Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Koszyk

Twój koszyk jest pusty
Darmowy transport przy zakupach powyżej 2000 zł w dniach 17 -21.05.2023 r.

Regulamin Akcji Promocyjnej

„Darmowy transport przy zakupach powyżej 2000 zł w dniach 17 -21.05.2023 r.” („Regulamin”)

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Akcja Promocyjna „Darmowy transport przy zakupach powyżej 2000 zł w dniach 17 -21.05.2023 r.” („Akcja Promocyjna”) jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez spółka JYSK sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (80-299) przy ulicy Meteorytowej 13, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 36908, NIP 586-20-16-763, REGON: 191873139, o kapitale zakładowym 85.003.428,60 zł, nr rejestrowy BDO: 000002848, która posiada status dużego przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych) adres email: e-sklep@jysk.com, numer telefonu: (+48) 22 288 59 00, zwana dalej „JYSK”.
   
 2. Definicje:
  a) Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym lub Sklepach stacjonarnych JYSK niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego; 
  b) Klient – Konsument, Przedsiębiorca Indywidualny lub osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych dokonujący zakupów na JYSK.pl lub w Sklepach JYSK, albo korzystający z innych usług oferowanych przez JYSK w tym na stronie JYSK.pl
  c) Przedsiębiorca indywidualny - osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży z JYSK bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  d) Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.JYSK.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów Towarów; 
  e) Sklepy Stacjonarne lub Sklepy JYSK – sieć zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sklepów oznaczonych logo JYSK należących do JYSK sp. z o.o., w których Klient może dokonywać zakupów Towarów;
  f) Towary lub artykuły – produkty (artykuły) prezentowane w Sklepie Internetowym lub oferowane w Sklepach Stacjonarnych.
   
 3. Akcja Promocyjna będzie trwała w dniach od 17 -21.05.2023 r. („Okres Promocji”). JYSK zastrzega możliwość przedłużenia Okresu Promocji.
   
 4. Akcja Promocyjna będzie obowiązywała dla zamówień i zakupów dokonanych w Okresie Promocji:

  a) bezpośrednio w Sklepie Stacjonarnym, 
  b) za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 
   
 5. Akcją Promocyjną objęty jest cały asortyment Towarów(zwanych dalej „Produktami”).
   
 6. Przez zakup rozumie się jedną transakcję kupna w Sklepie Stacjonarnym albo w Sklepie Internetowym udokumentowaną jednym paragonem (lub jedną fakturą VAT).
   
 7. Akcja Promocyjna dotyczy wyłącznie dostaw, dla których wartość zakupionych Produktów wynosi co najmniej 2000 złotych. Wartość Produktów obliczana będzie według cen brutto zakupionych Produktów. Do wartości zakupów nie będą doliczane koszty związane z dostawą zamówionych/zakupionych Produktów (np. koszty wniesienia etc.) oraz ewentualne koszty związane z wybranym sposobem płatności.
   
 8. Akcja Promocyjna dotyczyła będzie zakupów Produktów dokonanych w Okresie Promocji i spełniających pozostałe warunki określone w niniejszym Regulaminie.
   
 9. W przypadku dokumentowania zakupów w Sklepie Stacjonarnym na fakturę VAT lub w Sklepie Internetowym (na fakturę VAT lub paragon) usługa darmowego transportu jest wykazywana jako odrębna pozycja o wartości brutto 0 zł.
   
 10. Z powodu ograniczeń systemowych w przypadku zakupów w Sklepie Stacjonarnym usługa darmowego transportu będzie rejestrowana na kasie fiskalnej jako odrębna pozycja o wartości brutto 1 grosz (0,01 zł). Jednocześnie 1 grosz (0,01 zł) zostanie odjęty na paragonie od ceny jednego z kupowanych Produktów, przez co Klient nie poniesie żadnego kosztu darmowej usługi transportowej a za Produkt zapłaci o 1 grosz mniej niż wynosi cena Produktu. Opisane w niniejszym ustępie odjęcie 1 grosza (0,01 zł) od ceny jednego z kupowanych Produktów z przyczyn systemowych nie wpływa na możliwość skorzystania przez Klienta z Akcji Promocyjnej (np. gdyby wartość Produktów zakupionych spadła z 2000,00 zł do 1999,99 zł).

§ 2 Warunki uczestnictwa i zasady Akcji Promocyjnej

 1. Akcja Promocyjna kierowana jest do wszystkich klientów ( „Klienci”), którzy w Okresie Promocji złożą zamówienie lub zakupią w Sklepie Internetowym lub bezpośrednio w Sklepie Stacjonarnym Produkt (lub Produkty) o łącznej wartości co najmniej 2000 złotych w ramach jednej transakcji zakupu (zgodnie z § 1 ust. 5-6 powyżej).
   
 2. Usługa darmowego transportu w ramach Akcji Promocyjnej obowiązuje: 

  a) przy zakupach w Sklepie Stacjonarnym  - na terenie miasta, w którym znajduje się dany Sklep Stacjonarny;
  b) przy zakupach  w Sklepie Internetowym  - na terenie całego kraju. 
   
 3. W przypadku zakupów w Sklepie Stacjonarnym usługi dodatkowe takie jak: 
  a) wniesienie lub
  b) transport poza miasto

  są dodatkowo płatne według cen obowiązujących w danym Sklepie Stacjonarnym. 
   
 4. W przypadku zakupów w Sklepie Internetowym usługi dodatkowe takie jak wniesienie i przedziały czasowe są dodatkowo płatne według cen obowiązujących w Sklepie Internetowym.
   
 5. Klient, który spełni wszystkie warunki określone w § 2 ust. 1 i 2 Regulaminu oraz dokona zakupu bezpośrednio w wybranym Sklepie Stacjonarnym lub złoży zamówienie w Sklepie Internetowym, będzie uprawniony do uzyskania korzyści w postaci darmowego transportu zakupionych Produktów za pośrednictwem firmy transportowej (nie będzie ponosił kosztów dostawy firmy transportowej).
   
