Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

Przynieś własną torbę i otrzymaj 15% rabatu na wszystko, co w niej zmieścisz

§ 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

 1. „JYSK” lub „Organizator” – JYSK sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-299), przy ulicy Meteorytowej 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 36908, NIP 586-20-16-763, o kapitale zakładowym 85.003.428,60 zł, REGON 191873139, posiadającą nr rejestrowy BDO: 000002848, która posiada status dużego przedsiębiorcy (w rozumieniu  ustawy z 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych);
 2. Akcja” lub „Promocja” – akcja promocyjna pn. „Przynieś własna torbę i otrzymaj 15% rabatu na wszystko, co w niej zmieścisz” organizowana przez JYSK;
 3. Sklep JYSK” lub „Sklep” – stacjonarny punkt sprzedaży Towarów , wchodzący w skład Sieci JYSK;
 4. Uczestnik” – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w tym konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która spełniła warunki określone w Regulaminie;
 5. Klient” – osoba fizyczna, osoba prawa lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca transakcji z JYSK;
 6. Torba” – torba na zakupy, z którą Klient przyjdzie na zakupy do Sklepu JYSK – może być dowolnych rozmiarów i wykonana z dowolnych materiałów;
 7. Towary” – produkty i usługi oferowane do sprzedaży w Sklepach JYSK;
 8. Regulamin” – niniejszy regulamin określający zasady i warunki Promocji.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Akcja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Celem Akcji jest promocja zakupów w Sklepach JYSK w ramach kampanii marketingowej pn. „Przynieś własna torbę i otrzymaj 15% rabatu na wszystko, co w niej zmieścisz” oraz edukacja i zachęcanie Klientów do tego, żeby na zakupy (nie tylko spożywcze) zabierali własne wielorazowe torby, przyczyniając się w ten sposób do redukcji produkowanego plastiku. W tym celu Organizator, na zasadach opisanych w postanowieniach  niniejszego Regulaminu i po spełnieniu warunków w nim określonych, przyznaje Uczestnikowi  prawo do promocyjnego rabatu na wszystkie Towary, które zmieszczą się w Torbie, zgodnie z poniższymi postanowieniami.
 3. Akcja prowadzona jest wyłącznie w Sklepach JYSK.
 4. Promocja nie dotyczy sprzedaży w sklepie internetowym JYSK.  
 5. Akcja nie dotyczy Sklepów, w których w okresie ważności promocji obowiązuje lokalna akcja marketingowa pt. „Wielkie otwarcie”.
 6. Akcja odbywa się cyklicznie w terminach  określonych każdorazowo ogłaszanych w gazetce promocyjnej lub w reklamie telewizyjnej JYSK (zwanym dalej: „Okresem trwania Akcji”).
 7. Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny. Przed przystąpieniem do Akcji Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.  Wzięcie udziału w Akcji oznacza zgodę Uczestnika na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 8. Z Promocji nie mogą skorzystać odbiorcy hurtowi, za których uznaje się każdego Klienta, który dokonuje zakupów na fakturę VAT, na potrzeby bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, statutową lub zawodową, w tym w celu dalszej odsprzedaży, za wyjątkiem osoby fizycznej, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG, a także fundacji, stowarzyszeń, kościołów, chyba że dokonują zakupu w JYSK w celu dalszej odsprzedaży.

§ 3. Warunki udziału w Promocji

 1. Klient, który w Okresie trwania Akcji zakupi w Sklepie JYSK dowolny Towar będzie uprawniony do uzyskania promocyjnego rabatu na wszystkie Towary, które zmieszczą się w Torbie, z którą Klient przyszedł na zakupy do Sklepu JYSK.
 2. Przez dokonanie (w Okresie trwania Akcji) zakupu uprawniającego do promocyjnego rabatu należy rozumieć zakup Towaru i zapłatę ceny.
 3. Do uzyskania promocyjnego rabatu upoważnia zakup dowolnego rodzaju Towaru spośród asortymentu będącego w ofercie Sklepu JYSK.
 4. Rabat dotyczy wszystkich Towarów, które zmieszczą się w Torbie, z którą Klient przyjdzie na zakupy do Sklepu JYSK. Akcja dotyczy całego asortymentu Towarów, w tym tych już przecenionych oraz Towarów z logo Zawsze Niska Cena.
 5. Warunkiem skorzystania z rabatu jest możliwość umieszczenia Towarów w Torbie w taki sposób, który umożliwia samodzielne (lub przy pomocy osoby trzeciej) zabranie i wyniesienie zakupionych Towarów umieszczonych w tejże Torbie ze Sklepu JYSK.
 6. Torba może być wypełniona Towarami do pełna, jak również Towary mogą wystawać z Torby.
 7. Promocja nie obejmuje tych Towarów, na których Torba jest jedynie zawieszona albo do których jest dołączona, lub dla których Torba stanowi jedynie dodatek, nie zaś opakowanie.
 8. W celu skorzystania z Promocji należy dokonać zakupu o wartości co najmniej 2 złotych (dwóch złotych), stanowiącej cenę najtańszego Towaru dostępnego w Sklepach JYSK. Organizator nie gwarantuje dostępności najtańszego Towaru w Okresie trwania Akcji.
 9. Każdy Klient może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz. Klient jest uprawniony do promocyjnego rabatu na Towary, które zmieszczą się tylko w jednej Torbie, i to niezależnie od ilości dokonanych transakcji uprawniających do skorzystania z Promocji.
 10. Uczestnik może skorzystać z Promocji w momencie wydania paragonu lub faktury VAT w kasie Sklepu JYSK.
 11. Organizator informuje Klienta o przysługiwaniu mu prawa do promocyjnego rabatu (dalej również jako „uprawnienie promocyjne”) bezpośrednio przy dokonywaniu zakupu Towaru.
 12. Uczestnik, który przy zakupie otrzyma od JYSK informację o uzyskaniu uprawnienia promocyjnego, jest zobligowany do natychmiastowego skorzystania z niego osobiście w Sklepie JYSK, w przeciwnym wypadku traci to uprawnienie.
 13. W przypadku nieskorzystania z uprawnienia promocyjnego przechodzi ono do dyspozycji Organizatora.
 14. Uprawnienie promocyjne nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.
 15. Maksymalna wartość rabatu wynosi 15% łącznej sumy cen Towarów umieszczonych w Torbie, i nie może przekraczać 2 000 zł (maksymalna wartość rabatu). Organizator przyznaje uprawnienia promocyjne Klientom na podstawie oceny umieszczenia Towarów w Torbie i możliwości jej w taki sposób, który umożliwia samodzielne lub przy pomocy osoby trzeciej zabranie i wyniesienie zakupionych Towarów umieszczonych w tejże Torbie ze Sklepu JYSK.

§ 4. Zwroty i reklamacje

 1. Klientom przysługuje prawo zwrotu Towarów, przy którego zakupie skorzystano z promocyjnego rabatu, zgodnie z „Regulamin sprzedaży w sklepach stacjonarnych i online”, dostępnym w Sklepach JYSK i na stronie www.jysk.pl (dalej „Regulamin sprzedaży”). 
 2. Prawo do składania reklamacji, w razie niezgodności przeprowadzenia Akcji z niniejszym Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w trakcie Okresu trwania Akcji oraz dodatkowo w ciągu 14 dni po tym Okresie.
 3. Reklamacje należy kierować  na piśmie na adres (ul. Meteorytowa 13, 80-299 Gdańsk)  JYSK z dopiskiem „PRZYNIEŚ WŁASNĄ TORBĘ”. Dla przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji należy wskazać żądanie i opis przyczyny reklamacji oraz załączyć kopię dowodu zakupu.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od jej otrzymania. Po tym terminie JYSK poinformuje Uczestnika o dalszym trybie postępowania. Informacja zostanie wysłana do Uczestnika na wskazany przez niego adres e-mail, bądź w przypadku jego braku listownie na adres zwrotny, z którego została wysłana reklamacja. Reklamacje wysłane pod niewłaściwy adres lub niezawierające danych umożliwiających kontakt z Klientem, nie będą rozpatrywane.
 5. Wszelkie reklamacje Uczestników będą rozpatrywane w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego oraz w oparciu o niniejszy Regulamin.

