Odpowiedzialność

Jako duża międzynarodowa firma, codziennie mamy do czynienia z tysiącami klientów, pracowników i dostawców. Zdajemy sobie sprawę, że nasza aktywność wpływa na otoczenie, za które czujemy się odpowiedzialni. 

Nasza odpowiedzialność nie ogranicza się tylko do naszych pracowników, ale także obejmuje osoby zatrudniane przez naszych dostawców w każdym miejscu na świecie, gdzie działamy. 

Kupując nasze produkty, możesz być pewien, że zostały one wyprodukowane z szacunkiem dla ludzi, zwierząt i środowiska. 

Odpowiedzialność Społeczna to stały proces. Naszym zdaniem tylko współpraca, dialog i zaangażowanie pozwolą nam na to, że będziemy mieć wpływ na poprawę warunków w obszarze życia społecznego i ochrony środowiska. 

Wszyscy nasi dostawcy muszą podpisać kodeks etyczny i przestrzegać go. Zawarte są w nim zasady i wytyczne dotyczące środowiska, klimatu, dobrostanu zwierząt, bezpieczeństwa produktów jak również zasad etycznych i warunków społecznych.
 

Cele zrównoważonego rozwoju ONZ 

Pracowaliśmy intensywnie nad celami zrównoważonego rozwoju wyznaczonymi przez ONZ. Chcieliśmy mieć pewność, że nasze główne wysiłki w obszarze wdrażania polityki zrównoważonego rozwoju są zgodne z obszarami, na które mamy realnie największy wpływ.

Opierając się na tym, wybraliśmy kilka głównych celów globalnych, które są dla nas priorytetowe w kontekście zrównoważonego rozwoju. Każdy z nich ma swój numer nadany przez ONZ – 6 (czysta woda i warunki sanitarne), 8 (wzrost gospodarczy i godna praca), 12 (odpowiedzialna konsumpcja i produkcja) , 13 (działania w dziedzinie klimatu) 15 (życie na lądzie).
 

Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

INFORMACJA O OPAKOWANIACH I ODPADACH OPAKOWANIOWYCH

Informujemy, że w myśl ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888 ze zm.)

1)    Opakowania stosowane przez JYSK w jednostkach handlu detalicznego oraz w sprzedaży wysyłkowej mogą obejmować opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, stali i aluminium, drewna, materiałów naturalnych i materiałów wielomateriałowych.
2)    JYSK nie ma prawnego obowiązku i nie prowadzi zbiórki odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują się w ofercie handlowej jednostek handlu detalicznego oraz w sprzedaży wysyłkowej.
3)    Każdy użytkownik produktów w opakowaniach jest zobligowany do zagospodarowania odpadów opakowaniowych we własnym zakresie poprzez umieszczenie ich w odpowiednim pojemniku na odpady komunalne lub przekazanie ich do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku obowiązującym w Gminie. 
4)    Zakazuje się umieszczenia odpadów opakowaniowych w pojemnikach nieprzewidzianych do gromadzenia tego rodzaju odpadów.
5)    Zakazuje się zagospodarowania zużytych opakowań po produktach oferowanych przez JYSK w inny, niezgodny z przepisami prawnymi, sposób na przykład poprzez spalanie w gospodarstwach domowych.

INFORMACJA O ZUŻYTYCH BATERIACH PRZENOŚNYCH I AKUMULATORACH PRZENOŚNYCH

Informujemy, że w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666 ze zm.): 

1)    Sprzedawca detaliczny baterii przenośnych lub akumulatorów przenośnych, którego powierzchnia sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 ze zm.) przekracza 25 m2, jest obowiązany do przyjęcia selektywnie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych od użytkownika końcowego przez udostępnienie pojemnika na zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne, bez możliwości żądania od niego zapłaty za ich przyjęcie oraz przekazania zużytych baterii i zużytych akumulatorów sprzedawcy hurtowemu lub zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory.
2)    Zakazuje się zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych wraz z innymi odpadami w tym samym pojemniku.


