Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Część sklepów JYSK jest otwarta. 
Zrób zakupy online lub zarezerwuj i odbierz w otwartym sklepie JYSK. 
Z powodu dużej ilości zamówień, czas dostaw zakupów online może się wydłużyć.  

Zobacz listę otwartych sklepów

 

REGULAMIN ZABAWY ŚWIĄTECZNEJ 

1. Postanowienia ogólne
1.1. Konkurs „Zabawy świąteczna z JYSK” (zwany dalej ”Konkursem") jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej "Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.2. Organizatorem Konkursu jest ”JYSK” sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku (80-299), ul. Meteorytowa 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 36908, NIP 586-20-16-763, o kapitale zakładowym 85.003.428,60 zł (dalej zwana: "Organizatorem" lub ”JYSK”). 
1.3. Konkurs odbędzie się w terminie od 01.12.2020 r. do 24.12.2020 r.

2. Warunki uczestnictwa i ochrona danych osobowych
2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która jest: pełnoletnia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej ”Uczestnikiem”).
2.2. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera JYSK i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
2.3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin ww. pracowników i współpracowników.
2.4. Uczestnik nie musi być nabywcą produktu ze sklepu JYSK.
2.5. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestnika w zakresie: imię, adres e-mail w celu przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia natomiast dodatkowo nazwisko, adres zamieszkaniabędą przetwarzane przez Organizatora w celu wypełnienia obowiązków ustawowych związanych z opodatkowaniem nagród. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego m.in. na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).  
2.6. Każde przetwarzanie Twoich danych osobowych oparte jest na właściwej, zgodnej 
z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej. W większości przypadków związanych z udziałem w Konkursie przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie. 
W każdym czasie masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych,  które zostało dokonane 
w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych lub je poprawić, skontaktuj się Centrum Obsługi Klienta JYSK.
2.6.1. W dowolnym momencie masz prawo:

 • uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych ma miejsce, to jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych, oraz innych informacji na temat Twoich danych osobowych oraz zasadach ich przetwarzania; 
 • uzyskania kopii Twoich danych osobowych, które są przetwarzane; 
 • sprzeciwić się ich przetwarzaniu, w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w oparciu o prawnie uzasadnione cele administratora. W razie wniesienia sprzeciwu nie będziemy przetwarzać danych osobowych, chyba że wykażemy: istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • zażądać sprostowania Twoich danych, jeśli dane osobowe są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia (z uwzględnieniem celów przetwarzania danych osobowych);
 • zażądać usunięcia Twoich danych osobowych, jednakże może to nastąpić w ściśle określonych sytuacjach, a w szczególności, gdy: (i) Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; (ii) została cofnięta Twoja zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale pod warunkiem, że zgoda była podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych i nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania, (iii) Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim. Pomimo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, takie żądanie może nie zostać uwzględnione, gdy przetwarzanie jest niezbędne w szczególności do: (i) korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
 • otrzymania danych osobowych, które zostały nam dostarczone przez Ciebie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz uzyskać kopię Twoich danych osobowych w postaci elektronicznego pliku w usystematyzowanym, powszechnie wykorzystywanym formacie pliku zgłaszając się do Centrum Obsługi Klienta JYSK;
 • przesłania Twoich danych osobowych innemu administratorowi w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz w oparciu o Twoją zgodę;
 •  żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – w takiej sytuacji ograniczone zostanie ich przetwarzanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a w zamian usunięcia danych żądasz ograniczenia ich wykorzystania, nie potrzebujemy Twoich danych do celów przetwarzania, lecz są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych – wówczas ograniczenie następuje do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec Twojego sprzeciwu;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych przez JYSK, gdy uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.

