Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

Przynieś własną torbę i otrzymaj 15% rabatu na wszystko, co w niej zmieścisz

§ 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

 1. „JYSK” lub „Organizator” – JYSK sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-299), przy ulicy Meteorytowej 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 36908, NIP 586-20-16-763, o kapitale zakładowym 85.003.428,60 zł, REGON 191873139, posiadającą nr rejestrowy BDO: 000002848, która posiada status dużego przedsiębiorcy (w rozumieniu  ustawy z 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych);
 2. Akcja” lub „Promocja” – akcja promocyjna pn. „Przynieś własna torbę i otrzymaj 15% rabatu na wszystko, co w niej zmieścisz” organizowana przez JYSK;
 3. Sklep JYSK” lub „Sklep” – stacjonarny punkt sprzedaży Towarów, wchodzący w skład Sieci JYSK;
 4. Uczestnik” – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w tym konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która spełniła warunki określone w Regulaminie;
 5. Klient” – osoba fizyczna, osoba prawa lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca transakcji z JYSK;
 6. Torba” – torba na zakupy, z którą Klient przyjdzie na zakupy do Sklepu JYSK – może być dowolnych rozmiarów i wykonana z dowolnych materiałów;
 7. Towary” – produkty i usługi oferowane do sprzedaży w Sklepach JYSK;
 8. Regulamin” – niniejszy regulamin określający zasady i warunki Promocji.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Akcja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Celem Akcji jest promocja zakupów w Sklepach JYSK w ramach kampanii marketingowej pn. „Przynieś własna torbę i otrzymaj 15% rabatu na wszystko, co w niej zmieścisz” oraz edukacja i zachęcanie Klientów do tego, żeby na zakupy (nie tylko spożywcze) zabierali własne wielorazowe torby, przyczyniając się w ten sposób do redukcji produkowanego plastiku. W tym celu Organizator, na zasadach opisanych w postanowieniach  niniejszego Regulaminu i po spełnieniu warunków w nim określonych, przyznaje Uczestnikowi  prawo do promocyjnego rabatu na wszystkie Towary, które zmieszczą się w Torbie, zgodnie z poniższymi postanowieniami.
 3. Akcja prowadzona jest wyłącznie w Sklepach JYSK.
 4. Promocja nie dotyczy sprzedaży w sklepie internetowym JYSK.  
 5. Akcja nie dotyczy Sklepów, w których w okresie ważności promocji obowiązuje lokalna akcja marketingowa pt. „Wielkie otwarcie”.
 6. Akcja odbywa się cyklicznie w terminach  określonych każdorazowo ogłaszanych w gazetce promocyjnej lub w reklamie telewizyjnej JYSK (zwanym dalej: „Okresem trwania Akcji”).
 7. Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny. Przed przystąpieniem do Akcji Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.  Wzięcie udziału w Akcji oznacza zgodę Uczestnika na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 8. Z Promocji nie mogą skorzystać odbiorcy hurtowi, za których uznaje się każdego Klienta, który dokonuje zakupów na fakturę VAT, na potrzeby bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, statutową lub zawodową, w tym w celu dalszej odsprzedaży, za wyjątkiem osoby fizycznej, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG, a także fundacji, stowarzyszeń, kościołów, chyba że dokonują zakupu w JYSK w celu dalszej odsprzedaży.

§ 3. Warunki udziału w Promocji

 1. Klient, który w Okresie trwania Akcji zakupi w Sklepie JYSK dowolny Towar będzie uprawniony do uzyskania promocyjnego rabatu na wszystkie Towary, które zmieszczą się w Torbie, z którą Klient przyszedł na zakupy do Sklepu JYSK.
 2. Przez dokonanie (w Okresie trwania Akcji) zakupu uprawniającego do promocyjnego rabatu należy rozumieć zakup Towaru i zapłatę ceny.
 3. Do uzyskania promocyjnego rabatu upoważnia zakup dowolnego rodzaju Towaru spośród asortymentu będącego w ofercie Sklepu JYSK.
 4. Rabat dotyczy wszystkich Towarów, które zmieszczą się w Torbie, z którą Klient przyjdzie na zakupy do Sklepu JYSK. Akcja dotyczy całego asortymentu Towarów, w tym tych już przecenionych oraz Towarów z logo Zawsze Niska Cena.
 5. Warunkiem skorzystania z rabatu jest możliwość umieszczenia Towarów w Torbie w taki sposób, który umożliwia samodzielne (lub przy pomocy osoby trzeciej) zabranie i wyniesienie zakupionych Towarów umieszczonych w tejże Torbie ze Sklepu JYSK.
 6. Torba może być wypełniona Towarami do pełna, jak również Towary mogą wystawać z Torby.
 7. Promocja nie obejmuje tych Towarów, na których Torba jest jedynie zawieszona albo do których jest dołączona, lub dla których Torba stanowi jedynie dodatek, nie zaś opakowanie.
 8. W celu skorzystania z Promocji należy dokonać zakupu o wartości co najmniej 2 złotych (dwóch złotych), stanowiącej cenę najtańszego Towaru dostępnego w Sklepach JYSK. Organizator nie gwarantuje dostępności najtańszego Towaru w Okresie trwania Akcji.
 9. Każdy Klient może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz. Klient jest uprawniony do promocyjnego rabatu na Towary, które zmieszczą się tylko w jednej Torbie, i to niezależnie od ilości dokonanych transakcji uprawniających do skorzystania z Promocji.
 10. Uczestnik może skorzystać z Promocji w momencie wydania paragonu lub faktury VAT w kasie Sklepu JYSK.
 11. Organizator informuje Klienta o przysługiwaniu mu prawa do promocyjnego rabatu (dalej również jako „uprawnienie promocyjne”) bezpośrednio przy dokonywaniu zakupu Towaru.
 12. Uczestnik, który przy zakupie otrzyma od JYSK informację o uzyskaniu uprawnienia promocyjnego, jest zobligowany do natychmiastowego skorzystania z niego osobiście w Sklepie JYSK, w przeciwnym wypadku traci to uprawnienie.
 13. W przypadku nieskorzystania z uprawnienia promocyjnego przechodzi ono do dyspozycji Organizatora.
 14. Uprawnienie promocyjne nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.
 15. Maksymalna wartość rabatu wynosi 15% łącznej sumy cen Towarów umieszczonych w Torbie. Organizator przyznaje uprawnienia promocyjne Klientom na podstawie oceny umieszczenia Towarów w Torbie i możliwości jej w taki sposób, który umożliwia samodzielne lub przy pomocy osoby trzeciej zabranie i wyniesienie zakupionych Towarów umieszczonych w tejże Torbie ze Sklepu JYSK.

§ 4. Zwroty i reklamacje

 1. Klientom przysługuje prawo zwrotu Towarów, przy którego zakupie skorzystano z promocyjnego rabatu, zgodnie z „Regulamin sprzedaży w sklepach stacjonarnych i online”, dostępnym w Sklepach JYSK i na stronie www.jysk.pl (dalej „Regulamin sprzedaży”). 
 2. Prawo do składania reklamacji, w razie niezgodności przeprowadzenia Akcji z niniejszym Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w trakcie Okresu trwania Akcji oraz dodatkowo w ciągu 14 dni po tym Okresie.
 3. Reklamacje należy kierować  na piśmie na adres (ul. Meteorytowa 13, 80-299 Gdańsk)  JYSK z dopiskiem „PRZYNIEŚ WŁASNĄ TORBĘ”. Dla przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji należy wskazać żądanie i opis przyczyny reklamacji oraz załączyć kopię dowodu zakupu.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od jej otrzymania. Po tym terminie JYSK poinformuje Uczestnika o dalszym trybie postępowania. Informacja zostanie wysłana do Uczestnika na wskazany przez niego adres e-mail, bądź w przypadku jego braku listownie na adres zwrotny, z którego została wysłana reklamacja. Reklamacje wysłane pod niewłaściwy adres lub niezawierające danych umożliwiających kontakt z Klientem, nie będą rozpatrywane.
 5. Wszelkie reklamacje Uczestników będą rozpatrywane w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego oraz w oparciu o niniejszy Regulamin.