INFORMACJA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

Informujemy, że w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688 ze zm.):

1)    Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
2)    Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
3)    Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 ze zm.) wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
4)    Zakazuje się zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu podmiotowi niebędącemu:
•    dystrybutorem prowadzącym jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 ze zm.), wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych; 
•    prowadzącym zakład przetwarzania; 
•    odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622 ze zm.). 
5)    Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

      Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz zdrowia i życia ludzi i organizmów żywych. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym poprzez zagospodarowanie go w sposób zgodny z przepisami prawa, przyczynia się do przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska oraz do ograniczania zużycia surowców pierwotnych.

Na opakowaniach stosowanych przez JYSK mogą być umieszczone następujące oznakowania wskazujące na rodzaje materiałów, z których zostały wykonane: 

 
ADRESY PUNKTÓW ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
 lp.    
 1.  Augustów, Mazurska 21 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Komunalna 3, Augustów
 2. Bartoszyce, Bema 40A Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Zbożowa 8, Bartoszyce
 3.  Bełchatów, Czyżewskiego 48 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Przemysłowa 14, Bełchatów 
 4.  Biała Podlaska, Sidroska 100 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Białej Podlaskiej:
ul. Ekologiczna 1, ul. Rzeźniana 31
 5.  Białogard, Kołobrzeska 45 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Fabryczna 6, Białogard
 6. Białystok, al. Solidarności 9 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. 42 Pułku Piechoty 48, Białystok
 7.  Białystok, Wysockiego 67 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. 42 Pułku Piechoty 48, Białystok
 8.  Bielany Wrocławskie, Czekoladowa 9 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
ul. Czysta w Pełczycach, gm. Kobierzyce
 9.  Bielsk Podlaski,
Piłsudskiego 31A
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
ul. Studziwodzka 37, Bielsk Podlaski
 10.  Bielsko - Biała,
Boh. Monte Casino 421
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bielsku – Białej:
ul. Krakowska 315d, ul. Straconki 1
 11. Bielsko - Biała, Mostowa 5 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bielsku – Białej:
ul. Krakowska 315d, ul. Straconki 1
 12.  Biłgoraj, Skłodowskiej 2A Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Krzeszowska 65b, Biłgoraj
 13.  Bochnia, Partyzantów 2A Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. 20 Stycznia 15, Bochnia
 14. Bolesławiec, Jeleniogórska 3 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Staszica 6, Bolesławiec
 15.  Brodnica, Kolejowa 1 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Brodnicy:
ul. Gajdy 13, ul. Witosa 12, ul. Ustronie 20c
 16.  Brzeg, Łokietka 24B  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Saperska 1, Brzeg
 17.  Bydgoszcz, Fordońska 52 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Bydgoszczy:
ul. Ołowiana 43, ul. Jasiniecka 7a, ul. Inwalidów 15
 18.  Bydgoszcz, Gdańska 140 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Bydgoszczy:
ul. Ołowiana 43, ul. Jasiniecka 7a, ul. Inwalidów 15
 19.  Bytom, al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 25 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Jana Pawła II 10, Bytom
 20.  Bytom, Strzelców Bytomskich 96 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Jana Pawła II 10, Bytom
 21.  Chełm, al. 3 Maja 22  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Bieławin 5a, Chełm
 22. Chojnice, Gdańska 58 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  Nowy Dwór 35, gm. Chojnice
 23.  Chorzów, Katowicka 160 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Bytkowska 15, Chorzów
 24.  Chrzanów, Szpitalna 45 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Stara Huta
(teren skupu złomu), Chrzanów