2.6.2. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Organizatora, a w szczególności podmiotom badającym rynek, podmiotom świadczące usługi prawne i doradcze, spółce JYSK A/S z siedzibą w Danii, innym spółkom z Grupy JYSK A/S z siedzibą w Danii. Jeżeli istnieje obowiązek wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, możemy też udostępniać Twoje dane osobowe osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym na cele prowadzonego przez nie postępowania.
2.6.3. Organizator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów Uczestników, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, dla oznaczonego wyżej, zgodnego z prawem celu i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tym celem; są merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celu, w jakim są przetwarzane oraz są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Twoje dane osobowe są przechowywane przez okres przewidziany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (o ile taki okres został określony w odniesieniu do dokumentów lub innych nośników, w których znajdują się Twoje dane osobowe). Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres przedawnienia roszczeń określonych w kodeksie cywilnym. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rachunkowości lub ze względów podatkowych przechowujemy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
2.6.4. Podanie danych, w tym danych osobowych, dla celów związanych z Konkursem jest dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody osoby której dotyczą. Podanie danych osobowych jest, niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, niemniej niepodanie danych osobowych uniemożliwa wzięcie udziału w Konkursie i lub skorzystanie z nagrody.
2.6.5. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Organizatora to: Sødalsparken 18, DK-8220 Brabrand Dania, e-mail: nml@jysl.com, tel. +45 89397730.
2.6.6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię- dzynarodowej. 
2.6.7. Nie będziesz podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.

3. Zasady przeprowadzania Konkursu
3.1. Konkurs polega  na udzieleniu odpowiedzi na przynajmniej jedno z następujących 4 pytań: 1) Za co najbardziej lubisz grudzień? 2) Jaka jest Twoja ulubiona ozdoba bożonarodzeniowa? 3) Jaki element przygotowań do Świąt lubisz najbardziej? 4) Co z oferty JYSK wybierzesz na prezent dla ukochonej osoby i dlaczego? Odpowiedzi muszą być udzielone przez specjalny formularz, który jest zamieszczony na naszej stronie internetowej pod adresem www.jysk.pl/advent-calendar (zwanych dalej ”pracami konkursowymi” lub ”pracami”). Po przesłaniu odpowiedzi nie ma możliwości zmiany jej treści.
3.2. Wyboru zwycięskiej pracy dokonuje komisja powołana przez Organizatora, stosownie do pkt 4.6.
3.3. Konkurs odbywa się w 2 etapach:
3.3.1 I etap: Wysyłanie prac  (odpowiedzi na pytania) – Uczestnicy potwierdzają swój udział w Konkursie poprzez wysyłanie wypełnionych formularzy na stronie www.jysk.pl/advent-calendar. Czas trwania od 01.12.2020 r. do 24.12.2020 r.
3.3.2 II etap: Wyłonienie laureatów Konkursu. Trzy (3) razy w czasie trwania konkursu w terminach: do 11.12.2020 r. (przyznanie 1 x nagrody tygodniowej), do 18.12.2020 r. (przyznanie 1 x nagrody tygodniowej), i do 08.01.2020 r. (przyznanie 2 x nagrody tygodniowej oraz nagrody głównej) Komisja wybiera najciekawsze prace, spośród wszystkich zgłoszonych do Konkursu i ogłasza na stronie internetowej https://jysk.pl/regulaminy laureatów Konkursu przyznając im nagrody, zgodnie z pkt 4.6 i pkt 5. 
3.4. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym albo grą na automatach w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. O grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w tej ustawie.
3.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne leżące po stronie Uczestnika, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
3.6. Do konkursu można przystąpić raz na tydzień, odpowiadając na pytanie w każdym tygodniu. 

