REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE
„2500 sklepów JYSK”

I. Postanowienia ogólne
§1
Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą „2500 sklepów JYSK” („Loteria”).
§2
Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka &Ko Sp. z o.o. (z siedzibą w Gdyni (81-335) przy ul. Janka Wiśniewskiego 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000254913 o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł., opłaconym w całości, posiadająca NIP: 7010016236, posiadająca numer statystyczny REGON 140487829 („Organizator”).
*Karta podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę.
§3
Loteria jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 471) oraz zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.
§4
Loteria prowadzona jest na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
§5
Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016, poz. 471 z późn. zm.).
§6
Czas trwania Loterii obejmuje okres od 28.09.2017 roku do 08.01.2018 roku, który jest ostatecznym dniem zakończenia procedury reklamacyjnej.
§7
Regulamin Loterii jest udostępniony do wglądu od dnia 28.09.2017 roku do dnia 08.01.2018 roku w biurze Organizatora tj. Biuro Grzegrzółka &Ko Sp. z o.o. ul. Floriańska 6/13 D, 03-707 Warszawa.

II. Warunki uczestnictwa w Loterii
§8
1. Uczestnikiem Loterii może być każda osoba, która ukończyła 18 lat zamieszkała na terenie Polski.
2. Loteria jest podzielona na sześć Etapów:
a. Etap I: od dnia 28.09.2016 roku do dnia 4.10.2017 roku,
b. Etap II: od dnia 5.10.2017 roku do dnia 11.10.2017. roku,
c. Etap III: od dnia 12.10.2017 roku do dnia 18.10.2017. roku,
d. Etap IV: od dnia 19.10.2017 roku do dnia 25.10.2017. roku,
e. Etap V: od dnia 26.10.2017. roku do dnia 1.11.2017roku,
f. Etap VI: od dnia 02.11.2017 roku do dnia 08.11.2017 roku.
3. Uczestnikiem Loterii, z zastrzeżeniem pozostałych punktów regulaminu, staje się osoba uprawniona w myśl pkt 1 niniejszego paragrafu, która w terminie trwania danego Etapu (zgodnie z trybem pkt 2 niniejszego paragrafu) dokonała zgłoszenia w Loterii w jeden z poniższych sposobów:
a. Sposób I: w formularzu znajdującym się na stronie www.jysk.pl/2500:
• udzieliła odpowiedzi na pytanie zadane w formie quizu - do pytania podane są trzy warianty odpowiedzi. Zadaniem Uczestnika jest wybór jednego z wariantów,
oraz
• podanie następujących danych Uczestnika: imienia oraz adresu e-mail
lub
b. Sposób II: wysłała za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub dostarczyła osobiście na adres biura Organizatora: Biuro Grzegrzółka &Ko Sp. z o.o., ul. Floriańska 6/13D, 03-707 Warszawa:
• udzieloną odpowiedź na pytanie zadane w formie quizu – Uczestnik jest zobowiązany wpisać numer wybranej odpowiedzi (1 lub 2 lub 3),
oraz
• wskazać etap, którego dotyczy zgłoszenie,
oraz
• swoje dane: imię oraz adres e-mail.
O zachowaniu terminu do wysyłki zgłoszenia za pomocą poczty lub poczty kurierskiej decyduje data nadania, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki z datą nadania w terminie trwania danego Etapu, które wpłynęły na adres Organizatora nie później niż do dnia:
- 09.10.2017 roku w przypadku Etapu I,
- 16.10.2017 roku w przypadku Etapu II,
- 23.10.2017 roku w przypadku Etapu III,
- 30.10.2017 roku w przypadku Etapu IV.
- 06.11.2017 roku w przypadku Etapu V.
- 13.11.2017 roku w przypadku Etapu VI.
O zachowaniu terminu do osobistego dostarczenia zgłoszenia decyduje data wpływu do biura Organizatora.
4. Jeden Uczestnik może dokonać wyłącznie jednego zgłoszenia udziału w Loterii w sposób I lub II w terminie danego Etapu. Łącznie Uczestnik może dokonać maksymalnie sześć zgłoszenia udziału w Loterii, z zastrzeżeniem, że jedno zgłoszenie dotyczy wyłącznie jednego Etapu Loterii.
5. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz „JYSK” Sp. z o. o. ul. Meteorytowa 13, 80-299 Gdańsk. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).

III. Nagrody
§9
1. W Loterii przewidzianych jest sześć nagród, każda w postaci karty podarunkowej JYSK o wartości 2.500,00 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 278,00 zł, która zostanie przeznaczona na zapłatę stosownego podatku od wygranej w Loterii.
2. Pula nagród w Loterii ma łączną wartość 16.668,00 zł brutto.
3. Szczegółowe zasady i termin realizacji kart podarunkowych JYSK znajdować się będą na kartach.

