Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

DNI MEBLI 23-27.09.2020 | RABAT 20-50% 

SPRAWDŹ

Kupony są wydawane do zakupów wyłącznie w sklepach stacjonarnych z wyłączeniem zakupów na fakturę VAT. Szczegóły promocji znajdziesz poniżej w regulaminie oraz w sklepach JYSK. Lista sklepów stacjonarnych znajduje się tutaj.  

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
Zrób zakupy i otrzymaj 15% rabatu na kolejne zakupy w dniach 28.09-06.10.2020 r. 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

§ 1. Definicje


Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
1).    „Wydawca” – JYSK sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-299), przy ulicy Meteorytowej 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 36908, NIP 586-20-16-763, o kapitale zakładowym 85.003.428,60 zł;
2).    „Akcja” – akcja promocyjna pt. „Zrób zakupy i otrzymaj 15% rabatu na kolejne zakupy w dniach 28.09-06.10.2020  r.” organizowana przez Wydawcę;
3).    „Sklep JYSK” lub „Sklep” – położony na terytorium Polski, wchodzący w skład Sieci JYSK stacjonarny punkt sprzedaży Towarów wymieniony na liście Sklepów dostępnej na stronie www.JYSK.pl;
4).    „Kupon rabatowy JYSK” lub „Kupon” – karta oznaczona procentową wartością rabatu wraz z dowodem zakupu ;
5).     „Uczestnik” – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w tym konsument w rozumieniu art. 221 k.c., która otrzymała Kupon przedstawiająca go do realizacji w Sklepie JYSK; 
6).    „Klient” – osoba fizyczna, która dokonała zakupu;
7).    „Towary” – produkty i usługi oferowane do sprzedaży w Sklepach JYSK;
8).    „Regulamin” – niniejszy regulamin określający zasady i warunki wydawania oraz realizacji Kuponów. 

§ 2. Postanowienia ogólne


1.    Celem Akcji jest promocja zakupów w Sklepach JYSK. W tym celu Organizator, na zasadach opisanych w §  niniejszego regulaminu, przyznaje Uczestnikowi Kupon uprawniający do uzyskania rabatu w wysokości 15% na kolejne zakupy w Sklepach JYSK . 
2.    Akcja trwa od 26 sierpnia 2020 r. do wyczerpania zapasów kuponów jednak nie dłużej niż do 27.09. 2020 (zwanym dalej: „Okresem trwania Akcji”).
3.    Akcja prowadzona jest w Sklepach JYSK na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
4.    Promocja nie dotyczy sprzedaży w sklepie internetowym JYSK.   
5.    Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny. Przed przystąpieniem do Akcji Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.  Wzięcie udziału w Akcji oznacza zgodę Uczestnika na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
6.    W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Wydawcy oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Akcji, jak również członkowie rodzin ww. pracowników i współpracowników. Za członków rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
7.    Z Promocji nie mogą skorzystać odbiorcy hurtowi, za których uznaje się każdą osobę fizyczną lub prawną, albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną będącą przedsiębiorcą, które dokonują zakupów na potrzeby związane z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, statutową lub zawodową na fakturę VAT.