§ 5.  Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”. JYSK jest administratorem danych osobowych Uczestników i oświadcza, że dane osobowe Uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, dane dotyczące przedsiębiorstwa, adres e-mail w celu realizacji Akcji czy wykonania umowy sprzedaży natomiast dodatkowo adres zamieszkania lub do korespondencji będą przetwarzane przez JYSK w celu wypełnienia obowiązków ustawowych lub w związku z postepowaniem reklamacyjnym. Dane osobowe Uczestnika mogą być również przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu JYSK polegającego m.in. na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 
 2. Każde przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oparte jest na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej. W większości przypadków związanych z udziałem w Akcji przetwarzanie danych osobowych Uczestnika opiera się na przesłance niezbędności do wykonania umowy, której stroną jest Uczestnik, lub do podjęcia działań na jego żądanie, przed zawarciem umowy albo niezbędności do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, albo na wyraźnej zgodzie Uczestnika.
 3. W dowolnym momencie Uczestnik ma prawo:
  1. uzyskania potwierdzenia, czy JYSK przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli przetwarzanie ma miejsce, to jest uprawniony do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, oraz innych informacji na temat jego danych osobowych oraz zasadach ich przetwarzania;
  2. uzyskania kopii swoich danych osobowych, które są przetwarzane;
  3. sprzeciwić się ich przetwarzaniu, w przypadku, gdy przetwarzanie jego danych osobowych następuje w oparciu o prawnie uzasadnione cele administratora. W razie wniesienia sprzeciwu JYSK nie będzie przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże: istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Uczestnika lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. zażądać sprostowania jego danych, jeśli dane osobowe są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia (z uwzględnieniem celów przetwarzania danych osobowych);
  5. zażądać usunięcia danych osobowych Uczestnika, jednakże może to nastąpić w ściśle określonych sytuacjach, a w szczególności, gdy: a) dane osobowe Uczestnika nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; b)  zgoda na przetwarzanie danych osobowych została cofnięta, ale pod warunkiem, że zgoda była podstawą prawną przetwarzania danych osobowych i nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania, c) dane osobowe Uczestnika były przetwarzane niezgodnie z prawem, d) dane osobowe Uczestnika muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych Uczestnika, takie żądanie może nie zostać uwzględnione, gdy przetwarzanie jest niezbędne w szczególności do: (i) korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  6. otrzymania danych osobowych, które zostały nam dostarczone przez Uczestnika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może uzyskać kopię swoich danych osobowych w postaci elektronicznego pliku w usystematyzowanym, powszechnie wykorzystywanym formacie pliku zgłaszając się do Centrum Obsługi Klienta JYSK;
  7. przesłania danych osobowych Uczestnika innemu administratorowi w przypadku, gdy przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz w oparciu o jego zgodę;
  8. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Uczestnika, gdy: a) kwestionuje prawidłowość jego danych osobowych – w takiej sytuacji ograniczone zostanie ich przetwarzanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości tych danych, b) przetwarzanie  danych Uczestnika jest niezgodne z prawem, a w zamian usunięcia danych żąda ograniczenia ich wykorzystania, c) JYSK nie potrzebuje danych Uczestnika do celów przetwarzania, lecz są one potrzebne Uczestnikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, d) został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych Uczestnika – wówczas ograniczenie następuje do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po  stronie JYSK są nadrzędne wobec sprzeciwu Uczestnika;
  9. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec sposobu przetwarzania jego danych osobowych przez JYSK, gdy uważa, że jego prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.
  10. Dane osobowe Uczestnika nie będą udostępniane innym podmiotom, poza podmiotami świadczącymi usługi na rzecz JYSK (w szczególności podmiotom badającym rynek, podmiotom świadczące usługi prawne i doradcze, spółce JYSK A/S z siedzibą w Danii, innym spółkom z Grupy JYSK A/S z siedzibą w Danii). Jeżeli istnieje obowiązek wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, JYSK może też udostępniać  dane osobowe Uczestnika osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym na cele prowadzonego przez nie postępowania.
  11. JYSK dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów Uczestników, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, dla oznaczonego wyżej, zgodnego z prawem celu i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tym celem; są merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celu, w jakim są przetwarzane oraz są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Dane osobowe Uczestnika są przechowywane przez okres przewidziany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (o ile taki okres został określony w odniesieniu do dokumentów lub innych nośników, w których znajdują się te dane osobowe). Dane osobowe Uczestnika JYSK przechowuje przez okres przedawnienia roszczeń określonych w kodeksie cywilnym. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rachunkowości lub ze względów podatkowych JYSK przechowuje przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
  12. Podanie danych, w tym danych osobowych, dla celów związanych z Akcją jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Akcji (w przypadku zakupu na fakturę VAT) lub złożenia reklamacji. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ale umownym oraz warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwiać wzięcie udziału w Akcji lub skorzystanie z prawa do reklamacji.
  13. Dane kontaktowe JYSK do celów ochrony danych osobowych: e-sklep@JYSK.com.
  14. W każdym czasie Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych,  które zostało dokonane w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. Jeśli Uczestnik chce cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub je poprawić, powinien skontaktować się Centrum Obsługi Klienta JYSK lub e-sklep@JYSK.com.
  15. W niektórych przypadkach dane osobowe mogą być przekazywane do spółek z Grupy JYSK A/S na terenie państw trzecich. W odniesieniu do tych państw brak jest decyzji Komisji Europejskiej odnośnie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, jednakże przekazanie danych osobowych do w/w państw następować będzie z uwzględnieniem standardowych klauzul umownych dotyczących ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Określone wyżej zabezpieczenia są udostępnione na stronie internetowej Komisji Europejskiej lub siedzibie JYSK.
  16. Uczestnik nie będzie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu jego danych osobowych; dane Uczestnika nie będą poddawane profilowaniu.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
 2. Regulamin Akcji jest dostępny w Sklepach JYSK a także na stronie internetowej JYSK.pl.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w Okresie trwania Akcji z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane.
 4. Z ważnych powodów Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Akcji w każdym czasie. Wszelkie uprawnienia do uzyskania rabatu w ramach niniejszej Akcji, nabyte przez Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu przed wcześniejszym zakończeniem Akcji będą w pełni respektowane.
 5. Akcja nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).
 6. JYSK zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Akcji, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej (pandemii, innych okoliczności nie dających się przewidzieć w chwili wydania Regulaminu). Strony nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swych obowiązków, które wynikło z okoliczności stanowiących siłę wyższą. W przypadku, gdy w związku z siłą wyższą (w tym m.in. w związku z wprowadzonym przez prawo zakazem lub ograniczeniem działalności handlowej) realizacja Akcji nie jest możliwa w całości lub części JYSK nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi żadnych kwot, w razie niemożliwości realizacji Akcji. JYSK w miarę możliwości i panującej sytuacji może ustalić alternatywny termin przeprowadzenia Akcji lub jej etapów, przy czym poszczególne warunki mogą zostać zweryfikowane odpowiednio zmienione.
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa konsumenta wynikających z rękojmi lub gwarancji ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 
Dodatkowy rabat na wszystko, przy zakupie co najmniej 2 produktów
 

§ 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

1)        „JYSK” lub „Organizator” – JYSK sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-299), przy ulicy Meteorytowej 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 36908, NIP 586-20-16-763, o kapitale zakładowym 85.003.428,60 zł, REGON 191873139, posiadającą nr rejestrowy BDO: 000002848, która posiada status dużego przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych);

2)        „Akcja” lub „Promocja” – akcja promocyjna pn. „Dodatkowy rabat na wszystko, przy zakupie co najmniej 2 produktów” organizowana przez JYSK w wybranych Sklepach JYSK;

3)        „Sklep JYSK” lub „Sklep” – stacjonarny punkt sprzedaży Towarów, wchodzący w skład Sieci JYSK, w którym odbywa się Promocja, wskazany w załączniku nr 1 do Regulaminu;

4)        „Uczestnik” – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w tym konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, która spełniła warunki określone w Regulaminie;

5)        „Klient” – osoba fizyczna, osoba prawa lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca transakcji z JYSK;

6)        „Towary” – produkty i usługi oferowane do sprzedaży w Sklepach JYSK;

7)        „Rabat” – dodatkowy rabat przysługujący w danym Sklepie JYSK w wysokości wskazanej w załączniku nr 1 do Regulaminu (20%, 25% albo 30% w zależności od Sklepu); 

8)        „Regulamin” – niniejszy regulamin określający zasady i warunki Promocji;

9)        „Wykaz” – stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu wykaz Sklepów JYSK, w których odbywa się Promocja, wysokości przysługującego w nich Rabatu i Okresu trwania Promocji; Wykaz stanowi integralną część Regulaminu.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

1.      Niniejszy Regulamin Promocji określa zakres, warunki skorzystania i procedurę reklamacyjną Promocji, jak również obowiązki Organizatora oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji.

