Produkcja odpowiedzialna społecznie

JYSK zobowiązuje się do poszanowania praw człowieka pracowników i oczekuje tego samego od swoich dostawców.

Produkty JYSK są wytwarzane w różnych miejscach na całym świecie - także w tzw. krajach ryzyka. Dotyczy to krajów, w których stwierdzono, że istnieje większe ryzyko naruszenia przestrzegania podstawowych zasad prawa pracy, które są opisane w Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP).
Mając na celu zapewnienie etycznej i społecznie odpowiedzialnej produkcji, w 2006 roku jako jedna z pierwszych firm w Danii dołączyliśmy do inicjatywy amfori BSCI (amfori Business Social Compliance Initiative)

Jako członek Stowarzyszenia przyjęliśmy obowiązujący w nim Kodeks Postępowania Etycznego, czyli zbiór zasad zawierający szczegółowe wymogi co do warunków obowiązujących w fabrykach, gdzie produkowane są artykuły dla JYSK. Kodeks postępowania amfori BSCI odnosi się do konwencji międzynarodowych, takich jak: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Wytyczne ONZ dla Biznesu i Praw Człowieka, Wytyczne OECD i Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) oraz Zalecenia istotne dla poprawy warunków pracy w łańcuchu dostaw.

Kodeks postępowania amfori BSCI składa się z 11 zasad dotyczących etyki i społecznie odpowiedzialnych sposobach prowadzenia biznesu. Zabroniona jest między innymi praca dzieci, praca przymusowa, dyskryminacja i korupcja, a także stawiane są żądania dotyczące bezpieczeństwa pracy, godziwych godzin pracy oraz prawa pracowników w fabrykach do członkostwa w związkach zawodowych.

Wszyscy nasi producenci, którzy wytwarzają dla nas produkty muszą zaakceptować i przestrzegać kodeksu, który zawiera 11 wyżej wymienionych zasad. 

Audyt produkcji

Zanim JYSK rozważy nawiązanie współpracy z nowym producentem, bezwzględnie obowiązkowe jest przeprowadzenie oceny warunków pracy w miejscu produkcji.

Każdy zakład produkcyjny zlokalizowany w kraju ryzyka, musi posiadać ważny raport z audytu strony trzeciej. Audyt musi być przeprowadzony, zanim JYSK rozpocznie współpracę z z danym producentem. Następnie regularnie przeprowadzane są kontrolne audyty. Częstotliwość zależy od ustaleń i wyników każdego, poprzedniego audytu.

Za przeprowadzenie audytów odpowiada Amfori BSCI. Audyty przeprowadzane są przez bezstronną stronę trzecią. Aby zapewnić rzetelną kontrolę zakładu produkcyjnego, JYSK zdecydował się zainicjować tylko częściowo zapowiadane audyty, co oznacza, że ​​zakład produkcyjny nie będzie dokładnie wiedział, kiedy audyt się odbędzie. Zakład produkcyjny otrzyma informację z miesiecznym wyprzedzeniem i może spodziewać się audytu w dowolnym momencie, w tym przedziale czasowym.

Dla jeszcze bardziej rzetelnych wyników przeprowadzane są wywiady jakościowe z kilkoma,  losowo wybranymi pracownikami. Rozmowy z wybranymi osobami odbywają się w różnorodnych miejscach. Celem tej procedury jest zapewnienie, że pracownicy pozostaną anonimowi, poczują się bezpiecznie i będą mogli otwarcie i szczerze mówić o warunkach panujących w miejscu pracy.

W przypadku jakichkolwiek odchyleń, amfori BSCI i firmy, które kupują towary z fabryki, zostaną o tym poinformowane, aby we współpracy z fabryką znaleźć rozwiązanie dla poprawy sytuacji.

Dla JYSK jest ważne, aby w niedługim czasie po tym kiedy takie odchylenia nastąpią, przeprowadzić nowy audyt i zapewnić środki zaradcze.

Dialog i zaangażowanie jaki kierunki naprzód  

Jeśli w fabryce występują jakiekolwiek odstępstwa od naszego Kodeksu postępowania dostawców, JYSK zazwyczaj kontynuuje współpracę z producentem, aby zapewnić wdrożenie ulepszeń dla poprawy warunków produkcji. Zerwanie współpracy uniemożliwiłoby zmiany i zastosowanie lepszych rozwiązań. Ciągły rozwój jest fundamentalny dla kodeksu amfori BSCI, jak i dla JYSK. Jesteśmy przekonani, że dialog i zaangażowanie to kluczowe elementy w staraniach o poprawę warunków społecznych.

Kluczowe dla kontynuowania współpracy z zakładami produkcyjnymi jest jednak to, że ulepszenia w danej fabryce muszą wystąpić. Jeśli tak się nie stanie, wtedy JYSK kończy współpracę.

Jeśli naruszenie jest poważne, wdrożony zostaje, tzw. protokół zerowej tolerancji, a rozwiązanie dla naruszonych zasad musi pojawić się natychmiast. Zostaje utworzona grupa naprawcza, która przygotowuje plan działań niezbędnych do jak najszybszego uzyskania zgodności ze stosowanymi zasadami. Jeśli pojawi się przypadek zerowej tolerancji, Dyrektor ds. Zgodności i Jakości JYSK jest natychmiast zaangażowany w proces naprawczy, a Wiceprezes Wykonawczy ds. Zakupów informowany na bieżąco o postępach w działaniach.

Codzienna odpowiedzialność za zapewnienie, że nasi dostawcy i producenci przestrzegają naszego Kodeksu postępowania, w tym praw człowieka pracowników, spoczywa na Dziale Zgodności i Jakości JYSK, w którym wyznaczono osobę odpowiedzialną w BSCI.

Mechanizm skarg

Nasze członkostwo w amfori BSCI umożliwia naszym partnerom biznesowym składanie zażaleń. Zewnętrzny mechanizm składania skarg amfori BSCI stanowi platformę dla osób fizycznych oraz organizacji do składania skarg dotyczących rzekomych lub rzeczywistych przypadków niewłaściwego lub niesprawiedliwego traktowania.

Przeczytaj więcej o składaniu skarg tutaj.

 

 

Duńska Inicjatywa na Rzecz Etycznego Handlu

JYSK jest członkiem Ethical Trade Denmark, która zrzesza wielu interesariuszy: środowiska biznesowe, związki zawodowe i organizacje społeczne. Mając na uwadze rozwój gospodarczy na świecie oraz wschodzące rynki, celem organizacji jest promocja wspólnej pracy na rzecz etycznego handlu oraz znajdowanie konstruktywnych rozwiązań wobec wyzwań, przed którymi stają duńskie firmy i ich partnerzy.