 6. W sytuacji dokonania przez Klienta częściowego odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym, w taki sposób, że wartość Produktów objętych zamówieniem, co do których Klient nie odstąpił od umowy sprzedaży będzie niższa niż 2000 złotych, Klient będzie zobowiązany do uiszczenia kosztów dostawy w takiej wysokości, w jakiej koszty takie Klient zobowiązany jest ponieść (bez zastosowania mechanizmu Akcji Promocyjnej) w związku z dostawą tej części Produktów, co do której Klient od umowy nie odstąpił.

§ 3 Zakupy w Sklepie Internetowym oraz w Sklepie Stacjonarnym

 1. Do wszystkich kwestii związanych z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się postanowienia Regulaminu Sprzedaży w Sklepach Stacjonarnych i Online dostępnego na stronie internetowej: https://jysk.pl/warunki-sprzedazy-i-dostawy-regulamin-sprzedazy-interne…
   
 2. Do wszystkich kwestii związanych z umowami zawieranymi bezpośrednio w Sklepie Stacjonarnym nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się postanowienia Regulaminu Sprzedaży w Sklepach Stacjonarnych i Online dostępnego na stronie internetowej: https://jysk.pl/warunki-sprzedazy-i-dostawy-regulamin-sprzedazy-interne…  oraz w Sklepach Stacjonarnych.

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane do JYSK na adres: JYSK, ul. Meteorytowa 13, 80-299 Gdańsk; na adres mailowy: e-sklep@jysk.com 
 2. z dopiskiem DARMOWY TRANSPORT-REKLAMACJA.
   
 3. Reklamacje można zgłaszać w dowolny sposób, dostatecznie ujawniający wolę Uczestnika. Dla przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji należy podać imię i nazwisko Klienta, jego adres korespondencyjny lub adres e-mail (w zależności od tego, gdzie ma zostać przesłane ustosunkowanie się Organizatora do reklamacji) oraz numer zamówienia/dane umowy, którego(ej) dotyczy reklamacja, a także wskazać żądanie i opis przyczyny reklamacji oraz załączyć kopię dowodu zakupu oraz.
   
 4. JYSK ustosunkuje się do reklamacji i przekaże swoje stanowisko Klientowi w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana na dane kontaktowe podane przez Klienta w reklamacji.
   
 5. Niniejszy Regulamin w okresie trwania Akcji Promocyjnej dostępny jest w Sklepach Stacjonarnych oraz pod adresem: https://www.JYSK.pl/regulaminy.
   
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17 maja 2023 r.
   
 7. Wszelkie reklamacje Uczestników, w tym dotyczące Produktów zakupionych na Akcji Promocyjnej, będą rozpatrywane w oparciu o przepisy ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu cywilnego, Regulamin Sprzedaży w Sklepach Stacjonarnych i Online dostępnego na stronie internetowej: https://jysk.pl/warunki-sprzedazy-i-dostawy-regulamin-sprzedazy-interne… w oparciu o niniejszy Regulamin.
   
 8. JYSK zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany w Regulaminie, w szczególności z ważnych przyczyn, w tym z powodu (i) zmian legislacyjnych, (ii) nakazu kompetentnych organów, (iii) siły wyższej, (iv) przyczyn organizacyjnych, wpływających na zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej JYSK, (v) działanie na korzyść uczestników Akcji Promocyjnej. JYSK informuje o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie go na stronie https://www.JYSK.pl/regulaminy. Zmiany Regulaminu wejdą w życie po upływie 1 dnia kalendarzowego od momentu ogłoszenia zmian.
   
 9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają, ani nie ograniczają prawa Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową, rękojmi lub gwarancji ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie sprzedaży Klientom niebędącym konsumentami lub osobami fizycznymi JYSK wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązania poza przypadkami winy umyślnej.
   
 10. Kwestie nieuwzględnione w Regulaminie będą rozwiązywane na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.
   
 11. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest bezpłatne.
   
 12. Informacje nt. przetwarzania danych osobowych przez JYSK są zamieszczone na stronie https://jysk.pl/warunki-sprzedazy-i-dostawy-regulamin-sprzedazy-interne… w pkt 8. POLITYKA PRYWATNOŚCI.
Przynieś własna torbę i otrzymaj 15% rabatu na wszystko, co w niej zmieścisz

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

Przynieś własna torbę i otrzymaj 15% rabatu na wszystko, co w niej zmieścisz

§ 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

 1. „JYSK” lub „Organizator” – JYSK sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-299), przy ulicy Meteorytowej 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 36908, NIP 586-20-16-763, o kapitale zakładowym 85.003.428,60 zł, REGON 191873139, posiadającą nr rejestrowy BDO: 000002848, która posiada status dużego przedsiębiorcy (w rozumieniu  ustawy z 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych);
 2. Akcja” lub „Promocja” – akcja promocyjna pn. „Przynieś własna torbę i otrzymaj 15% rabatu na wszystko, co w niej zmieścisz” organizowana przez JYSK;
 3. Sklep JYSK” lub „Sklep” – stacjonarny punkt sprzedaży Towarów , wchodzący w skład Sieci JYSK;
 4. Uczestnik” – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w tym konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która spełniła warunki określone w Regulaminie;
 5. Klient” – osoba fizyczna, osoba prawa lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca transakcji z JYSK;
 6. Torba” – torba na zakupy, z którą Klient przyjdzie na zakupy do Sklepu JYSK – może być dowolnych rozmiarów i wykonana z dowolnych materiałów;
 7. Towary” – produkty i usługi oferowane do sprzedaży w Sklepach JYSK;
 8. Regulamin” – niniejszy regulamin określający zasady i warunki Promocji.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Akcja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Celem Akcji jest promocja zakupów w Sklepach JYSK w ramach kampanii marketingowej pn. „Przynieś własna torbę i otrzymaj 15% rabatu na wszystko, co w niej zmieścisz” oraz edukacja i zachęcanie Klientów do tego, żeby na zakupy (nie tylko spożywcze) zabierali własne wielorazowe torby, przyczyniając się w ten sposób do redukcji produkowanego plastiku. W tym celu Organizator, na zasadach opisanych w postanowieniach  niniejszego Regulaminu i po spełnieniu warunków w nim określonych, przyznaje Uczestnikowi  prawo do promocyjnego rabatu na wszystkie Towary, które zmieszczą się w Torbie, zgodnie z poniższymi postanowieniami.
 3. Akcja prowadzona jest wyłącznie w Sklepach JYSK.
 4. Promocja nie dotyczy sprzedaży w sklepie internetowym JYSK.  
 5. Akcja nie dotyczy Sklepów, w których w okresie ważności promocji obowiązuje lokalna akcja marketingowa pt. „Wielkie otwarcie”.
 6. Akcja odbywa się cyklicznie w terminach  określonych każdorazowo ogłaszanych w gazetce promocyjnej lub w reklamie telewizyjnej JYSK (zwanym dalej: „Okresem trwania Akcji”).
 7. Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny. Przed przystąpieniem do Akcji Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.  Wzięcie udziału w Akcji oznacza zgodę Uczestnika na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 8. Z Promocji nie mogą skorzystać odbiorcy hurtowi, za których uznaje się każdego Klienta, który dokonuje zakupów na fakturę VAT, na potrzeby bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, statutową lub zawodową, w tym w celu dalszej odsprzedaży, za wyjątkiem osoby fizycznej, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG, a także fundacji, stowarzyszeń, kościołów, chyba że dokonują zakupu w JYSK w celu dalszej odsprzedaży.

