzenie zamówienia zawiera w szczególności informacje dotyczące głównych cech świadczenia JYSK sp. z o.o., oznaczenia JYSK sp. z o.o., łącznej ceny i innych opłat i kosztów, prawa odstąpienia od umowy, trybu postępowania reklamacyjnego i gwarancji, terminu dostawy, sposobu i terminu zapłaty; kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą; obowiązku JYSK sp. z o.o. dostarczenia rzeczy bez wad.

4. FAKTURA

Po nadaniu przesyłki wyślemy Ci za pomocą poczty elektronicznej wiadomość z załączoną fakturą oraz informacjami dotyczącymi złożonego zamówienia, adresu dostawy, wybranej metody płatności, daty dostawy, cen, danych kontaktowych Centrum Obsługi Klienta.

Wszelkie informacje dotyczące warunków gwarancji i instrukcji pielęgnacji zakupionych przedmiotów zostaną dołączone do wiadomości e-mail z fakturą. Jeżeli produkt podlega wydłużonej gwarancji, informacja taka zostanie również ujęta na fakturze.

Informację o wysłaniu zamówienia otrzymasz także na numer telefonu komórkowego, który podałeś w formularzu podczas składania zamówienia.

5. DOSTAWA

W JYSK oferujemy różne opcje dostawy:

1. ODBIÓR ZAMÓWIENIA W SKLEPACH STACJONARNYCH JYSK.

Click & Collect – na JYSK.pl możesz zarezerwować dostępne w sklepach stacjonarnych artykuły i odebrać je w najbliższym otwartym sklepie JYSK. Żeby tego dokonać, na JYSK.pl wyszukaj artykuł, który chciałbyś zarezerwować i kliknij przycisk “Kliknij, aby odebrać w sklepie”. Twoja rezerwacja będzie aktywna od chwili utworzenia do zamknięcia sklepu w kolejnym dniu roboczym. W ciągu godziny od złożenia zamówienia w godzinach pracy sklepu otrzymasz wiadomość SMS i e-mail z potwierdzeniem przygotowania zamówienia do odbioru.

Kup on-line – odbierz w sklepie – usługa dostępna jest dla bardzo wielu produktów, w tym towarów dostępnych wyłącznie w ofercie sklepu internetowego. Sklepy nie posiadają na stanie produktów dostępnych tylko on-line, dlatego też czas oczekiwania na ich sprowadzenie do sklepu wynosi od 4 do 9 dni roboczych. Po otrzymaniu informacji o realizacji zamówienia masz 7 dni na odebranie towaru ze sklepu. 

Za zamówienie płacisz z góry podczas dokonywania zakupu na JYSK.pl. Żeby utworzyć zamówienie on-line z odbiorem w sklepie należy wyszukać wybrany artykuł, kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” i w opcjach dostawy wskazać sklep, do którego mamy dostarczyć zakupy. 

Z usługi "Kup on-line - odbierz w sklepie" możesz skorzystać tylko wówczas, kiedy wartość zamówienia przekracza 200 zł.  

Jeśli chcesz zamówić produkty, które są aktualnie dostępne w naszych sklepach zalecamy utworzenie rezerwacji „Click&Collect”. Usługa "Kup on-line - odbierz w sklepie" polecana jest jeśli chcesz kupić produkty, które w danym momencie nie są dostępne w sklepie, w tym między innymi artykuły z oferty tylko on-line. Obie opcje dostawy są bezpłatne, ale wybierając "Click&Collect" możesz szybciej odebrać zarezerwowane produkty i nie płacisz za nie z góry. 

Jak zrobić zamówienie z odbiorem w sklepie?

2. WYSYŁKA ZAMÓWIENIA NA WSKAZANY ADRES

Towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

W Sklepie Internetowym, w zależności od wielkości zamówienia, rozróżniamy dwa typy dostaw:

Wysyłka artykułów jako Przesyłki kurierskie. Mniejsze artykuły to np. kołdry, ręczniki, pościel, mniejsze meble, itp.

Wysyłka artykułów jako Przesyłki wielkogabarytowe. Duże artykuły to np. materace, łóżka i meble. Sklep Internetowy określa sposób dostawy na podstawie rodzaju zakupionych artykułów.

JYSK poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane z ewentualnymi problemami z dostawą, jeśli wystąpią one po stronie JYSK i konieczne będzie podzielenie zamówienia na dostawy częściowe.

Zalecamy podanie numeru telefonu komórkowego podczas składania zamówienia, aby Sklep Internetowy lub przewoźnik realizujący dostawę mogli się z Tobą skontaktować.

Prosimy, abyś upewnił się, że nazwa, adres i przewidywany termin dostawy na fakturze są prawidłowe.

Ewentualne opóźnienia w dostawach mogą wystąpić w okresach realizacji zwiększonej ilości zamówień oraz w okresie zimowym ze względu na warunki pogodowe.