§ 5.  Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”. JYSK jest administratorem danych osobowych Uczestników i oświadcza, że dane osobowe Uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, dane dotyczące przedsiębiorstwa, adres e-mail w celu realizacji Akcji czy wykonania umowy sprzedaży natomiast dodatkowo adres zamieszkania lub do korespondencji będą przetwarzane przez JYSK w celu wypełnienia obowiązków ustawowych lub w związku z postepowaniem reklamacyjnym. Dane osobowe Uczestnika mogą być również przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu JYSK polegającego m.in. na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 
 2. Każde przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oparte jest na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej. W większości przypadków związanych z udziałem w Akcji przetwarzanie danych osobowych Uczestnika opiera się na przesłance niezbędności do wykonania umowy, której stroną jest Uczestnik, lub do podjęcia działań na jego żądanie, przed zawarciem umowy albo niezbędności do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, albo na wyraźnej zgodzie Uczestnika.
 3. W dowolnym momencie Uczestnik ma prawo:
  1. uzyskania potwierdzenia, czy JYSK przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli przetwarzanie ma miejsce, to jest uprawniony do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, oraz innych informacji na temat jego danych osobowych oraz zasadach ich przetwarzania;
  2. uzyskania kopii swoich danych osobowych, które są przetwarzane;
  3. sprzeciwić się ich przetwarzaniu, w przypadku, gdy przetwarzanie jego danych osobowych następuje w oparciu o prawnie uzasadnione cele administratora. W razie wniesienia sprzeciwu JYSK nie będzie przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże: istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Uczestnika lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. zażądać sprostowania jego danych, jeśli dane osobowe są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia (z uwzględnieniem celów przetwarzania danych osobowych);
  5. zażądać usunięcia danych osobowych Uczestnika, jednakże może to nastąpić w ściśle określonych sytuacjach, a w szczególności, gdy: a) dane osobowe Uczestnika nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; b)  zgoda na przetwarzanie danych osobowych została cofnięta, ale pod warunkiem, że zgoda była podstawą prawną przetwarzania danych osobowych i nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania, c) dane osobowe Uczestnika były przetwarzane niezgodnie z prawem, d) dane osobowe Uczestnika muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych Uczestnika, takie żądanie może nie zostać uwzględnione, gdy przetwarzanie jest niezbędne w szczególności do: (i) korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  6. otrzymania danych osobowych, które zostały nam dostarczone przez Uczestnika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może uzyskać kopię swoich danych osobowych w postaci elektronicznego pliku w usystematyzowanym, powszechnie wykorzystywanym formacie pliku zgłaszając się do Centrum Obsługi Klienta JYSK;
  7. przesłania danych osobowych Uczestnika innemu administratorowi w przypadku, gdy przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz w oparciu o jego zgodę;
  8. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Uczestnika, gdy: a) kwestionuje prawidłowość jego danych osobowych – w takiej sytuacji ograniczone zostanie ich przetwarzanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości tych danych, b) przetwarzanie  danych Uczestnika jest niezgodne z prawem, a w zamian usunięcia danych żąda ograniczenia ich wykorzystania, c) JYSK nie potrzebuje danych Uczestnika do celów przetwarzania, lecz są one potrzebne Uczestnikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, d) został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych Uczestnika – wówczas ograniczenie następuje do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po  stronie JYSK są nadrzędne wobec sprzeciwu Uczestnika;
  9. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec sposobu przetwarzania jego danych osobowych przez JYSK, gdy uważa, że jego prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.
  10. Dane osobowe Uczestnika nie będą udostępniane innym podmiotom, poza podmiotami świadczącymi usługi na rzecz JYSK (w szczególności podmiotom badającym rynek, podmiotom świadczące usługi prawne i doradcze, spółce JYSK A/S z siedzibą w Danii, innym spółkom z Grupy JYSK A/S z siedzibą w Danii). Jeżeli istnieje obowiązek wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, JYSK może też udostępniać  dane osobowe Uczestnika osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym na cele prowadzonego przez nie postępowania.
  11. JYSK dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów Uczestników, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, dla oznaczonego wyżej, zgodnego z prawem celu i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tym celem; są merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celu, w jakim są przetwarzane oraz są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Dane osobowe Uczestnika są przechowywane przez okres przewidziany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (o ile taki okres został określony w odniesieniu do dokumentów lub innych nośników, w których znajdują się te dane osobowe). Dane osobowe Uczestnika JYSK przechowuje przez okres przedawnienia roszczeń określonych w kodeksie cywilnym. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rachunkowości lub ze względów podatkowych JYSK przechowuje przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
  12. Podanie danych, w tym danych osobowych, dla celów związanych z Akcją jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Akcji (w przypadku zakupu na fakturę VAT) lub złożenia reklamacji. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ale umownym oraz warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwiać wzięcie udziału w Akcji lub skorzystanie z prawa do reklamacji.
  13. Dane kontaktowe JYSK do celów ochrony danych osobowych: e-sklep@JYSK.com.
  14. W każdym czasie Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych,  które zostało dokonane w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. Jeśli Uczestnik chce cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub je poprawić, powinien skontaktować się Centrum Obsługi Klienta JYSK lub e-sklep@JYSK.com.
  15. W niektórych przypadkach dane osobowe mogą być przekazywane do spółek z Grupy JYSK A/S na terenie państw trzecich. W odniesieniu do tych państw brak jest decyzji Komisji Europejskiej odnośnie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, jednakże przekazanie danych osobowych do w/w państw następować będzie z uwzględnieniem standardowych klauzul umownych dotyczących ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Określone wyżej zabezpieczenia są udostępnione na stronie internetowej Komisji Europejskiej lub siedzibie JYSK.
  16. Uczestnik nie będzie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu jego danych osobowych; dane Uczestnika nie będą poddawane profilowaniu.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
 2. Regulamin Akcji jest dostępny w Sklepach JYSK a także na stronie internetowej JYSK.pl.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w Okresie trwania Akcji z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane.
 4. Z ważnych powodów Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Akcji w każdym czasie. Wszelkie uprawnienia do uzyskania rabatu w ramach niniejszej Akcji, nabyte przez Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu przed wcześniejszym zakończeniem Akcji będą w pełni respektowane.
 5. Akcja nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).
 6. JYSK zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Akcji, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej (pandemii, innych okoliczności nie dających się przewidzieć w chwili wydania Regulaminu). Strony nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swych obowiązków, które wynikło z okoliczności stanowiących siłę wyższą. W przypadku, gdy w związku z siłą wyższą (w tym m.in. w związku z wprowadzonym przez prawo zakazem lub ograniczeniem działalności handlowej) realizacja Akcji nie jest możliwa w całości lub części JYSK nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi żadnych kwot, w razie niemożliwości realizacji Akcji. JYSK w miarę możliwości i panującej sytuacji może ustalić alternatywny termin przeprowadzenia Akcji lub jej etapów, przy czym poszczególne warunki mogą zostać zweryfikowane odpowiednio zmienione.
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa konsumenta wynikających z rękojmi lub gwarancji ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, na dzień ogłoszenia niniejszego Regulaminu, wolna od podatku jest nagroda otrzymana w związku ze sprzedażą premiową towarów lub usług, jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza 2000 złotych. Zwolnienie nagród z opodatkowania dotyczy rabatów udzielanych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej z uwagi na ograniczenie maksymalnej wartości rabatu przyznawanej w ramach Akcji do 15%, jednak nie więcej niż 2 000 zł. Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.
 9. Dla uniknięcia wątpliwości Organizator wskazuje, że Akcja nie wiąże się z przyznaniem Uczestnikom żadnego instrumentu, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług, w przypadku którego towary, które mają zostać dostarczone, lub usługi, które mają zostać wykonane, lub tożsamość potencjalnych dostawców lub usługodawców są wskazane w samym instrumencie lub określone w powiązanej dokumentacji, w tym w warunkach wykorzystania tego instrumentu – w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 41 i n. ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2433)

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 
Dodatkowy rabat na wszystko, przy zakupie co najmniej 2 produktów
 

§ 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

1)        „JYSK” lub „Organizator” – JYSK sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-299), przy ulicy Meteorytowej 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 36908, NIP 586-20-16-763, o kapitale zakładowym 85.003.428,60 zł, REGON 191873139, posiadającą nr rejestrowy BDO: 000002848, która posiada status dużego przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych);

2)        „Akcja” lub „Promocja” – akcja promocyjna pn. „Dodatkowy rabat na wszystko, przy zakupie co najmniej 2 produktów” organizowana przez JYSK w wybranych Sklepach JYSK;

3)        „Sklep JYSK” lub „Sklep” – stacjonarny punkt sprzedaży Towarów, wchodzący w skład Sieci JYSK, w którym odbywa się Promocja, wskazany w załączniku nr 1 do Regulaminu;

4)        „Uczestnik” – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w tym konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, która spełniła warunki określone w Regulaminie;

5)        „Klient” – osoba fizyczna, osoba prawa lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca transakcji z JYSK;

6)        „Towary” – produkty i usługi oferowane do sprzedaży w Sklepach JYSK;

7)        „Rabat” – dodatkowy rabat przysługujący w danym Sklepie JYSK w wysokości wskazanej w załączniku nr 1 do Regulaminu (20%, 25% albo 30% w zależności od Sklepu); 

8)        „Regulamin” – niniejszy regulamin określający zasady i warunki Promocji;

9)        „Wykaz” – stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu wykaz Sklepów JYSK, w których odbywa się Promocja, wysokości przysługującego w nich Rabatu i Okresu trwania Promocji; Wykaz stanowi integralną część Regulaminu.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

1.      Niniejszy Regulamin Promocji określa zakres, warunki skorzystania i procedurę reklamacyjną Promocji, jak również obowiązki Organizatora oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji.