§ 3. Warunki udziału w Promocji

 1. Klient, który w Okresie trwania Akcji zakupi w Sklepie JYSK dowolny Towar będzie uprawniony do uzyskania promocyjnego rabatu na wszystkie Towary, które zmieszczą się w Torbie, z którą Klient przyszedł na zakupy do Sklepu JYSK.
 2. Przez dokonanie (w Okresie trwania Akcji) zakupu uprawniającego do promocyjnego rabatu należy rozumieć zakup Towaru i zapłatę ceny.
 3. Do uzyskania promocyjnego rabatu upoważnia zakup dowolnego rodzaju Towaru spośród asortymentu będącego w ofercie Sklepu JYSK.
 4. Rabat dotyczy wszystkich Towarów, które zmieszczą się w Torbie, z którą Klient przyjdzie na zakupy do Sklepu JYSK. Akcja dotyczy całego asortymentu Towarów, w tym tych już przecenionych oraz Towarów z logo Zawsze Niska Cena.
 5. Warunkiem skorzystania z rabatu jest możliwość umieszczenia Towarów w Torbie w taki sposób, który umożliwia samodzielne (lub przy pomocy osoby trzeciej) zabranie i wyniesienie zakupionych Towarów umieszczonych w tejże Torbie ze Sklepu JYSK.
 6. Torba może być wypełniona Towarami do pełna, jak również Towary mogą wystawać z Torby.
 7. Promocja nie obejmuje tych Towarów, na których Torba jest jedynie zawieszona albo do których jest dołączona, lub dla których Torba stanowi jedynie dodatek, nie zaś opakowanie.
 8. W celu skorzystania z Promocji należy dokonać zakupu o wartości co najmniej 2 złotych (dwóch złotych), stanowiącej cenę najtańszego Towaru dostępnego w Sklepach JYSK. Organizator nie gwarantuje dostępności najtańszego Towaru w Okresie trwania Akcji.
 9. Każdy Klient może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz. Klient jest uprawniony do promocyjnego rabatu na Towary, które zmieszczą się tylko w jednej Torbie, i to niezależnie od ilości dokonanych transakcji uprawniających do skorzystania z Promocji.
 10. Uczestnik może skorzystać z Promocji w momencie wydania paragonu lub faktury VAT w kasie Sklepu JYSK.
 11. Organizator informuje Klienta o przysługiwaniu mu prawa do promocyjnego rabatu (dalej również jako „uprawnienie promocyjne”) bezpośrednio przy dokonywaniu zakupu Towaru.
 12. Uczestnik, który przy zakupie otrzyma od JYSK informację o uzyskaniu uprawnienia promocyjnego, jest zobligowany do natychmiastowego skorzystania z niego osobiście w Sklepie JYSK, w przeciwnym wypadku traci to uprawnienie.
 13. W przypadku nieskorzystania z uprawnienia promocyjnego przechodzi ono do dyspozycji Organizatora.
 14. Uprawnienie promocyjne nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.
 15. Maksymalna wartość rabatu wynosi 15% łącznej sumy cen Towarów umieszczonych w Torbie, i nie może przekraczać 2 000 zł (maksymalna wartość rabatu). Organizator przyznaje uprawnienia promocyjne Klientom na podstawie oceny umieszczenia Towarów w Torbie i możliwości jej w taki sposób, który umożliwia samodzielne lub przy pomocy osoby trzeciej zabranie i wyniesienie zakupionych Towarów umieszczonych w tejże Torbie ze Sklepu JYSK.

§ 4. Zwroty i reklamacje

 1. Klientom przysługuje prawo zwrotu Towarów, przy którego zakupie skorzystano z promocyjnego rabatu, zgodnie z „Regulamin sprzedaży w sklepach stacjonarnych i online”, dostępnym w Sklepach JYSK i na stronie www.jysk.pl (dalej „Regulamin sprzedaży”). 
 2. Prawo do składania reklamacji, w razie niezgodności przeprowadzenia Akcji z niniejszym Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w trakcie Okresu trwania Akcji oraz dodatkowo w ciągu 14 dni po tym Okresie.
 3. Reklamacje należy kierować  na piśmie na adres  JYSK z dopiskiem „PRZYNIEŚ WŁASNĄ TORBĘ”. Dla przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji należy wskazać żądanie i opis przyczyny reklamacji oraz załączyć kopię dowodu zakupu.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania. Po tym terminie JYSK poinformuje Uczestnika o dalszym trybie postępowania. Informacja zostanie wysłana do Uczestnika na wskazany przez niego adres e-mail, bądź w przypadku jego braku listownie na adres zwrotny, z którego została wysłana reklamacja. Reklamacje wysłane pod niewłaściwy adres lub niezawierające danych umożliwiających kontakt z Klientem, nie będą rozpatrywane.
 5. Wszelkie reklamacje Uczestników będą rozpatrywane w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego oraz w oparciu o niniejszy Regulamin.

