Odpowiedzialność

Jako duża międzynarodowa firma, codziennie mamy do czynienia z tysiącami klientów, pracowników i dostawców. Zdajemy sobie sprawę, że nasza aktywność wpływa na otoczenie, za które czujemy się odpowiedzialni. 

Nasza odpowiedzialność nie ogranicza się tylko do naszych pracowników, ale także obejmuje osoby zatrudniane przez naszych dostawców w każdym miejscu na świecie, gdzie działamy. 

Kupując nasze produkty, możesz być pewien, że zostały one wyprodukowane z szacunkiem dla ludzi, zwierząt i środowiska. 

Odpowiedzialność Społeczna to stały proces. Naszym zdaniem tylko współpraca, dialog i zaangażowanie pozwolą nam na to, że będziemy mieć wpływ na poprawę warunków w obszarze życia społecznego i ochrony środowiska. 

Wszyscy nasi dostawcy muszą podpisać kodeks etyczny i przestrzegać go. Zawarte są w nim zasady i wytyczne dotyczące środowiska, klimatu, dobrostanu zwierząt, bezpieczeństwa produktów jak również zasad etycznych i warunków społecznych.
 

Cele zrównoważonego rozwoju ONZ 

Pracowaliśmy intensywnie nad celami zrównoważonego rozwoju wyznaczonymi przez ONZ. Chcieliśmy mieć pewność, że nasze główne wysiłki w obszarze wdrażania polityki zrównoważonego rozwoju są zgodne z obszarami, na które mamy realnie największy wpływ.

Opierając się na tym, wybraliśmy kilka głównych celów globalnych, które są dla nas priorytetowe w kontekście zrównoważonego rozwoju. Każdy z nich ma swój numer nadany przez ONZ – 6 (czysta woda i warunki sanitarne), 8 (wzrost gospodarczy i godna praca), 12 (odpowiedzialna konsumpcja i produkcja) , 13 (działania w dziedzinie klimatu) 15 (życie na lądzie).
 

Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

INFORMACJA O OPAKOWANIACH I ODPADACH OPAKOWANIOWYCH

Informujemy, że w myśl ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888 ze zm.)

1)    Opakowania stosowane przez JYSK w jednostkach handlu detalicznego oraz w sprzedaży wysyłkowej mogą obejmować opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, stali i aluminium, drewna, materiałów naturalnych i materiałów wielomateriałowych.
2)    JYSK nie ma prawnego obowiązku i nie prowadzi zbiórki odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują się w ofercie handlowej jednostek handlu detalicznego oraz w sprzedaży wysyłkowej.
3)    Każdy użytkownik produktów w opakowaniach jest zobligowany do zagospodarowania odpadów opakowaniowych we własnym zakresie poprzez umieszczenie ich w odpowiednim pojemniku na odpady komunalne lub przekazanie ich do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku obowiązującym w Gminie. 
4)    Zakazuje się umieszczenia odpadów opakowaniowych w pojemnikach nieprzewidzianych do gromadzenia tego rodzaju odpadów.
5)    Zakazuje się zagospodarowania zużytych opakowań po produktach oferowanych przez JYSK w inny, niezgodny z przepisami prawnymi, sposób na przykład poprzez spalanie w gospodarstwach domowych.

INFORMACJA O ZUŻYTYCH BATERIACH PRZENOŚNYCH I AKUMULATORACH PRZENOŚNYCH

Informujemy, że w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666 ze zm.): 

1)    Sprzedawca detaliczny baterii przenośnych lub akumulatorów przenośnych, którego powierzchnia sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 ze zm.) przekracza 25 m2, jest obowiązany do przyjęcia selektywnie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych od użytkownika końcowego przez udostępnienie pojemnika na zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne, bez możliwości żądania od niego zapłaty za ich przyjęcie oraz przekazania zużytych baterii i zużytych akumulatorów sprzedawcy hurtowemu lub zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory.
2)    Zakazuje się zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych wraz z innymi odpadami w tym samym pojemniku.