2.      Akcja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3.      Celem Akcji jest promocja zakupów w nowo otwartym Sklepie JYSK w ramach kampanii marketingowej pt. „Dodatkowy rabat na wszystko, przy zakupie co najmniej 2 produktów”. W tym celu Organizator, na zasadach opisanych w postanowieniach  niniejszego Regulaminu i po spełnieniu warunków w nim określonych, przyznaje Uczestnikowi  prawo do promocyjnego Rabatu na wszystkie Towary w wysokości określonej w Wykazie, zgodnie z poniższymi postanowieniami.

4.        Akcja prowadzona jest wyłącznie w tym stacjonarnym Sklepie JYSK, w którym organizowana jest akcja „Wielkie Otwarcie” lub „Zmieniliśmy się dla Ciebie” lub „Teraz w nowej lokalizacji” i zgodnie z Wykazem.

5.        Adres stacjonarnego Sklepu JYSK, w którym obowiązuje Promocja wraz z wysokością Rabatu jest określony w Wykazie i  będzie każdorazowo wskazany na materiałach marketingowych. Dodatkowo informacja o adresach Sklepów JYSK objętych Promocją, wysokości Rabatu i terminach, w których Promocja obowiązuje, jest dostępna na: JYSK/pl/nowe otwarcia.

6.        Promocja nie dotyczy sprzedaży w sklepie internetowym JYSK ani usługi „Zarezerwuj i Odbierz w Sklepie”.

7.        Akcja ma charakter limitowany czasowo i odbywa się  w terminach określonych w Wykazie i każdorazowo w materiałach marketingowych, w tym dotyczących akcji „Wielkie Otwarcie” (zwanym dalej: „Okresem trwania Akcji”).

8.        Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny. Przed przystąpieniem do Akcji Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.  Wzięcie udziału w Akcji oznacza zgodę Uczestnika na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

9.        Z Promocji nie mogą skorzystać odbiorcy hurtowi, za których uznaje się każdego Klienta, który dokonuje zakupów na fakturę VAT, na potrzeby bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, statutową lub zawodową, w tym w celu dalszej odsprzedaży, za wyjątkiem osoby fizycznej, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG, a także fundacji, stowarzyszeń, kościołów, chyba że dokonują zakupu w JYSK w celu dalszej odsprzedaży.

10.    Promocji nie można łączyć z akcją promocyjną pt. „Przynieś własną torbę, a otrzymasz 15% rabatu na wszystko, co w niej zmieścisz”.

11.  Promocji nie można łączyć z akcją promocyjną pt. Dodatkowy rabat 20% przy zakupie dowolnej kołdry z poduszką lub pościelą.

12.    Dodatkowy Rabat w ramach Promocji nie dotyczy usług: transport, wniesienie, a także zakupu Kart Podarunkowych JYSK.

 

§ 3. Warunki udziału w Promocji

1.      Klient, który w Okresie trwania Akcji zakupi w Sklepie JYSK dowolne dwa Towary będzie uprawniony do uzyskania dodatkowego promocyjnego Rabatu na wszystkie zakupione Towary zgodnie z Wykazem.

2.      Przez dokonanie (w Okresie trwania Akcji) zakupu uprawniającego do promocyjnego Rabatu należy rozumieć zakup Towaru i zapłatę ceny.

3.      Do uzyskania promocyjnego Rabatu upoważnia zakup 2 sztuk dowolnego rodzaju Towaru spośród asortymentu będącego w ofercie Sklepu JYSK.

4.      Warunek zakupu minimum 2 (dwóch) Towarów wymaga tego, aby co najmniej 2 (dwie) sztuki Towaru znalazły się na jednym paragonie. Mogą to być 2 (dwa) zupełnie różne Towary (różne numery artykułów), ale mogą być to również 2 (dwie) sztuki tego samego Towaru (jeden nr artykułu, ale minimum 2 sztuki).

5.      Rabat dotyczy wszystkich Towarów tj. całego asortymentu Towarów, w tym Towarów w cenach obniżonych, w cenach regularnych oraz oznaczonych logo Zawsze Niska Cena.

6.      Rabat będzie udzielany przy kasie. Uczestnik może skorzystać z Promocji w momencie wydania paragonu lub faktury VAT w kasie Sklepu JYSK.

7.      W przypadku dokonania zamówienia na Towar, który fizycznie nie jest dostępny w danym Sklepie JYSK, warunkiem skorzystania z Promocji jest uiszczenie 100% ceny zamawianego Towaru w momencie zamówienia Towaru.

8.      Organizator informuje Klienta o przysługiwaniu mu prawa do promocyjnego Rabatu i jego wysokości w związku ze spełnieniem warunków niniejszego Regulaminu (dalej również jako „uprawnienie promocyjne”) bezpośrednio przy dokonywaniu zakupu Towaru.

9.      Uczestnik, który przy zakupie otrzyma od JYSK informację o uzyskaniu uprawnienia promocyjnego, jest zobligowany do natychmiastowego skorzystania z niego osobiście
w Sklepie JYSK, w przeciwnym wypadku traci to uprawnienie.

10.  Uprawnienie promocyjne nie może być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

11.  Maksymalna wartość Rabatu wynosi zgodnie z Wykazem odpowiednio 20%, 25% albo 30% łącznej sumy cen zakupionych Towarów, i nie może przekraczać 2 000 zł (maksymalna wartość rabatu).

 

§ 4. Zwroty i reklamacje

1.        Klientom przysługuje prawo zwrotu Towarów, przy którego zakupie skorzystano z promocyjnego Rabatu, na zasadach określonych  w „Regulaminie sprzedaży w sklepach stacjonarnych i online”, dostępnym w Sklepach JYSK i na stronie www.jysk.pl (dalej „Regulamin sprzedaży”). 

2.      W przypadku zwrotu Towarów zakupionych w ramach Promocji na podstawie ustawowego lub umownego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, jeśli Klient po dokonaniu zwrotu nie spełnia warunku Promocji (tj. dokonania zakupu minimum 2 Towarów na jednym paragonie/fakturze), Klient będzie musiał dopłacić różnicę między ceną, którą zapłacił za Towary, korzystając z Promocji, a ceną, którą Klient zapłaciłby, gdyby kupił Towar poza Promocją, jeśli zdecyduje się zatrzymać ten Towar.

3.      Prawo do składania reklamacji, w razie niezgodności przeprowadzenia Akcji z niniejszym Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w trakcie Okresu trwania Akcji oraz dodatkowo w ciągu 14 dni po tym Okresie.

4.      Reklamacje można zgłaszać w dowolny sposób, dostatecznie ujawniający wolę Klienta, lecz celem ułatwienia złożenia reklamacji Organizator rekomenduje, aby reklamacje kierować  na piśmie na adres JYSK z dopiskiem „WIELKIE OTWARCIE ” i podaniem lokalizacji Sklepu JYSK. Dla przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji należy wskazać żądanie i opis przyczyny reklamacji oraz załączyć kopię dowodu zakupu. Z powyższych zaleceń Organizatora Klient, korzystający z Promocji nie musi korzystać, ani się nim kierować, a brak skorzystania nie wpływa na skuteczność złożenia reklamacji zgłoszonych z pominięciem ww. zaleceń. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, uniemożliwiających jej rozpatrzenie, Organizator zwróci się o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi Klienta, korzystającego z Promocji, wskazanymi w reklamacji

5.        Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od jej otrzymania. Po tym terminie JYSK poinformuje Uczestnika o dalszym trybie postępowania. Informacja zostanie wysłana do Uczestnika na wskazany przez niego adres e-mail, bądź w przypadku jego braku listownie na adres zwrotny, z którego została wysłana reklamacja. Reklamacje wysłane pod niewłaściwy adres lub niezawierające danych umożliwiających kontakt z Klientem, nie będą rozpatrywane.

6.        Wszelkie reklamacje Uczestników, w tym dotyczące Towarów, będą rozpatrywane w oparciu o przepisy ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu cywilnego, Regulamin sprzedaży oraz w oparciu o niniejszy Regulamin.

 

§ 5.  Przetwarzanie danych osobowych

1.        Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”. JYSK jest administratorem danych osobowych Uczestników i oświadcza, że dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane przez JYSK w celu wykonania umowy sprzedaży Towarów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane osobowe Uczestnika mogą być również przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu JYSK polegającego m.in. na realizacji postępowania reklamacyjnego, ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

2.        Każde przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oparte jest na właściwej, zgodnej
z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej. W większości przypadków związanych z udziałem w Akcji przetwarzanie danych osobowych Uczestnika opiera się na przesłance niezbędności do wykonania umowy, której stroną jest Uczestnik, lub do podjęcia działań na jego żądanie, przed zawarciem umowy albo niezbędności do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, albo na wyraźnej zgodzie Uczestnika.