§ 5.  Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”. JYSK jest administratorem danych osobowych Uczestników i oświadcza, że dane osobowe Uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, dane dotyczące przedsiębiorstwa, adres e-mail w celu realizacji Akcji czy wykonania umowy sprzedaży natomiast dodatkowo adres zamieszkania lub do korespondencji będą przetwarzane przez JYSK w celu wypełnienia obowiązków ustawowych lub w związku z postepowaniem reklamacyjnym. Dane osobowe Uczestnika mogą być również przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu JYSK polegającego m.in. na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 
 2. Każde przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oparte jest na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej. W większości przypadków związanych z udziałem w Akcji przetwarzanie danych osobowych Uczestnika opiera się na przesłance niezbędności do wykonania umowy, której stroną jest Uczestnik, lub do podjęcia działań na jego żądanie, przed zawarciem umowy albo niezbędności do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, albo na wyraźnej zgodzie Uczestnika.
 3. W dowolnym momencie Uczestnik ma prawo:
  1. uzyskania potwierdzenia, czy JYSK przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli przetwarzanie ma miejsce, to jest uprawniony do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, oraz innych informacji na temat jego danych osobowych oraz zasadach ich przetwarzania;
  2. uzyskania kopii swoich danych osobowych, które są przetwarzane;
  3. sprzeciwić się ich przetwarzaniu, w przypadku, gdy przetwarzanie jego danych osobowych następuje w oparciu o prawnie uzasadnione cele administratora. W razie wniesienia sprzeciwu JYSK nie będzie przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże: istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Uczestnika lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. zażądać sprostowania jego danych, jeśli dane osobowe są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia (z uwzględnieniem celów przetwarzania danych osobowych);
  5. zażądać usunięcia danych osobowych Uczestnika, jednakże może to nastąpić w ściśle określonych sytuacjach, a w szczególności, gdy: a) dane osobowe Uczestnika nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; b)  zgoda na przetwarzanie danych osobowych została cofnięta, ale pod warunkiem, że zgoda była podstawą prawną przetwarzania danych osobowych i nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania, c) dane osobowe Uczestnika były przetwarzane niezgodnie z prawem, d) dane osobowe Uczestnika muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych Uczestnika, takie żądanie może nie zostać uwzględnione, gdy przetwarzanie jest niezbędne w szczególności do: (i) korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  6. otrzymania danych osobowych, które zostały nam dostarczone przez Uczestnika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może uzyskać kopię swoich danych osobowych w postaci elektronicznego pliku w usystematyzowanym, powszechnie wykorzystywanym formacie pliku zgłaszając się do Centrum Obsługi Klienta JYSK;
  7. przesłania danych osobowych Uczestnika innemu administratorowi w przypadku, gdy przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz w oparciu o jego zgodę;
  8. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Uczestnika, gdy: a) kwestionuje prawidłowość jego danych osobowych – w takiej sytuacji ograniczone zostanie ich przetwarzanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości tych danych, b) przetwarzanie  danych Uczestnika jest niezgodne z prawem, a w zamian usunięcia danych żąda ograniczenia ich wykorzystania, c) JYSK nie potrzebuje danych Uczestnika do celów przetwarzania, lecz są one potrzebne Uczestnikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, d) został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych Uczestnika – wówczas ograniczenie następuje do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po  stronie JYSK są nadrzędne wobec sprzeciwu Uczestnika;
  9. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec sposobu przetwarzania jego danych osobowych przez JYSK, gdy uważa, że jego prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.
  10. Dane osobowe Uczestnika nie będą udostępniane innym podmiotom, poza podmiotami świadczącymi usługi na rzecz JYSK (w szczególności podmiotom badającym rynek, podmiotom świadczące usługi prawne i doradcze, spółce JYSK A/S z siedzibą w Danii, innym spółkom z Grupy JYSK A/S z siedzibą w Danii). Jeżeli istnieje obowiązek wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, JYSK może też udostępniać  dane osobowe Uczestnika osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym na cele prowadzonego przez nie postępowania.
  11. JYSK dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów Uczestników, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, dla oznaczonego wyżej, zgodnego z prawem celu i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tym celem; są merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celu, w jakim są przetwarzane oraz są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Dane osobowe Uczestnika są przechowywane przez okres przewidziany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (o ile taki okres został określony w odniesieniu do dokumentów lub innych nośników, w których znajdują się te dane osobowe). Dane osobowe Uczestnika JYSK przechowuje przez okres przedawnienia roszczeń określonych w kodeksie cywilnym. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rachunkowości lub ze względów podatkowych JYSK przechowuje przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
  12. Podanie danych, w tym danych osobowych, dla celów związanych z Akcją jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Akcji (w przypadku zakupu na fakturę VAT) lub złożenia reklamacji. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ale umownym oraz warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwiać wzięcie udziału w Akcji lub skorzystanie z prawa do reklamacji.
  13. Dane kontaktowe JYSK do celów ochrony danych osobowych: e-sklep@JYSK.com.
  14. W każdym czasie Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych,  które zostało dokonane w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. Jeśli Uczestnik chce cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub je poprawić, powinien skontaktować się Centrum Obsługi Klienta JYSK lub e-sklep@JYSK.com.
  15. W niektórych przypadkach dane osobowe mogą być przekazywane do spółek z Grupy JYSK A/S na terenie państw trzecich. W odniesieniu do tych państw brak jest decyzji Komisji Europejskiej odnośnie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, jednakże przekazanie danych osobowych do w/w państw następować będzie z uwzględnieniem standardowych klauzul umownych dotyczących ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Określone wyżej zabezpieczenia są udostępnione na stronie internetowej Komisji Europejskiej lub siedzibie JYSK.
  16. Uczestnik nie będzie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu jego danych osobowych; dane Uczestnika nie będą poddawane profilowaniu.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
 2. Regulamin Akcji jest dostępny w Sklepach JYSK a także na stronie internetowej JYSK.pl.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w Okresie trwania Akcji z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane.
 4. Z ważnych powodów Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Akcji w każdym czasie. Wszelkie uprawnienia do uzyskania rabatu w ramach niniejszej Akcji, nabyte przez Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu przed wcześniejszym zakończeniem Akcji będą w pełni respektowane.
 5. Akcja nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).
 6. JYSK zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Akcji, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej (pandemii, innych okoliczności nie dających się przewidzieć w chwili wydania Regulaminu). Strony nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swych obowiązków, które wynikło z okoliczności stanowiących siłę wyższą. W przypadku, gdy w związku z siłą wyższą (w tym m.in. w związku z wprowadzonym przez prawo zakazem lub ograniczeniem działalności handlowej) realizacja Akcji nie jest możliwa w całości lub części JYSK nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi żadnych kwot, w razie niemożliwości realizacji Akcji. JYSK w miarę możliwości i panującej sytuacji może ustalić alternatywny termin przeprowadzenia Akcji lub jej etapów, przy czym poszczególne warunki mogą zostać zweryfikowane odpowiednio zmienione.
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa konsumenta wynikających z rękojmi lub gwarancji ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, na dzień ogłoszenia niniejszego Regulaminu, wolna od podatku jest nagroda otrzymana w związku ze sprzedażą premiową towarów lub usług, jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza 2000 złotych. Zwolnienie nagród z opodatkowania dotyczy rabatów udzielanych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej z uwagi na ograniczenie maksymalnej wartości rabatu przyznawanej w ramach Akcji do 15%, jednak nie więcej niż 2 000 zł. Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.
 9. Dla uniknięcia wątpliwości Organizator wskazuje, że Akcja nie wiąże się z przyznaniem Uczestnikom żadnego instrumentu, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług, w przypadku którego towary, które mają zostać dostarczone, lub usługi, które mają zostać wykonane, lub tożsamość potencjalnych dostawców lub usługodawców są wskazane w samym instrumencie lub określone w powiązanej dokumentacji, w tym w warunkach wykorzystania tego instrumentu – w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 41 i n. ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2433)
20% dodatkowego rabatu na wszystko, przy zakupie co najmniej 2 produktów