2.      Akcja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3.      Celem Akcji jest promocja zakupów w nowo otwartym Sklepie JYSK w ramach kampanii marketingowej pt. „Dodatkowy rabat na wszystko, przy zakupie co najmniej 2 produktów”. W tym celu Organizator, na zasadach opisanych w postanowieniach  niniejszego Regulaminu i po spełnieniu warunków w nim określonych, przyznaje Uczestnikowi  prawo do promocyjnego Rabatu na wszystkie Towary w wysokości określonej w Wykazie, zgodnie z poniższymi postanowieniami.

4.        Akcja prowadzona jest wyłącznie w tym stacjonarnym Sklepie JYSK, w którym organizowana jest akcja „Wielkie Otwarcie” lub „Zmieniliśmy się dla Ciebie” lub „Teraz w nowej lokalizacji” i zgodnie z Wykazem.

5.        Adres stacjonarnego Sklepu JYSK, w którym obowiązuje Promocja wraz z wysokością Rabatu jest określony w Wykazie i  będzie każdorazowo wskazany na materiałach marketingowych. Dodatkowo informacja o adresach Sklepów JYSK objętych Promocją, wysokości Rabatu i terminach, w których Promocja obowiązuje, jest dostępna na: JYSK/pl/nowe otwarcia.

6.        Promocja nie dotyczy sprzedaży w sklepie internetowym JYSK ani usługi „Zarezerwuj i Odbierz w Sklepie”.

7.        Akcja ma charakter limitowany czasowo i odbywa się  w terminach określonych w Wykazie i każdorazowo w materiałach marketingowych, w tym dotyczących akcji „Wielkie Otwarcie” (zwanym dalej: „Okresem trwania Akcji”).

8.        Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny. Przed przystąpieniem do Akcji Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.  Wzięcie udziału w Akcji oznacza zgodę Uczestnika na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

9.        Z Promocji nie mogą skorzystać odbiorcy hurtowi, za których uznaje się każdego Klienta, który dokonuje zakupów na fakturę VAT, na potrzeby bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, statutową lub zawodową, w tym w celu dalszej odsprzedaży, za wyjątkiem osoby fizycznej, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG, a także fundacji, stowarzyszeń, kościołów, chyba że dokonują zakupu w JYSK w celu dalszej odsprzedaży.

10.    Promocji nie można łączyć z akcją promocyjną pt. „Przynieś własną torbę, a otrzymasz 15% rabatu na wszystko, co w niej zmieścisz”.

11.  Promocji nie można łączyć z inną akcją promocyjną polegającą na oferowaniu dodatkowego rabatu przy zakupie zestawu składającego się z 2 wskazanych przez JYSK produktów.

12.    Dodatkowy Rabat w ramach Promocji nie dotyczy usług: transport, wniesienie, a także zakupu Kart Podarunkowych JYSK.

 

§ 3. Warunki udziału w Promocji

1.      Klient, który w Okresie trwania Akcji zakupi w Sklepie JYSK dowolne dwa Towary będzie uprawniony do uzyskania dodatkowego promocyjnego Rabatu na wszystkie zakupione Towary zgodnie z Wykazem.

2.      Przez dokonanie (w Okresie trwania Akcji) zakupu uprawniającego do promocyjnego Rabatu należy rozumieć zakup Towaru i zapłatę ceny.

3.      Do uzyskania promocyjnego Rabatu upoważnia zakup 2 sztuk dowolnego rodzaju Towaru spośród asortymentu będącego w ofercie Sklepu JYSK.

4.      Warunek zakupu minimum 2 (dwóch) Towarów wymaga tego, aby co najmniej 2 (dwie) sztuki Towaru znalazły się na jednym paragonie. Mogą to być 2 (dwa) zupełnie różne Towary (różne numery artykułów), ale mogą być to również 2 (dwie) sztuki tego samego Towaru (jeden nr artykułu, ale minimum 2 sztuki).

5.      Rabat dotyczy wszystkich Towarów tj. całego asortymentu Towarów, w tym Towarów w cenach obniżonych, w cenach regularnych oraz oznaczonych logo Zawsze Niska Cena.

6.      Rabat będzie udzielany przy kasie. Uczestnik może skorzystać z Promocji w momencie wydania paragonu lub faktury VAT w kasie Sklepu JYSK.

7.      Organizator informuje Klienta o przysługiwaniu mu prawa do promocyjnego Rabatu i jego wysokości w związku ze spełnieniem warunków niniejszego Regulaminu (dalej również jako „uprawnienie promocyjne”) bezpośrednio przy dokonywaniu zakupu Towaru.

8.      Uczestnik, który przy zakupie otrzyma od JYSK informację o uzyskaniu uprawnienia promocyjnego, jest zobligowany do natychmiastowego skorzystania z niego osobiście
w Sklepie JYSK, w przeciwnym wypadku traci to uprawnienie.

9.  Uprawnienie promocyjne nie może być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

10.  Maksymalna wartość Rabatu wynosi zgodnie z Wykazem odpowiednio 20%, 25% albo 30% łącznej sumy cen zakupionych Towarów.

 

§ 4. Zwroty i reklamacje

1.        Klientom przysługuje prawo zwrotu Towarów, przy którego zakupie skorzystano z promocyjnego Rabatu, na zasadach określonych  w „Regulaminie sprzedaży w sklepach stacjonarnych i online”, dostępnym w Sklepach JYSK i na stronie www.jysk.pl (dalej „Regulamin sprzedaży”). 

2.      W przypadku zwrotu Towarów zakupionych w ramach Promocji na podstawie ustawowego lub umownego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, jeśli Klient po dokonaniu zwrotu nie spełnia warunku Promocji (tj. dokonania zakupu minimum 2 Towarów na jednym paragonie/fakturze), Klient będzie musiał dopłacić różnicę między ceną, którą zapłacił za Towary, korzystając z Promocji, a ceną, którą Klient zapłaciłby, gdyby kupił Towar poza Promocją, jeśli zdecyduje się zatrzymać ten Towar.

3.      Prawo do składania reklamacji, w razie niezgodności przeprowadzenia Akcji z niniejszym Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w trakcie Okresu trwania Akcji oraz dodatkowo w ciągu 14 dni po tym Okresie.

4.      Reklamacje można zgłaszać w dowolny sposób, dostatecznie ujawniający wolę Klienta, lecz celem ułatwienia złożenia reklamacji Organizator rekomenduje, aby reklamacje kierować  na piśmie na adres JYSK z dopiskiem „WIELKIE OTWARCIE ” i podaniem lokalizacji Sklepu JYSK. Dla przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji należy wskazać żądanie i opis przyczyny reklamacji oraz załączyć kopię dowodu zakupu. Z powyższych zaleceń Organizatora Klient, korzystający z Promocji nie musi korzystać, ani się nim kierować, a brak skorzystania nie wpływa na skuteczność złożenia reklamacji zgłoszonych z pominięciem ww. zaleceń. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, uniemożliwiających jej rozpatrzenie, Organizator zwróci się o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi Klienta, korzystającego z Promocji, wskazanymi w reklamacji

5.        Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od jej otrzymania. Po tym terminie JYSK poinformuje Uczestnika o dalszym trybie postępowania. Informacja zostanie wysłana do Uczestnika na wskazany przez niego adres e-mail, bądź w przypadku jego braku listownie na adres zwrotny, z którego została wysłana reklamacja. Reklamacje wysłane pod niewłaściwy adres lub niezawierające danych umożliwiających kontakt z Klientem, nie będą rozpatrywane.