3.        W dowolnym momencie Uczestnik ma prawo:

1)      uzyskania potwierdzenia, czy JYSK przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli przetwarzanie ma miejsce, to jest uprawniony do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, oraz innych informacji na temat jego danych osobowych oraz zasadach ich przetwarzania;

2)      uzyskania kopii swoich danych osobowych, które są przetwarzane;

3)      sprzeciwić się ich przetwarzaniu, w przypadku, gdy przetwarzanie jego danych osobowych następuje w oparciu o prawnie uzasadnione cele administratora. W razie wniesienia sprzeciwu JYSK nie będzie przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże: istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Uczestnika lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

4)      zażądać sprostowania jego danych, jeśli dane osobowe są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia (z uwzględnieniem celów przetwarzania danych osobowych);

5)      zażądać usunięcia danych osobowych Uczestnika, jednakże może to nastąpić w ściśle określonych sytuacjach, a w szczególności, gdy: a) dane osobowe Uczestnika nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; b)  zgoda na przetwarzanie danych osobowych została cofnięta, ale pod warunkiem, że zgoda była podstawą prawną przetwarzania danych osobowych i nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania, c) dane osobowe Uczestnika były przetwarzane niezgodnie z prawem, d) dane osobowe Uczestnika muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych Uczestnika, takie żądanie może nie zostać uwzględnione, gdy przetwarzanie jest niezbędne w szczególności do: (i) korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

6)      otrzymania danych osobowych, które zostały nam dostarczone przez Uczestnika
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może uzyskać kopię swoich danych osobowych w postaci elektronicznego pliku w usystematyzowanym, powszechnie wykorzystywanym formacie pliku zgłaszając się do Centrum Obsługi Klienta JYSK;

7)      przesłania danych osobowych Uczestnika innemu administratorowi w przypadku, gdy przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz
w oparciu o jego zgodę;

8)      żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Uczestnika, gdy: a) kwestionuje prawidłowość jego danych osobowych – w takiej sytuacji ograniczone zostanie ich przetwarzanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości tych danych,
b) przetwarzanie  danych Uczestnika jest niezgodne z prawem, a w zamian usunięcia danych żąda ograniczenia ich wykorzystania, c) JYSK nie potrzebuje danych Uczestnika do celów przetwarzania, lecz są one potrzebne Uczestnikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, d) został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych Uczestnika – wówczas ograniczenie następuje do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po  stronie JYSK są nadrzędne wobec sprzeciwu Uczestnika;

9)      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa; www.uodo.gov.pl) wobec sposobu przetwarzania jego danych osobowych przez JYSK, gdy uważa, że jego prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.

4.      Dane osobowe Uczestnika nie będą udostępniane innym podmiotom, poza podmiotami świadczącymi usługi na rzecz JYSK (w szczególności podmiotom badającym rynek, podmiotom świadczącym usługi prawne i doradcze, spółce LLG A/S z siedzibą w Danii, innym spółkom z Grupy LLG A/S). Jeżeli istnieje obowiązek wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, JYSK może też udostępniać  dane osobowe Uczestnika osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym na cele prowadzonego przez nie postępowania.

5.      JYSK dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów Uczestników,
a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie
z prawem, dla oznaczonego wyżej, zgodnego z prawem celu i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tym celem; są merytorycznie poprawne i adekwatne
w stosunku do celu, w jakim są przetwarzane oraz są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Dane osobowe Uczestnika są przechowywane przez okres przewidziany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (o ile taki okres został określony w odniesieniu do dokumentów lub innych nośników, w których znajdują się te dane osobowe). Dane osobowe Uczestnika JYSK przechowuje przez okres przedawnienia roszczeń określonych w Kodeksie cywilnym. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rachunkowości lub ze względów podatkowych JYSK przechowuje przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

6.      Podanie danych, w tym danych osobowych, dla celów związanych z Akcją jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Akcji (w przypadku zakupu na fakturę VAT) lub złożenia reklamacji. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ale umownym oraz warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwiać wzięcie udziału w Akcji lub skorzystanie z prawa do reklamacji.

7.      Dane kontaktowe JYSK do celów ochrony danych osobowych: e-sklep@JYSK.com.

8.      W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, w każdym czasie osoba, której dane dotyczą ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które zostało dokonane w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. Jeśli osoba, której dane dotyczą chce cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub je poprawić, powinna skontaktować się Centrum Obsługi Klienta JYSK lub e-sklep@JYSK.com.

9.      W niektórych przypadkach dane osobowe mogą być przekazywane do spółek z Grupy LLG A/S na terenie państw trzecich. W odniesieniu do tych państw brak jest decyzji Komisji Europejskiej odnośnie do odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, jednakże przekazanie danych osobowych do w/w państw następować będzie
z uwzględnieniem standardowych klauzul umownych dotyczących ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Określone wyżej zabezpieczenia są udostępnione na stronie internetowej Komisji Europejskiej lub siedzibie JYSK.

10.  Uczestnik nie będzie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu jego danych osobowych.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

1.      Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

2.        Regulamin Akcji jest dostępny w Sklepie JYSK, w którym Promocja obowiązuje, a także na stronie internetowej JYSK.pl.

3.        Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w Okresie trwania Akcji, z ważnych przyczyn, w tym z powodu (i) zmian legislacyjnych, (ii) nakazu kompetentnych organów, (iii) siły wyższej, (iv) przyczyn organizacyjnych, wpływających na zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Organizatora, (v) działanie na korzyść Klientów poprzez wydłużenie czasu trwania Promocji, z tym zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane.

4.        Klienci korzystający z Promocji zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie go w Sklepie JYSK objętym Promocją oraz na stronie JYSK.pl. Zmiany Regulaminu wejdą w życie po upływie 1 dnia kalendarzowego od momentu ogłoszenia zmian.

5.        Z ważnych powodów Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Akcji w każdym czasie. Wszelkie uprawnienia do uzyskania Rabatu w ramach niniejszej Akcji, nabyte przez Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu przed wcześniejszym zakończeniem Akcji będą w pełni respektowane.

6.        Akcja nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 227).

7.        JYSK zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Akcji, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej (pandemii, innych okoliczności nie dających się przewidzieć w chwili wydania Regulaminu). Strony nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swych obowiązków, które wynikło z okoliczności stanowiących siłę wyższą. W przypadku, gdy w związku z siłą wyższą (w tym m.in. w związku z wprowadzonym przez prawo zakazem lub ograniczeniem działalności handlowej) realizacja Akcji nie jest możliwa w całości lub części JYSK nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi żadnych kwot, w razie niemożliwości realizacji Akcji. JYSK w miarę możliwości i panującej sytuacji może ustalić alternatywny termin przeprowadzenia Akcji lub jej etapów, przy czym poszczególne warunki mogą zostać zweryfikowane i odpowiednio zmienione.

8.        Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa konsumenta wynikających z rękojmi lub gwarancji ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

9.      Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, na dzień ogłoszenia niniejszego Regulaminu, wolna od podatku jest nagroda otrzymana w związku ze sprzedażą premiową towarów lub usług, jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza kwoty 2 000 zł. Zwolnienie nagród z opodatkowania dotyczy rabatów udzielanych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej z uwagi na ograniczenie maksymalnej wartości Rabatu przyznawanej w ramach Akcji zgodnie z Wykazem, jednak nie więcej niż 2 000 zł jednorazowo. Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

10.  Dla uniknięcia wątpliwości Organizator wskazuje, że Akcja nie wiąże się z przyznaniem Uczestnikom żadnego instrumentu, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług,
w przypadku którego towary, które mają zostać dostarczone, lub usługi, które mają zostać wykonane, lub tożsamość potencjalnych dostawców lub usługodawców są wskazane
w samym instrumencie lub określone w powiązanej dokumentacji, w tym w warunkach wykorzystania tego instrumentu – w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 41 i n. ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.).

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 


Wykaz Sklepów JYSK, w których odbywa się Promocja, wysokości przysługującego w nich Rabatu i Okresu trwania Promocji:

Gdynia, Galeria Szperk, ul. Płk. Dąbka 338 - 30% rabatu – oferta ważna 14-21.02.2024

Jelenia Góra, Al. Jana Pawła II 26 - 30% rabatu – oferta ważna 14-21.02.2024

Stalowa Wola, ul.Komisji Narodowej 47a - 30% rabatu – oferta ważna 7-14.02.2024

Zgierz, ul. Łódzka 77-79 - 30% rabatu – oferta ważna 7-14.02.2024

Bolesławice k. Słupska, ul. Wspólna 1 - 25% rabatu oferta ważna 17-24.01.2024

Żnin, ul. Aliantów 34 - 25% rabatu – oferta ważna 10-17.01.2024

Pyrzyce, ul. Dworcowa 11 - 25% rabatu – oferta ważna 3-11.01.2024

Iława, ul. Ostródzka 54 – 25% rabatu – oferta ważna 6-13.12.2023

Wąbrzeźno, ul. Okrężna 19 - 30% rabatu – oferta ważna 6-13.12.2023

Katowice, ul. Armii Krajowej 45 - 25% RABATU – oferta ważna 15-21.12.2023

Sępólno Krajeńskie, ul. Kościuszki 15G - 25% RABATU – oferta ważna 13-19.12.2023

Elbląg, ul. Królewiecka 215 – 20% RABATU – oferta ważna  22-29.11.2023

Przasnysz, ul. Targowa 1 - 30% RABATU - oferta ważna 17-24.11.2023

Hrubieszów, ul. Kolejowa 8 - 30% RABATU - oferta ważna  15-22.11.2023

Krosno, ul. Bieszczadzka 29 - 30% RABATU - oferta ważna  15-22.11.2023

Świdnica, ul. Westerplatte 29 – 30% RABATU - oferta ważna 13-20.11.2023

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

Darmowa poduszka dla pierwszych 100 Klientów,
którzy w dniu Promocji dokonali zakupów za co najmniej 100 zł