Regulamin akcji promocyjnej: 

20% dodatkowego rabatu na wszystko, przy zakupie co najmniej 2 produktów

§ 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

 1. JYSK” lub „Organizator” – JYSK sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-299), przy ulicy Meteorytowej 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 36908, NIP 586-20-16-763, o kapitale zakładowym 85.003.428,60 zł, REGON 191873139, posiadającą nr rejestrowy BDO: 000002848, która posiada status dużego przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych);
 2. Akcja” lub „Promocja” – akcja promocyjna pn. „20% dodatkowego rabatu na wszystko, przy zakupie co najmniej 2 produktów” organizowana przez JYSK;
 3. Sklep JYSK” lub „Sklep” – stacjonarny punkt sprzedaży Towarów , wchodzący w skład Sieci JYSK;
 4. Uczestnik” – każda osoba [MK1] fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w tym konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która spełniła warunki określone w Regulaminie;
 5. Klient” – osoba fizyczna, osoba prawa lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca transakcji z JYSK;
 6. Towary” – produkty i usługi oferowane do sprzedaży w Sklepach JYSK;
 7. Regulamin” – niniejszy regulamin określający zasady i warunki Promocji.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Promocji określa zakres, warunki skorzystania i procedurę reklamacyjną Promocji, jak również obowiązki Organizatora oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji.
 2. Akcja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie
 3. z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Celem Akcji jest promocja zakupów w nowo otwartym Sklepie JYSK w ramach kampanii marketingowej pt. „20% rabatu na wszystko, przy zakupie co najmniej 2 produktów”. W tym celu Organizator, na zasadach opisanych w postanowieniach  niniejszego Regulaminu i po spełnieniu warunków w nim określonych, przyznaje Uczestnikowi  prawo do promocyjnego rabatu na wszystkie Towary, zgodnie z poniższymi postanowieniami.
 5. Akcja prowadzona jest wyłącznie w tym stacjonarnym Sklepie JYSK, w którym organizowana jest akcja „Wielkie Otwarcie”.
 6. Adres stacjonarnego Sklepu JYSK, w którym obowiązuje Promocja będzie każdorazowo wskazany na materiałach marketingowych. Dodatkowo informacja o adresach Sklepów JYSK objętych Promocją i terminach, w których Promocja obowiązuje, jest dostępna na: JYSK/pl/nowe-otwarcia.
 7. Promocja nie dotyczy sprzedaży w sklepie internetowym JYSK ani usługi „Zarezerwuj i Odbierz w Sklepie”.
 8. Akcja ma charakter limitowany czasowo i odbywa się  w terminach określonych każdorazowo materiałach marketingowych, w tym dotyczących akcji „Wielkie Otwarcie” (zwanym dalej: „Okresem trwania Akcji”).
 9. Z Promocji nie mogą skorzystać odbiorcy hurtowi, za których uznaje się każdego Klienta, który dokonuje zakupów na fakturę VAT, na potrzeby bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, statutową lub zawodową, w tym w celu dalszej odsprzedaży, za wyjątkiem osoby fizycznej, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG, a także fundacji, stowarzyszeń, kościołów, chyba że dokonują zakupu w JYSK w celu dalszej odsprzedaży.
 10. Promocji nie można łączyć z akcją promocyjną pt. „Przynieś własną torbę, a otrzymasz 15% rabatu na wszystko, co w niej zmieścisz”.
 11. Dodatkowe 20% rabatu w ramach Promocji nie dotyczy usług: transport, wniesienie, a także zakupu Kart Podarunkowych JYSK.