6.        Wszelkie reklamacje Uczestników, w tym dotyczące Towarów, będą rozpatrywane w oparciu o przepisy ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu cywilnego, Regulamin sprzedaży oraz w oparciu o niniejszy Regulamin.

 

§ 5.  Przetwarzanie danych osobowych

1.        Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”. JYSK jest administratorem danych osobowych Uczestników i oświadcza, że dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane przez JYSK w celu wykonania umowy sprzedaży Towarów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane osobowe Uczestnika mogą być również przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu JYSK polegającego m.in. na realizacji postępowania reklamacyjnego, ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

2.        Każde przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oparte jest na właściwej, zgodnej
z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej. W większości przypadków związanych z udziałem w Akcji przetwarzanie danych osobowych Uczestnika opiera się na przesłance niezbędności do wykonania umowy, której stroną jest Uczestnik, lub do podjęcia działań na jego żądanie, przed zawarciem umowy albo niezbędności do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, albo na wyraźnej zgodzie Uczestnika.

3.        W dowolnym momencie Uczestnik ma prawo:

1)      uzyskania potwierdzenia, czy JYSK przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli przetwarzanie ma miejsce, to jest uprawniony do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, oraz innych informacji na temat jego danych osobowych oraz zasadach ich przetwarzania;

2)      uzyskania kopii swoich danych osobowych, które są przetwarzane;

3)      sprzeciwić się ich przetwarzaniu, w przypadku, gdy przetwarzanie jego danych osobowych następuje w oparciu o prawnie uzasadnione cele administratora. W razie wniesienia sprzeciwu JYSK nie będzie przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże: istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Uczestnika lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

4)      zażądać sprostowania jego danych, jeśli dane osobowe są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia (z uwzględnieniem celów przetwarzania danych osobowych);

5)      zażądać usunięcia danych osobowych Uczestnika, jednakże może to nastąpić w ściśle określonych sytuacjach, a w szczególności, gdy: a) dane osobowe Uczestnika nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; b)  zgoda na przetwarzanie danych osobowych została cofnięta, ale pod warunkiem, że zgoda była podstawą prawną przetwarzania danych osobowych i nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania, c) dane osobowe Uczestnika były przetwarzane niezgodnie z prawem, d) dane osobowe Uczestnika muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych Uczestnika, takie żądanie może nie zostać uwzględnione, gdy przetwarzanie jest niezbędne w szczególności do: (i) korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

6)      otrzymania danych osobowych, które zostały nam dostarczone przez Uczestnika
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może uzyskać kopię swoich danych osobowych w postaci elektronicznego pliku w usystematyzowanym, powszechnie wykorzystywanym formacie pliku zgłaszając się do Centrum Obsługi Klienta JYSK;

7)      przesłania danych osobowych Uczestnika innemu administratorowi w przypadku, gdy przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz
w oparciu o jego zgodę;

8)      żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Uczestnika, gdy: a) kwestionuje prawidłowość jego danych osobowych – w takiej sytuacji ograniczone zostanie ich przetwarzanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości tych danych,
b) przetwarzanie  danych Uczestnika jest niezgodne z prawem, a w zamian usunięcia danych żąda ograniczenia ich wykorzystania, c) JYSK nie potrzebuje danych Uczestnika do celów przetwarzania, lecz są one potrzebne Uczestnikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, d) został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych Uczestnika – wówczas ograniczenie następuje do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po  stronie JYSK są nadrzędne wobec sprzeciwu Uczestnika;

9)      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa; www.uodo.gov.pl) wobec sposobu przetwarzania jego danych osobowych przez JYSK, gdy uważa, że jego prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.

4.      Dane osobowe Uczestnika nie będą udostępniane innym podmiotom, poza podmiotami świadczącymi usługi na rzecz JYSK (w szczególności podmiotom badającym rynek, podmiotom świadczącym usługi prawne i doradcze, spółce LLG A/S z siedzibą w Danii, innym spółkom z Grupy LLG A/S). Jeżeli istnieje obowiązek wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, JYSK może też udostępniać  dane osobowe Uczestnika osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym na cele prowadzonego przez nie postępowania.

5.      JYSK dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów Uczestników,
a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie
z prawem, dla oznaczonego wyżej, zgodnego z prawem celu i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tym celem; są merytorycznie poprawne i adekwatne
w stosunku do celu, w jakim są przetwarzane oraz są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Dane osobowe Uczestnika są przechowywane przez okres przewidziany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (o ile taki okres został określony w odniesieniu do dokumentów lub innych nośników, w których znajdują się te dane osobowe). Dane osobowe Uczestnika JYSK przechowuje przez okres przedawnienia roszczeń określonych w Kodeksie cywilnym. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rachunkowości lub ze względów podatkowych JYSK przechowuje przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

6.      Podanie danych, w tym danych osobowych, dla celów związanych z Akcją jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Akcji (w przypadku zakupu na fakturę VAT) lub złożenia reklamacji. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ale umownym oraz warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwiać wzięcie udziału w Akcji lub skorzystanie z prawa do reklamacji.

7.      Dane kontaktowe JYSK do celów ochrony danych osobowych: e-sklep@JYSK.com.

8.      W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, w każdym czasie osoba, której dane dotyczą ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które zostało dokonane w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. Jeśli osoba, której dane dotyczą chce cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub je poprawić, powinna skontaktować się Centrum Obsługi Klienta JYSK lub e-sklep@JYSK.com.

9.      W niektórych przypadkach dane osobowe mogą być przekazywane do spółek z Grupy LLG A/S na terenie państw trzecich. W odniesieniu do tych państw brak jest decyzji Komisji Europejskiej odnośnie do odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, jednakże przekazanie danych osobowych do w/w państw następować będzie
z uwzględnieniem standardowych klauzul umownych dotyczących ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Określone wyżej zabezpieczenia są udostępnione na stronie internetowej Komisji Europejskiej lub siedzibie JYSK.

10.  Uczestnik nie będzie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu jego danych osobowych.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

1.      Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

2.        Regulamin Akcji jest dostępny w Sklepie JYSK, w którym Promocja obowiązuje, a także na stronie internetowej JYSK.pl.

3.        Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w Okresie trwania Akcji, z ważnych przyczyn, w tym z powodu (i) zmian legislacyjnych, (ii) nakazu kompetentnych organów, (iii) siły wyższej, (iv) przyczyn organizacyjnych, wpływających na zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Organizatora, (v) działanie na korzyść Klientów poprzez wydłużenie czasu trwania Promocji, z tym zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane.

4.        Klienci korzystający z Promocji zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie go w Sklepie JYSK objętym Promocją oraz na stronie JYSK.pl. Zmiany Regulaminu wejdą w życie po upływie 1 dnia kalendarzowego od momentu ogłoszenia zmian.

5.        Z ważnych powodów Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Akcji w każdym czasie. Wszelkie uprawnienia do uzyskania Rabatu w ramach niniejszej Akcji, nabyte przez Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu przed wcześniejszym zakończeniem Akcji będą w pełni respektowane.