INFORMACJA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

Informujemy, że w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688 ze zm.):

1)    Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
2)    Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
3)    Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 ze zm.) wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
4)    Zakazuje się zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu podmiotowi niebędącemu:
•    dystrybutorem prowadzącym jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 ze zm.), wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych; 
•    prowadzącym zakład przetwarzania; 
•    odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622 ze zm.). 
5)    Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

      Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz zdrowia i życia ludzi i organizmów żywych. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym poprzez zagospodarowanie go w sposób zgodny z przepisami prawa, przyczynia się do przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska oraz do ograniczania zużycia surowców pierwotnych.

Na opakowaniach stosowanych przez JYSK mogą być umieszczone następujące oznakowania wskazujące na rodzaje materiałów, z których zostały wykonane: 

ADRESY PUNKTÓW ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

 lp.  ADRES SKLEPU JYSK   ADRES PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 
1 Augustów, Mazurska 21 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Komunalna 3, Augustów
2 Barlinek, Kombatantów 5 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Szpitalna 4, Barlinek
3 Bartoszyce, Bema 40A Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Zbożowa 8, Bartoszyce
4 Bełchatów, Czyżewskiego 48 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Przemysłowa 14, Bełchatów 
5 Będzin, Piłsudskiego 83 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Paryska 11, Będzin
6 Biała Podlaska, Sidroska 100 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Białej Podlaskiej: ul. Ekologiczna 1, ul. Rzeźniana 31
7 Białogard, Kołobrzeska 45 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Fabryczna 6, Białogard
8 Białystok, al. Solidarności 9 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. 42 Pułku Piechoty 48, Białystok
9 Białystok, Wysockiego 67 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. 42 Pułku Piechoty 48, Białystok
10 Bielany Wrocławskie, Czekoladowa 9 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Czysta w Pełczycach, gm. Kobierzyce
11 Bielsk Podlaski,Piłsudskiego 31A Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Studziwodzka 37, Bielsk Podlaski
12 Bielsko - Biała, Boh. Monte Casino 421 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bielsku – Białej:ul. Krakowska 315d, ul. Straconki 1
13 Bielsko - Biała, Mostowa 5 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bielsku – Białej:ul. Krakowska 315d, ul. Straconki 1
14 Biłgoraj, Skłodowskiej 2A Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Krzeszowska 65b, Biłgoraj
15 Bochnia, Partyzantów 2A Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. 20 Stycznia 15, Bochnia
16 Bolesławiec, Jeleniogórska 3 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Staszica 6, Bolesławiec
17 Brodnica, Kolejowa 1 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Brodnicy: ul. Gajdy 13, ul. Witosa 12, ul. Ustronie 20c
18 Brzeg, Łokietka 24B Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Saperska 1, Brzeg
19 Brzesko, Solskiego 14A Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Przemysłowa 11, Brzesko
20 Bydgoszcz, Fordońska 52 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Bydgoszczy: 
ul. Ołowiana 43, ul. Jasiniecka 7a, ul. Inwalidów 15
21 Bydgoszcz, Gdańska 140 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Bydgoszczy: 
ul. Ołowiana 43, ul. Jasiniecka 7a, ul. Inwalidów 15
22 Bytom, al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 25 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Jana Pawła II 10, Bytom
23 Bytom, Strzelców Bytomskich 96 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Jana Pawła II 10, Bytom
24 Chełm, al. 3 Maja 22  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Bieławin 5a, Chełm
25 Chojnice, Gdańska 58 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  Nowy Dwór 35, gm. Chojnice