PRZESYŁKI KURIERSKIE (MNIEJSZE ARTYKUŁY):

Zamówienia wysyłane jako Przesyłki kurierskie, zwykle dostarczamy w terminie od 1 do 4 dni roboczych.

Możesz wybrać jedną z poniższych opcji:

ODBIÓR W PUNKCIE 

Możesz odebrać swoje zamówienie w punkcie odbioru wybranym podczas składania zamówienia. 

DOSTAWA DO DOMU

Wysyłka odbędzie się na adres domowy wskazany przez Ciebie podczas składania zamówienia.

ZAWĘŻENIE GODZINOWE DOSTAWY

Standardowo dostawy Przesyłek kurierskich są realizowane w dni robocze w przedziale godzinowym 12:00-17:00. Oferujemy również dla wybranych kodów pocztowych, za dodatkową opłatą, dodatkowe okna czasowe pomiędzy godz. 7:00-9:00 oraz 9:00- 12:00.

POWIADOMIENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY

Od momentu złożenia zamówienia do momentu dostawy możesz spodziewać się następujących powiadomień:

 • Kiedy Twoje zamówienie zostanie spakowane i przekazane przewoźnikowi, otrzymasz SMS i e-mail potwierdzający nadanie przesyłki, a także fakturę oraz szczegóły dotyczące śledzenia przesyłki.
 • Kiedy Twoje zamówienie dotrze do Magazynu Przewoźnika otrzymasz SMS z informacją o planowanym terminie dostawy.
 • Będziemy informować Cię na bieżąco o ewentualnych zmianach dostawy.
 • Przewoźnik skontaktuje się z Tobą sms-owo w dniu dostawy i powiadomi Cię o planowanym zawężonym do 2 godzin terminie realizacji dostawy.
   

PRZESYŁKI WIELKOGABARYTOWE:

W przypadku przesyłek wielkogabarytowych czas oczekiwania na realizację dostawy wynosi od 3 do 7 dni roboczych.

Standardowo wszystkie zamówienia są wnoszone do pierwszych drzwi mieszkania Klienta.

Dostawy Przesyłek wielkogabarytowych są realizowane w przedziale godzinowym 8:00-20:00. Oferujemy również dla wybranych kodów pocztowych, za dodatkową opłatą, dodatkowe okna czasowe pomiędzy godz. 8:00-12:00, 12.00-16.00 oraz 16:00- 20:00.

Pamiętaj o tym, żeby zabezpieczyć drogę do posesji. Kurier może odmówić dostarczenia przesyłki do drzwi mieszkania w przypadku, gdy Klient nie zapewni warunków umożliwiających dojazd lub gdy wstęp na teren posesji jest odgórnie zabroniony ( np. z powodu kwarantanny).

Za pozbycie się opakowania transportowego odpowiedzialny jest odbiorca.

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu Towaru, pamiętaj, że musi on być przygotowany do odbioru i zabezpieczony na czas transportu.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami zwrotu i wymiany oraz do kontaktu z Centrum Obsługi Klienta w przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji.

POWIADOMIENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY

Od momentu złożenia zamówienia do momentu dostawy możesz spodziewać się następujących powiadomień:

 • Kiedy Twoje zamówienie zostanie spakowane i przekazane przewoźnikowi, otrzymasz SMS i e-mail potwierdzający nadanie przesyłki, a także fakturę oraz szczegóły dotyczące śledzenia przesyłki.
 • Kiedy Twoje zamówienie dotrze do Magazynu Przewoźnika otrzymasz SMS z informacją o planowanym terminie dostawy.
 • Będziemy informować Cię na bieżąco o ewentualnych zmianach dostawy.
 • Przewoźnik skontaktuje się z Tobą w dniu dostawy na około godzinę przed planowanym doręczeniem.
   

ODBIÓR PRZESYŁKI

Podczas dostawy zachęcamy, abyś:

upewnił się, że liczba paczek jest zgodna z listem przewozowym,

sprawdził przesyłkę pod kątem ewentualnych uszkodzeń.

Jeżeli otrzymasz niepełną przesyłkę, powiadom o tym fakcie kuriera oraz niezwłocznie skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta.

USZKODZENIE PRZESYŁKI

Jeżeli stwierdzisz uszkodzenie przesyłki sugerujemy:

 • Odmówić przyjęcia przesyłki z powodu jej uszkodzenia, albo
 • Przyjąć przesyłkę spisując z kurierem protokół szkody.

Zawsze należy wykonać dokumentację zdjęciową uszkodzonego opakowania.

Niezależnie od powyższego niezwłocznie skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta.