 25.  Cieszyn, Stawowa 54 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Motokrosowa 27, Cieszyn
 26. Czechowice - Dziedzice, Legionów 83 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Prusa 33, Czechowice – Dziedzice
 27.  Częstochowa,
al. Wojska Polskiego 207
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Konwaliowa 1, Sobuczyn
 28.  Częstochowa,
al. 11 Listopada 25
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Konwaliowa 1, Sobuczyn
 29.  Działdowo, Olsztyńska 2 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Przemysłowa 61, Działdowo
 30.  Dzierżoniów, Piastowska 11 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Bielawska 15b, Dzierżoniów
 31.  Dąbrowa Górnicza,
Katowicka 1B
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Górniczej:
al. Zwycięstwa 27b, ul. Szałasowizna 7, al. Piłsudskiego 28a
 32.  Dębica, Rzeszowska 114A Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Drogowców 13, Dębica
 33.  Elbląg, Teatralna 5 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Mazurska 42, Elbląg
 34.  Ełk, Plac Miejski 1 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
ul. Suwalska 38, Ełk; Siedliska, gm. Ełk
 35.  Gdańsk, Złota Karczma 26 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Jabłoniowa 55, Gdańsk
 36.  Gdańsk, Grunwaldzka 211 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Jabłoniowa 55, Gdańsk
 37.  Gdańsk, Schuberta 102A Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Jabłoniowa 55, Gdańsk
 38.  Gdańsk, Spacerowa 48 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Jabłoniowa 55, Gdańsk
 39. Gdańsk, Obrońców Wybrzeża 1 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Jabłoniowa 55, Gdańsk
 40.  Gdańsk, Przywidzka 10 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Jabłoniowa 55, Gdańsk
 41.  Gdynia, Morska 59 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: ul. Konwaliowa 1, Gdynia Witomino ul. Chylońska 301,  Gdynia Cisowa ul. Żeliwna 3, Gdynia Podgórze, ul. Nałkowskiej 20, Gdynia Karwiny ul. Kasztanowa 4A, Gdynia Orłowo
 42.  Gdynia, Płk. Dąbka 338 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: ul. Konwaliowa 1, Gdynia Witomino ul. Chylońska 301,  Gdynia Cisowa ul. Żeliwna 3, Gdynia Podgórze, ul. Nałkowskiej 20, Gdynia Karwiny ul. Kasztanowa 4A, Gdynia Orłowo
 43.  Giżycko, 1 Maja 17 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Sybiraków 11, Giżycko
 44. Gliwice, Dworcowa 56 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Rybnicka 199, Gliwice
 45.  Gliwice, Pszczyńska 315 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Rybnicka 199, Gliwice
 46.  Gniezno, Pałucka 2 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Chrobrego 21, Gniezno
 47.  Gorzów Wlkp., Targowa 9A Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Teatralna 49, Gorzów Wielkopolski
 48.  Gostynin, Płocka 42 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. 18 Stycznia 36, Gostynin
 49. Grodzisk Maz., Armii Krajowej 15 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  Chrzanów Duży 15a (teren byłej kompostowni), gm. Grodzisk Mazowiecki
 50.  Grudziądz, Focha 15 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Składowa 21, Grudziądz
 51. Grudziądz, Konarskiego 43 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Składowa 21, Grudziądz
 52.  Gryfice, Dąbskiego 5A Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Niekładzka 4, Gryfice
 53. Grójec, Armii Krajowej 50 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: Kobylin 1d, gm. Grójec
 54.  Głogów, Piłsudskiego 3 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Głogowie:
ul. Transportowa 6, ul. Przemysłowa 7a
 55.  Hajnówka, Batorego 16 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Łowcza 4, Hajnówka
 56.  Hrubieszów, Kolejowa 8 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Krucza 20, Hrubieszów
 57.  Inowrocław, al. Niepodległości 35 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Bagienna 77, Inowrocław
 58.  Iława, Ostródzka 54 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Komunalna 1, Iława
 59.  Janki k/Warszawy, Mszczonowska 3 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  obsługujący mieszkańców gminy Raszyn: ul. Turystyczna 37, Nadarzyn
 60. Jarocin, Powstańców Wielkopolskich 18 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: Witaszyczki 1a, gm. Jarocin