26 Chorzów, Katowicka 160 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Bytkowska 15, Chorzów
27 Chrzanów, Szpitalna 45 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Stara Huta (teren skupu złomu), Chrzanów
28 Cieszyn, Stawowa 54 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Motokrosowa 27, Cieszyn
29 Czechowice - Dziedzice, Legionów 83 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Prusa 33, Czechowice – Dziedzice
30 Częstochowa, al. Wojska Polskiego 207 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Konwaliowa 1, Sobuczyn
31 Częstochowa, al. 11 Listopada 25 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Konwaliowa 1, Sobuczyn
32  Działdowo, Olsztyńska 2 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Przemysłowa 61, Działdowo
33 Dzierżoniów, Piastowska 11 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Bielawska 15b, Dzierżoniów
34  Dąbrowa Górnicza, Katowicka 1B Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Górniczej:
al. Zwycięstwa 27b, ul. Szałasowizna 7, al. Piłsudskiego 28a
35  Dębica, Rzeszowska 114A Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Drogowców 13, Dębica
36  Elbląg, Teatralna 5 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Mazurska 42, Elbląg
37  Ełk, Plac Miejski 1 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Suwalska 38, Ełk; Siedliska, gm. Ełk
38 Gdańsk, Złota Karczma 26 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Jabłoniowa 55, Gdańsk
39  Gdańsk, Grunwaldzka 211 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Jabłoniowa 55, Gdańsk
40 Gdańsk, Schuberta 102A Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Jabłoniowa 55, Gdańsk
41  Gdańsk, Spacerowa 48 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Jabłoniowa 55, Gdańsk
42 Gdańsk, Obrońców Wybrzeża 1 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Jabłoniowa 55, Gdańsk
43  Gdańsk, Przywidzka 10 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Jabłoniowa 55, Gdańsk
44  Gdynia, Morska 59 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: ul. Konwaliowa 1, Gdynia Witomino ul. Chylońska 301,  Gdynia Cisowa ul. Żeliwna 3, Gdynia Podgórze, ul. Nałkowskiej 20, Gdynia Karwiny ul. Kasztanowa 4A, Gdynia Orłowo
45  Gdynia, Płk. Dąbka 338 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: ul. Konwaliowa 1, Gdynia Witomino ul. Chylońska 301,  Gdynia Cisowa ul. Żeliwna 3, Gdynia Podgórze, ul. Nałkowskiej 20, Gdynia Karwiny ul. Kasztanowa 4A, Gdynia Orłowo
46  Giżycko, 1 Maja 17 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Sybiraków 11, Giżycko
47. Gliwice, Dworcowa 56 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Rybnicka 199, Gliwice
48  Gliwice, Pszczyńska 315 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Rybnicka 199, Gliwice
49 Gniezno, Pałucka 2 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Chrobrego 21, Gniezno
50  Gorzów Wlkp., Targowa 9A Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Teatralna 49, Gorzów Wielkopolski
51 Gostynin, Płocka 42 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. 18 Stycznia 36, Gostynin
52 Grodzisk Maz., Armii Krajowej 15 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  Chrzanów Duży 15a (teren byłej kompostowni), gm. Grodzisk Mazowiecki
53 Grudziądz, Focha 15 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Składowa 21, Grudziądz
54 Grudziądz, Konarskiego 43 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Składowa 21, Grudziądz
55 Gryfice, Dąbskiego 5A Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Niekładzka 4, Gryfice
56 Grójec, Armii Krajowej 50 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: Kobylin 1d, gm. Grójec
57 Głogów, Piłsudskiego 3 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Głogowie:
ul. Transportowa 6, ul. Przemysłowa 7a
58  Hajnówka, Batorego 16 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Łowcza 4, Hajnówka
59  Hrubieszów, Kolejowa 8 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Krucza 20, Hrubieszów
60 Inowrocław, al. Niepodległości 35 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Bagienna 77, Inowrocław
61 Iława, Ostródzka 54 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Komunalna 1, Iława
62 Janki k/Warszawy, Mszczonowska 3 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  obsługujący mieszkańców gminy Raszyn: ul. Turystyczna 37, Nadarzyn
63 Jarocin, Powstańców Wielkopolskich 18 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: Witaszyczki 1a, gm. Jarocin