6.        Akcja nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 227).

7.        JYSK zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Akcji, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej (pandemii, innych okoliczności nie dających się przewidzieć w chwili wydania Regulaminu). Strony nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swych obowiązków, które wynikło z okoliczności stanowiących siłę wyższą. W przypadku, gdy w związku z siłą wyższą (w tym m.in. w związku z wprowadzonym przez prawo zakazem lub ograniczeniem działalności handlowej) realizacja Akcji nie jest możliwa w całości lub części JYSK nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi żadnych kwot, w razie niemożliwości realizacji Akcji. JYSK w miarę możliwości i panującej sytuacji może ustalić alternatywny termin przeprowadzenia Akcji lub jej etapów, przy czym poszczególne warunki mogą zostać zweryfikowane i odpowiednio zmienione.

8.        Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa konsumenta wynikających z rękojmi lub gwarancji ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 


Wykaz Sklepów JYSK, w których odbywa się Promocja, wysokości przysługującego w nich Rabatu i Okresu trwania Promocji:

 

Kalisz, Al. Wojska Polskiego 9 - 25% rabatu – oferta ważna 28.08-04.09.2024

Gorzów Wielkopolski, Park Handlowy SILWANA, ul. Jedwabnicza 4 – 25% rabatu – oferta ważna 22-28.08.2024

Rybnik, ul. Obwiednia Południowa 3 – 25% rabatu – oferta ważna 16-21.08.2024

Żuromin, Żuromińskie Centrum Handlowe, ul. Przemysłowa 4 – 25% rabatu – oferta ważna 16-21.08.2024

Suchy Las, Park Handlowy Silva, ul. Obornicka 140 – 25% rabatu – oferta ważna 31.07-07.08.2024

Warszawa, Fort Wola, ul. Połczyńska 4 – 25% rabatu – oferta ważna 24-31.07.2024

Rumia, Galeria Rumia, ul.Sabata 1 – 25% rabatu – oferta ważna 10-17.07.2024

Kraków, Centrum Atut, ul. Czerwone Maki 33 A – 25% rabatu – oferta ważna 3-10.07.2024

Rzeszów, ul.  Rejtana 67 - 25% rabatu – oferta ważna 26.06-02.07.2024

Radom, ul. Grzecznarowskiego 21 - 25% rabatu – oferta ważna 19-26.06.2024

Piotrków Trybunalski, ul. Kostromska 46 - 25% rabatu – oferta ważna 19-26.06.2024

Mysłowice, ul. Bończyka 40, 25% rabatu – oferta ważna 12-19.06.2024

Rawicz, Park Handlowy S1, ul. Stanisława Kamińskiego 2A - 25% rabatu – oferta ważna 5-12.06.2024

Gdańsk, CH Morena, ul. Schuberta 102A – 25% rabatu - oferta ważna 5-12.06.2024

Warszawa, Centrum Handlowe Ursynów ul. Puławska 429 - oferta ważna 29.05-06.06.2024

Kwidzyn, ul. Szeroka 26A - oferta ważna 22-29.05.2024

Wrocław, Galeria Wnętrz Bomar ul. Braniborska 14 - oferta ważna 15-22.05.2024

Włocławek, ul. Bauera 5 – 25% rabatu - oferta ważna 15-22.05.2024

Bielsko-Biała, Auchan, ul. Boh. Monte Casino 421– 25% rabatu - oferta ważna 8-15.05.2024

Łódź, M1, ul. Brzezińska 27/29 – 25% rabatu - oferta ważna 24-30.04.2024

Świebodzin, Park Handlowy Karuzela, ul. Wojska Polskiego 43 A - 25% rabatu - oferta ważna 18-25.04.2024

Opole, Auchan, ul. Sosnkowskiego 16 – 25% rabatu – oferta ważna 17-24.04.2024

Łomianki, Galeria Łomianki, ul. Brukowa 25 – 25% rabatu – oferta ważna 17-24.04.2024

Warszawa, Galeria Północna, ul. Światowida 17 – 30% rabatu – oferta ważna 10-17.04.2024

Białogard, Prima Park, ul. Kołobrzeska 45 – 25% rabatu - oferta ważna 4-11.04.2024

Łowicz, ul. Warszawska 1– 25% rabatu - oferta ważna 4-11.04.2024

Bolesławiec, CH Stara Mleczarnia, ul. Jeleniogórska 3– 25% rabatu - oferta ważna 4-11.04.2024

Syców, Smart Park, ul. Kolejowa 20 B 25% rabatu – oferta ważna 28.03-6.04.2024 

Koszalin, Oto Park, ul. Koszalińska 3 25% rabatu – oferta ważna 21-27.03.2024 

Opole, ul. Wrocławska 154 25% rabatu – oferta ważna 13-20.03.2024

Oświęcim, ul. Królowej Jadwigi 9 25% rabatu – oferta ważna 13-20.03.2024

Bydgoszcz, ul. Fordońska 52 25% rabatu – oferta ważna 6-13.03.2024

Katowice, ul. Roździeńskiego 93 25% rabatu – oferta ważna 6-13.03.2024

Gdynia, Galeria Szperk, ul. Płk. Dąbka 338 30% rabatu – oferta ważna 14-21.02.2024

Jelenia Góra, Al. Jana Pawła II 26 30% rabatu – oferta ważna 14-21.02.2024

Stalowa Wola, ul.Komisji Narodowej 47a - 30% rabatu – oferta ważna 7-14.02.2024

Zgierz, ul. Łódzka 77-79 30% rabatu – oferta ważna 7-14.02.2024

Bolesławice k. Słupska, ul. Wspólna 1 - 25% rabatu - oferta ważna 17-24.01.2024

Żnin, ul. Aliantów 34 - 25% rabatu – oferta ważna 10-17.01.2024

Pyrzyce, ul. Dworcowa 11 - 25% rabatu – oferta ważna 3-11.01.2024

Iława, ul. Ostródzka 54 – 25% rabatu – oferta ważna 6-13.12.2023

Wąbrzeźno, ul. Okrężna 19 - 30% rabatu – oferta ważna 6-13.12.2023

Katowice, ul. Armii Krajowej 45 - 25% RABATU – oferta ważna 15-21.12.2023

Sępólno Krajeńskie, ul. Kościuszki 15G - 25% RABATU – oferta ważna 13-19.12.2023

Elbląg, ul. Królewiecka 215 – 20% RABATU – oferta ważna  22-29.11.2023

Przasnysz, ul. Targowa 1 - 30% RABATU - oferta ważna 17-24.11.2023

Hrubieszów, ul. Kolejowa 8 - 30% RABATU - oferta ważna  15-22.11.2023

Krosno, ul. Bieszczadzka 29 - 30% RABATU - oferta ważna  15-22.11.2023

Świdnica, ul. Westerplatte 29 – 30% RABATU - oferta ważna 13-20.11.2023

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

Darmowa poduszka dla pierwszych 100 Klientów,
którzy w dniu Promocji dokonali zakupów za co najmniej 100 zł

§ 1. Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
1)    „JYSK” lub „Organizator” – JYSK sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-299), przy ulicy Meteorytowej 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 36908, NIP 586-20-16-763, o kapitale zakładowym 85 003 428,60 zł, REGON 191873139, nr rejestrowy BDO: 000002848, która posiada status dużego przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych);
2)    „Akcja” lub „Promocja” – akcja promocyjna pn. „Darmowa poduszka dla pierwszych 100 Klientów którzy w dniu Promocji dokonali zakupów w Sklepie JYSK za co najmniej 100 zł” organizowana przez JYSK;
3)    „Sklep JYSK” lub „Sklep” – wchodzący w skład sieci JYSK stacjonarny punkt sprzedaży Towarów lub sklep internetowy pod adresem JYSK.pl,;
4)    „Uczestnik” – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w tym konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która spełniła warunki określone w Regulaminie; 
5)    „Klient” – osoba fizyczna, osoba prawa lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca transakcji z JYSK; 
6)    „Towary” – produkty i usługi oferowane do sprzedaży w Sklepach JYSK;
7)    „Poduszka” – poduszka VANSE w cenie sprzedaży  30 zł;
8)    „Karta” – wydawany przez JYSK na rzecz Klienta elektroniczny bon towarowy na okaziciela uprawniający jego posiadacza do zakupu Towarów we wszystkich Sklepach JYSK do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej przypisanej Karcie, na zasadach określonych w Regulaminie sprzedaży z uwzględnieniem odrębności zastrzeżonych w niniejszym Regulaminie, w  tym co do terminu ważności Karty;
9)    „Regulamin” – niniejszy regulamin określający zasady i warunki Promocji
10)    „Regulamin sprzedaży” - regulaminie sprzedaży w sklepach stacjonarnych i online dostępny na stronie https://jysk.pl/warunki-sprzedazy-i-dostawy-regulamin-sprzedazy-internetowej.

