Produkcja odpowiedzialna społecznie

JYSK zobowiązuje się do poszanowania praw człowieka pracowników i oczekuje tego samego od swoich dostawców.

Produkty JYSK są wytwarzane w różnych miejscach na całym świecie - także w tzw. krajach ryzyka. Dotyczy to krajów, w których stwierdzono, że istnieje większe ryzyko naruszenia przestrzegania podstawowych zasad prawa pracy, które są opisane w Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP).
Mając na celu zapewnienie etycznej i społecznie odpowiedzialnej produkcji, w 2006 roku jako jedna z pierwszych firm w Danii dołączyliśmy do inicjatywy amfori BSCI (amfori Business Social Compliance Initiative)

Jako członek Stowarzyszenia przyjęliśmy obowiązujący w nim Kodeks Postępowania Etycznego, czyli zbiór zasad zawierający szczegółowe wymogi co do warunków obowiązujących w fabrykach, gdzie produkowane są artykuły dla JYSK. Kodeks postępowania amfori BSCI odnosi się do konwencji międzynarodowych, takich jak: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Wytyczne ONZ dla Biznesu i Praw Człowieka, Wytyczne OECD i Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) oraz Zalecenia istotne dla poprawy warunków pracy w łańcuchu dostaw.

Kodeks postępowania amfori BSCI składa się z 11 zasad dotyczących etyki i społecznie odpowiedzialnych sposobach prowadzenia biznesu. Zabroniona jest między innymi praca dzieci, praca przymusowa, dyskryminacja i korupcja, a także stawiane są żądania dotyczące bezpieczeństwa pracy, godziwych godzin pracy oraz prawa pracowników w fabrykach do członkostwa w związkach zawodowych.

Wszyscy nasi producenci, którzy wytwarzają dla nas produkty muszą zaakceptować i przestrzegać kodeksu, który zawiera 11 wyżej wymienionych zasad. 

Dialog i zaangażowanie jaki kierunki naprzód  

Ciągły rozwój jest fundamentalny dla kodeksu amfori BSCI, jak i dla JYSK. Jesteśmy przekonani, że dialog i zaangażowanie to kluczowe elementy w staraniach o poprawę warunków społecznych.

Codzienna odpowiedzialność za zapewnienie, że nasi dostawcy i producenci przestrzegają naszego Kodeksu Postępowania, w tym praw człowieka, spoczywa w dziale Zgodności i Jakości JYSK, w którym wyznaczono osobę odpowiedzialną za BSCI.

JYSK wymaga, aby audyty BSCI były przeprowadzane u dostawców i producentów, a osoba odpowiedzialna za BSCI po stronie firmy stale to zapewnia.

Niezależny partner, autoryzowany przez amfori BSCI stale kontroluje i nadzoruje proces produkcji i ocenia jak dobrze zakład produkcyjny radzi sobie z przestrzeganiem zasad. W przypadku jakichkolwiek odchyleń, amfori BSCI i firmy, które kupują towary z fabryki, zostaną o tym poinformowane, aby we współpracy z fabryką znaleźć rozwiązanie dla poprawy sytuacji.

Jeśli naruszenie jest poważne, wdrożony zostaje, tzw. protokół zerowej tolerancji, a rozwiązanie dla naruszonych zasad musi pojawić się natychmiast. Zostaje utworzona grupa naprawcza, która przygotowuje plan działań niezbędnych do jak najszybszego uzyskania zgodności ze stosowanymi zasadami. Jeśli pojawi się przypadek zerowej tolerancji, Dyrektor ds. Zgodności i Jakości JYSK jest natychmiast zaangażowany w proces naprawczy, a Wiceprezes Wykonawczy ds. Zakupów informowany na bieżąco o postępach w działaniach.

Jeśli w fabryce występują jakiekolwiek odstępstwa od naszego Kodeksu postępowania dostawców, zazwyczaj kontynuujemy współpracę z producentem, aby zapewnić wdrożenie ulepszeń dla poprawy warunków produkcji. Zerwanie współpracy uniemożliwiłoby zmiany i zastosowanie lepszych rozwiązań. Co ważne: wdrożenie usprawnień jest warunkiem koniecznym do kontynuowania współpracy, jeśli tak się nie dzieje, wtedy nasze zaangażowanie się kończy.

Nasze członkostwo w amfori BSCI umożliwia naszym partnerom biznesowym składanie zażaleń. Zewnętrzny mechanizm składania skarg amfori BSCI stanowi platformę dla osób fizycznych oraz organizacji do składania skarg dotyczących rzekomych lub rzeczywistych przypadków niewłaściwego lub niesprawiedliwego traktowania.

Przeczytaj więcej o składaniu skarg tutaj.

 

 

Duńska Inicjatywa na Rzecz Etycznego Handlu

JYSK jest członkiem Ethical Trade Denmark, która zrzesza wielu interesariuszy: środowiska biznesowe, związki zawodowe i organizacje społeczne. Mając na uwadze rozwój gospodarczy na świecie oraz wschodzące rynki, celem organizacji jest promocja wspólnej pracy na rzecz etycznego handlu oraz znajdowanie konstruktywnych rozwiązań wobec wyzwań, przed którymi stają duńskie firmy i ich partnerzy.