64  Jarosław, Spółdzielcza 3 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Racławicka 24, Jarosław
65 Jastrzębie - Zdrój, Piłsudskiego 29 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Jastrzębiu Zdroju:
ul. Dworcowa 17d, ul. Norwida 34 i 34a
66 Jasło, Jana Pawła II 37 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Żniwna 11, Jasło
67  Jaworzno, Jana Kantego Steczkowskiego 6 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Górnośląska 39, Jaworzno
68 Jelenia Góra, al. Jana Pawła II 26 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Wolności 161/163, Jelenia Góra
69 Jędrzejów, Reymonta 11 Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: Składowisko Odpadów Komunalnych w Potoku Małym;
Usługi Oczyszczania ,,POLTER” Paweł Bentkowski, ul. Rakowska 9, Jędrzejów
70 Kalisz, Poznańska 121 - 131 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Bażancia 1a, Kalisz
71 Kamienna Góra, Papieża Jana Pawła II 10A Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Towarowa 49, Kamienna Góra
72 Katowice, Trasa Nikodema i Józefa Reńców 30  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Katowicach: ul. Milowicka 7a, ul. Obroki 140, ul. Bankowa 10, ul. Zaopusta 70
73  Katowice, al. Roździeńskiego 93 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Katowicach: ul. Milowicka 7a, ul. Obroki 140, ul. Bankowa 10, ul. Zaopusta 70
74 Katowice, Pułaskiego 60 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Katowicach: ul. Milowicka 7a, ul. Obroki 140, ul. Bankowa 10, ul. Zaopusta 70
75  Kielce, Radomska 18  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Magazynowa 3, Kielce
76  Kielce, Szajnowicza - Iwanowa 17 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Magazynowa 3, Kielce
77 Kluczbork, Byczyńska 101 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: Gotartów (składowisko odpadów), gm. Kluczbork
78  Koszalin, Bohaterów Warszawy 2A Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Komunalna 5, Koszalin
79 Koszalin, Krakusa i Wandy 34 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Komunalna 5, Koszalin
80 Koło, Konopnickiej 44 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Dąbska 40k, Koło
81 Kołobrzeg, Sienkiewicza 19 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Wspólna 1, Korzyścienko, gm. Kołobrzeg
82 Kościan, Śmigielska 64 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  Bonikowo (teren dawnego składowiska odpadów), gm. Kościan
83 Kościerzyna, Wrzosowa 43 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych SUEZ PÓŁNOC Sp. z o.o. ,
ul. Przemysłowa 9A, Kościerzyna 
84 Kraków, Mackiewicza 17 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krakowie:  ul. Nowohucka 1,  ul. Krzemieniecka 40
85  Kraków, Madweckiego 2 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krakowie:  ul. Nowohucka 1,  ul. Krzemieniecka 40
86  Kraków, Stawowa 61 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krakowie:  ul. Nowohucka 1,  ul. Krzemieniecka 40
87  Kraków, Powstańców Wielkopolskich 18 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krakowie:  ul. Nowohucka 1,  ul. Krzemieniecka 40
88 Kraków, Zakopiańska 62 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krakowie:  ul. Nowohucka 1,  ul. Krzemieniecka 40
89 Kraków, Czerwone Maki 33A Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krakowie:  ul. Nowohucka 1,  ul. Krzemieniecka 40
90 Krasnystaw, Zakręcie 2J Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: Wincentów (składowisko odpadów), gm. Krasnystaw
91 Krosno, Bieszczadzka 29 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Białobrzeska 108, Krosno
92 Kutno, Kościuszki 73 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Łąkoszyńska 127, Kutno
93  Kwidzyn, Krótka 2 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Owcza 7, Kwidzyn
94 Kędzierzyn - Koźle, Kosmonautów 4 Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Grunwaldzka 42/44, Kędzierzyn – Koźle
95 Kępno, Solidarności 39 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: ul. Bursztynowa 55, Olszowa, gm. Kępno
96  Kętrzyn, Budowlana 11 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  Karolewo 33, gm. Kętrzyn
97 Kłodzko, Noworudzka 2 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  Karolewo 33, gm. Kętrzyn
98 Legnica, Gwiezdna 4 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Legnicy: ul. Rzeszotarska 1, ul. Nowodworska 48