§ 2. Postanowienia ogólne
1.    Niniejszy Regulamin określa zakres, warunki skorzystania i procedurę reklamacyjną Promocji, jak również obowiązki Organizatora oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji.
2.    Akcja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie 
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
3.    Celem Akcji jest promocja zakupów w nowo otwartym Sklepie JYSK w ramach kampanii marketingowej pn. „Darmowa poduszka dla pierwszych 100 Klientów, którzy dokonali zakupów w Sklepie JYSK za co najmniej 100 zł”. W tym celu Organizator, na zasadach opisanych w postanowieniach  niniejszego Regulaminu i po spełnieniu warunków w nim określonych, przyznaje Uczestnikowi prawo do uzyskania gratisu w postaci Poduszki dla pierwszych 100 Klientów którzy dokonali zakupu za co najmniej 100 zł w Sklepie JYSK, zgodnie z poniższymi postanowieniami. 
4.    Akcja prowadzona jest wyłącznie w stacjonarnych Sklepach JYSK, w których  organizowana jest akcja pn. „Wielkie Otwarcie”, zwanych dalej „Promowanymi Sklepami”:
5.    Informacja o adresach Promowanych Sklepów jest wskazana na materiałach marketingowych i na: JYSK/pl/nowe otwarcia.
6.    Promocja nie dotyczy sprzedaży w sklepie internetowym JYSK, ani usługi „Zarezerwuj 
i Odbierz w Sklepie”.
7.    Akcja ma charakter limitowany czasowo bowiem odbywa się w Promowanych Sklepach jedynie w dniu otwarcia podanym również w gazetce promocyjnej lub innych materiałach marketingowych (zwanym: „Dniem Promocji” lub „Okresem trwania Akcji”). 
8.    Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny. Przed przystąpieniem do Akcji Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Wzięcie udziału w Akcji oznacza zgodę Uczestnika na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
9.    Z Promocji nie mogą skorzystać odbiorcy hurtowi, za których uznaje się każdego Klienta, który dokonuje zakupów w ilościach hurtowych na potrzeby bezpośrednio związane 
z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, statutową lub zawodową na fakturę VAT, za wyjątkiem fundacji, stowarzyszeń, kościołów, oraz osoby fizycznej, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG.
10.    Z Promocji nie mogą skorzystać pracownicy JYSK Sp. z o.o. 
11.    Promocji nie można łączyć z akcją promocyjną pn. „Przynieś własną torbę, 
a otrzymasz 15% rabatu na wszystko, co w niej zmieścisz”.

.§ 3. Warunki udziału w Promocji
1.    Każdy z pierwszych 100 (stu) Klientów, którzy w Promowanym Sklepie, we właściwym dlań Okresie trwania Akcji określonym w § 2 ust. 7 nin. Regulaminu dokona zakupu Towarów za łączną kwotę co najmniej 100 zł będzie uprawniony do uzyskania darmowej Poduszki.
2.    Przez dokonanie w Okresie trwania Akcji w danym Promowanym Sklepie zakupu uprawniającego do darmowej Poduszki należy rozumieć zakup Towaru i zapłatę ceny o łącznej wartości 100 zł na jednym paragonie.
3.    Do uzyskania darmowej Poduszki upoważnia zakup dowolnego Towaru (Towarów) spośród  oferty Promowanego Sklepu. Darmowa Poduszka zostanie wydana każdemu z pierwszych stu Klientów, którzy dokonali zakupu na co najmniej 100 zł w Promowanym Sklepie w Okresie trwania Akcji. 
4.    Każdy Klient może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz. Limit darmowych Poduszek to 100 sztuk na każdy Promowany Sklep.
5.    Darmowa Poduszka będzie wydawana w kasie do wyczerpania limitu. Do kas obowiązuje jedna kolejka. Uczestnik może skorzystać z Promocji w momencie wydania paragonu lub faktury VAT w kasie Promowanego Sklepu.
6.    W przypadku dokonania rezerwacji/zamówienia na Towar, który fizycznie nie jest dostępny w danym Sklepie JYSK, warunkiem skorzystania z Promocji jest uiszczenie 100% ceny rezerwowanego/zamawianego Towaru w momencie dokonania rezerwacji.
7.    Organizator informuje Klienta o przysługiwaniu mu prawa do darmowej Poduszki w związku ze spełnieniem warunków niniejszego Regulaminu (dalej również jako „uprawnienie promocyjne”) bezpośrednio przy dokonywaniu zakupu Towaru.
8.    Uczestnik, który przy zakupie otrzyma od JYSK informację o uzyskaniu uprawnienia promocyjnego, jest zobligowany do natychmiastowego skorzystania z niego osobiście 
w Sklepie JYSK, w przeciwnym wypadku traci to uprawnienie.
9.    Uprawnienie promocyjne nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe. 
10.    Klient jest uprawniony do wyłącznie jednej darmowej Poduszki, i to niezależnie od ilości dokonanych zakupów uprawniających do skorzystania z Promocji.
11.    Wartość paragonów lub faktur VAT za odrębne zakupy dokonane w okresie trwania Promocji nie podlega łączeniu w celu uzyskania uprawnienia promocyjnego.
12.    W celu identyfikacji zakupów z darmową Poduszką, wszystkie paragony, do których zostanie wydana darmowa Poduszka zostaną oznaczone pieczątką o treści: „Zwrot tylko na kartę podarunkową”.

§ 4. Zwroty i reklamacje
1.    Klientom przysługuje prawo zwrotu Towarów, przy którego zakupie skorzystano 
z Promocji, na zasadach określonych  Regulaminem sprzedaży.  
2.    W przypadku zwrotu darmowej Poduszki JYSK wydaje Kartę o wartości odpowiadającej cenie sprzedaży wydanej poduszki, określonej z §1 ust. 7 nin. Regulaminu.
3.    W przypadku zwrotu Towarów z paragonu, do którego była wydana darmowa Poduszka, zwrot wartości tych Towarów będzie możliwy tylko na Kartę. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy przyczyną odstąpienia od umowy jest ewentualne ujawnienie się wady zakupionego Towaru.
4.    Prawo do składania reklamacji, w razie niezgodności przeprowadzenia Akcji z niniejszym Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w trakcie Okresu trwania Akcji oraz dodatkowo w ciągu 14 dni po upływie terminu ważności Karty.
5.    Reklamacje można zgłaszać w dowolny sposób, dostatecznie ujawniający wolę Klienta, lecz celem ułatwienia złożenia reklamacji Organizator rekomenduje, aby reklamacje kierować na piśmie na adres JYSK podany w § 1 Regulaminu albo na adres e-mail: e-sklep@JYSK.com z dopiskiem „Darmowa Poduszka” i podaniem lokalizacji Sklepu JYSK. Dla przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji należy wskazać żądanie i opis przyczyny reklamacji oraz załączyć kopię dowodu zakupu. Z powyższych zaleceń Organizatora Klient, korzystający z Promocji nie musi korzystać, ani się nim kierować, a brak skorzystania nie wpływa na skuteczność złożenia reklamacji zgłoszonych z pominięciem ww. zaleceń. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, uniemożliwiających jej rozpatrzenie, Organizator zwróci się o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi Klienta, korzystającego z Promocji, wskazanymi w reklamacji
6.    Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od jej otrzymania. Po tym terminie JYSK poinformuje Uczestnika o dalszym trybie postępowania. Informacja zostanie wysłana do Uczestnika na wskazany przez niego adres e-mail, bądź w przypadku jego braku listownie na adres zwrotny, z którego została wysłana reklamacja. Reklamacje wysłane pod niewłaściwy adres lub niezawierające danych umożliwiających kontakt z Klientem, nie będą rozpatrywane. 
7.    Wszelkie reklamacje Uczestników, w tym dotyczące Towarów, będą rozpatrywane w oparciu o przepisy ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu cywilnego, Regulamin sprzedaży oraz w oparciu o niniejszy Regulamin.

