Regulamin newslettera i polityka cookies

Regulamin Newslettera JYSKmail i polityka cookies

Rozdział 1. Zakres usług
1. JYSK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Meteorytowej 13 (kod pocztowy 80-299), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 36908, NIP 586-20-16-763, o kapitale zakładowym 85.003.428,60 zł, zwana dalej „JYSK sp. z o.o.” udostępnia użytkownikom („Użytkownik”) w serwisach WWW.jysk.pl („Serwis”), usługę polegającą na przesyłaniu elektronicznego biuletynu zawierającwgo informacje o ofercie handlowej JYSK sp. z o.o. oraz innych informacji o charakterze handlowym (marketingowym) dotyczących działalności JYSK sp. z o.o. i podmiotów z nim współpracujących za pośrednictwem poczty elektronicznej („Newsletter JYSKmail”). Podmiotem współpracującym jest podmiot należący do grupy kapitałowej JYSK A/S, której skład wskazany jest na stronie http://jysk.pl/o-jysk .
2. Warunkiem korzystania z Newslettera JYSKmail jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, zaopatrzonego w przeglądarkę internetową umożliwiającą wywoływanie i przeglądania stron www, posiadanie konta pocztowego umożliwiającego odbieranie i wysyłanie wiadomości e-mail. W przypadku komputera - system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora – nie mniejsza niż: 1024x768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie - dostarczone przez wytwórcę urządzenia - umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji Serwisu i Newslettera JYSKmail konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi plików cookies. Użycie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOSCI umieszczona w zakładce w Serwisie.
3. Zamówienie Newslettera JYSKmail następuje na zasadach określonych w niniejszym regulaminie („Regulamin”). Użytkownik przystępując do korzystania z Newslettera JYSKmail zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie wysyłania informacji handlowej w postaci Newslettera JYSKmail zawierana jest na czas nieokreślony poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i wpisanie się na listę subskrybentów Newslettera JYSKmail dostępną w Serwisie.
5. W przypadku umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do jej wypowiedzenia, na następujących warunkach:
- Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres JYSK sp. z o.o., który w ciągu 7 dni od otrzymania dyspozycji dot. rezygnacji wypowiedzenia usunie z systemu zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z korzystaniem przez Użytkownika z tej usługi i zaprzestanie jej świadczenia.
- JYSK sp. z o.o. może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Użytkownik obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin - z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia doręczenia Użytkownikowi wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy JYSK sp. z o.o. może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.