4. Prace konkursowe 
4.1. Na Konkurs będą przyjmowane prace przygotowane i wykonane samodzielnie przez Uczestnika spełniające wszystkie kryteria określone w niniejszym Regulaminie.
4.2. Zadaniem Uczestnika jest:
4.2.1. posiadanie pełni majątkowych i osobistych praw autorskich do pracy konkursowej;
4.2.2. wypełnienie formularza na stronie www.jysk.pl/advent-calendar i udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane w konkursie.
4.3. Nadesłanie prac na Konkurs stanowi jednocześnie potwierdzenie, że Uczestnik:
4.3.1. jest autorem/autorką pracy konkursowej oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko Organizatorowi, z tytułu naruszenia praw autorskich i innych praw;
4.3.2. przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu;
4.3.3. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z RODO;
4.3.4. wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z pracy przez Organizatora przez okres 5 lat 
w zakresie wszystkich pól eksploatacji, wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:

 • utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką, w szczególności drukiem,
 • wprowadzenie do obrotu,
 • wprowadzenie do pamięci komputera, wykonywanie kopii i przetwarzanie w jego pamięci,
 • publikacji przesłanej pracy i umieszczenia pracy w sieci Internet w szczególności na stronie internetowej Organizatora oraz na łamach serwisów społecznościowych (w tym w następnych postach na portalu Facebook informujących o laureatach Konkursu).
 • trwałe i czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
 • publiczne rozpowszechnianie,
 • wykorzystanie dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora, jego publikacji i innych przejawów jego działalności, a także przedmiotów jego własności; obejmuje to także utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne, na płytach CD, kasetach.

4.4. Prace nie spełniające jednego z powyższych warunków nie będą brały udziału w Konkursie. Organizator weryfikuje zgłoszone prace konkursowe odmawiając przyjęcia do Konkursu, 
w przypadku, gdy praca konkursowa ma dyskryminujący charakter, obraża uczucia religijne, zawiera treści obsceniczne lub inne treści niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, bądź zasadami współżycia społecznego. Praca przedstawiająca Organizatora w negatywny sposób, jak również zawierająca oznaczenia lub wyrażenia powszechnie uznane jako niestosowne i obraźliwe, nie będzie brała udziału w Konkursie.
4.5. Organizator ma prawo do natychmiastowego wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który postępował niezgodnie z niniejszym Regulaminem, naruszył przepisy prawa polskiego, postąpił w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego lub wobec którego zajdzie podejrzenie ingerowania w mechanizm Konkursu.
4.6. Przy wyborze zwycięskiej pracy Komisja będzie się kierować subiektywnymi względami kreatywności i oryginalności z uwzględnieniem następujących kryteriów: (i) zgodność pracy 
z tematem Konkursu, (ii) kreatywne podejście do tematu Konkursu, (iii) nowatorski pomysł jego ujęcia, (iv) wysokie walory artystyczne i (v) poprawność językowa. Decyzje Komisji co do wyboru zwycięskiej pracy, jako oparta na swobodnym uznaniu, są ostateczne, nie służy na nie reklamacja i nie mogą one być skutecznie zaskarżone do sądu.