IV. Losowanie
§10
1. W Loterii przewidziano trzy losowania nagród. Wszystkie losowania odbywają się w biurze Organizatora przy ul. Floriańskiej 6/13D w Warszawie (kod pocztowy 03-707).
2. Losowania nagród odbywać się będą w następujących terminach:
a. 10.10.2017 roku - losowanie 1 nagrody odbywa się spośród wszystkich zgłoszeń dokonanych za pomocą Sposobu I oraz II w I Etapie Loterii, z zastrzeżeniem, że w losowaniu biorą udział zgłoszenia dokonane za pomocą poczty lub poczty kurierskiej, które wpłynęły do biura Organizatora nie później niż do dnia 09.10.2017 roku,
b. 17.10.2017 roku - losowanie 1 nagrody odbywa się spośród wszystkich zgłoszeń dokonanych za pomocą Sposobu I oraz II w II Etapie Loterii, z zastrzeżeniem, że w losowaniu biorą udział zgłoszenia dokonane za pomocą poczty lub poczty kurierskiej, które wpłynęły do biura Organizatora nie później niż do dnia 16.10.2017 roku,
c. 24.10.2017 roku - losowanie 1 nagrody odbywa się spośród wszystkich zgłoszeń dokonanych za pomocą Sposobu I oraz II w III Etapie Loterii, z zastrzeżeniem, że w losowaniu biorą udział zgłoszenia dokonane za pomocą poczty lub poczty kurierskiej, które wpłynęły do biura Organizatora nie później niż do dnia 23.10.2017 roku,
d. 31.10.2017 roku - losowanie 1 nagrody odbywa się spośród wszystkich zgłoszeń dokonanych za pomocą Sposobu I oraz II w IV Etapie Loterii, z zastrzeżeniem, że w losowaniu biorą udział zgłoszenia dokonane za pomocą poczty lub poczty kurierskiej, które wpłynęły do biura Organizatora nie później niż do dnia 30.10.2017 roku,
e. 07.11.2017 roku - losowanie 1 nagrody odbywa się spośród wszystkich zgłoszeń dokonanych za pomocą Sposobu I oraz II w V Etapie Loterii, z zastrzeżeniem, że w losowaniu biorą udział zgłoszenia dokonane za pomocą poczty lub poczty kurierskiej, które wpłynęły do biura Organizatora nie później niż do dnia 06.11.2017 roku,
f. 14.11.2017 roku - losowanie 1 nagrody odbywa się spośród wszystkich zgłoszeń dokonanych za pomocą Sposobu I oraz II w VI Etapie Loterii, z zastrzeżeniem, że w losowaniu biorą udział zgłoszenia dokonane za pomocą poczty lub poczty kurierskiej, które wpłynęły do biura Organizatora nie później niż do dnia 13.11.2017 roku.
3. Nagrody losowane będą w następujący sposób: do każdego zgłoszenia dopuszczonego do danego losowania, przypisywana jest (w programie Excel) liczba porządkowa. Liczby porządkowe będą równe liczbie udziałów dopuszczonych do danego losowania (zwane dalej „Liczbami Porządkowymi”). Organizator przygotuje odpowiednią liczbę urn, których liczba będzie zależna od ilości cyfr w ostatniej Liczbie Porządkowej (przykładowo: jeżeli ostatnia Liczba Porządkowa wyniesie 23.546, to urn będzie 5). Pierwsza urna odpowiada cyfrze jedności, druga cyfrze dziesiątek, trzecia cyfrze setek, itd. W każdej z urn (z wyjątkiem ostatniej urny) będą się znajdowały losy z cyframi z zakresu 0-9. W ostatniej urnie znajdą się losy z cyframi z zakresu określonego przez wartość ostatniej cyfry w ostatniej Liczbie Porządkowej (przykładowo: jeżeli ostatnia Liczba Porządkowa wyniesie 23.546 Zgłoszeń, to zakres losów z cyframi w ostatniej urnie będzie 0-2). Losowania nagród odbywają się poprzez ręczne wylosowanie losów. Losowanie poszczególnych cyfr tworzących losowaną Liczbę Porządkową odbędzie się począwszy od urny przeznaczonej do losowania jednostek, następnie liczby dziesiątek, setek i dalej odpowiednio. W wypadku, gdy podczas losowania kolejnych cyfr tworzących Liczbę Porządkową zdarzy się, że wylosowane cyfry utworzą kombinację, która nie występuje wśród Liczb Porządkowych, wówczas losowanie danej cyfry, po wylosowaniu której okaże się, że dana kombinacja tworzy Liczbę Porządkową, która nie występuje na liście zgłoszeń uprawnionych do danego losowania, będzie powtarzane do momentu jej wylosowania (przykładowo: jeżeli ostatnia Liczba Porządkowa wyniesie 539 i z pierwszej urny wylosowano nr 7, z drugiej urny wylosowano cyfrę 4, a z trzeciej cyfrę 5, to wylosowane cyfry tworzą kombinację 547, która nie występuje wśród Liczb Porządkowych, w takim wypadku losowanie z trzeciej urny odpowiadającej trzeciej cyfrze Liczby Porządkowej jest powtarzane do momentu wylosowania cyfry, która występuje wśród Liczb Porządkowych wraz z końcówką 47). Losowania będą prowadzone do momentu wylosowania Liczby Porządkowej znajdującej się na liście udziałów uprawnionych do danego Losowania.
4. Na każdą nagrodę zostanie wylosowany jeden Zwycięzca oraz jeden Zwycięzca rezerwowy.