 61.  Jarosław, Spółdzielcza 3 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Racławicka 24, Jarosław
 62. Jastrzębie - Zdrój, Piłsudskiego 29 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Jastrzębiu Zdroju:
ul. Dworcowa 17d, ul. Norwida 34 i 34a
 63.  Jasło, Jana Pawła II 37 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Żniwna 11, Jasło
 64.  Jaworzno, Jana Kantego Steczkowskiego 6 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Górnośląska 39, Jaworzno
 65.  Jelenia Góra, al. Jana Pawła II 26 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Wolności 161/163, Jelenia Góra
 66.  Kalisz, Poznańska 121 - 131 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Bażancia 1a, Kalisz
 67.  Kamienna Góra, Papieża Jana Pawła II 10A Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Towarowa 49, Kamienna Góra
 68.  Katowice, Trasa Nikodema i Józefa Reńców 30  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Katowicach: ul. Milowicka 7a, ul. Obroki 140, ul. Bankowa 10, ul. Zaopusta 70
 69.  Katowice, al. Roździeńskiego 93 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Katowicach: ul. Milowicka 7a, ul. Obroki 140, ul. Bankowa 10, ul. Zaopusta 70
 70.  Katowice, Pułaskiego 60 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Katowicach: ul. Milowicka 7a, ul. Obroki 140, ul. Bankowa 10, ul. Zaopusta 70
 71.  Kielce, Radomska 18  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Magazynowa 3, Kielce
 72.  Kielce, Szajnowicza - Iwanowa 17 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Magazynowa 3, Kielce
 73.  Kluczbork, Byczyńska 101 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: Gotartów (składowisko odpadów), gm. Kluczbork
 74.  Koszalin, Bohaterów Warszawy 2A Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Komunalna 5, Koszalin
 75. Koszalin, Krakusa i Wandy 34 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Komunalna 5, Koszalin
 76.  Koło, Konopnickiej 44 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Dąbska 40k, Koło
 77. Kołobrzeg, Sienkiewicza 19 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Wspólna 1, Korzyścienko, gm. Kołobrzeg
 78. Kościan, Śmigielska 64 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  Bonikowo (teren dawnego składowiska odpadów), gm. Kościan
 79. Kraków, Mackiewicza 17 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krakowie:  ul. Nowohucka 1,  ul. Krzemieniecka 40
 80.  Kraków, Madweckiego 2 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krakowie:  ul. Nowohucka 1,  ul. Krzemieniecka 40
 81.  Kraków, Stawowa 61 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krakowie:  ul. Nowohucka 1,  ul. Krzemieniecka 40
 82.  Kraków, Powstańców Wielkopolskich 18 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krakowie:  ul. Nowohucka 1,  ul. Krzemieniecka 40
 83.  Kraków, Zakopiańska 62 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krakowie:  ul. Nowohucka 1,  ul. Krzemieniecka 40
 84. Kraków, Czerwone Maki 33A Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krakowie:  ul. Nowohucka 1,  ul. Krzemieniecka 40
 85.  Krasnystaw, Zakręcie 2J Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: Wincentów (składowisko odpadów), gm. Krasnystaw
 86.  Krosno, Bieszczadzka 29 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Białobrzeska 108, Krosno
 87.  Kutno, Kościuszki 73 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Łąkoszyńska 127, Kutno
 88.  Kwidzyn, Krótka 2 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Owcza 7, Kwidzyn
 89.  Kędzierzyn - Koźle, Kosmonautów 4 Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Grunwaldzka 42/44, Kędzierzyn – Koźle
 90.  Kępno, Solidarności 39 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: ul. Bursztynowa 55, Olszowa, gm. Kępno
 91.  Kętrzyn, Budowlana 11 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  Karolewo 33, gm. Kętrzyn
 92. Kłodzko, Noworudzka 2 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  Karolewo 33, gm. Kętrzyn
 93.  Legnica, Gwiezdna 4 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Legnicy: ul. Rzeszotarska 1, ul. Nowodworska 48
 94.  Legnica, Schumanna 11 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Legnicy: ul. Rzeszotarska 1, ul. Nowodworska 48
 95.  Leszno, Okrężna 1  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Legnicy: ul. Rzeszotarska 1, ul. Nowodworska 48