§ 1. Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
1)    „JYSK” lub „Organizator” – JYSK sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-299), przy ulicy Meteorytowej 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 36908, NIP 586-20-16-763, o kapitale zakładowym 85 003 428,60 zł, REGON 191873139, nr rejestrowy BDO: 000002848, która posiada status dużego przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych);
2)    „Akcja” lub „Promocja” – akcja promocyjna pn. „Darmowa poduszka dla pierwszych 100 Klientów którzy w dniu Promocji dokonali zakupów w Sklepie JYSK za co najmniej 100 zł” organizowana przez JYSK;
3)    „Sklep JYSK” lub „Sklep” – wchodzący w skład sieci JYSK stacjonarny punkt sprzedaży Towarów lub sklep internetowy pod adresem JYSK.pl,;
4)    „Uczestnik” – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w tym konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która spełniła warunki określone w Regulaminie; 
5)    „Klient” – osoba fizyczna, osoba prawa lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca transakcji z JYSK; 
6)    „Towary” – produkty i usługi oferowane do sprzedaży w Sklepach JYSK;
7)    „Poduszka” – poduszka VANSE w cenie sprzedaży  30 zł;
8)    „Karta” – wydawany przez JYSK na rzecz Klienta elektroniczny bon towarowy na okaziciela uprawniający jego posiadacza do zakupu Towarów we wszystkich Sklepach JYSK do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej przypisanej Karcie, na zasadach określonych w Regulaminie sprzedaży z uwzględnieniem odrębności zastrzeżonych w niniejszym Regulaminie, w  tym co do terminu ważności Karty;
9)    „Regulamin” – niniejszy regulamin określający zasady i warunki Promocji
10)    „Regulamin sprzedaży” - regulaminie sprzedaży w sklepach stacjonarnych i online dostępny na stronie https://jysk.pl/warunki-sprzedazy-i-dostawy-regulamin-sprzedazy-internetowej.

§ 2. Postanowienia ogólne
1.    Niniejszy Regulamin określa zakres, warunki skorzystania i procedurę reklamacyjną Promocji, jak również obowiązki Organizatora oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji.
2.    Akcja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie 
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
3.    Celem Akcji jest promocja zakupów w nowo otwartym Sklepie JYSK w ramach kampanii marketingowej pn. „Darmowa poduszka dla pierwszych 100 Klientów, którzy dokonali zakupów w Sklepie JYSK za co najmniej 100 zł”. W tym celu Organizator, na zasadach opisanych w postanowieniach  niniejszego Regulaminu i po spełnieniu warunków w nim określonych, przyznaje Uczestnikowi prawo do uzyskania gratisu w postaci Poduszki dla pierwszych 100 Klientów którzy dokonali zakupu za co najmniej 100 zł w Sklepie JYSK, zgodnie z poniższymi postanowieniami. 
4.    Akcja prowadzona jest wyłącznie w stacjonarnych Sklepach JYSK, w których  organizowana jest akcja pn. „Wielkie Otwarcie”, zwanych dalej „Promowanymi Sklepami”:
5.    Informacja o adresach Promowanych Sklepów jest wskazana na materiałach marketingowych i na: JYSK/pl/nowe otwarcia.
6.    Promocja nie dotyczy sprzedaży w sklepie internetowym JYSK, ani usługi „Zarezerwuj 
i Odbierz w Sklepie”.
7.    Akcja ma charakter limitowany czasowo bowiem odbywa się w Promowanych Sklepach jedynie w dniu otwarcia podanym również w gazetce promocyjnej lub innych materiałach marketingowych (zwanym: „Dniem Promocji” lub „Okresem trwania Akcji”). 
8.    Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny. Przed przystąpieniem do Akcji Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Wzięcie udziału w Akcji oznacza zgodę Uczestnika na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
9.    Z Promocji nie mogą skorzystać odbiorcy hurtowi, za których uznaje się każdego Klienta, który dokonuje zakupów w ilościach hurtowych na potrzeby bezpośrednio związane 
z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, statutową lub zawodową na fakturę VAT, za wyjątkiem fundacji, stowarzyszeń, kościołów, oraz osoby fizycznej, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG.
10.    Z Promocji nie mogą skorzystać pracownicy JYSK Sp. z o.o. 
11.    Promocji nie można łączyć z akcją promocyjną pn. „Przynieś własną torbę, 
a otrzymasz 15% rabatu na wszystko, co w niej zmieścisz”.

.§ 3. Warunki udziału w Promocji
1.    Każdy z pierwszych 100 (stu) Klientów, którzy w Promowanym Sklepie, we właściwym dlań Okresie trwania Akcji określonym w § 2 ust. 7 nin. Regulaminu dokona zakupu Towarów za łączną kwotę co najmniej 100 zł będzie uprawniony do uzyskania darmowej Poduszki.
2.    Przez dokonanie w Okresie trwania Akcji w danym Promowanym Sklepie zakupu uprawniającego do darmowej Poduszki należy rozumieć zakup Towaru i zapłatę ceny o łącznej wartości 100 zł na jednym paragonie.
3.    Do uzyskania darmowej Poduszki upoważnia zakup dowolnego Towaru (Towarów) spośród  oferty Promowanego Sklepu. Darmowa Poduszka zostanie wydana każdemu z pierwszych stu Klientów, którzy dokonali zakupu na co najmniej 100 zł w Promowanym Sklepie w Okresie trwania Akcji. 
4.    Każdy Klient może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz. Limit darmowych Poduszek to 100 sztuk na każdy Promowany Sklep.
5.    Darmowa Poduszka będzie wydawana w kasie do wyczerpania limitu. Do kas obowiązuje jedna kolejka. Uczestnik może skorzystać z Promocji w momencie wydania paragonu lub faktury VAT w kasie Promowanego Sklepu.
6.    W przypadku dokonania rezerwacji/zamówienia na Towar, który fizycznie nie jest dostępny w danym Sklepie JYSK, warunkiem skorzystania z Promocji jest uiszczenie 100% ceny rezerwowanego/zamawianego Towaru w momencie dokonania rezerwacji.
7.    Organizator informuje Klienta o przysługiwaniu mu prawa do darmowej Poduszki w związku ze spełnieniem warunków niniejszego Regulaminu (dalej również jako „uprawnienie promocyjne”) bezpośrednio przy dokonywaniu zakupu Towaru.
8.    Uczestnik, który przy zakupie otrzyma od JYSK informację o uzyskaniu uprawnienia promocyjnego, jest zobligowany do natychmiastowego skorzystania z niego osobiście 
w Sklepie JYSK, w przeciwnym wypadku traci to uprawnienie.
9.    Uprawnienie promocyjne nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe. 
10.    Klient jest uprawniony do wyłącznie jednej darmowej Poduszki, i to niezależnie od ilości dokonanych zakupów uprawniających do skorzystania z Promocji.
11.    Wartość paragonów lub faktur VAT za odrębne zakupy dokonane w okresie trwania Promocji nie podlega łączeniu w celu uzyskania uprawnienia promocyjnego.
12.    W celu identyfikacji zakupów z darmową Poduszką, wszystkie paragony, do których zostanie wydana darmowa Poduszka zostaną oznaczone pieczątką o treści: „Zwrot tylko na kartę podarunkową”.

§ 4. Zwroty i reklamacje
1.    Klientom przysługuje prawo zwrotu Towarów, przy którego zakupie skorzystano 
z Promocji, na zasadach określonych  Regulaminem sprzedaży.  
2.    W przypadku zwrotu darmowej Poduszki JYSK wydaje Kartę o wartości odpowiadającej cenie sprzedaży wydanej poduszki, określonej z §1 ust. 7 nin. Regulaminu.
3.    W przypadku zwrotu Towarów z paragonu, do którego była wydana darmowa Poduszka, zwrot wartości tych Towarów będzie możliwy tylko na Kartę. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy przyczyną odstąpienia od umowy jest ewentualne ujawnienie się wady zakupionego Towaru.
4.    Prawo do składania reklamacji, w razie niezgodności przeprowadzenia Akcji z niniejszym Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w trakcie Okresu trwania Akcji oraz dodatkowo w ciągu 14 dni po upływie terminu ważności Karty.
5.    Reklamacje można zgłaszać w dowolny sposób, dostatecznie ujawniający wolę Klienta, lecz celem ułatwienia złożenia reklamacji Organizator rekomenduje, aby reklamacje kierować na piśmie na adres JYSK podany w § 1 Regulaminu albo na adres e-mail: e-sklep@JYSK.com z dopiskiem „Darmowa Poduszka” i podaniem lokalizacji Sklepu JYSK. Dla przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji należy wskazać żądanie i opis przyczyny reklamacji oraz załączyć kopię dowodu zakupu. Z powyższych zaleceń Organizatora Klient, korzystający z Promocji nie musi korzystać, ani się nim kierować, a brak skorzystania nie wpływa na skuteczność złożenia reklamacji zgłoszonych z pominięciem ww. zaleceń. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, uniemożliwiających jej rozpatrzenie, Organizator zwróci się o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi Klienta, korzystającego z Promocji, wskazanymi w reklamacji
6.    Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od jej otrzymania. Po tym terminie JYSK poinformuje Uczestnika o dalszym trybie postępowania. Informacja zostanie wysłana do Uczestnika na wskazany przez niego adres e-mail, bądź w przypadku jego braku listownie na adres zwrotny, z którego została wysłana reklamacja. Reklamacje wysłane pod niewłaściwy adres lub niezawierające danych umożliwiających kontakt z Klientem, nie będą rozpatrywane. 
7.    Wszelkie reklamacje Uczestników, w tym dotyczące Towarów, będą rozpatrywane w oparciu o przepisy ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu cywilnego, Regulamin sprzedaży oraz w oparciu o niniejszy Regulamin.