6. ZASADY ZWROTU I WYMIANY

Towary zakupione przez Konsumentów w sklepach stacjonarnych JYSK na terenie Polski oraz na JYSK.pl mogą być wymieniane na inne lub zwracane bez ograniczeń czasowych, niezależnie od daty zakupu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Podstawą dokonania wymiany lub zwrotu Towaru przez Konsumenta jest oryginał paragonu kasowego, oryginał faktury VAT (w wersji papierowej lub elektronicznej) lub wydruk potwierdzenia płatności z rachunku bankowego.

Zwrot Towaru polega na złożeniu przez Konsumenta ustnego lub pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Następnie JYSK wydaje Konsumentowi w zamian za zwracane Towary środki pieniężne wydane na ich nabycie (cenę). Wymiana Towaru polega na zwrocie Towaru przez Konsumenta w Sklepie stacjonarnym JYSK – po uregulowaniu ewentualnej różnicy w cenie – i otrzymaniu przez Konsumenta innego wybranego dostępnego Towaru.

JYSK – stosownie do wyboru Konsumenta - zobowiązuje się do przyjęcia i zwrotu pełnej ceny zakupu Towarów albo wymiany Towarów na inne dostępne Towary, które w chwili zwrotu będą:

 • w oryginalnym opakowaniu, w stanie niezmienionym (nienaruszonym) w stosunku do dnia wydania towaru Konsumentowi,
 • rozpakowane i/lub bez oryginalnego opakowania, bez śladów użytkowania i uszkodzeń,
 • bez oryginalnego opakowania i/lub zmontowane, o ile noszą wyłącznie takie ślady, które wynikają z konieczności sprawdzenia ich cech, charakteru i funkcjonowania.

Mimo, iż JYSK nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu albo wymiany Towarów, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów opisanych powyżej, to JYSK może podjąć decyzję o przyjęciu takich Towarów, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do zwrotu ceny sprzedaży potrąconej o kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości Towarów.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Karty podarunkowe JYSK zarówno w postaci elektronicznej jak i tradycyjnej nie podlegają zwrotowi.

W przypadku kiedy Konsument dokonał zakupu w Sklepie stacjonarnym JYSK korzystając jednocześnie z usługi transportu Towarów ze Sklepu na wskazany adres, JYSK zwraca koszty transportu Towarów pod warunkiem, że zwracane są wszystkie Towary wchodzące w skład zamówienia.

Koszty usług dodatkowych zrealizowanych w Sklepie stacjonarnym JYSK (np. transport, wniesienie) nie są zwracane.

Konsument zwraca Towar do Sklepu na swój koszt.

Konsument może wymienić lub zwrócić Towar w dowolnym Sklepie stacjonarnym JYSK na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – nie ma konieczności dokonania tej operacji w Sklepie, w którym dokonano zakupu.

Wymiana testowanego materaca z serii GOLD może być dokonana na odrębnych zasadach, czytaj więcej tutaj.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w sklepie internetowym

Pomimo, że w JYSK dajemy Konsumentom możliwość nielimitowanego zwrotu towaru, w dalszym ciągu Konsumentowi przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w ciągu 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.

Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu dostępnym na JYSK.pl. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej przez JYSK.pl mogą być składane na piśmie (na adres: JYSK Sp. z o. o., ul. Duńska 22, 97 – 500 Radomsko) lub za pomocą poczty elektronicznej (adres e –mail: e-sklep@jysk.com) lub osobiście w którymkolwiek Sklepie stacjonarnym JYSK na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Lista Sklepów stacjonarnych JYSK wraz z adresami dostępna na stronie: jysk.pl/znajdz-sklep. JYSK przesyła niezwłocznie za pomocą poczty elektronicznej Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.

JYSK zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez Konsumenta na rzecz JYSK płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument tj. np. na rachunek bankowy, z którego został dokonany przelew za Towar lub na rachunek bankowy powiązany z karta płatniczą lub kredytową, za pomocą której dokonano płatności za Towar itp. W razie, gdy Konsument zapłacił za Towar gotówką przy odbiorze, to zwrot płatności następuje na wskazany przez Konsumenta za pomocą formularza e –mail numer rachunku bankowego, co nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami i wymaga wyraźnej zgody Konsumenta.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Konsument ma obowiązek zwrócić towar JYSK lub przekazać go osobie upoważnionej przez JYSK do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar należy przesłać na adres: JYSK Sp. z o. o., ul. Duńska 22, 97 – 500 Radomsko lub dostarczyć na adres któregokolwiek sklepu stacjonarnych JYSK na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (lista sklepów wraz z adresami dostępna na stronie: jysk.pl/znajdz-sklep) wraz z fakturą VAT lub innym dokumentem potwierdzającym nabycie Towaru w Sklepie Internetowym.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu artykułów zakupionych na JYSK.pl.