99 Legnica, Schumanna 11 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Legnicy: ul. Rzeszotarska 1, ul. Nowodworska 48
100 Leszno, Okrężna 1  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Legnicy: ul. Rzeszotarska 1, ul. Nowodworska 48
101  Lisowice, Lubliniecka 1E Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Zawadzkiego 67, Pawonków
102  Lubin, Prof. Zwierzyckiego 3 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
103 Lublin, Mełgiewska 2 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Głuska 6, Lublin
104 Lublin, Jana Pawła II 23 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Głuska 6, Lublin
105 Lublin, Orkana 6 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Głuska 6, Lublin
106  Lublin, Koncertowa 4D Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Głuska 6, Lublin
107 Lublin, Diamentowa 29B Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Głuska 6, Lublin
108 Lębork, Krzywoustego 4A Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Głuska 6, Lublin
109 Łomża, Piłsudskiego 121 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Akademicka 22, Łomża
110 Łowicz, Warszawska 1 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Akademicka 22, Łomża
111 Łuków, Międzyrzecka 72D Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Świderska 128, Łuków
112 Łódź, Brzezińska 27 - 29 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Łodzi: ul. Zamiejska 1, 
ul. Kasprowicza 10, ul. Graniczna 2
113 Łódź, Piłsudskiego 94 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Łodzi: ul. Zamiejska 1,
ul. Kasprowicza 10, ul. Graniczna 2
114 Łódź, Św. Teresy od Dzieciatka Jezus 100 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Łodzi: ul. Zamiejska 1,
ul. Kasprowicza 10, ul. Graniczna 2
115  Łódź, Drewnowska 58 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Łodzi: ul. Zamiejska 1,
ul. Kasprowicza 10, ul. Graniczna 2
116  Łódź, Kilińskiego 298 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Łodzi: ul. Zamiejska 1,
ul. Kasprowicza 10, ul. Graniczna 2
117  Łódź, al. Jana Pawła II 30 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Łodzi: ul. Zamiejska 1,
ul. Kasprowicza 10, ul. Graniczna 2
118 Łódź, Pabianicka 245 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Łodzi: ul. Zamiejska 1,
ul. Kasprowicza 10, ul. Graniczna 2
119.  Łęczna, Polna 35 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Krasnystawska 54, Łęczna
120  Malbork, Rodła 6 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Gen. de Gaulle’a 70, Malbork
121.  Mielec, Sienkiewicza 12 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mielcu: ul. Wolności 171, ul. Targowa
122 Mińsk Mazowiecki, Warszawska 63 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Przemysłowa 17, Mińsk Mazowiecki
123  Modliniczka, Handlowców 13 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Krakowska 24, Wielka Wieś
124  Mrągowo, Wojska Polskiego 22 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: Polska Wieś 24a, gm. Mrągowo
125 Mysłowice, Bończyka 40 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mysłowicach: ul. Karola Miarki 38, ul. Piaskowa
126  Mława, Sienkiewicza 14 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mysłowicach: ul. Karola Miarki 38, ul. Piaskowa
127.  Nowa Sól, Staszica 6 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Polna (obok oczyszczalni ścieków), Nowa Sól
128 Nowy Dwór Maz., Warszawska 30 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Przytorowa 7, Nowy Dwór Mazowiecki
129 Nowy Sącz, Nawojowska 1 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Sączu:   ul. Tarnowska 120, ul. Jana Pawła II 37
130  Nowy Targ, Ludźmierska 26A Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Jana Pawła II 115, Nowy Targ
131  Nysa, Piłsudskiego 7 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nysie: ul. Piłsudskiego 61, ul. Saperska 5
132  Olecko, al. Zwycięstwa 12 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Kościuszki 57, Olecko
133 Olkusz, Tysiąclecia 15D Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. 1000 lecia 15d, Olkusz
134 Olsztyn, al. Marszałka J. Piłsudskiego 46 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Towarowa 20a, Olsztyn
135 Opinogóra Górna, Władysławowo 65 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wjazd od ulicy C. K. Norwida - drogi na Bogucin, Opinigóra Górna
136 Opole, pl. Teatralny 13 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Podmiejska 69, Opole