§ 3. Warunki udziału w Promocji

 1. Klient, który w Okresie trwania Akcji zakupi w Sklepie JYSK dowolne dwa  Towary będzie uprawniony do uzyskania dodatkowego promocyjnego rabatu w wysokości 20% na wszystkie zakupione Towary.
 2. Przez dokonanie (w Okresie trwania Akcji) zakupu uprawniającego do promocyjnego rabatu należy rozumieć zakup Towaru i zapłatę ceny.
 3. Do uzyskania promocyjnego rabatu upoważnia zakup 2 sztuk dowolnego rodzaju Towaru spośród asortymentu będącego w ofercie Sklepu JYSK.
 4. Warunek zakupu minimum 2 (dwóch) Towarów wymaga tego, aby co najmniej 2 (dwie) sztuki Towaru znalazły się na jednym paragonie. Mogą to być 2 (dwa) zupełnie różne Towary (różne numery artykułów), ale mogą być to również 2 (dwie) sztuki tego samego Towaru (jeden nr artykułu, ale minimum 2 sztuki).
 5. Rabat dotyczy wszystkich Towarów tj. całego asortymentu Towarów, w tym Towarów w cenach obniżonych, w cenach regularnych oraz oznaczonych logo Zawsze Niska Cena.
 6. Rabat będzie udzielany przy kasie. Uczestnik może skorzystać z Promocji w momencie wydania paragonu lub faktury VAT w kasie Sklepu JYSK.
 7. W przypadku dokonania rezerwacji/zamówienia na Towar, który fizycznie nie jest dostępny w danym Sklepie JYSK, warunkiem skorzystania z Promocji jest uiszczenie 100% ceny rezerwowanego/zamawianego Towaru w momencie zamówienia towaru.
 8. Organizator informuje Klienta o przysługiwaniu mu prawa do promocyjnego rabatu w związku ze spełnieniem warunków niniejszego Regulaminu (dalej również jako „uprawnienie promocyjne”) bezpośrednio przy dokonywaniu zakupu Towaru.
 9. Uczestnik, który przy zakupie otrzyma od JYSK informację o uzyskaniu uprawnienia promocyjnego, jest zobligowany do natychmiastowego skorzystania z niego osobiście w Sklepie JYSK, w przeciwnym wypadku traci to uprawnienie.
 10. Uprawnienie promocyjne nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.
 11. Maksymalna wartość rabatu wynosi 20% łącznej sumy cen zakupionych Towarów, i nie może przekraczać 2 000 zł (maksymalna wartość rabatu).

§ 4. Zwroty i reklamacje

 1. Klientom przysługuje prawo zwrotu Towarów, przy którego zakupie skorzystano z promocyjnego rabatu, na zasadach określonych  z „Regulaminem sprzedaży w sklepach stacjonarnych i online”, dostępnym w Sklepach JYSK i na stronie www.jysk.pl (dalej „Regulamin sprzedaży”). 
 2. W przypadku zwrotu Towarów zakupionych w ramach Promocji na podstawie ustawowego lub umownego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, jeśli Klient po dokonaniu zwrotu nie spełnia warunku Promocji (tj. dokonania zakupu minimum 2 Towarów na jednym paragonie/fakturze), klient będzie musiał dopłacić różnicę między ceną, którą zapłacił za Towary, korzystając z Promocji, a ceną, którą Klient zapłaciłby, gdyby kupił Towar poza Promocją, jeśli zdecyduje się zatrzymać ten Towar.
 3. Prawo do składania reklamacji, w razie niezgodności przeprowadzenia Akcji z niniejszym Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w trakcie Okresu trwania Akcji oraz dodatkowo w ciągu 14 dni po tym Okresie.
 4. Reklamacje można zgłaszać w dowolny sposób, dostatecznie ujawniający wolę Klienta, lecz celem ułatwienia złożenia reklamacji Organizator rekomenduje, aby reklamacje kierować  na piśmie na adres JYSK z dopiskiem „WIELKIE OTWARCIE ” i podaniem lokalizacji Sklepu JYSK. Dla przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji należy wskazać żądanie i opis przyczyny reklamacji oraz załączyć kopię dowodu zakupu. Z powyższych zaleceń Organizatora Klient, korzystający z Promocji nie musi korzystać, ani się nim kierować, a brak skorzystania nie wpływa na skuteczność złożenia reklamacji zgłoszonych z pominięciem ww. zaleceń. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, uniemożliwiających jej rozpatrzenie, Organizator zwróci się o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi Klienta, korzystającego z Promocji, wskazanymi w reklamacji
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania. Po tym terminie JYSK poinformuje Uczestnika o dalszym trybie postępowania. Informacja zostanie wysłana do Uczestnika na wskazany przez niego adres e-mail, bądź w przypadku jego braku listownie na adres zwrotny, z którego została wysłana reklamacja. Reklamacje wysłane pod niewłaściwy adres lub niezawierające danych umożliwiających kontakt z Klientem, nie będą rozpatrywane.
 6. Wszelkie reklamacje Uczestników, w tym dotyczące Towarów, będą rozpatrywane w oparciu o przepisy ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu cywilnego, Regulamin sprzedaży oraz w oparciu o niniejszy Regulamin.

 