JYSK może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Formularz odstąpienia

7. REKLAMACJE

Reklamacje towarów

JYSK odpowiada wobec Konsumenta za wady Towaru w oparciu o rękojmię na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

Masz prawo do reklamowania artykułu w ciągu 2 lat od wydania Ci Towaru.

Jeśli artykuł był wadliwy podczas zakupu, niekompletny lub uszkodzony możesz domagać się jego wymiany, naprawy, obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy. Prosimy, zgłoś reklamację możliwie najszybciej po zauważeniu wady, opisując wadę i swoje żądanie.

Proces zgłoszenia reklamacji:

Jeśli zamierzasz reklamować produkt w Sklepie JYSK, prosimy zabierz ze sobą wadliwy artykuł lub zdjęcia wady. Jeśli reklamacja zostanie zgłoszona w terminie i zostanie uznana przez sklep, możesz domagać się wymiany artykułu na nowy, naprawy, dodatkowego rabatu lub w ostateczności zwrotu gotówki. W przypadku uznania reklamacji, JYSK poza kosztem artykułu ponosi również dodatkowe koszty związane z dostarczeniem produktu do sklepu. Znajdź najbliższy sklep.

Jeśli zamierzasz zgłosić reklamację w Centrum Obsługi Klienta JYSK, prosimy zrób to za pośrednictwem formularza lub wysyłając e-mail na adres e-sklep@jysk.com. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie dokumentacji zdjęciowej wad. Jeśli reklamacja zostanie zgłoszona w terminie i uznamy ją za zasadną, możesz domagać się wymiany artykułu na nowy, dodatkowego rabatu lub w ostateczności zwrotu gotówki. W przypadku uznania reklamacji, JYSK poza kosztem artykułu ponosi również dodatkowe koszty związane z jego wymianą lub odbiorem.

Po przesłaniu formularza ze zgłoszeniem reklamacyjnym, otrzymasz automatyczne potwierdzenie otrzymania zgłoszenia przez Centrum Obsługi Klienta JYSK. Twoja reklamacja zostanie rozpatrzona tak szybko, jak to możliwe, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia. W odpowiedzi na Twoją reklamację JYSK poinformuje Cię o swoim stanowisku i o dalszym trybie postępowania.

Udzielenie gwarancji na Towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi.

Odpowiedzialność JYSK względem Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towarów, o której mowa w art. 556 k.c. – 576 k.c. jest wyłączona, a z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy ograniczona tylko do przypadków winy umyślnej JYSK.

Reklamacje usług

Reklamacje dotyczące świadczenia przez JYSK usług drogą elektroniczną (w tym dotyczące kwestii technicznych i funkcjonowania strony internetowej JYSK.pl) mogą być składane za pomocą poczty elektronicznej (adres e –mail: e-sklep@JYSK.com) wraz ze szczegółowym opisem problemu technicznego lub formularza znajdującego się na stronie internetowej www.JYSK.pl. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem. Odpowiedzi są udzielane niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie lub w inny uzgodniony z Tobą sposób.

Reklamacje kart podarunkowych

Reklamacje dotyczące Karty podarunkowej mogą być przesłane za pomocą poczty elektronicznej na adres e–mail: e-sklep@JYSK.com lub na piśmie bezpośrednio w Sklepach stacjonarnych JYSK w godzinach ich otwarcia. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające Twoją identyfikację i udzielenie odpowiedzi na reklamację (imię i nazwisko albo nazwa, adres/adres e-mail), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje związane z zakupem oraz użyciem Karty podarunkowej będą rozpatrywane przez JYSK w ciągu 30 dni od daty złożenia reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa. Odpowiedź na reklamację udzielana jest na piśmie (listownie) lub pocztą elektroniczną (e-mail), w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Stosownie do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/13 informujemy, że łącze elektroniczne do platformy ODR znajduje się pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.

Europejska platforma ODR ma na celu ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami. Ponadto przypominamy, że adres poczty elektronicznej spółki JYSK przeznaczony do kontaktu z Klientami Sklepu Internetowego jest następujący:e-sklep@jysk.com.

8. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych podczas zakupów na JYSK.pl jest dla nas bardzo ważne.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

a) Administratorem strony JYSK.pl jest JYSK A/S

b) „JYSK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest administratorem danych osobowych.

c) W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować za pomocą poczty elektronicznej na adres email: e-sklep@JYSK.com.

d) JYSK A/S i JYSK sp. z o.o. są odpowiedzialne za przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony. JYSK A/S i JYSK sp. z o.o. stosują się do wszystkich warunków zawartych w RODO. JYSK Sp. z o.o. z zasady nie przechowuje danych osobowych, chyba że jest to wymagane przez stosowne regulacje prawne. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez JYSK A/S, w związku z czym mogą być dostępne dla podmiotów wchodzących w skład grupy JYSK na całym świecie. Transfer danych osobowych pomiędzy podmiotami grupy JYSK będzie oparty na stosownej umowie dotyczącej powierzenia przetwarzania danych lub innych umocowaniach prawnych mających zastosowanie. Więcej informacji na temat przetwarzania, w tym przechowywania przez JYSK sp. z o.o. i JYSK A/S danych osobowych uzyskasz w Centrum Obsługi Klienta JYSK.

e) Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest złożenie zamówienia i realizacja umowy sprzedaży na odległość zawartej w sklepie internetowym na stronie JYSK.pl, rejestracja do bazy subskrybentów w celu korzystania z naszego newslettera lub utworzenie profilu użytkownika JYSK.pl (cele przetwarzania danych),

f) Należy pamiętać, że poziom ochrony danych osobowych stosowany i egzekwowany aktualnie w krajach spoza Unii Europejskiej nie spełnia tych samych warunków, co poziom ochrony danych osobowych stosowany i egzekwowany w krajach Unii Europejskiej.

W dowolnym momencie masz prawo:

a) uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych ma miejsce, to jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych, oraz innych informacji na temat Twoich danych osobowych oraz zasadach ich przetwarzania,

b) uzyskania kopii Twoich danych osobowych, które są przetwarzane,

c) sprzeciwić się ich przetwarzaniu, w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w oparciu o prawnie uzasadnione cele administratora. W razie wniesienia sprzeciwu nie będziemy przetwarzać danych osobowych, chyba że wykażemy: istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d) zażądać sprostowania Twoich danych, jeśli dane osobowe są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia (z uwzględnieniem celów przetwarzania danych osobowych).

e) zażądać usunięcia Twoich danych osobowych, jednakże może to nastąpić w ściśle określonych sytuacjach, a w szczególności, gdy: Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; została cofnięta Twoja zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale pod warunkiem, że zgoda była podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych i nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania, Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim. Pomimo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, takie żądanie może nie zostać uwzględnione, gdy przetwarzanie jest niezbędne w szczególności do: korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) otrzymania danych osobowych, które zostały nam dostarczone przez Ciebie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz w oparciu o Twoją zgodę. Możesz uzyskać kopię Twoich danych osobowych w postaci elektronicznego pliku w usystematyzowanym, powszechnie wykorzystywanym formacie pliku zgłaszając się do Centrum Obsługi Klienta JYSK.

g) przesłania tych danych osobowych przez Ciebie innemu administratorowi w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz w oparciu o Twoją zgodę.

h) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych przez JYSK w przypadku, gdy uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone, skontaktuj się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Masz również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – w takiej sytuacji ograniczone zostanie ich przetwarzanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a w zamian usunięcia danych żądasz ograniczenia ich wykorzystania, nie potrzebujemy Twoich danych do celów przetwarzania, lecz są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych – wówczas ograniczenie następuje do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec Twojego sprzeciwu.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców lub odbiorcom:

- podmioty świadczące usługi na rzecz spółki JYSK sp. z o. o., a w szczególności firmy kurierskie i pocztowe, dostawcy systemu wysyłki newslettera, umożliwiające dokonywanie płatności elektronicznych (np. PAYU), podmioty badające rynek, podmioty świadczące usługi prawne i doradcze,

- spółka JYSK A/S,

- inne spółki z Grupy JYSK A/S.

Jeżeli istnieje obowiązek wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, możemy też udostępniać Twoje dane osobowe osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym na cele prowadzonego przez nie postępowania.

Twoje dane osobowe są przechowywane przez okres przewidziany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (o ile taki okres został określony w odniesieniu do dokumentów lub innych nośników, w których znajdują się Twoje dane osobowe). Dane osobowe będą przechowywane przez JYSK A/S do momentu usunięcia profilu użytkownika. W pozostałym zakresie Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres przedawnienia roszczeń określonych w kodeksie cywilnym. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rachunkowości lub ze względów podatkowych przechowujemy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Każde przetwarzanie Twoich danych osobowych oparte jest na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej. W większości przypadków związanych z założeniem profilu użytkownika na stronie JYSK.pl, dokonywaniem zakupów w sklepie internetowym czy subskrypcją newslettera przetwarzanie Twoich danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy, której jesteś stroną (umowy sprzedaży na odległość, umowy o świadczenie droga elektroniczną usług newslettera czy konta na stronie JYSK.pl).

W niektórych przypadkach i w odniesieniu, do niektórych rodzajów danych osobowych podstawą prawną przetwarzania danych może być Twoja zgoda na przetwarzanie. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, to w każdym czasie masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które zostało dokonane w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych lub je poprawić, skontaktuj się Centrum Obsługi Klienta JYSK.

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego m.in. na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Jeśli wyraziłeś(-aś) zgodę na korzystanie z poniższych usług, zastrzegamy sobie prawo do przesyłania aktualizacji naszego Regulaminu, niezależnie od tego, czy zgoda została cofnięta, czy też nie. Innego rodzaju informacji nie będziemy wysyłać.