137 Opole, Wrocławska 154 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Podmiejska 69, Opole
138 Ostrowiec Świętokrzyski, Mickiewicza 30 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Samsonowicza 40a, Ostrowiec Świętokrzyski
139 Ostrołęka, Goworowska 40 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Turskiego (obok składowiska odpadów), Ostrołęka
140 Ostróda, Chrobrego 28 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: Rudno 17, gm. Ostróda
141 Ostrów Wlkp., Ofierskiego 1 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Staroprzygodzka 121, Ostrów Wielkopolski
142  Oława, 3 Maja 51A Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Stalowa 12, Godzikowice, gm. Oława
143 Oświęcim, Królowej Jadwigi 9 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Bema 12a, Oświęcim
144 Pabianice, Zamkowa 31 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Warzywna 6, Pabianice
145 Piotrków Trybunalski, Kostromska 46 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Orla 11 (teren ciepłowni – C1), Piotrków Trybunalski
146 Pisz, Warszawska 50A Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Olsztyńska 3, Pisz
147 Piła, Styki 3 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Łączna 4A, Piła
148 Podkowa Leśna, Gołębia 26 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: naprzeciwko ul. Turystyczna 38, Nadarzyn
149 Police, Morelowa 2 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Tarnowska 8, Police
150 Poznań, Szwedzka 10A Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Poznaniu ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 284, ul. Wrzesińska 12
151 Poznań, Opieńskiego 1 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Poznaniu ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 284, ul. Wrzesińska 12
152. Poznań, Głogowska 432 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Poznaniu ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 284, ul. Wrzesińska 12
153. Poznań, Bukowska 156 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Poznaniu ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 284, ul. Wrzesińska 12
154 Poznań, Górecka 30 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Poznaniu ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 284, ul. Wrzesińska 12
155 Pruszcz Gdański, Domeyki 3 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Kupiecka, Pruszcz Gdański
156 Pruszków, Sienkiewicza 19 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Stefana Bryły 6, Pruszków
157 Przemyśl, Lwowska 17A Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Sportowa 1, Przemyśl
158 Puławy, Dęblińska 18D Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Dęblińska 2, Puławy
159 Płock, Dworcowa 42 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Płocku: ul. Przemysłowa 31, ul. Przemysłowa 32, ul. Tartaczna 2
160 Płońsk, Warszawska 59 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Żołnierzy Wyklętych (obok restauracji), Płońsk
161 Racibórz, Rybnicka 97 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Adamczyka 10, Racibórz
162  Radom, Mireckiego 14 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Witosa 96, Radom
163 Radom, Grzecznarowskiego 21 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Witosa 96, Radom
164 Radom, Żółkiewskiego 4 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Witosa 96, Radom
165 Radomsko, Sierakowskiego 11 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Jeżynowa 40, Płoszów, gm. Radomosko
166 Ruda Śląska, Bukowa 9 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie Śląskiej: ul. Kokotek 33, ul. P. Skargi 87
167 Rumia, Sobieskiego 14A Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Dębogórska 148, Rumia
168 Rybnik, Żorska 56 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Kolberga 67, Rybnik
169 Rydułtowy, Raciborska 144 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Jesionowa 70, Rydułtowy
170 Rzeszów, al. Rejtana 67 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Rzeszowie: ul. Ciepłownicza 11, al. Gen. Sikorskiego 428
171 Rzeszów, Krakowska 20 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Rzeszowie: ul. Ciepłownicza 11, al. Gen. Sikorskiego 428
172 Rzgów, Żeromskiego 6 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Ogrodowa 115, Rzgów
173 Sandomierz, Kwiatkowskiego 69 Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: ul. Przemysłowa 12, Sandomierz