§ 5.  Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się zgodnie z przepisami [MK10] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”. JYSK jest administratorem danych osobowych Uczestników i oświadcza, że dane osobowe Uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, dane dotyczące przedsiębiorstwa, adres e-mail w celu realizacji Akcji czy wykonania umowy sprzedaży natomiast dodatkowo adres zamieszkania lub do korespondencji będą przetwarzane przez JYSK w celu wypełnienia obowiązków ustawowych lub w związku z postepowaniem reklamacyjnym. Dane osobowe Uczestnika mogą być również przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu JYSK polegającego m.in. na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 
 2. Każde przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oparte jest na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej. W większości przypadków związanych z udziałem w Akcji przetwarzanie danych osobowych Uczestnika opiera się na przesłance niezbędności do wykonania umowy, której stroną jest Uczestnik, lub do podjęcia działań na jego żądanie, przed zawarciem umowy albo niezbędności do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, albo na wyraźnej zgodzie Uczestnika.
 3. W dowolnym momencie Uczestnik ma prawo:
  1. uzyskania potwierdzenia, czy JYSK przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli przetwarzanie ma miejsce, to jest uprawniony do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, oraz innych informacji na temat jego danych osobowych oraz zasadach ich przetwarzania;
  2. uzyskania kopii swoich danych osobowych, które są przetwarzane;
  3. sprzeciwić się ich przetwarzaniu, w przypadku, gdy przetwarzanie jego danych osobowych następuje w oparciu o prawnie uzasadnione cele administratora. W razie wniesienia sprzeciwu JYSK nie będzie przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże: istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Uczestnika lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. zażądać sprostowania jego danych, jeśli dane osobowe są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia (z uwzględnieniem celów przetwarzania danych osobowych);
  5. zażądać usunięcia danych osobowych Uczestnika, jednakże może to nastąpić w ściśle określonych sytuacjach, a w szczególności, gdy: a) dane osobowe Uczestnika nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; b)  zgoda na przetwarzanie danych osobowych została cofnięta, ale pod warunkiem, że zgoda była podstawą prawną przetwarzania danych osobowych i nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania, c) dane osobowe Uczestnika były przetwarzane niezgodnie z prawem, d) dane osobowe Uczestnika muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych Uczestnika, takie żądanie może nie zostać uwzględnione, gdy przetwarzanie jest niezbędne w szczególności do: (i) korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  6. otrzymania danych osobowych, które zostały nam dostarczone przez Uczestnika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może uzyskać kopię swoich danych osobowych w postaci elektronicznego pliku w usystematyzowanym, powszechnie wykorzystywanym formacie pliku zgłaszając się do Centrum Obsługi Klienta JYSK;
  7. przesłania danych osobowych Uczestnika innemu administratorowi w przypadku, gdy przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz w oparciu o jego zgodę;
  8. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Uczestnika, gdy: a) kwestionuje prawidłowość jego danych osobowych – w takiej sytuacji ograniczone zostanie ich przetwarzanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości tych danych, b) przetwarzanie  danych Uczestnika jest niezgodne z prawem, a w zamian usunięcia danych żąda ograniczenia ich wykorzystania, c) JYSK nie potrzebuje danych Uczestnika do celów przetwarzania, lecz są one potrzebne Uczestnikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, d) został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych Uczestnika – wówczas ograniczenie następuje do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po  stronie JYSK są nadrzędne wobec sprzeciwu Uczestnika;
  9. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec sposobu przetwarzania jego danych osobowych przez JYSK, gdy uważa, że jego prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.
 4. Dane osobowe Uczestnika nie będą udostępniane innym podmiotom, poza podmiotami świadczącymi usługi na rzecz JYSK (w szczególności podmiotom badającym rynek, podmiotom świadczące usługi prawne i doradcze, spółce JYSK A/S z siedzibą w Danii, innym spółkom z Grupy JYSK A/S z siedzibą w Danii). Jeżeli istnieje obowiązek wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, JYSK może też udostępniać  dane osobowe Uczestnika osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym na cele prowadzonego przez nie postępowania.
 5. JYSK dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów Uczestników, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, dla oznaczonego wyżej, zgodnego z prawem celu i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tym celem; są merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celu, w jakim są przetwarzane oraz są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Dane osobowe Uczestnika są przechowywane przez okres przewidziany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (o ile taki okres został określony w odniesieniu do dokumentów lub innych nośników, w których znajdują się te dane osobowe). Dane osobowe Uczestnika JYSK przechowuje przez okres przedawnienia roszczeń określonych w kodeksie cywilnym. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rachunkowości lub ze względów podatkowych JYSK przechowuje przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 6. Podanie danych, w tym danych osobowych, dla celów związanych z Akcją jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Akcji (w przypadku zakupu na fakturę VAT) lub złożenia reklamacji. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ale umownym oraz warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwiać wzięcie udziału w Akcji lub skorzystanie z prawa do reklamacji.
 7. Dane kontaktowe JYSK do celów ochrony danych osobowych: e-sklep@JYSK.com.[MK11] 
 8. W każdym czasie Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych,  które zostało dokonane w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. Jeśli Uczestnik chce cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub je poprawić, powinien skontaktować się Centrum Obsługi Klienta JYSK lub e-sklep@JYSK.com.
 9. W niektórych przypadkach dane osobowe mogą być przekazywane do spółek z Grupy JYSK A/S na terenie państw trzecich. W odniesieniu do tych państw brak jest decyzji Komisji Europejskiej odnośnie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, jednakże przekazanie danych osobowych do w/w państw następować będzie
 10. z uwzględnieniem standardowych klauzul umownych dotyczących ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Określone wyżej zabezpieczenia są udostępnione na stronie internetowej Komisji Europejskiej lub siedzibie JYSK.
 11. Uczestnik nie będzie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu jego danych osobowych.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
 2. Regulamin Akcji jest dostępny w Sklepie JYSK[MK12] , w którym Promocja obowiązuje, a także na stronie internetowej JYSK.pl.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w Okresie trwania Akcji, z ważnych przyczyn, w tym z powodu (i) zmian legislacyjnych, (ii) nakazu kompetentnych organów, (iii) siły wyższej, (iv) przyczyn organizacyjnych, wpływających na zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Organizatora, (v) działanie na korzyść Klientów poprzez wydłużenie czasu trwania Promocji, z tym zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane.
 4. Klienci korzystający z Promocji zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie go w Sklepie JYSK objętym Promocją oraz na stronie JYSK.pl. Zmiany Regulaminu wejdą w życie po upływie 1 dnia kalendarzowych od momentu ogłoszenia zmian.
 5. Z ważnych powodów Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Akcji w każdym czasie. Wszelkie uprawnienia do uzyskania rabatu w ramach niniejszej Akcji, nabyte przez Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu przed wcześniejszym zakończeniem Akcji będą w pełni respektowane.
 6. Akcja nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).
 7. JYSK zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Akcji, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej (pandemii, innych okoliczności nie dających się przewidzieć w chwili wydania Regulaminu). Strony nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swych obowiązków, które wynikło z okoliczności stanowiących siłę wyższą. W przypadku, gdy w związku z siłą wyższą (w tym m.in. w związku z wprowadzonym przez prawo zakazem lub ograniczeniem działalności handlowej) realizacja Akcji nie jest możliwa w całości lub części JYSK nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi żadnych kwot, w razie niemożliwości realizacji Akcji. JYSK w miarę możliwości i panującej sytuacji może ustalić alternatywny termin przeprowadzenia Akcji lub jej etapów, przy czym poszczególne warunki mogą zostać zweryfikowane odpowiednio zmienione.
 8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa konsumenta wynikających z rękojmi lub gwarancji ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, na dzień ogłoszenia niniejszego Regulaminu, wolna od podatku jest nagroda otrzymana w związku ze sprzedażą premiową towarów lub usług, jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza 2000 złotych. Zwolnienie nagród z opodatkowania dotyczy rabatów udzielanych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej z uwagi na ograniczenie maksymalnej wartości rabatu przyznawanej w ramach Akcji do 15%, jednak nie więcej niż 2 000 zł jednorazowo. Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.
 10. Dla uniknięcia wątpliwości Organizator wskazuje, że Akcja nie wiąże się z przyznaniem Uczestnikom żadnego instrumentu, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług, w przypadku którego towary, które mają zostać dostarczone, lub usługi, które mają zostać wykonane, lub tożsamość potencjalnych dostawców lub usługodawców są wskazane w samym instrumencie lub określone w powiązanej dokumentacji, w tym w warunkach wykorzystania tego instrumentu – w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 41 i n. ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2433).