§ 5.  Przetwarzanie danych osobowych
1.    Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”. JYSK jest administratorem danych osobowych Uczestników 
i oświadcza, że dane osobowe Uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, dane dotyczące przedsiębiorstwa, adres e-mail w celu realizacji Akcji czy wykonania umowy sprzedaży, której stroną jest Uczestnik (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) natomiast dodatkowo adres zamieszkania lub do korespondencji będą przetwarzane przez JYSK w celu wypełnienia obowiązków ustawowych lub w związku z postepowaniem reklamacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. c) i b) RODO). Dane osobowe Uczestnika mogą być również przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu JYSK polegającego m.in. na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).  
2.    Każde przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oparte jest na właściwej, zgodnej 
z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej. W większości przypadków związanych z udziałem w Akcji przetwarzanie danych osobowych Uczestnika opiera się na przesłance niezbędności do wykonania umowy, której stroną jest Uczestnik, lub do podjęcia działań na jego żądanie, przed zawarciem umowy albo niezbędności do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, albo na wyraźnej zgodzie Uczestnika.
3.    W dowolnym momencie Uczestnik ma prawo:
1)    uzyskania potwierdzenia, czy JYSK przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli przetwarzanie ma miejsce, to jest uprawniony do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, oraz innych informacji na temat jego danych osobowych oraz zasadach ich przetwarzania; 
2)    uzyskania kopii swoich danych osobowych, które są przetwarzane; 
3)    sprzeciwić się ich przetwarzaniu, w przypadku, gdy przetwarzanie jego danych osobowych następuje w oparciu o prawnie uzasadnione cele administratora. W razie wniesienia sprzeciwu JYSK nie będzie przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże: istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Uczestnika lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
4)    zażądać sprostowania jego danych, jeśli dane osobowe są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia (z uwzględnieniem celów przetwarzania danych osobowych);
5)    zażądać usunięcia danych osobowych Uczestnika, jednakże może to nastąpić w ściśle określonych sytuacjach, a w szczególności, gdy: a) dane osobowe Uczestnika nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; b)  zgoda na przetwarzanie danych osobowych została cofnięta, ale pod warunkiem, że zgoda była podstawą prawną przetwarzania danych osobowych i nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania, c) dane osobowe Uczestnika były przetwarzane niezgodnie z prawem, d) dane osobowe Uczestnika muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych Uczestnika, takie żądanie może nie zostać uwzględnione, gdy przetwarzanie jest niezbędne 
w szczególności do: (i) korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
6)    otrzymania danych osobowych, które zostały nam dostarczone przez Uczestnika
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może uzyskać kopię swoich danych osobowych w postaci elektronicznego pliku w usystematyzowanym, powszechnie wykorzystywanym formacie pliku zgłaszając się do Centrum Obsługi Klienta JYSK;
7)    przesłania danych osobowych Uczestnika innemu administratorowi w przypadku, gdy przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz 
w oparciu o jego zgodę;
8)    żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Uczestnika, gdy: a) kwestionuje prawidłowość jego danych osobowych – w takiej sytuacji ograniczone zostanie ich przetwarzanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości tych danych, 
b) przetwarzanie  danych Uczestnika jest niezgodne z prawem, a w zamian usunięcia danych żąda ograniczenia ich wykorzystania, c) JYSK nie potrzebuje danych Uczestnika do celów przetwarzania, lecz są one potrzebne Uczestnikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, d) został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych Uczestnika – wówczas ograniczenie następuje do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po  stronie JYSK są nadrzędne wobec sprzeciwu Uczestnika;
9)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec sposobu przetwarzania jego danych osobowych przez JYSK, gdy uważa, że jego prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.
4.    Dane osobowe Uczestnika nie będą udostępniane innym podmiotom, poza podmiotami świadczącymi usługi na rzecz JYSK (w szczególności podmiotom badającym rynek, podmiotom świadczące usługi prawne i doradcze, spółce JYSK A/S z siedzibą w Danii, innym spółkom z Grupy JYSK A/S z siedzibą w Danii). Jeżeli istnieje obowiązek wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, JYSK może też udostępniać  dane osobowe Uczestnika osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym na cele prowadzonego przez nie postępowania.
5.    JYSK dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów Uczestników, 
a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie 
z prawem, dla oznaczonego wyżej, zgodnego z prawem celu i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tym celem; są merytorycznie poprawne i adekwatne 
w stosunku do celu, w jakim są przetwarzane oraz są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Dane osobowe Uczestnika są przechowywane przez okres przewidziany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (o ile taki okres został określony w odniesieniu do dokumentów lub innych nośników, w których znajdują się te dane osobowe). Dane osobowe Uczestnika JYSK przechowuje przez okres przedawnienia roszczeń określonych w kodeksie cywilnym. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rachunkowości lub ze względów podatkowych JYSK przechowuje przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
6.    Podanie danych, w tym danych osobowych, dla celów związanych z Akcją jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Akcji (w przypadku zakupu na fakturę VAT) lub złożenia reklamacji. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ale umownym oraz warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwiać wzięcie udziału w Akcji lub skorzystanie z prawa do reklamacji.
7.    Dane kontaktowe JYSK do celów ochrony danych osobowych: e-sklep@JYSK.com.
8.    W każdym czasie Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych,  które zostało dokonane w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. Jeśli Uczestnik chce cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub je poprawić, powinien skontaktować się Centrum Obsługi Klienta JYSK lub e-sklep@JYSK.com. 
9.    W niektórych przypadkach dane osobowe mogą być przekazywane do spółek z Grupy JYSK A/S na terenie państw trzecich. W odniesieniu do tych państw brak jest decyzji Komisji Europejskiej odnośnie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, jednakże przekazanie danych osobowych do w/w państw następować będzie 
z uwzględnieniem standardowych klauzul umownych dotyczących ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Określone wyżej zabezpieczenia są udostępnione na stronie internetowej Komisji Europejskiej lub siedzibie JYSK. 
10.    Uczestnik nie będzie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu jego danych osobowych.

§ 6. Postanowienia końcowe
1.    Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
2.    Regulamin Akcji jest dostępny w Promowanym Sklepie, w którym Promocja obowiązuje, a także na stronie internetowej JYSK.pl.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w Okresie trwania Akcji, z ważnych przyczyn, w tym z powodu (i) zmian legislacyjnych, (ii) nakazu kompetentnych organów, (iii) siły wyższej, (iv) przyczyn organizacyjnych, wpływających na zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Organizatora, (v) działanie na korzyść Klientów poprzez wydłużenie czasu trwania Promocji, z tym zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane. 
4.    Klienci korzystający z Promocji zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie go w Promowanym Sklepie oraz na stronie JYSK.pl. Zmiany Regulaminu wejdą w życie po upływie 1 dnia kalendarzowych od momentu ogłoszenia zmian.
5.    Z ważnych powodów Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Akcji w każdym czasie. Wszelkie uprawnienia w ramach niniejszej Akcji, nabyte przez Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu przed wcześniejszym zakończeniem Akcji będą w pełni respektowane.
6.    Akcja nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).
7.    JYSK zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Akcji, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej (pandemii, innych okoliczności nie dających się przewidzieć w chwili wydania Regulaminu). Strony nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swych obowiązków, które wynikło z okoliczności stanowiących siłę wyższą. W przypadku, gdy w związku z siłą wyższą (w tym m.in. w związku z wprowadzonym przez prawo zakazem lub ograniczeniem działalności handlowej) realizacja Akcji nie jest możliwa w całości lub części JYSK nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi żadnych kwot, w razie niemożliwości realizacji Akcji. JYSK w miarę możliwości i panującej sytuacji może ustalić alternatywny termin przeprowadzenia Akcji lub jej etapów, przy czym poszczególne warunki mogą zostać zweryfikowane odpowiednio zmienione.
8.    Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa konsumenta wynikających z rękojmi lub gwarancji ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
9.    Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, na dzień ogłoszenia niniejszego Regulaminu, wolna od podatku jest nagroda otrzymana w związku ze sprzedażą premiową towarów lub usług, jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza 2000 złotych. Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.
10.    Dla uniknięcia wątpliwości Organizator wskazuje, że Akcja nie wiąże się z przyznaniem Uczestnikom żadnego instrumentu, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług, 
w przypadku którego towary, które mają zostać dostarczone, lub usługi, które mają zostać wykonane, lub tożsamość potencjalnych dostawców lub usługodawców są wskazane 
w samym instrumencie lub określone w powiązanej dokumentacji, w tym w warunkach wykorzystania tego instrumentu – w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 41 i n. ustawy 
o podatku od towarów i usług w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 22 listopada 2018 r.  
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2433).

