Odpowiedzialność

Jako duża międzynarodowa firma, codziennie współpracujemy z tysiącami klientów, pracowników i dostawców. Zdajemy sobie sprawę, że nasze aktywności wpływają na otoczenie, za które czujemy się odpowiedzialni. 

Nasza odpowiedzialność nie ogranicza się tylko do naszych pracowników, ale także obejmuje osoby zatrudniane przez naszych dostawców w każdym miejscu na świecie, w którym działamy. 

Kupując nasze produkty, możesz być pewien, że zostały one wyprodukowane z szacunkiem dla ludzi, zwierząt i środowiska. 

Nasze działania związane ze Społeczną Odpowiedzialność Biznesu (CSR) to niekończący się proces. Wierzymy, że  współpraca, dialog i zaangażowanie pozwolą nam mieć wpływ na poprawę warunków w obszarze życia społecznego i ochrony środowiska. 

Wszyscy nasi dostawcy muszą zaakceptować i przestrzegać Kodeks etyki dla dostawców. Zawarte są w nim zasady i wytyczne dotyczące środowiska, klimatu, dobrostanu zwierząt, bezpieczeństwa produktów, jak również warunki etyczne oraz społeczne. 
 

 


 

 

 

Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

INFORMACJA O OPAKOWANIACH I ODPADACH OPAKOWANIOWYCH

Informujemy, że w myśl ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888 ze zm.)

1)    Opakowania stosowane przez JYSK w jednostkach handlu detalicznego oraz w sprzedaży wysyłkowej mogą obejmować opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, stali i aluminium, drewna, materiałów naturalnych i materiałów wielomateriałowych.
2)    JYSK nie ma prawnego obowiązku i nie prowadzi zbiórki odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują się w ofercie handlowej jednostek handlu detalicznego oraz w sprzedaży wysyłkowej.
3)    Każdy użytkownik produktów w opakowaniach jest zobligowany do zagospodarowania odpadów opakowaniowych we własnym zakresie poprzez umieszczenie ich w odpowiednim pojemniku na odpady komunalne lub przekazanie ich do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku obowiązującym w Gminie. 
4)    Zakazuje się umieszczenia odpadów opakowaniowych w pojemnikach nieprzewidzianych do gromadzenia tego rodzaju odpadów.
5)    Zakazuje się zagospodarowania zużytych opakowań po produktach oferowanych przez JYSK w inny, niezgodny z przepisami prawnymi, sposób na przykład poprzez spalanie w gospodarstwach domowych.

INFORMACJA O ZUŻYTYCH BATERIACH PRZENOŚNYCH I AKUMULATORACH PRZENOŚNYCH

Informujemy, że w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666 ze zm.): 

1)    Sprzedawca detaliczny baterii przenośnych lub akumulatorów przenośnych, którego powierzchnia sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 ze zm.) przekracza 25 m2, jest obowiązany do przyjęcia selektywnie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych od użytkownika końcowego przez udostępnienie pojemnika na zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne, bez możliwości żądania od niego zapłaty za ich przyjęcie oraz przekazania zużytych baterii i zużytych akumulatorów sprzedawcy hurtowemu lub zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory.
2)    Zakazuje się zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych wraz z innymi odpadami w tym samym pojemniku.


INFORMACJA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

Informujemy, że w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688 ze zm.):

1)    Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
2)    Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
3)    Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 ze zm.) wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
4)    Zakazuje się zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu podmiotowi niebędącemu:
•    dystrybutorem prowadzącym jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 ze zm.), wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych; 
•    prowadzącym zakład przetwarzania; 
•    odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622 ze zm.). 
5)    Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

      Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz zdrowia i życia ludzi i organizmów żywych. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym poprzez zagospodarowanie go w sposób zgodny z przepisami prawa, przyczynia się do przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska oraz do ograniczania zużycia surowców pierwotnych. 

Link do wykazu adresów. 

Na opakowaniach stosowanych przez JYSK mogą być umieszczone następujące oznakowania wskazujące na rodzaje materiałów, z których zostały wykonane: 

 

Adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

"Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego"|
"Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego"|
"Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego"|
"Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego"|
"Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego"|
"Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego"|
"Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego"|
"Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego"|