XIV. Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176, ze zm.) i ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz. U.  2012 r., poz. 1225).
  2. Regulamin obowiązuje od dnia 20.08.2013 r. i może być przez JYSK Sp. z o. o. zmieniony  z ważnych przyczyn: (i). wydania przez sąd powszechny orzeczenia lub wydania przez organ państwowy decyzji skutkującej koniecznością zmiany regulaminu, (ii) zmiany przepisów prawnych w zakresie działalności prowadzonej przez JYSK sp. z o.o., (iii). istotnej zmiany sytuacji rynkowej w zakresie działalności prowadzonej przez JYSK sp. z o.o.,  (iv). poprawy przez JYSK sp. z o.o. bezpieczeństwa, funkcjonalności lub poziomu ochrony danych osobowych, (v). rozszerzenia bądź ulepszenia funkcjonalności Sklepu Internetowego lub rezygnacji z udostępniania niektórych funkcjonalności w ramach Sklepu Internetowego.
  3. Zmiana regulaminu obowiązuje w terminie podanym przez JYSK Sp. z o. o. nie wcześniej jednak niż w przeciągu 10 dni od dnia udostępnienia informacji o jego zmianie na stronie internetowej www.jysk.pl wraz z ujednoliconym tekstem regulaminu . Zamówienia na Towary złożone przed wejściem w życie nowego regulaminu podlegają zasadom określonym w dotychczasowym regulaminie; zmiana regulaminu nie wpływa na prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży Towarów ze Sklepu Internetowego ukształtowane przed wejściem w życie tej zmiany. Dla związania Klienta zmienionym regulaminem wymagana jest akceptacja jak przy pierwszej rejestracji; brak akcpetacji jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy. Ponadto konsumentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
  4. Aktualna treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.jysk.pl, gdzie możliwe jest nieodpłatne zapoznanie się z jego treścią, jak również nieodpłatne pobranie wersji elektronicznej lub sporządzenie wydruku pod adresem Regulamin.
  5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy JYSK Sp. z o. o. a Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.).