174 Sanok, Beksińskiego 4 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Jana Pawła II 59, Sanok
175 Siedlce, Łukowska 109 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Brzeska 110, Siedlce
176 Sieradz, Jana Pawła II 63A Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Dzigorzewska 5, Sieradz
177 Skarżysko - Kamienna, Metalowców 5 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Asfaltowa 1, Skarżysko – Kamienna
178 Skierniewice, Jana III Sobieskiego 5 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Czerwona 7, Skierniewice
179 Słupsk, Szczecińska 65 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Słupsku: ul. Bałtyckiej 11a, ul. Szczecińskiej 112
180 Sochaczew, Wójtówka 2B Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  al. 600-lecia 69, Sochaczew
181 Sokółka, Jana Pawła II 1A Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Targowa 10, Sokółka
182 Sosnowiec, Staszica 8B Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Grenadierów 21, Sosnowiec
183 Spalice, Oliwkowa 1 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. 11 Listopada 17, Oleśnica
184 Stalowa Wola, KEN 47A Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli: ul. 1 Sierpnia 18a, ul. COP 38
185 Stara Iwiczna, Nowa 4 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych al. Krakowska 108a, Kolonia Warszawska , gm. Lesznowola
186. Starachowice, Wyszyńskiego 14 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Kwiatkowskiego 36, Starachowice
187 Stare Miasto k/Konina, Ogrodowa 31B Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Pakowa 17, Żychlin, gm. Stare Miasto
189 Stargard Szczeciński, Kościuszki 19 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Bogusława IV 15, Starogard Szczeciński
190 Starogard Gd., Zblewska 10B Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Bogusława IV 15, Starogard Szczeciński
191 Suwałki, Tysiąclecia Litwy 1 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Raczkowska 150a, Suwałki
192 Szczecin, Wiosenna 32 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Szczecinie:
EKOPORT ul. Dworska, Gumienice; EKOPORT ul. Gdańska, Międzyodrze; EKOPORT ul. Helska, Prawobrzeże/Dąbie; EKOPORT ul. Firlika 31, Drzetowo-Grabowo; EKOPORT ul. Kołbacka, Płonia; EKOPORT ul. Górna 3b, Bukowo; EKOPORT ul. Leszczynowa, Zdroje; EKOPORT ul. Arkońska/Harcerzy, Zachód
193 Szczecin, Mieszka I 81 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Szczecinie:
EKOPORT ul. Dworska, Gumienice; EKOPORT ul. Gdańska, Międzyodrze; EKOPORT ul. Helska, Prawobrzeże/Dąbie; EKOPORT ul. Firlika 31, Drzetowo-Grabowo; EKOPORT ul. Kołbacka, Płonia; EKOPORT ul. Górna 3b, Bukowo; EKOPORT ul. Leszczynowa, Zdroje; EKOPORT ul. Arkońska/Harcerzy, Zachód
194 Szczecinek, Bohaterów Warszawy 31 - 35 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Cieślaka 6c, Szczecinek
195 Szczytno, Pasymska 24 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: Nowe Gizewo 16/1, gm. Szczytno
196 Świdnica, Westerplatte 29 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Metalowców 4, Świdnica
197 Świdnik, Wyszyńskiego 17A Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świdniku: ul. Piłsudskiego 6a, ul. Dworcowa 3a
198 Świecie, Cukrowników 1 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: Sulnówko 74c, gm. Świecie
199 Świnoujście, Kościuszki 15 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świnoujściu: ul. Karsiborska 33a, ul. Pomorska 10
200 Tarnobrzeg, Słomki 1 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Rusinowskiego 1, Tarnobrzeg
201 Tarnowskie Góry, Zagórska 224 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Laryszowska, Tarnowskie Góry
202 Tarnów, Nowodąbrowska 127 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnowie:  ul. Kąpielowa 4b, ul. Komunalna 31
203 Tczew, Kwiatowa 18A Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Rokicka 5a, Tczew
204 Tomaszów Maz., Warszawska 128 - 130 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Warszawska 119, Tomaszów Mazowiecki
205 Toruń, Olsztyńska 12 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Toruniu: ul. Kociewska 35, ul. Dwernickiego 15-15a
206 Toruń, Lelewela 33 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Toruniu: ul. Kociewska 35, ul. Dwernickiego 15-15a
207 Turek, Milewskiego 7 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Polna 4, Turek
208 Tychy, Towarowa 2 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tychach: ul. Serdeczna 100, ul. Katowicka (obok oczyszczalni ścieków)