 96.  Lisowice, Lubliniecka 1E Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Zawadzkiego 67, Pawonków
 97.  Lubin, Prof. Zwierzyckiego 3 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
 98. Lublin, Mełgiewska 2 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Głuska 6, Lublin
 99.  Lublin, Jana Pawła II 23 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Głuska 6, Lublin
 100.  Lublin, Orkana 6 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Głuska 6, Lublin
 101.  Lublin, Koncertowa 4D Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Głuska 6, Lublin
 102. Lębork, Krzywoustego 4A  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Głuska 6, Lublin
 103.  Łomża, Piłsudskiego 121 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Akademicka 22, Łomża
 104.  Łowicz, Warszawska 1  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Akademicka 22, Łomża
 105.  Łuków, Międzyrzecka 72D Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Świderska 128, Łuków
 106.  Łódź, Piłsudskiego 94 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Łodzi: ul. Zamiejska 1,
ul. Kasprowicza 10, ul. Graniczna 2
 107. Łódź, Św. Teresy od Dzieciatka Jezus 100 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Łodzi: ul. Zamiejska 1,
ul. Kasprowicza 10, ul. Graniczna 2
 108.  Łódź, Drewnowska 58 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Łodzi: ul. Zamiejska 1,
ul. Kasprowicza 10, ul. Graniczna 2
 109.  Łódź, Kilińskiego 298 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Łodzi: ul. Zamiejska 1,
ul. Kasprowicza 10, ul. Graniczna 2
 110.  Łódź, Brzezińska 27 - 29 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Łodzi: ul. Zamiejska 1,
ul. Kasprowicza 10, ul. Graniczna 2
 111.  Łódź, al. Jana Pawła II 30 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Łodzi: ul. Zamiejska 1,
ul. Kasprowicza 10, ul. Graniczna 2
 112. Łódź, Pabianicka 245 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Łodzi: ul. Zamiejska 1,
ul. Kasprowicza 10, ul. Graniczna 2
 113.  Łęczna, Polna 35 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Krasnystawska 54, Łęczna
 114.  Malbork, Rodła 6 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Gen. de Gaulle’a 70, Malbork
 115.  Mielec, Sienkiewicza 12 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mielcu: ul. Wolności 171, ul. Targowa
 116.  Mińsk Mazowiecki, Warszawska 63 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Przemysłowa 17, Mińsk Mazowiecki
 117.  Modliniczka, Handlowców 13 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Krakowska 24, Wielka Wieś
 118.  Mrągowo, Wojska Polskiego 22 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: Polska Wieś 24a, gm. Mrągowo
 119.  Mysłowice, Bończyka 40 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mysłowicach: ul. Karola Miarki 38, ul. Piaskowa
 120.  Mława, Sienkiewicza 14 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mysłowicach: ul. Karola Miarki 38, ul. Piaskowa
 121.  Nowa Sól, Staszica 6 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Polna (obok oczyszczalni ścieków), Nowa Sól
 122.  Nowy Dwór Maz., Warszawska 30 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Przytorowa 7, Nowy Dwór Mazowiecki
 123.  Nowy Sącz, Nawojowska 1 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Sączu:   ul. Tarnowska 120, ul. Jana Pawła II 37
 124.  Nowy Targ, Ludźmierska 26A Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Jana Pawła II 115, Nowy Targ
 125.  Nysa, Piłsudskiego 7 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nysie: ul. Piłsudskiego 61, ul. Saperska 5
 126.  Olecko, al. Zwycięstwa 12 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Kościuszki 57, Olecko
 127.  Olkusz, Tysiąclecia 15D Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. 1000 lecia 15d, Olkusz
 128.  Olsztyn, al. Marszałka J. Piłsudskiego 46 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Towarowa 20a, Olsztyn
 129.  Opinogóra Górna, Władysławowo 65 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wjazd od ulicy C. K. Norwida - drogi na Bogucin, Opinigóra Górna
 130.  Opole, pl. Teatralny 13 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Podmiejska 69, Opole
 131.  Opole, Wrocławska 154 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Podmiejska 69, Opole
