Regulamin wymiany i zwrotu towarów zakupionych przez konsumentów w sklepach stacjonarnych JYSK

1. Zasady ogólne

1.1. Towary zakupione przez konsumentów w sklepach stacjonarnych JYSK na terenie Polski mogą być wymieniane na inne lub zwracane bez ograniczeń czasowych, niezależnie od daty zakupu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.2. Podstawą dokonania wymiany lub zwrotu przez konsumenta jest oryginał paragonu kasowego, oryginał faktury VAT (w wersji papierowej lub elektronicznej) lub wydruk potwierdzenia płatności z rachunku bankowego.

1.3. Zwrot towaru polega na złożeniu przez konsumenta ustnego lub pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Następnie JYSK wydaje konsumentowi w zamian za zwracane towary środki pieniężne wydane na ich nabycie (cenę). Wymiana towaru polega na zwrocie towaru przez konsumenta w sklepie stacjonarnym JYSK – po uregulowaniu ewentualnej różnicy w cenie – i otrzymaniu przez konsumenta innego wybranego dostępnego towaru.

1.4. JYSK – stosownie do wyboru konsumenta - zobowiązuje się do przyjęcia i zwrotu pełnej ceny zakupu towarów albo wymiany towarów na inne dostępne towary, które w chwili zwrotu będą:

- w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym (nienaruszonym) w stosunku do dnia wydania towaru konsumentowi,

- rozpakowane i/lub bez oryginalnego opakowania, bez śladów użytkowania i uszkodzeń

- bez oryginalnego opakowania i/lub zmontowane, o ile noszą wyłącznie takie ślady, które wynikają z konieczności sprawdzenia ich cech, charakteru i funkcjonowania.

1.5. Mimo, iż JYSK nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu albo wymiany towarów, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów opisanych w pkt. 1.4, to JYSK może podjąć decyzję o przyjęciu takich towarów, zastrzegając sobie jednocześnie  prawo do zwrotu ceny sprzedaży potrąconej o kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości towarów.

1.6. JYSK zastrzega sobie prawo do zwrotu niepełnej ceny zakupu towarów sprzedawanych na indywidualne zamówienie kupującego (np. materace o niestandardowych wymiarach).

1.7. Karty i bony upominkowe JYSK zarówno w postaci elektronicznej jak i tradycyjnej nie podlegają zwrotowi.

1.8. W przypadku kiedy konsument dokonał zakupu w sklepie stacjonarnym korzystając jednocześnie z usługi transportu towarów ze sklepu na wskazany adres, JYSK zwraca koszty transportu towarów pod warunkiem, że zwracane są wszystkie towary wchodzące w skład zamówienia. Koszty zrealizowanych usług dodatkowych (np. wniesienie) nie są zwracane, poza usługą „Płatność przy odbiorze” dostępną w sklepie internetowym JYSK.pl. Konsument zwraca towar do sklepu na swój koszt.

1.9. Konsument może wymienić lub zwrócić towar w dowolnym sklepie JYSK a terenie Rzeczpospolitej Polskiej – nie ma konieczności dokonania tej operacji w sklepie, w którym dokonano zakupu.

1.10. Wymiana testowanego materaca z serii GOLD może być dokonana na odrębnych zasadach, czytaj więcej tutaj.

2. Zasady rozliczania finansowego wymiany i zwrotu towarów

2.1. JYSK oddaje należność za zwracany towar w wysokości równej zapłaconej przez konsumenta cenie sprzedaży, oraz co do zasady, w tej samej formie, w jakiej konsument zapłacił za zakup tego towaru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zwrotu towaru. W przypadku wymiany towaru na inny, towar jest wymieniany niezwłocznie, a w przypadku towarów na zamówienie w terminie 30 dni od dnia dokonania zwrotu towaru, lecz nie wcześniej niż po uregulowaniu różnicy w cenie. Towar odbiera konsument na własny koszt w sklepie stacjonarnym JYSK.

2.2. Jeżeli zapłata za zwracany towar została dokonana przy użyciu karty płatniczej, to zwrot uiszczonej ceny następuje na tę samą kartę płatniczą (o tym samym numerze). Konsument jest zobowiązany do okazania odpowiedniego wydruku z terminala kart płatniczych potwierdzającego transakcję zakupu zwracanego towaru lub wydruku z rachunku karty płatniczej. Gdy konsument nie posiada karty płatniczej o tym samym numerze, według uznania konsumenta, istnieje możliwość wymiany towaru na inny o łącznej cenie równej lub wyższej od ceny zapłaconej przez konsumenta za towar wymieniany (w takim przypadku konsument zobowiązany jest dopłacić ewentualną różnicę w cenie) lub zwrot wartości towaru na kartę podarunkową JYSK.

2.3. W przypadku braku dowodu zakupu, konsument może wymienić towar na inny lub otrzymać zwrot środków na kartę podarunkową. Wartość zwracanego towaru naliczana jest wówczas po najniższej cenie zwracanego towaru, która została zarejestrowana w ciągu 30 dni poprzedzających datę zwrotu.

2.4. Jeżeli zakup zwracanego towaru został dokonany przy użyciu bonów Sodexo to możliwa jest wyłącznie wymiana towaru na inny o łącznej cenie równej lub wyższej od ceny zapłaconej przez konsumenta za towar wymieniany. Konsument zobowiązany jest dopłacić ewentualną różnicę w cenie.

2.5. W sytuacji gdy zwracany/wymieniany towar ze względu na gabaryty lub/i wagę jest uciążliwy w transporcie, zaleca się uprzedni telefoniczny lub osobisty kontakt ze sklepem w celu wcześniejszego uzgodnienia zwrotu/wymiany.

3. Postanowienia końcowe

3.1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w każdym sklepie JYSK w Polsce oraz na stronie internetowej www.jysk.pl.

3.2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2018 r.

Zasady opisane w niniejszym Regulaminie nie stoją na przeszkodzie dochodzeniu przez Konsumenta roszczeń na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny , co w szczególności odnosi się do rękojmi za wady fizyczne towaru.