 

 

REGULAMIN KONKURSU „JYSK Garden Party”

§ 1 OGÓLNE POSTANOWIENIA KONKURSU

1. Organizatorem Konkursu jest Adrian Werner, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WERBRAND Adrian Werner, z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Częstochowskiej 19/9,  NIP: 583-159-54-12, REGON: 365845080, (zwany dalej „Organizatorem”) działający na zlecenie JYSK Polska.

2. Nagrody w Konkursie zapewnia firma JYSK Polska (zwana dalej „Fundatorem Nagród”).

3. Przeprowadzenie Konkursu i ogłoszenie jego wyników w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem należy do Organizatora.

4. Konkurs jest przeprowadzany tylko i wyłącznie na profilu na platformie społecznościowej instagram.com

5. Konkurs nie jest prowadzony, promowany, popierany przez platformę społecznościową instagram.com.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która:

1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych, za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego udział w konkursie mogą brać osoby małoletnie posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

2. jest konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego,

3. nie jest pracownikiem Organizatora i/lub pracownikiem Fundatora Nagród

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

1. Uczestnik Konkursu musi posiadać aktywne konto na platformie społecznościowej Instagram.com.

2. Uczestnik Konkursu musi spełniać wszystkie warunki opisane w § 2 pkt 1 niniejszego Regulaminu;

3. Zadanie konkursowe: Uczestnik Konkursu powinien opublikować post na swoim profilu w formie foto lub video wykonany podczas warsztatów przeprowadzonych w dniu 12.05.2023 w Gdańsku. Publikacja musi zawierać oznaczenia:  #JYSKgardenparty @JYSKpl @IgersGdansk

§ 3 LAUREACI KONKURSU ORAZ NAGRODY

1. Organizator Konkursu wyłania maksymalnie 3 laureatów Konkursu.

2. Nagrodami w Konkursie są karty podarunkowe do wykorzystania w sklepach JYSK, każda o wartości 200 zł brutto.

3. Każdy z Laureatów Konkursu, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu w ramach nagrody otrzymuje 1 kartę podarunkową przesłaną na wskazany adres mailowy.

4. Nagroda przewidziana w Konkursie nie może zostać wymieniona na inny przedmiot.

5. Termin zgłaszania prac konkursowych, rozumianego jako opublikowanie materiału na prowadzonym przez siebie profilu publicznym na platformie instagram.com - 18 maja 2023r., godz. 23.59.

Rozwiązanie konkursu nastąpi 19 maja 2023 w godzinach wieczornych na profilu https://instagram.com/igersgdansk,

§ 4 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Nagrodę w Konkursie zdobywają Laureaci, wyłonieni przez Organizatora po zakończeniu Konkursu, którzy w czasie jego trwania, wykonają wskazane w paragrafie 2 niniejszego regulaminu, zadanie konkursowe.

2. Organizator wyłania Laureata/ów Konkursu niezwłocznie po jego zakończeniu oraz według własnego uznania, kierując się najbardziej adekwatną i pomysłową, w jego ocenie, realizacją zadania konkursowego.

3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na platformie społecznościowej Instagram.com w dniu 19 maja 2023.

4. Organizator ma prawo podać imię zwycięzcy/ów w poście konkursowym lub innym poście na profilach prowadzonych przez Organizatora i/lub Fundatora na platformach społecznościowych.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, jak również w przypadku zmiany danych Laureata, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

§ 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Uczestnicy przystępując do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Organizatora i Fundatora Nagród w celach związanych z Konkursem, w tym w celu wyłaniania i ogłaszania Laureatów, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Podanie danych wymaganych w tym celu Regulaminem jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru Nagrody.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest WERBRAND Adrian Werner. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@werbrand.pl

4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w celach podatkowych – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych. W tym celu dane zostaną powierzone do przetwarzania Organizatorowi Konkursu.

5. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

1. sprostowania danych

2. usunięcia danych,

3. ograniczenia przetwarzania danych,

4. przenoszenia danych,

5. wniesienia sprzeciwu,

6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Organizator może zbierać od uczestników następujące dane:

1. imię i nazwisko,

2. Email

7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

8. Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska na rzecz Konkursu.

9. Organizator Konkursu oświadcza, iż dane uczestników Konkursu nie będą przez niego przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

10. Dane uczestników Konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.

11. Dane uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

12. Organizator Konkursu stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.

13. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

14. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

a. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

b. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

c. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator rozstrzyga wszelkie wątpliwości powstałe w związku z Konkursem, w szczególności rozstrzyga on wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiana może być przeprowadzona w przypadku, gdy w istotny sposób nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia danego Uczestnika z Konkursu w sytuacji ujawnienia próby nieuczciwego wpływania na wyniki Konkursu.

4. Organizator przyjmuje reklamacje odnośnie przeprowadzanego Konkursu w terminie do dnia 20.05.2023 r. i zobowiązuje się do ich rozpatrzenia w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

5. Fundator Nagród zobowiązuje się do odprowadzenia podatku od nagrody do właściwego Urzędu Skarbowego, jeżeli okaże się to konieczne zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

6. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny. 7. Fundator Nagród zobowiązuje się do dostarczenia zwycięskiemu Uczestnikowi odpowiedniej deklaracji PIT na adres, o którym mowa w §4 pkt 4 niniejszego Regulaminu, jeżeli okaże się to konieczne zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

8. Przystąpienie do Konkursu przez Uczestnika jest równoczesne z zaakceptowaniem przez niego niniejszego Regulaminu.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.