 132.  Ostrowiec Świętokrzyski, Mickiewicza 30 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Samsonowicza 40a, Ostrowiec Świętokrzyski
 133. Ostrołęka, Goworowska 40 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Turskiego (obok składowiska odpadów), Ostrołęka
 134.  Ostróda, Chrobrego 28 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: Rudno 17, gm. Ostróda
 135.  Ostrów Wlkp., Ofierskiego 1 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Staroprzygodzka 121, Ostrów Wielkopolski
 136.  Oława, 3 Maja 51A Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Stalowa 12, Godzikowice, gm. Oława
 137.  Oświęcim, Królowej Jadwigi 9 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Bema 12a, Oświęcim
 138. Pabianice, Zamkowa 31 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Warzywna 6, Pabianice
 139. Piotrków Trybunalski, Kostromska 46 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Orla 11 (teren ciepłowni – C1), Piotrków Trybunalski
 140. Pisz, Warszawska 50A Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Olsztyńska 3, Pisz
 141. Piła, Styki 3 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Łączna 4A, Piła
 142. Podkowa Leśna, Gołębia 26 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: naprzeciwko ul. Turystyczna 38, Nadarzyn
 143. Police, Morelowa 2 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Tarnowska 8, Police
 144. Poznań, Szwedzka 10A Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Poznaniu ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 284, ul. Wrzesińska 12
 145. Poznań, Opieńskiego 1 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Poznaniu ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 284, ul. Wrzesińska 12
 146. Poznań, Głogowska 432 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Poznaniu ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 284, ul. Wrzesińska 12
 147. Poznań, Bukowska 156 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Poznaniu ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 284, ul. Wrzesińska 12
 148. Poznań, Górecka 30 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Poznaniu ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 284, ul. Wrzesińska 12
 149. Pruszcz Gdański, Domeyki 3 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Kupiecka, Pruszcz Gdański
 150. Pruszków, Sienkiewicza 19 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Stefana Bryły 6, Pruszków
 151. Przemyśl, Lwowska 17A Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Sportowa 1, Przemyśl
 152. Puławy, Dęblińska 18D Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Dęblińska 2, Puławy
 153. Płock, Dworcowa 42 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Płocku: ul. Przemysłowa 31, ul. Przemysłowa 32, ul. Tartaczna 2
 154. Płońsk, Warszawska 59 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Żołnierzy Wyklętych (obok restauracji), Płońsk
 155. Racibórz, Rybnicka 97 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Adamczyka 10, Racibórz
 156.  Radom, Mireckiego 14 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Witosa 96, Radom
 157. Radom, Grzecznarowskiego 21 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Witosa 96, Radom
 158. Radom, Żółkiewskiego 4 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Witosa 96, Radom
 159. Radomsko, Sierakowskiego 11 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Jeżynowa 40, Płoszów, gm. Radomosko
 160. Ruda Śląska, Bukowa 9 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie Śląskiej: ul. Kokotek 33, ul. P. Skargi 87
 161. Rumia, Sobieskiego 14A Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Dębogórska 148, Rumia
 162. Rybnik, Żorska 56 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Kolberga 67, Rybnik
 163. Rydułtowy, Raciborska 144 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Jesionowa 70, Rydułtowy
 164. Rzeszów, al. Rejtana 67 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Rzeszowie: ul. Ciepłownicza 11, al. Gen. Sikorskiego 428
 165. Rzeszów, Krakowska 20 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Rzeszowie: ul. Ciepłownicza 11, al. Gen. Sikorskiego 428
 166. Sanok, Beksińskiego 4 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Jana Pawła II 59, Sanok
 167. Siedlce, Łukowska 109 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Brzeska 110, Siedlce