§11
Organizator powoła jedną osobę, której powierzy funkcję nadzoru nad urządzaniem Loterii promocyjnej. Osoba ta zobowiązana jest posiadać świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów lub zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 24 z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016, poz. 471 z późn. zm.). Dodatkowo nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa powołana przez Organizatora Komisja, działająca na podstawie regulaminu Komisji wydanego przez Organizatora. Osoby będące w składzie Komisji są zobowiązane do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu Loterii oraz wypełniania zaleceń osoby sprawującej nadzór nad urządzaniem Loterii.
§12
1. Wylosowane osoby zostaną zweryfikowane pod kątem zastrzeżenia określonego w par 8 pkt 6 Regulaminu.
2. O prawie do nagrody Zwycięzcy nagród zostaną powiadomieni za pomocą wiadomości e-mail wysłanej w ciągu 3 dni roboczych następujących po dacie danego losowania. Wiadomość e-mail zawierać będzie informację o wygranej nagrodzie.
3. W przypadku, gdy okaże się, ze wylosowana osoba należy do grona osób wyłączonych z Loterii, które określone są w par 8 pkt 6 Regulaminu, wówczas o wygranej zostanie powiadomiony Zwycięzca rezerwowy. Zwycięzca rezerwowy zostanie powiadomiony w ciągu 3 dni roboczych następujących po dacie danego losowania w sposób określony w pkt 2 niniejszego paragrafu.
4. Wyniki losowania dostępne będą na stronie www.jysk.pl/2500 w ciągu 4 dni roboczych od daty danego losowania do dnia 30.11.2017 roku.
5. Nagrody zostaną wysłane do dnia 30.11.2017 roku na adresy zwycięzców podane w zgłoszeniach.
6. Nieodebrane nagrody pozostają własnością Organizatora.
7. Nagrody w Loterii zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
§13
Zwycięzcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu rzeczowego lub pieniężnego.
V. Postępowanie reklamacyjne
§14
1. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż do dnia 07.12.2017 roku na adres biura Organizatora: Biuro Grzegrzółka&Ko sp. z o.o., ul. Floriańska 6/13D, 03-707 Warszawa. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki w przypadku wysyłki za pomocą poczty lub kuriera lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia przesyłki.
2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje sporządzone w formie pisemnej, wysłane listem poleconym, kurierem lub dostarczone osobiście na adres biura Organizatora, z dopiskiem na kopercie „REKLAMACJA”.
3. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 01.07.2010 roku w sprawie trybu zgłaszania roszczeń Uczestników gier hazardowych (Dz U z 2010 roku nr 118 poz. 793) pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres Uczestnika gry, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. Dodatkowo pisemna reklamacja powinna zawierać również dokładny opis i powód reklamacji
4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż do dnia 08.01.2018 roku (włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji).
5. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.
§15
Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
VI. Postanowienia końcowe
§16
Uczestnicy Loterii są zobowiązani zapoznać się z treścią regulaminu i przestrzegać jego postanowień.
§17
Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych Loterią będą rozstrzygane przez sąd powszechny.
§18
Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane przez Organizatora Loterii, w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii. Administratorem danych osobowych jest JYSK Sp. z o.o. ul. Meteorytowa 13 80-299 Gdańsk. Dane osobowe Uczestników Loterii przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 2135 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Loterii i otrzymanie nagrody. Każdy Uczestnik Loterii posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych do ich poprawiania oraz ich usunięcia.