Rejestracja na stronie JYSK.pl

Dzięki zarejestrowaniu się na stronie JYSK.pl i stworzeniu profilu użytkownika, możesz korzystać ze specjalnych usług, które oferuje JYSK Sp. z o.o. Rejestracja profilu użytkownika nie wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji w rozumieniu art. 22 RODO, a jedynie z profilowaniem.

W celu stworzenia profilu użytkownika na JYSK.pl i dostosowaniu marketingu do potrzeb użytkownika, JYSK A/S, będzie przechowywać i przetwarzać poniższe dane osobowe:

 • Adres e-mail
 • Imię i nazwisko
 • Adres (opcjonalnie)
 • Numer telefonu (opcjonalnie)
 • Firma (opcjonalnie)

Wszystkie dane osobowe będą traktowane jak dane poufne i będą wykorzystane do stworzenia profilu użytkownika i dostosowania marketingu do potrzeb klienta. Tworząc profil użytkownika na JYSK.pl, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez JYSK A/S do momentu usunięcia profilu użytkownika.

Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do realizacji umowy o świadczenie usługi profilu na JYSK.pl, a w zakresie danych opcjonalnych zgoda, którą wyraziłeś(-aś). Niepodanie danych osobowych uniemożliwi rejestracje na stronie JYSK.pl i stworzenie profilu, a w efekcie korzystanie z ich funkcjonalności.

Cookies

Cookies to dane binarne, najczęściej niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Twoich urządzeniach (komputerach, telefonach i innych posiadających dostęp do sieci Internet), które są wykorzystywane w językach programowania do sprawniejszej komunikacji z JYSK.pl.

Pliki Cookies tworzone na Twoich urządzeniach mogą pochodzić zarówno z systemu JYSK sp. z o.o. (t.zw. Cookies własne) jak i też z zewnętrznych programów nadzorujących komunikację w Internecie (t.zw. Cookies zewnętrzne np. pochodzące z serwisów Google i innych).

Masz możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do Twojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z JYSK.pl i Newslettera będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies. Pliki Cookies i podobne technologie używane są w celu zapewnienia poprawnej transmisji danych pomiędzy połączonymi komputerami. Mają one bardzo szerokie zastosowanie, pomagają m.in. dostosować zawartość JYSK.pl do ustawień w Twoim komputerze, zapamiętują preferowany wygląd JYSK.pl, np. ustawiony rozmiar czcionki, zapewniają wykonanie przez Ciebie kilku etapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w sklepie internetowym). JYSK informuje, że pliki Cookies mogą też być wykorzystywane do dopasowania wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny. JYSK zastrzega, że technologia „Cookies” jest niezbędna do prawidłowego wyświetlania stron interaktywnych.

Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Możesz usunąć pliki cookie w dowolnym momencie

Więcej informacji o korzystaniu z plików cookie.

Dowiedz się więcej o plikach Cookies tutaj.

 

9. NEWSLETTER

Zamówienie newslettera następuje na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Przystępując do korzystania z usługi newslettera jesteś zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu. Wysyłka newslettera świadczona jest nieodpłatnie. Newsletter zakładany jest automatycznie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie JYSK.pl, po oznaczeniu odpowiednich opcji pozwalających na spersonalizowanie newslettera oraz po zapoznaniu się z regulaminem i dokonaniu akceptacji regulaminu poprzez zakreślenie właściwego okienka w formularzu rejestracji. Do rejestracji niezbędne jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego.

JYSK A/S, by wysłać newsletter zbierze i przetworzy takie informacje jak:

 • Adres e-mail
 • Imię
 • Adres (opcjonalnie)
 • Data urodzenia (opcjonalnie)
 • Płeć (opcjonalnie)

Powyższe dane przechowujemy na chronionym serwerze. Tylko administrator, pracownik JYSK Sp. z o.o. wraz z zewnętrznym partnerem, jest uprawniony do wglądu tych danych. Gwarantujemy, że nie ujawniamy ani nie sprzedajemy Twojego adresu e-mail innym firmom.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera, a za odrębną zgodą także na inne potrzeby wskazane w formularzu rejestracyjnym. Wysyłamy newsletter tylko do osób, które potwierdziły chęć otrzymywania wiadomości. Do potwierdzenia używamy formy podwójnego potwierdzenia by nikt niepowołany nie nadużył Twojego adresu e-mail. Usługa newslettera staje się aktywna po kliknięciu w link aktywacyjny w specjalnym mailu, który jest zawsze wysyłany po poprawnym zakończeniu procesu rejestracji, na adres e-mail podany przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie wysyłania newslettera zawierana jest na czas nieokreślony, więc zarówno Tobie jak i JYSK przysługuje prawo do jej wypowiedzenia, na następujących warunkach:

 • możesz wypowiedzieć umowę w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej na adres JYSK, który usunie z systemu zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z korzystaniem przez Ciebie z tej usługi i zaprzestanie jej świadczenia.
 • JYSK może wypowiedzieć umowę, jeżeli obiektywnie i bezprawnie rażąco naruszasz Regulamin - z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia doręczenia Ci wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy JYSK może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Jeśli otrzymałeś od nas niezamówiony newsletter możliwe, że został on przesłany przez innego, znanego Ci użytkownika.