 168. Sieradz, Jana Pawła II 63A Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Dzigorzewska 5, Sieradz
 169. Skarżysko - Kamienna, Metalowców 5 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Asfaltowa 1, Skarżysko – Kamienna
 170. Skierniewice, Jana III Sobieskiego 5 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Czerwona 7, Skierniewice
 171. Słupsk, Szczecińska 65 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Słupsku: ul. Bałtyckiej 11a, ul. Szczecińskiej 112
 172. Sochaczew, Wójtówka 2B Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  al. 600-lecia 69, Sochaczew
 173. Sokółka, Jana Pawła II 1A Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Targowa 10, Sokółka
 174. Sosnowiec, Staszica 8B Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Grenadierów 21, Sosnowiec
 175. Spalice, Oliwkowa 1 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. 11 Listopada 17, Oleśnica
 176. Stalowa Wola, KEN 47A Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli: ul. 1 Sierpnia 18a, ul. COP 38
 177. Stara Iwiczna, Nowa 4 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych al. Krakowska 108a, Kolonia Warszawska , gm. Lesznowola
 178. Starachowice, Wyszyńskiego 14 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Kwiatkowskiego 36, Starachowice
 179. Stare Miasto k/Konina, Ogrodowa 31B Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Pakowa 17, Żychlin, gm. Stare Miasto
 180. Stargard Szczeciński, Kościuszki 19 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Bogusława IV 15, Starogard Szczeciński
 181. Starogard Gd., Zblewska 10B Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Bogusława IV 15, Starogard Szczeciński
 182. Suwałki, Tysiąclecia Litwy 1 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Raczkowska 150a, Suwałki
 183. Szczecin, Wiosenna 32 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Szczecinie:
EKOPORT ul. Dworska, Gumienice; EKOPORT ul. Gdańska, Międzyodrze; EKOPORT ul. Helska, Prawobrzeże/Dąbie; EKOPORT ul. Firlika 31, Drzetowo-Grabowo; EKOPORT ul. Kołbacka, Płonia; EKOPORT ul. Górna 3b, Bukowo; EKOPORT ul. Leszczynowa, Zdroje; EKOPORT ul. Arkońska/Harcerzy, Zachód
 184. Szczecin, Mieszka I 81 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Szczecinie:
EKOPORT ul. Dworska, Gumienice; EKOPORT ul. Gdańska, Międzyodrze; EKOPORT ul. Helska, Prawobrzeże/Dąbie; EKOPORT ul. Firlika 31, Drzetowo-Grabowo; EKOPORT ul. Kołbacka, Płonia; EKOPORT ul. Górna 3b, Bukowo; EKOPORT ul. Leszczynowa, Zdroje; EKOPORT ul. Arkońska/Harcerzy, Zachód
 185. Szczecinek, Bohaterów Warszawy 31 - 35 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Cieślaka 6c, Szczecinek
 186. Szczytno, Pasymska 24 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: Nowe Gizewo 16/1, gm. Szczytno
 187. Świdnica, Westerplatte 29 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Metalowców 4, Świdnica
 188. Świdnik, Wyszyńskiego 17A Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świdniku: ul. Piłsudskiego 6a, ul. Dworcowa 3a
 189. Świecie, Cukrowników 1 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: Sulnówko 74c, gm. Świecie
 190. Świnoujście, Kościuszki 15 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świnoujściu: ul. Karsiborska 33a, ul. Pomorska 10
 191. Tarnobrzeg, Słomki 1 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Rusinowskiego 1, Tarnobrzeg
 192. Tarnowskie Góry, Zagórska 224 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Laryszowska, Tarnowskie Góry
 193. Tarnów, Nowodąbrowska 127 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnowie:  ul. Kąpielowa 4b, ul. Komunalna 31
 194. Tczew, Kwiatowa 18A Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Rokicka 5a, Tczew
 195. Tomaszów Maz., Warszawska 128 - 130 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Warszawska 119, Tomaszów Mazowiecki
 196. Toruń, Olsztyńska 12 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Toruniu: ul. Kociewska 35, ul. Dwernickiego 15-15a
 197. Toruń, Lelewela 33 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Toruniu: ul. Kociewska 35, ul. Dwernickiego 15-15a
 198. Turek, Milewskiego 7 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Polna 4, Turek
 199. Tychy, Towarowa 2 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tychach: ul. Serdeczna 100, ul. Katowicka (obok oczyszczalni ścieków)