§ 5.  Przetwarzanie danych osobowych
1.    Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”. JYSK jest administratorem danych osobowych Uczestników 
i oświadcza, że dane osobowe Uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, dane dotyczące przedsiębiorstwa, adres e-mail w celu realizacji Akcji czy wykonania umowy sprzedaży, której stroną jest Uczestnik (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) natomiast dodatkowo adres zamieszkania lub do korespondencji będą przetwarzane przez JYSK w celu wypełnienia obowiązków ustawowych lub w związku z postepowaniem reklamacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. c) i b) RODO). Dane osobowe Uczestnika mogą być również przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu JYSK polegającego m.in. na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).  
2.    Każde przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oparte jest na właściwej, zgodnej 
z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej. W większości przypadków związanych z udziałem w Akcji przetwarzanie danych osobowych Uczestnika opiera się na przesłance niezbędności do wykonania umowy, której stroną jest Uczestnik, lub do podjęcia działań na jego żądanie, przed zawarciem umowy albo niezbędności do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, albo na wyraźnej zgodzie Uczestnika.
3.    W dowolnym momencie Uczestnik ma prawo:
1)    uzyskania potwierdzenia, czy JYSK przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli przetwarzanie ma miejsce, to jest uprawniony do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, oraz innych informacji na temat jego danych osobowych oraz zasadach ich przetwarzania; 
2)    uzyskania kopii swoich danych osobowych, które są przetwarzane; 
3)    sprzeciwić się ich przetwarzaniu, w przypadku, gdy przetwarzanie jego danych osobowych następuje w oparciu o prawnie uzasadnione cele administratora. W razie wniesienia sprzeciwu JYSK nie będzie przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże: istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Uczestnika lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
4)    zażądać sprostowania jego danych, jeśli dane osobowe są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia (z uwzględnieniem celów przetwarzania danych osobowych);
5)    zażądać usunięcia danych osobowych Uczestnika, jednakże może to nastąpić w ściśle określonych sytuacjach, a w szczególności, gdy: a) dane osobowe Uczestnika nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; b)  zgoda na przetwarzanie danych osobowych została cofnięta, ale pod warunkiem, że zgoda była podstawą prawną przetwarzania danych osobowych i nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania, c) dane osobowe Uczestnika były przetwarzane niezgodnie z prawem, d) dane osobowe Uczestnika muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych Uczestnika, takie żądanie może nie zostać uwzględnione, gdy przetwarzanie jest niezbędne 
w szczególności do: (i) korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
6)    otrzymania danych osobowych, które zostały nam dostarczone przez Uczestnika
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może uzyskać kopię swoich danych osobowych w postaci elektronicznego pliku w usystematyzowanym, powszechnie wykorzystywanym formacie pliku zgłaszając się do Centrum Obsługi Klienta JYSK;
7)    przesłania danych osobowych Uczestnika innemu administratorowi w przypadku, gdy przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz 
w oparciu o jego zgodę;
8)    żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Uczestnika, gdy: a) kwestionuje prawidłowość jego danych osobowych – w takiej sytuacji ograniczone zostanie ich przetwarzanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości tych danych, 
b) przetwarzanie  danych Uczestnika jest niezgodne z prawem, a w zamian usunięcia danych żąda ograniczenia ich wykorzystania, c) JYSK nie potrzebuje danych Uczestnika do celów przetwarzania, lecz są one potrzebne Uczestnikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, d) został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych Uczestnika – wówczas ograniczenie następuje do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po  stronie JYSK są nadrzędne wobec sprzeciwu Uczestnika;
9)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec sposobu przetwarzania jego danych osobowych przez JYSK, gdy uważa, że jego prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.
4.    Dane osobowe Uczestnika nie będą udostępniane innym podmiotom, poza podmiotami świadczącymi usługi na rzecz JYSK (w szczególności podmiotom badającym rynek, podmiotom świadczące usługi prawne i doradcze, spółce JYSK A/S z siedzibą w Danii, innym spółkom z Grupy JYSK A/S z siedzibą w Danii). Jeżeli istnieje obowiązek wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, JYSK może też udostępniać  dane osobowe Uczestnika osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym na cele prowadzonego przez nie postępowania.
5.    JYSK dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów Uczestników, 
a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie 
z prawem, dla oznaczonego wyżej, zgodnego z prawem celu i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tym celem; są merytorycznie poprawne i adekwatne 
w stosunku do celu, w jakim są przetwarzane oraz są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Dane osobowe Uczestnika są przechowywane przez okres przewidziany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (o ile taki okres został określony w odniesieniu do dokumentów lub innych nośników, w których znajdują się te dane osobowe). Dane osobowe Uczestnika JYSK przechowuje przez okres przedawnienia roszczeń określonych w kodeksie cywilnym. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rachunkowości lub ze względów podatkowych JYSK przechowuje przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
6.    Podanie danych, w tym danych osobowych, dla celów związanych z Akcją jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Akcji (w przypadku zakupu na fakturę VAT) lub złożenia reklamacji. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ale umownym oraz warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwiać wzięcie udziału w Akcji lub skorzystanie z prawa do reklamacji.
7.    Dane kontaktowe JYSK do celów ochrony danych osobowych: e-sklep@JYSK.com.
8.    W każdym czasie Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych,  które zostało dokonane w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. Jeśli Uczestnik chce cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub je poprawić, powinien skontaktować się Centrum Obsługi Klienta JYSK lub e-sklep@JYSK.com. 
9.    W niektórych przypadkach dane osobowe mogą być przekazywane do spółek z Grupy JYSK A/S na terenie państw trzecich. W odniesieniu do tych państw brak jest decyzji Komisji Europejskiej odnośnie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, jednakże przekazanie danych osobowych do w/w państw następować będzie 
z uwzględnieniem standardowych klauzul umownych dotyczących ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Określone wyżej zabezpieczenia są udostępnione na stronie internetowej Komisji Europejskiej lub siedzibie JYSK. 
10.    Uczestnik nie będzie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu jego danych osobowych.

§ 6. Postanowienia końcowe
1.    Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
2.    Regulamin Akcji jest dostępny w Promowanym Sklepie, w którym Promocja obowiązuje, a także na stronie internetowej JYSK.pl.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w Okresie trwania Akcji, z ważnych przyczyn, w tym z powodu (i) zmian legislacyjnych, (ii) nakazu kompetentnych organów, (iii) siły wyższej, (iv) przyczyn organizacyjnych, wpływających na zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Organizatora, (v) działanie na korzyść Klientów poprzez wydłużenie czasu trwania Promocji, z tym zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane. 
4.    Klienci korzystający z Promocji zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie go w Promowanym Sklepie oraz na stronie JYSK.pl. Zmiany Regulaminu wejdą w życie po upływie 1 dnia kalendarzowych od momentu ogłoszenia zmian.
5.    Z ważnych powodów Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Akcji w każdym czasie. Wszelkie uprawnienia w ramach niniejszej Akcji, nabyte przez Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu przed wcześniejszym zakończeniem Akcji będą w pełni respektowane.
6.    Akcja nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).
7.    JYSK zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Akcji, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej (pandemii, innych okoliczności nie dających się przewidzieć w chwili wydania Regulaminu). Strony nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swych obowiązków, które wynikło z okoliczności stanowiących siłę wyższą. W przypadku, gdy w związku z siłą wyższą (w tym m.in. w związku z wprowadzonym przez prawo zakazem lub ograniczeniem działalności handlowej) realizacja Akcji nie jest możliwa w całości lub części JYSK nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi żadnych kwot, w razie niemożliwości realizacji Akcji. JYSK w miarę możliwości i panującej sytuacji może ustalić alternatywny termin przeprowadzenia Akcji lub jej etapów, przy czym poszczególne warunki mogą zostać zweryfikowane odpowiednio zmienione.
8.    Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa konsumenta wynikających z rękojmi lub gwarancji ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
9.    Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, na dzień ogłoszenia niniejszego Regulaminu, wolna od podatku jest nagroda otrzymana w związku ze sprzedażą premiową towarów lub usług, jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza 2000 złotych. Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.
10.    Dla uniknięcia wątpliwości Organizator wskazuje, że Akcja nie wiąże się z przyznaniem Uczestnikom żadnego instrumentu, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług, 
w przypadku którego towary, które mają zostać dostarczone, lub usługi, które mają zostać wykonane, lub tożsamość potencjalnych dostawców lub usługodawców są wskazane 
w samym instrumencie lub określone w powiązanej dokumentacji, w tym w warunkach wykorzystania tego instrumentu – w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 41 i n. ustawy 
o podatku od towarów i usług w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 22 listopada 2018 r.  
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2433).