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

 

W dniach 7-13 lutego 2024 r. kup produkt, który zagrał w serialu „Kiedy Ślub”, a otrzymasz voucher z dostępem do CANAL+ online w promocji.

 

§ 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

 1. JYSK” lub Organizator – JYSK sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-299), przy ulicy Meteorytowej 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 36908, NIP 586-20-16-763, o kapitale zakładowym 85.003.428,60 zł, REGON 191873139, posiadająca nr rejestrowy BDO: 000002848, która posiada status dużego przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych);
 2. Akcja” lub Promocjaakcja promocyjna pn. W dniach 7-13 lutego 2024 r. kup produkt, który zagrał w serialu „Kiedy Ślub”, a otrzymasz voucher z dostępem do CANAL+ online w promocji, – organizowana przez JYSK na zasadach określonych niniejszym Regulaminem;
 3. Sklep JYSK” lub Sklep – położony na terytorium Polski, wchodzący w skład Sieci JYSK stacjonarny punkt sprzedaży Towarów wymieniony na liście Sklepów dostępnej na stronie www.JYSK.pl;
 4. Voucher– karta, zawierająca kod aktywujący  darmowy dostęp na 1 miesiąc do pakietu CANAL+ Seriale i Filmy w CANAL+ online dla nowego klienta, nie korzystającego wcześniej z CANAL+ online;.. 
 5. CANAL+ online” – serwis internetowy udostępniany na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu CANAL+ przez CANAL+ Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, pod adresem canalplus.com lub za pomocą aplikacji, umożliwiający m.in. dostęp do pakietu CANAL+ Seriale i Filmy, zgodnie z odrębnymi szczegółowymi warunkami;
 6. Uczestnik- każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w tym konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, która spełniła warunki określone w Regulaminie;
 7. Klient – osoba fizyczna, osoba prawa lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca transakcji z JYSK;
 8. Towary –materace, kołdry, poduszki (z wyłączeniem poduszek ozdobnych) i komplety pościeli oferowane do sprzedaży w Sklepach JYSK;
 9. „Regulamin” – niniejszy regulamin określający zasady i warunki Akcji.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Celem Akcji jest promocja zakupów Towarów tj. produktów z kategorii materace, kołdry, poduszki (z wyłączeniem poduszek ozdobnych) lub komplety pościeli w Sklepach JYSK. W tym celu Organizator, na zasadach opisanych w §3 niniejszego regulaminu, przyznaje Uczestnikowi Voucher. 
 2. Akcja trwa w godzinach otwarcia Sklepów od 7 lutego 2024 r. do wyczerpania zapasów Voucherów, jednak nie dłużej niż do  13 lutego 2024 r. (zwanym dalej: „Okresem trwania Akcji”).
 3. Akcja prowadzona jest wyłącznie w otwartych stacjonarnych Sklepach JYSK na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem Sklepów w Stalowej Woli i w Zgierzu, w których w Okresie trwania Akcji obowiązuje lokalna akcja marketingowa „Wielkie otwarcie”. Z Promocji można skorzystać również przy realizacji usługi „Zarezerwuj i Odbierz w Sklepie”.
 4. Promocja nie dotyczy sprzedaży w sklepie internetowym JYSK.   
 5. Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny. Przed przystąpieniem do Akcji Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.  Wzięcie udziału w Akcji oznacza zgodę Uczestnika na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 6. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy JYSK oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Akcji, jak również członkowie rodzin ww. pracowników i współpracowników. Za członków rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 7. Z Akcji nie mogą skorzystać odbiorcy hurtowi, za których uznaje się każdego Klienta, który dokonuje zakupów na fakturę VAT, na potrzeby bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, statutową lub zawodową, w tym w celu dalszej odsprzedaży, za wyjątkiem osoby fizycznej, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG, a także fundacji, stowarzyszeń, kościołów, chyba że dokonują zakupu w JYSK w celu dalszej odsprzedaży.
 8. Promocja dotyczy wyłącznie Towarów w rozumieniu § 1 pkt. 8 niniejszego Regulaminu, nie dotyczy w szczególności innych towarów, usług: transport, wniesienie, a także zakupu Kart Podarunkowych JYSK.
 9. Liczba Voucherów jest ograniczona.

10). W żadnym wypadku wartość Voucherów odebranych przez jednego Klienta nie może przekroczyć kwoty 2.000 zł.

 

 

§ 3. Warunki uczestnictwa

 1. W celu otrzymania Vouchera Uczestnik  powinien zakupić w Sklepie JYSK przynajmniej jedną sztukę Towaru tj. produktu z kategorii materace, kołdry, poduszki (z wyłączeniem poduszek ozdobnych) lub komplety pościeli.
 2. Do jednego paragonu, niezależnie od ilości zakupionych Towarów, tj. produktów z ww. kategorii przysługuje jeden Voucher.
 3. Przez dokonanie (w Okresie trwania Akcji) zakupu uprawniającego do otrzymania Vouchera należy rozumieć zakup lub rezerwację z kategorii materace, kołdry, poduszki (z wyłączeniem poduszek ozdobnych) lub komplety pościeli będących w ofercie Sklepu JYSK. Organizator informuje Klienta o przysługiwaniu mu prawa do Vouchera w związku ze spełnieniem warunków niniejszego Regulaminu bezpośrednio przy dokonywaniu zakupu.
 4. Akcja nie dotyczy zakupu poduszek ozdobnych.
 5. Odbiór Vouchera możliwy jest wyłącznie w Sklepie JYSK w Okresie trwania Akcji podczas dokonywania ww. zakupu promocyjnego w momencie wydania paragonu lub faktury VAT lub potwierdzenia zamówienia w kasie Sklepu JYSK. W przypadku nieodebrania Vouchera, prawo do otrzymania Vouchera wygasa.
 6. Vouchery nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną ani nagrody rzeczowe. 
 7. Każdy Voucher zawiera unikalny, jednorazowy kod. Vouchery nie podlegają obrotowi handlowemu. 
 8. Za pomocą Vouchera aktywuje się bezpłatny dostęp do pakietu CANAL+ Seriale i Filmy w CANAL+ online na 1 miesiąc, z zastrzeżeniem, że przysługuje on wyłącznie nowym klientomnie korzystającym jeszcze z CANAL+ online. 
 9. Voucher jest ważny do dnia 31.03.2024 r., po tym terminie Voucher wygasa. Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o ponowne wydanie Vouchera.
 10. Z Vouchera należy skorzystać bezpośrednio na stronie internetowej canalplus.com/pl/voucher. W celu skorzystania z Vouchera należy:
 11. wejść na stronę: canalplus.com/pl/voucher;
 12. wpisać kod z Vouchera;
 13. utworzyć nowe konto i zaakceptować warunki korzystania.
 14. aby skorzystać z Vouchera, konieczne jest zarejestrowanie w CANAL+ online cyklicznej metody płatności (tj. podanie danych ważnej karty płatniczej lub zarejestrowanie innej dostępnej w momencie składania zamówienia z użyciem Vouchera metody płatności).

11). Szczegółowe warunki korzystania z Vouchera są udostępniane w procesie rejestracji konta w serwisie w zakładce Dokumenty:

https://pl.canalplus.com/resources/docs/SW_VOUCHER_PAKIET%20CANAL%2B%20SERIALE_FILMY_0z%C5%82_1m_NK_29052023.pdf

 

12). Z dostępu do pakietu CANAL+ Seriale i Filmy można zrezygnować w dowolnej chwili. W przypadku braku rezygnacji, po upływie bezpłatnego dostępu na 1 miesiąc, obowiązuje opłata miesięczna, która będzie pobierana z wykorzystaniem metody płatności wskazanej podczas składania zamówienia w CANAL+ online z użyciem Vouchera, zgodnie z warunkami wskazanymi pod poniższym adresem:

 https://pl.canalplus.com/static/b8293103b8dca372b13a29050a493ae3/CANAL-SW-swiadczenia-Pakietu-CANAL-SERIALE-i-FILMY_04082022.pdf https://pl.canalplus.com/static/e419a86214dbe7d4dd5bbaa9be3e5e1a/CANAL-Regulamin-Serwisu.pdf

 

§ 4. Zwroty i Reklamacje

 1. Klientom przysługuje prawo zwrotu Towaru, przy którego zakupie otrzymano Voucher, na zasadach określonych  w „Regulaminie sprzedaży w sklepach stacjonarnych i online”, dostępnym w Sklepach JYSK i na stronie www.jysk.pl (dalej „Regulamin sprzedaży”). 
 2. Prawo do składania reklamacji, w razie niezgodności przeprowadzenia Akcji z niniejszym Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w trakcie Okresu trwania Akcji oraz dodatkowo w ciągu 30 dni od daty zakończenia Okresu ważności Voucherów.
 3. Reklamacje można zgłaszać w dowolny sposób, lecz celem ułatwienia złożenia reklamacji Organizator rekomenduje, aby reklamacje kierować  na piśmie na adres  JYSK z dopiskiem „VOUCHER CANAL+- REKLAMACJA”. Dla przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji należy wskazać żądanie i opis przyczyny reklamacji. Z powyższych zaleceń Organizatora nie trzeba korzystać ani się nimi kierować, a brak skorzystania nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem ww. zaleceń. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, uniemożliwiających jej rozpatrzenie, Organizator zwróci się o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w reklamacji.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od jej otrzymania. Po tym terminie JYSK poinformuje Uczestnika o dalszym trybie postępowania. Informacja zostanie wysłana do Uczestnika na wskazany przez niego adres e-mail, a w przypadku jego braku, listownie na adres zwrotny, z którego została wysłana reklamacja.
 5. Wszelkie reklamacje Uczestników będą rozpatrywane w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta, Regulamin sprzedaży oraz w oparciu o niniejszy Regulamin.