 200. Warszawa, Towarowa 22 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Warszawie:  ul. Płytowa 1, ul. Zawodzie 1
 201. Warszawa, Górczewska 212 - 226 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Warszawie:  ul. Płytowa 1, ul. Zawodzie 1
 202. Warszawa, Głębocka 13 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Warszawie:  ul. Płytowa 1, ul. Zawodzie 1
 203. Warszawa, Jagiellońska 82B Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Warszawie:  ul. Płytowa 1, ul. Zawodzie 1
 204.  Warszawa, Jutrzenki 156 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Warszawie:  ul. Płytowa 1, ul. Zawodzie 1
 205. Warszawa, al. Krakowska 61 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Warszawie:  ul. Płytowa 1, ul. Zawodzie 1
 206. Warszawa, Połczyńska 121 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Warszawie:  ul. Płytowa 1, ul. Zawodzie 1
 207. Warszawa, Marywilska 44 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Warszawie:  ul. Płytowa 1, ul. Zawodzie 1
 208. Warszawa, Elektronowa 2 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Warszawie:  ul. Płytowa 1, ul. Zawodzie 1
 209. Warszawa, Zgrupowania AK "Kampinos" 15 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Warszawie:  ul. Płytowa 1, ul. Zawodzie 1
 210. Wałbrzych, Wieniawskiego 19 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Wałbrzychu: ul. Stacyjna, ul. Beethovena
 211. Wałbrzych, 1 Maja 68 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Wałbrzychu: ul. Stacyjna, ul. Beethovena
 212. Wałcz, Budowlanych 1B Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Bydgoska, Wałcz
 213. Wejherowo, 12 Marca 175 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Chopina, Wejherowo
 214. Wieluń, Warszawska 10 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: Ruda (obok składowiska odpadów), gm. Wieluń
 215. Wodzisław Śląski, 26 Marca 96 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Marklowicka 21F, Wodzisław Śląski
 216. Wołomin, Geodetów 2 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Łuksiewicza 4, Wołomin
 217. Wrocław, Braniborska 14 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we Wrocławiu:  ul. Michalczyka 9, ul. Janowskiej 51
 218.  Wrocław, Brucknera 25 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we Wrocławiu:  ul. Michalczyka 9, ul. Janowskiej 51
 219. Wrocław, Świeradowska 51 - 57 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we Wrocławiu:  ul. Michalczyka 9, ul. Janowskiej 51
 220. Września, Sikorskiego 21 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Gen. Sikorskiego 38, Września
 221. Wągrowiec, Janowiecka 96A Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Skocka 13a, Wągrowiec
 222. Włocławek, Bauera 5 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Komunalna 4, Włocławek
 223. Zabrze, Plutonowego R. Szkubacza 1 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Cmentarna 19f, Zabrze
 224. Zambrów, Legionowa 11 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Polowa 19, Zambrów
 225. Zamość, Peowiaków 13 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zamościu: ul. 1 Maja 16, ul. Droga Męczenników Rotundy 2
 226. Zawiercie, Obrońców Poczty Gdańskiej 51 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Krzywa, Zawiercie
 227.  Zduńska Wola, Azaliowa 29 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Zielonogórska 14/16, Zduńska Wola
 228. Zgierz, Łódzka 77 - 79 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Barlickiego 3a, Zgierz
 229. Zgorzelec, Jeleniogórska 40 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:  składowisko odpadów w Jędrzychowicach
 230. Zielona Góra, al. Zjednoczenia 106 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Wrocławska 73, Zielona Góra
 231. Ząbki, Piłsudskiego 44 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Zycha, Ząbki
 232. Złotów, al. Piasta 6 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Szpitalna 38, Złotów
 233. Żary, Artylerzystów 29 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Św. Brata Alberta 8, Żary
 234. Żory, al. Jana Pawła II 41 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Okrężna 5, Żory
 235. Żyrardów, Kilińskiego 9 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Czysta 5, Żyrardów
 236.  Żywiec, Legionów 39 PunkA1:C238t Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Bracka 51, Żywiec