Regulamin akcji „Zrób zdjęcie i zgarnij 15% dodatkowego rabatu!”

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady promocji  „Zrób zdjęcie i zgarnij 15% dodatkowego rabatu!” (dalej: „Promocja” ), organizowanej  przez JYSK sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-299), przy ulicy Meteorytowej 13, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 36908, NIP 586-20-16-763, o kapitale zakładowym 85.003.428,60 zł, REGON 191873139, posiadającą nr rejestrowy BDO: 000002848, która posiada status dużego przedsiębiorcy (w rozumieniu  ustawy z 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych); (dalej: „Organizator” lub „JYSK”).

1.2. Promocja  odbywa się sklepie JYSK w Galerii Północnej w Warszawie, przy ul. Światowida 17 (dalej: „Sklep JYSK”) w dniach od 10 kwietnia 2024 roku do 12 kwietnia 2024 (okres trwania Promocji), przy czym kupon rabatowy, o którym mowa w dalszej części Regulaminu, można wykorzystać w dniach od 18 kwietnia 2024 r. do 6 maja 2024 roku zgodnie z postanowieniami poniżej.

1.3. Uczestnikiem Promocji  może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i posiada profil w serwisie Instagram (dalej: „Uczestnik”).

1.4. Promocja  nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Instagram ani z nim związana. Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Promocję i jakiekolwiek działania związane z organizacją Promocji. Wszelkie pytania, komentarze oraz reklamacje związane z Promocją powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do serwisu Instagram.

1.5. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny. Przed przystąpieniem do Promocji należy zapoznać się z Regulaminem. Uczestnictwo w Promocji oznacza zgodę Uczestnika na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

 

2. Zasady Promocji 

2.1. Aby wziąć udział w Promocji,  Uczestnik musi w okresie trwania Promocji:

a) zrobić sobie zdjęcie (dalej: „Zdjęcie”) w strefie relaksu JYSK zlokalizowanej  na poziomie 0 Galerii Północnej w Warszawie, przy ul. Światowida 17

b) opublikować Zdjęcie na swoim profilu na Instagramie;

c) oznaczyć profil Organizatora (@jyskpolska) na opublikowanym na Instagramie Zdjęciu;

d) odwiedzić Sklep JYSK;

e) pokazać pracownikowi Sklepu JYSK przy kasie opublikowane na Instagramie Zdjęcie;

f) odebrać w Sklepie JYSK kupon rabatowy o wartości 15% na zakupy powyżej 150 zł do wykorzystania w Sklepie JYSK w Galerii Północnej w Warszawie w dniach od 18 kwietnia 2024 roku do 6 maja 2024 roku w godzinach otwarcia Sklepu JYSK

2.2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko raz.

2.3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Promocji  Uczestników, którzy:

a) naruszają Regulamin;

b) publikują zdjęcia obraźliwe lub w inny sposób naruszające dobre obyczaje;

c) publikują zdjęcia, które nie są zgodne z pkt 2.1 lit. a), b), c) Regulaminu. 

3. Bonus 

3.1. Bonusem w Promocji  jest kupon rabatowy o wartości 15% na zakupy powyżej 150 zł w Sklepie JYSK w Galerii Północnej w Warszawie do wykorzystania w dniach od 18 kwietnia 2024 roku do 6 maja 2024 roku w godzinach otwarcia Sklepu JYSK.

3.2. Procentowy kupon rabatowy nie  podlega  wymianie na gotówkę ani inne bonusy. .

4. Postanowienia końcowe

4.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie z ważnych powodów (w tym z powodu zmian legislacyjnych, nakazu kompetentnych organów, siły wyższej, działania na korzyść klientów poprzez wydłużenie czasu Promocji), z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane. Zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona w Sklepie JYSK oraz na stronie JYSK.pl/regulaminy]. Zmiany Regulaminu wejdą w życie po upływie 1 dnia kalendarzowego od momentu ogłoszenia zmian.4.2. Wszelkie pytania dotyczące Promocji  należy kierować na adres mailowy: [e-sklep@jysk.com

4.3. Regulamin Promocji  dostępny jest w Sklepie JYSK oraz na stronie internetowej [JYSK.pl/regulaminy].

4.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

4.5. Promocja nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).

4.6. Prawo do składania reklamacji, w razie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w trakcie okresu trwania Promocji oraz dodatkowo w ciągu 14 dni po tym okresie. Reklamacje należy kierować  na adres JYSK (ul. Meteorytowa 13, 80-299 Gdańsk) lub e-sklep@jysk.com z dopiskiem „reklamacja” Dla przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji należy wskazać żądanie i opis przyczyny reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od jej otrzymania. Po tym terminie JYSK poinformuje Uczestnika o dalszym trybie postępowania. Informacja zostanie wysłana do Uczestnika na wskazany przez niego adres e-mail, bądź w przypadku jego braku listownie na adres zwrotny, z którego została wysłana reklamacja. Reklamacje wysłane pod niewłaściwy adres lub niezawierające danych umożliwiających kontakt, nie będą rozpatrywane. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego oraz w oparciu o niniejszy Regulamin.

 

5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

5.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji  jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), (dalej: „RODO”). Dane kontaktowe JYSK do celów ochrony danych osobowych: e-sklep@JYSK.com

5.2. Dane osobowe Uczestników Promocji  będą przetwarzane w celu   realizacji prawnie uzasadnionego interesu JYSK polegającego na przeprowadzeniu Promocji, realizacji postępowania reklamacyjnego, ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym w celu:

a) weryfikacji spełnienia warunków Promocji (dane widoczne w związku z publikacją Zdjęcia, w tym nazwę użytkownika w serwisie, wizerunek);

b) prowadzenia postępowania reklamacyjnego (dane podane w związku z reklamacją, w tym imię i nazwisko, dane do kontaktu).

5.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych osobowych może uniemożliwiać wzięcie udziału w Promocji lub skorzystanie z prawa do reklamacji. 

5.4. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

5.5. Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych lub strony trzeciej. 

 

5.6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO. 

 

5.7. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, w każdym czasie osoba, której dane dotyczą ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które zostało dokonane w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. 

 

5.8. Dane osobowe będą mogły być przekazywane spółkom z grupy kapitałowej JYSK, podmiotom świadczącym usługi na rzecz JYSK oraz organom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.

 

5.9. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) na podstawie standardowych klauzul umownych, a w przypadku transferu do państwa objętego decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony – na podstawie tej decyzji. Określone wyżej zabezpieczenia są udostępnione na stronie internetowej Komisji Europejskiej lub w siedzibie JYSK.

5.10. Dane osobowe Uczestników  będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Promocji,  a następnie przez okres przedawnienia roszczeń.5.11. Uczestnik nie będzie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu jego danych osobowych.