5. Nagrody
5.1. Laureaci Konkursu (laureaci nagród tygodniowych i Zwycięzca Konkursu) wyłoniony zostanie w wyniku realizacji procedury opisanej w pkt 3 i 4.6. Regulaminu. 
5.2. W Konkursie przyznane zostaną cztery (4) nagrody tygodniowe oraz jedna (1) nagroda główna. Nagrody mają postać kart podarunkowych JYSK. Nagrody tygodniowe to 4 karty podarunkowe JYSK o wartości 500 zł, a nagroda główna to karta podarunkowa JYSK o wartości 2000 zł. 
5.3. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników.
5.4. Nagroda wysłana zostanie drogą mailową na adres email podany przy rejestracji do zabawy w terminie najpóźniej 35 dni od dnia zakończenia Konkursu.
5.5. W przypadku niewysłania poprawnego adresu email w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników lub niepodjęcia przez laureata Konkursu działania reklamacyjnego w terminie określonym w Regulaminie, prawo danego laureata do nagrody wygaśnie. W przypadku, gdyby któryś z laureatów nie odebrał nagrody lub zrezygnował z niej, wówczas prawo do jej otrzymania przechodzi na osobę, której praca Komisja uplasowała na kolejnym miejscu.
5.6. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
5.7. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród specjalnych i nagród dodatkowych niewskazanych w niniejszym Regulaminie oraz miejsce ex aequo.
5.8. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator.
5.9. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, na dzień ogłoszenia niniejszego Regulaminu, wolna od podatku jest Nagroda otrzymana w związku z Konkursem, jeżeli jednorazowa wartość Nagrody nie przekracza 2000 złotych. W razie gdy wartość Nagrody dla jednego laureata przekroczy kwotę 2000 zł, Organizator przyznaje takiemu laureatowi  dodatkową pieniężną nagrodę w wysokości 11,11% wartości Nagrody odpowiadającej podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu Nagrody w Konkursie z przeznaczeniem na pokrycie podatku zryczałtowanego, która  nie podlega wypłacie na rzecz laureata.
5.10. Dla uniknięcia wątpliwości Organizator wskazuje, że karta podarunkowa JYSK nie stanowi ”bonu jednego przeznaczenia”, rozumianego jako bon, w przypadku którego miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których bon dotyczy, oraz kwota należnego podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze z tytułu dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług są znane w chwili emisji tego bonu w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 43 i n. ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 22 listopada 2018 r.  
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2433).

6. Postanowienia końcowe
6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania prac konkursowych zawierających fotografie i/lub teksty o treści powszechnie uznawanej za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne.
6.2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.
6.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia jego udostępnienia na stronie internetowej www.JYSK.pl/regulaminy. Zmiany Regulaminu nie mogą pogorszyć pozycji Uczestników – uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane.
6.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. Regulamin jest dostępny na stronie https://jysk.pl/regulaminy.
6.5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem.
6.6. Organizator zastrzega, że w razie niewywiązania się z obowiązku rozstrzygnięcia Konkursu, nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wydatków i kosztów, które Uczestnicy ponieśli w związku z ubieganiem się o nagrodę poza rzeczywiście poniesione przez nich koszty. Uczestnicy nie mogą domagać się odszkodowania w wysokości równej przyrzeczonej nagrodzie.
6.7. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, w tym funkcjonalności czy błędu aplikacji konkursowej (tj. z wyłączeniem decyzji i postanowień które na mocy niniejszego Regulaminu są ostateczne, i w stosunku do których nie przysługuje reklamacja) Uczestnicy powinni zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail fb@jysk.com, w terminie 5 dni od zgłoszenia pracy w przypadku reklamacji dotyczącej błędu aplikacji konkursowej.
6.8. Reklamacje dotyczące nagród powinny być zgłaszane przez laureatów Konkursu na adres fb@jysk.com w terminie: (i) 14 dni od dnia otrzymania przesyłki konkursowej (nagrody); (ii) 14 dni od dnia ogłoszenia wyników gdy laureat Konkursu nie zostanie poinformowany o przyznaniu nagrody; (ii) w terminie 35 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu gdy nagroda nie została doręczona laureatowi Konkursu, mimo podania danych adresowych.
6.9. Rozstrzyganie reklamacji powierzone jest Komisji.
6.10. Reklamacje złożone przez Uczestników będą rozpatrywane przez Komisję nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
6.11. Zainteresowani Uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję.
6.12. Decyzja Komisji, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
 
 

ZWYCIĘZCY ZABAWY ŚWIĄTECZNEJ 

Zwycięzcą nagrody w pierwszym tygodniu jest Pani Monika z Gdańska.  

Zwycięzca nagrody w drugim tygodniu, został wybrany i poinformowany mailowo. Po zgodzie na publikacje imienia, zostanie tutaj ogłoszony. 

Zwycięzcą nagrody w trzecim tygodniu jest Pani Aleksandra z Kętrzyna. 

Zwycięzcą nagrody w czwartym tygodniu jest Pani Marta z Krasnosielca. 

Zwycięzcą nagrody głównej jest Pani Anna z Nowa Osuchowa.