209 Warszawa, Towarowa 22 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Warszawie:  ul. Płytowa 1, ul. Zawodzie 1
210 Warszawa, Górczewska 212 - 226 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Warszawie:  ul. Płytowa 1, ul. Zawodzie 1
211 Warszawa, Głębocka 13 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Warszawie:  ul. Płytowa 1, ul. Zawodzie 1
212 Warszawa, Jagiellońska 82B Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Warszawie:  ul. Płytowa 1, ul. Zawodzie 1
213  Warszawa, Jutrzenki 156 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Warszawie:  ul. Płytowa 1, ul. Zawodzie 1
214 Warszawa, al. Krakowska 61 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Warszawie:  ul. Płytowa 1, ul. Zawodzie 1
215 Warszawa, Połczyńska 121 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Warszawie:  ul. Płytowa 1, ul. Zawodzie 1
216 Warszawa, Marywilska 44 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Warszawie:  ul. Płytowa 1, ul. Zawodzie 1
217 Warszawa, Elektronowa 2 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Warszawie:  ul. Płytowa 1, ul. Zawodzie 1
218 Warszawa, Zgrupowania AK "Kampinos" 15 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Warszawie:  ul. Płytowa 1, ul. Zawodzie 1
219 Warszawa, Łopuszańska 22 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Warszawie:  ul. Płytowa 1, ul. Zawodzie 1
220 Wałbrzych, Wieniawskiego 19 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Wałbrzychu: ul. Stacyjna, ul. Beethovena
221 Wałbrzych, 1 Maja 68 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Wałbrzychu: ul. Stacyjna, ul. Beethovena
222 Wałcz, Budowlanych 1B Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Bydgoska, Wałcz
223 Wejherowo, 12 Marca 175 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Chopina, Wejherowo
224 Wieluń, Warszawska 10 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: Ruda (obok składowiska odpadów), gm. Wieluń
225 Wodzisław Śląski, 26 Marca 96 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Marklowicka 21F, Wodzisław Śląski
226 Wołomin, Geodetów 2 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Łuksiewicza 4, Wołomin
227 Wrocław, Braniborska 14 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we Wrocławiu:  ul. Michalczyka 9, ul. Janowskiej 51
228 Wrocław, Brucknera 25 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we Wrocławiu:  ul. Michalczyka 9, ul. Janowskiej 51
229 Wrocław, Świeradowska 51 - 57 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we Wrocławiu:  ul. Michalczyka 9, ul. Janowskiej 51
230 Września, Sikorskiego 21 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Gen. Sikorskiego 38, Września
231 Wągrowiec, Janowiecka 96A Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Skocka 13a, Wągrowiec
232 Włocławek, Bauera 5 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Komunalna 4, Włocławek
233 Zabrze, Plutonowego R. Szkubacza 1 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Cmentarna 19f, Zabrze
234 Zambrów, Legionowa 11 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Polowa 19, Zambrów
235 Zamość, Peowiaków 13 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zamościu: ul. 1 Maja 16, ul. Droga Męczenników Rotundy 2
236 Zawiercie, Obrońców Poczty Gdańskiej 51 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Krzywa, Zawiercie
238 Zduńska Wola, Azaliowa 29 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Zielonogórska 14/16, Zduńska Wola
238 Zgierz, Łódzka 77 - 79 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Barlickiego 3a, Zgierz
239 Zgorzelec, Jeleniogórska 40 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:  składowisko odpadów w Jędrzychowicach
240 Zielona Góra, al. Zjednoczenia 106 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Wrocławska 73, Zielona Góra
241 Ząbki, Piłsudskiego 44 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Zycha, Ząbki
242 Złotów, al. Piasta 6 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Szpitalna 38, Złotów
243 Żary, Artylerzystów 29 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Św. Brata Alberta 8, Żary
244 Żory, al. Jana Pawła II 41 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Okrężna 5, Żory
245 Żyrardów, Kilińskiego 9 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Czysta 5, Żyrardów
246 Żywiec, Legionów 39 PunkA1:C238t Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Bracka 51, Żywiec