 

§ 5.  Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”. JYSK jest administratorem danych osobowych Uczestników i oświadcza, że dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane przez JYSK w celu wykonania umowy sprzedaży Towarów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane osobowe Uczestnika mogą być również przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu JYSK polegającego m.in. na realizacji postępowania reklamacyjnego, ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Wydanie Vouchera nie jest związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 2. Każde przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oparte jest na właściwej, zgodnej
  z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej. W większości przypadków związanych z udziałem w Akcji przetwarzanie danych osobowych Uczestnika opiera się na przesłance niezbędności do wykonania umowy, której stroną jest Uczestnik, lub do podjęcia działań na jego żądanie, przed zawarciem umowy albo niezbędności do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, albo na wyraźnej zgodzie Uczestnika.
 3. W dowolnym momencie Uczestnik ma prawo:
 4. uzyskania potwierdzenia, czy JYSK przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli przetwarzanie ma miejsce, to jest uprawniony do uzyskania dostępu do tych danych osobowych oraz innych informacji na temat jego danych osobowych oraz zasadach ich przetwarzania;
 5. uzyskania kopii swoich danych osobowych, które są przetwarzane;
 6. sprzeciwić się ich przetwarzaniu, w przypadku, gdy przetwarzanie jego danych osobowych następuje w oparciu o prawnie uzasadnione cele administratora. W razie wniesienia sprzeciwu JYSK nie będzie przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże: istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Uczestnika lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 7. zażądać sprostowania jego danych, jeśli dane osobowe są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia (z uwzględnieniem celów przetwarzania danych osobowych);
 8. zażądać usunięcia danych osobowych Uczestnika, jednakże może to nastąpić w ściśle określonych sytuacjach, a w szczególności, gdy: a) dane osobowe Uczestnika nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; b)  zgoda na przetwarzanie danych osobowych została cofnięta, ale pod warunkiem, że zgoda była podstawą prawną przetwarzania danych osobowych i nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania, c) dane osobowe Uczestnika były przetwarzane niezgodnie z prawem, d) dane osobowe Uczestnika muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych Uczestnika, takie żądanie może nie zostać uwzględnione, gdy przetwarzanie jest niezbędne w szczególności do: (i) korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 9. otrzymania danych osobowych, które zostały nam dostarczone przez Uczestnika
  w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może uzyskać kopię swoich danych osobowych w postaci elektronicznego pliku w usystematyzowanym, powszechnie wykorzystywanym formacie pliku zgłaszając się do Centrum Obsługi Klienta JYSK;
 10. przesłania danych osobowych Uczestnika innemu administratorowi w przypadku, gdy przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz
  w oparciu o jego zgodę;
 11. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Uczestnika, gdy: a) kwestionuje prawidłowość jego danych osobowych – w takiej sytuacji ograniczone zostanie ich przetwarzanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości tych danych,
  b) przetwarzanie  danych Uczestnika jest niezgodne z prawem, a w zamian usunięcia danych żąda ograniczenia ich wykorzystania, c) JYSK nie potrzebuje danych Uczestnika do celów przetwarzania, lecz są one potrzebne Uczestnikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, d) został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych Uczestnika – wówczas ograniczenie następuje do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po  stronie JYSK są nadrzędne wobec sprzeciwu Uczestnika;
 12. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa; www.uodo.gov.pl) wobec sposobu przetwarzania jego danych osobowych przez JYSK, gdy uważa, że jego prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.
 13. Dane osobowe Uczestnika nie będą udostępniane innym podmiotom, poza podmiotami świadczącymi usługi na rzecz JYSK (w szczególności podmiotom badającym rynek, podmiotom świadczącym usługi prawne i doradcze, spółce LLG A/S z siedzibą w Danii, innym spółkom z Grupy LLG A/S). Jeżeli istnieje obowiązek wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, JYSK może też udostępniać  dane osobowe Uczestnika osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym na cele prowadzonego przez nie postępowania.
 14. JYSK dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów Uczestników,
  a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie
  z prawem, dla oznaczonego wyżej, zgodnego z prawem celu i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tym celem; są merytorycznie poprawne i adekwatne
  w stosunku do celu, w jakim są przetwarzane oraz są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Dane osobowe Uczestnika są przechowywane przez okres przewidziany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (o ile taki okres został określony w odniesieniu do dokumentów lub innych nośników, w których znajdują się te dane osobowe). Dane osobowe Uczestnika JYSK przechowuje przez okres przedawnienia roszczeń określonych w Kodeksie cywilnym. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rachunkowości lub ze względów podatkowych JYSK przechowuje przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 15. Podanie danych, w tym danych osobowych, dla celów związanych z Akcją jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Akcji (w przypadku zakupu na fakturę VAT) lub złożenia reklamacji. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ale umownym oraz warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwiać wzięcie udziału w Akcji lub skorzystanie z prawa do reklamacji.
 16. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, w każdym czasie osoba, której dane dotyczą ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które zostało dokonane w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. Jeśli osoba, której dane dotyczą chce cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub je poprawić, powinna skontaktować się Centrum Obsługi Klienta JYSK.
 17. W niektórych przypadkach dane osobowe mogą być przekazywane do spółek z Grupy LLG A/S na terenie państw trzecich. W odniesieniu do tych państw brak jest decyzji Komisji Europejskiej odnośnie do odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, jednakże przekazanie danych osobowych do w/w państw następować będzie z uwzględnieniem standardowych klauzul umownych dotyczących ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Określone wyżej zabezpieczenia są udostępnione na stronie internetowej Komisji Europejskiej lub siedzibie JYSK.
 18. Uczestnik nie będzie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu jego danych osobowych.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Akcji jest dostępny w Sklepie JYSK, w którym Promocja obowiązuje oraz na stronie internetowej JYSK.pl/regulaminy.
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w Okresie trwania Akcji z ważnych przyczyn, w tym z powodu (i) zmian legislacyjnych, (ii) nakazu kompetentnych organów, (iii) siły wyższej, (iv) przyczyn organizacyjnych, wpływających na zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Organizatora, (v) działanie na korzyść Klientów poprzez wydłużenie czasu trwania Promocji, z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane. 
 4. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie ogłoszona przez opublikowanie go w Sklepie JYSK objętym Akcją oraz na stronie JYSK.pl. Zmiany Regulaminu wejdą w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia zmian.
 5. Z ważnych powodów Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Akcji w każdym czasie. W takim wypadku Akcja kończy się we wskazanym terminie z upływem minimum 2 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na stronie JYSK.pl/regulaminyWszelkie uprawnienia do uzyskania Vouchera w ramach niniejszej Akcji, nabyte przez Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu przed wcześniejszym zakończeniem Akcji będą w pełni respektowane.
 6. Akcja nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).
 7. JYSK zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Akcji, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej. Strony nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swych obowiązków, które wynikło z okoliczności stanowiących siłę wyższą. W przypadku, gdy w związku z siłą wyższą (w tym m.in. w związku z wprowadzonym przez prawo zakazem lub ograniczeniem działalności handlowej) realizacja Akcji nie jest możliwa w całości lub części JYSK nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi żadnych kwot, w razie niemożliwości realizacji Akcji. JYSK w miarę możliwości i panującej sytuacji może ustalić alternatywny termin przeprowadzenia Akcji, przy czym poszczególne warunki mogą zostać zweryfikowane i odpowiednio zmienione.
 8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa konsumenta wynikających z rękojmi lub gwarancji ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, na dzień ogłoszenia niniejszego Regulaminu, wolna od podatku jest nagroda otrzymana w związku ze sprzedażą premiową towarów lub usług, jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza kwoty 2.000 zł. Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.
 10. Dla uniknięcia wątpliwości Organizator wskazuje, że Akcja nie wiąże się z przyznaniem Uczestnikom żadnego instrumentu, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług, w przypadku którego towary, które mają zostać dostarczone, lub usługi, które mają zostać wykonane, lub tożsamość potencjalnych dostawców lub usługodawców są wskazane w samym instrumencie lub określone w powiązanej dokumentacji, w tym w warunkach wykorzystania tego instrumentu – w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 41 i n. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.).