Zarządzanie i procesy

 

Kodeks postępowania pracowników Grupy Lars Larsen

JYSK jest częścią Lars Larsen Group i wdrożyło zbiór zasad Grupy, sformalizowanych w Kodeksie Postępowania Pracowników Grupy Lars Larsen. Niniejszy Kodeks Postępowania został podpisany przez Prezesa i Dyrektora Generalnego Lars Larsen Group. Polityka, która została sformalizowana w niniejszym Kodeksie Postępowania, jest zgodna z wymogami duńskiej Ustawy o sprawozdaniach finansowych §99a i §99b, tj. polityki dotyczącej. 

  • Praw człowieka
  • Środowiska i klimatu
  • Przeciwdziałania korupcji i łapówkarstwu
  • Warunków socjalnych i pracowniczych
  • Równości szans

Prezes i dyrektor generalny JYSK ponosi ogólną odpowiedzialność za przestrzeganie Kodeksu Postępowania. Odpowiedzialność strategiczna i codzienna jest podzielona między odpowiednie funkcje kierownicze wyższego szczebla, w tym CSR, Compliance i Human Resources. 
Przypadki nieprzestrzegania Kodeksu Postępowania Pracowników Lars Larsen Group są rozpatrywane indywidualnie, na drodze dialogu i przy zaangażowaniu odpowiednich interesariuszy. 

Możliwość sygnalizowania nieprawidłowości

Dążymy do utrzymania przejrzystego środowiska biznesowego i wysokiej etyki biznesowej. Kodeks Postępowania Pracowników Grupy Lars Larsen określa strukturę raportowania, w celu zgłaszania podejrzeń o nieprzestrzeganiu obowiązujących zasad biznesowych oraz etycznych. Struktura raportowania i sygnalizowania o ewentualnych nieprawidłowościach w Lars Larsen Group, obejmuje możliwość przekazywania informacji za pośrednictwem systemu online, dostępnego pod adresem LarsLarsenGroup.com.

Odpowiedzialne zarządzanie dostawcami

JYSK jest członkiem Amfori BSCI i wdrożyło Kodeks Postępowania dla dostawców. 
Więcej o naszej pracy z odpowiedzialnym zarządzaniem dostawcami tutaj. 
Członkostwo w Amfori BSCI pozwala nam na uczestnictwo w mechanizmie zgłaszania skarg dla partnerów biznesowych. Więcej tutaj.