§ 3. Realizowanie zakupów przy użyciu Kuponów


1.    Kupon należy zachować, aby otrzymać rabat. Kupon jest ważny tylko z paragonem wystawionym w Okresie trwania Akcji. Warunkiem skorzystania z uprawnienia do rabatu jest przekazanie Kuponu przed dokonaniem płatności za zakupy personelowi Sklepu JYSK, który dokona skasowania Kuponu.
2.    W Okresie ważności Kuponów Kupony podlegają realizacji we wszystkich Sklepach JYSK na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem Sklepów, w których w okresie ważności kuponów obowiązuje lokalna akcja marketingowa pt. „Wielkie otwarcie”.
3.    Kuponu nie można łączyć z innymi kuponami rabatowymi. Do jednego zakupu można wykorzystać jeden Kupon.
4.    Korzystanie z Kuponu daje możliwość uzyskania rabatu procentowego w wysokości 15% od wartości Towarów zakupionych przy następnych zakupach w Sklepach JYSK.
5.    Klient może zrealizować Kupon w terminie od 28 września do 6 października 2020 r. (zwanym dalej: „Okresem ważności Kuponu”), z zastrzeżeniem postanowień poniższych. JYSK może w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu przedłużyć Okres ważności Kuponów. 
6.    Po upływie Okresu ważności Kuponu niezrealizowany Kupon traci moc i nie może zostać wykorzystany przy dokonywaniu zakupów w Sklepach JYSK. 
7.    Odbiór Kuponu możliwy jest wyłącznie w Sklepie JYSK w Okresie trwania Akcji podczas dokonywania zakupu promocyjnego. 
W przypadku nieodebrania Kuponu, prawo do otrzymania Kuponu wygasa.
8.    JYSK zastrzega, że Kupony nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Kupon nie uprawnia do otrzymania reszty, ani nie podlega wymianie na inny dokument, ani na środki pieniężne. Dla uniknięcia wątpliwości Wydawca wskazuje, że Kupon nie stanowi instrumentu, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług, w przypadku którego towary, które mają zostać dostarczone, lub usługi, które mają zostać wykonane, lub tożsamość potencjalnych dostawców lub usługodawców są wskazane w samym instrumencie lub określone w powiązanej dokumentacji, w tym w warunkach wykorzystania tego instrumentu – w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 41 i n. ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 22 listopada 2018 r.  o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2433).
9.    Kupon wystawiony jest na okaziciela. JYSK nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w razie użycia Kuponu przez osoby nieuprawnione do rozporządzania nimi, jak również w żadnym wypadku nie będzie uczestnikiem sporu dotyczącego prawa do rozporządzania Kuponami. 
10.    Personel Sklepu JYSK może odmówić realizacji Kuponu, gdy zostanie stwierdzone, że kupon taki jest nieważny lub nieautentyczny.
11.    Kupon można zrealizować przy jednej transakcji zakupu potwierdzonej jednym paragonem.
12.    Kupon nie może być zrealizowany przy zakupie Towaru niepełnowartościowego (tj. przecenionego z powodu wad fizycznych lub Towaru z ekspozycji).

§ 4. Reklamacje


1.    Prawo do składania reklamacji, w razie niezgodności przeprowadzenia Akcji z niniejszym Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w trakcie Okresu trwania Akcji oraz dodatkowo w ciągu 30 dni od daty zakończenia Okresu ważności Kuponów.
2.    Reklamacje należy kierować  na piśmie na adres  Wydawcy z dopiskiem „KUPON RABATOWY- REKLAMACJA”. Dla przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji należy wskazać żądanie i opis przyczyny reklamacji.
3.    Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania. Po tym terminie Wydawca poinformuje Uczestnika o dalszym trybie postępowania. Informacja zostanie wysłana do Uczestnika na wskazany przez niego adres e-mail, bądź w przypadku jego braku listownie na adres zwrotny, z którego została wysłana reklamacja.
4.    Reklamacje wysłane pod niewłaściwy adres lub niezawierające danych umożliwiających kontakt z Klientem, nie będą rozpatrywane.
5.    Wszelkie reklamacje Uczestników będą rozpatrywane w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego oraz w oparciu o niniejszy Regulamin.

§ 5. Postanowienia końcowe


1.    Regulamin Akcji jest dostępny na stronie internetowej JYSK.pl/regulaminy.
2.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Akcji z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od 7 (siódmego) dnia po ich ogłoszeniu na stronie internetowej JYSK.pl/regulaminy.
3.    Z ważnych powodów Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Akcji w każdym czasie. W takim wypadku Akcja kończy się z upływem 2 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na stronie JYSK.pl/regulaminy. Wszelkie uprawnienia do uzyskania rabatu w ramach niniejszej Akcji, nabyte przez Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu przed wcześniejszym zakończeniem Akcji będą w pełni respektowane.
4.    Akcja nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).