Newsletter zawiera najnowsze oferty, aktualizacje oraz informacje o najnowszych kampaniach JYSK Sp. z o.o. Podczas rejestracji użytkownik wyraża zgodę by otrzymywać wiadomości serwisowe w tym o opuszczonym koszyku na stronie JYSK.pl, wiadomości posprzedażowe oraz wiadomości z informacją o produktach, którymi użytkownik wyraził zainteresowanie.

W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji newslettera. Link, który umożliwi wypisanie się z newslettera znajduje się również w każdej przesłanej przez nas wiadomości.

JYSK A/S będzie przechowywać dane osobowe do momentu rezygnacji z newslettera.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do realizacji umowy o świadczenie usługi newsletter, a w zakresie danych opcjonalnych udzielona przez Ciebie zgoda.

Przekazywane za pośrednictwem newslettera treści, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. W celu nabycia Towarów powinieneś dokładnie zapoznać się z charakterystyką produktu.

JYSK zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby dane przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej były poprawne i wiarygodne, ale nie ponosi za nie odpowiedzialności, ze względu na istniejące potencjalnie możliwości ich modyfikacji w trakcie teletransmisji.

JYSK zastrzega sobie prawo, do okresowego wyłączania newslettera w celu dokonania prac remontowych lub konserwatorskich. Komunikat o czasowym braku dostępu do newslettera zostanie zamieszczony na stronie JYSK.pl z wyprzedzeniem czasowym.

 

10. KARTA PODARUNKOWA

Kartę podarunkową JYSK możesz kupić na JYSK.pl lub w każdym Sklepie stacjonarnym JYSK na terenie Polski.

Kupując kartę podarunkową JYSK, akceptujesz ogólne zasady dotyczące kart podarunkowych zawarte w niniejszym Regulaminie.

Zapłata za kartę podarunkową może nastąpić za pomocą dowolnej metody płatności akceptowanej w Sklepach JYSK i w Sklepie Internetowym.

Karty podarunkowe zakupione na JYSK.pl są przesyłane w formie pliku .pdf pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta. W sklepach stacjonarnych oferujemy sprzedaż plastikowych elektronicznych kart podarunkowych z paskiem magnetycznym i zapisanym numerem karty.

Karty podarunkowej można używać wyłącznie w kraju, w którym została zakupiona. Kartę podarunkową zakupiona na JYSK.pl można wykorzystać przy zakupie Towarów na JYSK.pl lub w Sklepach stacjonarnych JYSK. Kartę podarunkową zakupioną w Sklepach JYSK można wykorzystać przy zakupach w Sklepach JYSK i w Sklepie Internetowym (w takim przypadku należy podać kod nadrukowany na plastikowej karcie podarunkowej).

Karty podarunkowej nie można użyć do zakupu kolejnych kart podarunkowych. Jeśli saldo karty podarunkowej nie pokrywa kwoty Twojego zakupu, musisz opłacić różnicę za pomocą innej, akceptowanej przez JYSK metody płatności. Karty podarunkowej nie można zwrócić lub wymienić na ekwiwalent pieniężny.

Na JYSK.pl karty podarunkowej można użyć wyłącznie podczas tworzenia zamówienia. Wartość środków na karcie można sprawdzić w dowolnym sklepie JYSK lub kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta. Od środków zgromadzonych na karcie nie są naliczane odsetki. Doładowania karty podarunkowej można dokonać w sklepach stacjonarnych JYSK lub na JYSK.pl pod warunkiem, że karta nadal jest aktywna. Doładowanie karty podarunkowej jest możliwe poprzez zasilenie „Twoich środków” jakimikolwiek środkami pieniężnymi. Minimalna wartość doładowania karty wynosi 50 zł. Maksymalna wartość, na jaką może być doładowana karta wynosi 5000 zł.

Jeśli utworzyłeś zamówienie na JYSK.pl i zapłaciłeś za nie kartą podarunkową, w przypadku anulowania zamówienia wygenerujemy dla Ciebie nową kartę podarunkową, na którą zwrócimy wpłacone środki. Jeśli częściowo zapłaciłeś kartą podarunkową, a częściowo przelewem lub kartą kredytową, zwrócimy odpowiednie kwoty na nową kartę podarunkową i rachunek bankowy lub kartę kredytową. Jeśli złożyłeś zamówienie w jednym z naszych sklepów i zapłaciłeś kartą podarunkową, a następnie zamówienie zostało anulowane, wpłacone środki zwrócimy na nową kartę podarunkową.

Karta podarunkowa jest formą elektronicznego bonu towarowego na okaziciela. Karta podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Karta podarunkowa może być używana do zakupów bez identyfikacji. Karta podarunkowa może zostać zablokowana, jeśli zostanie zagubiona lub skradziona. JYSK nie zastępuje utraconych kart podarunkowych.

Karta podarunkowa jest ważna przez 5 lat od daty jej wydania. Doładowanie karty podarunkowej w tym okresie powoduje wydłużenie jej ważności o 5 lat od momentu doładowania.

JYSK przyjmuje do realizacji wyłącznie aktywne karty podarunkowe, nieuszkodzone w stopniu uniemożliwiającym ich użycie, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed ich sfałszowaniem.

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie JYSK nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez nieuprawnioną osobę kartą podarunkową, jak również za utratę lub uszkodzenie kart z przyczyny nieleżącej po stronie JYSK po ich przekazaniu Tobie.

11. PRACA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka JYSK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Meteorytowej 13 (kod pocztowy 80-299), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 36908, NIP: 586-20-16-763, REGON: 191873139, o kapitale zakładowym 85.003.428,60 zł.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować za pomocą poczty elektronicznej na adres email: hrpl@jysk.com lub listownie na adres: JYSK sp. z o. o., ul. Meteorytowa 13, 80 – 299 Gdańsk.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy, na które zaaplikowałeś oraz - w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody - na potrzeby przyszłych rekrutacji (w okresie 6 miesięcy od złożenia aplikacji) na inne stanowiska pracy w JYSK sp. z o. o.

3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w procesie rekrutacji jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na JYSK sp. z o. o. związanego z procesem rekrutacji w zakresie określonym w art. 221 § 1 kodeksu pracy, tj. obejmującym imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, wskazane przez Ciebie dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia; podanie w/w danych jest wymogiem ustawowym określonym w art. 221 § 1 kodeksu pracy i jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym; brak podania tych danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji,
 • art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, czyli Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Ciebie w CV, liście motywacyjnym i formularzu rekrutacyjnym w zakresie danych osobowych innych niż określone w art. 221 § 1 kodeksu pracy, jak również Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji (w okresie 6 miesięcy od złożenia aplikacji) na inne stanowiska pracy w JYSK sp. z o. o.

  Podanie w/w danych (tj. w zakresie szerszym niż w art. 221 § 1 kodeksu pracy) oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i odbywa się za Twoją zgodą, którą masz prawo w dowolnym momencie wycofać, co jednak nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które zostało dokonane w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. Konsekwencją braku wyrażenia zgody na potrzeby przyszłych rekrutacji będzie brak możliwości wzięcia udziału w w/w rekrutacjach.
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli niezbędność przetwarzania Twoich danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez JYSK sp. z o. o. polegających ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

4. Podane przez Ciebie dane osobowe mogą być przekazywane w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych spółce JYSK A/S z siedzibą w Danii, jak również podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz JYSK sp. z o. usługi, np. firmom rekrutacyjnym, firmom informatycznym, itd. (w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych).

5. Twoje dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Po skończonym procesie rekrutacji – w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody - Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy na potrzeby prowadzonych w tym okresie rekrutacji.

6. Informujemy, że – na zasadach i w sytuacjach określonych w RODO – przysługuje Ci prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych.

7. Twoje dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanemu z automatycznym podejmowaniem decyzji.

8. W przypadku, gdy uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 Oświadczam, że zapoznałem się z treścią niniejszej informacji.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez JYSK sp. z o.o. do celów procesu rekrutacji w zakresie danych osobowych innych niż określone w art. 221 § 1 kodeksu pracy.

 Rozumiem, że udzielenie powyższej zgody jest dobrowolne.

 Zostałem/am poinformowany/a o prawie do wycofania powyższej zgody w dowolnym momencie.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JYSK sp. z o. o. moich danych osobowych podanych przeze mnie w CV, liście motywacyjnym i formularzu rekrutacyjnym do celów przyszłych rekrutacji na inne stanowiska pracy w okresie 6 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.

 Rozumiem, że udzielenie powyższej zgody jest dobrowolne; jednak jeśli nie zostanie udzielona zgoda, to konsekwencją tego będzie brak możliwości wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach na inne stanowiska pracy.

 Zostałem/am poinformowany/a o prawie do wycofania powyższej zgody w dowolnym momencie; jednak jeśli zgoda zostanie wycofana, to konsekwencją tego będzie brak możliwości wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach na inne stanowiska pracy.