Rozdział 2. Warunki świadczenia usług
1. Wysyłka Newslettera JYSKmail świadczona jest nieodpłatnie. Newsletter JYSKmail zakładany jest automatycznie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie WWW.jysk.pl, po oznaczeniu odpowiednich opcji pozwalających na spersonalizowanie Newslettera JYSKmail oraz po zapoznaniu się z Regulaminem i dokonaniu akceptacji Regulaminu poprzez zakreślenie właściwego okienka w formularzu rejestracji. Przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego Użytkownik musi się zapoznać z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu Użytkownik potwierdza przy składaniu formularza rejestracyjnego, który nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia. Do rejestracji niezbędne jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego.
2. Usługa Newslettera JYSKmail staje się aktywna po kliknięciu w link aktywacyjny w specjalnym mailu, który jest zawsze wysyłany po poprawnym zakończeniu procesu rejestracji, na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Po wyrażeniu zgody i wpisanie się na listę subskrybentów Newsletter JYSKmail Użytkownik będzie na bieżąco otrzymywać informacje o okazjach i najświeższych akcjach promocyjnych JYSK sp. z o.o.
3. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkowników jest JYSK sp. z o.o. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu przesyłania Użytkownikom Newslettera JYSKmail, a za odrębną zgodą także na inne potrzeby wskazane w formularzu rejestracyjnym. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwia przesyłanie Newslettera JYSKmail. JYSK sp. z o.o. nie może przetwarzać danych osobowych Użytkownika po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, poza tymi które są (i) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Uzytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez JYSK sp. z o.o. za zgodą Użytkownika; (ii) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, (iii) dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów ustaw lub umowy.
4. Każdy Użytkownik, który chce skorzystać z prawa dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia może skorzystać z funkcji „zmiana e-mail” dostępnej w Serwisie lub zwrócić się korespondencyjnie na adres biuro@jysk.com.
5. W przypadku stwierdzenia, iż dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym Newslettera JYSKmail są niezgodne ze stanem rzeczywistym, JYSK sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Użytkownika.
6. JYSK sp. z o.o. w trakcie realizacji usług wskazanych w Regulaminie stosuje protokół szyfrujący SSL. W celu usprawnienia nawigacji Użytkownika na stronach www Serwisu, w tym zachowania ustawień osobistych Użytkownika, podczas korzystania z Serwisu i Newslettera JYSKmail w komputerze Użytkownika instalowane są pliki typu „Cookies”. Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług. Pliki cookies mogą być usunięte przez Użytkownika przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych w standardowych przeglądarkach internetowych, jednakże ich usunięcie może utrudnić lub spowolnić korzystanie z ustawień osobistych Użytkownika w Serwisie. Po dokonaniu rezygnacji z Newslettera JYSK sp. z o.o. pliki cookies powinny być usunięte ręcznie przez Użytkownika zgodnie z instrukcją wykorzystywanej przeglądarki internetowej.
7. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu i wykorzystywania Newslettera JYSKmail zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami netykiety, a w szczególności do:
a. działania w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników,
b. niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych Użytkowników,
c. niepodejmowania działań wpływających negatywnie na działanie Serwisu, niewprowadzania do Serwisu wirusów lub oprogramowania o podobnym charakterze powodującym zaburzenia w funkcjonowaniu Serwisu,
d. niewprowadzania do Serwisu treści bezprawnych,
e. nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z Newslettera JYSKmail, właściwego zabezpieczenia i nieudostępniania osobom trzecim haseł i loginów Użytkownika,
f. niedokonywania dalszego zwielokrotniania i rozpowszechniania Newslettera JYSKmail, ani jego fragmentów w żaden sposób, za wyjątkiem sytuacji regulowanych przepisami tzw. dozwolonego użytku zgodnego z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 r. nr 128 poz. 1402 z póżn. zm.).
8. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z Newslettera JYSKmail w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych do Regulaminu. W tym celu należy skorzystać z funkcji „Wyrejestrować/zmienić adres mailowy” dostępnej w Serwisie lub zwrócić się korespondencyjnie na adres biuro@jysk.com.
9. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez JYSK sp. z o.o. danych podanych w formularzu rejestracyjnym powoduje, iż dalsze świadczenie usług Newslettera JYSKmail jest niemożliwe.
10. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego Regulaminu należy kierować na adres biuro@jysk.com.

Rozdział 3. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@jysk.com. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem.
2. Odpowiedzi są udzielane niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie lub w inny uzgodniony z Użytkownikiem sposób.
Rozdział 4. Zastrzeżenia
1. Przekazywane za pośrednictwem Newslettera JYSKmail treści, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. W celu nabycia towarów JYSK sp. z o.o., Użytkownik jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się z charakterystyką produktu.
2. JYSK sp. z o.o. zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby dane przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej były poprawne i wiarygodne, ale nie ponosi za nie odpowiedzialności, ze względu na istniejące potencjalnie możliwości ich modyfikacji w trakcie teletransmisji.
3. JYSK sp. z o.o. zastrzega sobie prawo, do okresowego wyłączania Newslettera JYSKmail w celu dokonania prac remontowych lub konserwatorskich. Komunikat o czasowym braku dostępu do Newslettera JYSKmail zostanie zamieszczony w Serwisie z wyprzedzeniem czasowym co najmniej 10 dni.
4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu JYSK sp. z o.o. wezwie Użytkownika do usunięcia naruszeń i korzystania z Newslettera JYSKmail w sposób zgodny z Regulaminem. W przypadku uzyskania przez JYSK sp. z o.o. wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), JYSK sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. JYSK sp. z o.o. może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
Rozdział 5. Polityka Cookies

1. Niniejsza Polityka określa zasady tworzenia, przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies w celu świadczenia drogą elektroniczną usług żądanych przez Użytkownika.
2. Administratorem danych tworzonych w urządzeniach Użytkownika jest JYSK sp. z o.o., która w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tworzy i przechowuje tymczasowe pliki i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
3. Cookies - oznacza dane binarne, najczęściej niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach Użytkownika (komputerach, telefonach i innych posiadających dostęp do sieci Internet), które są wykorzystywane w językach programowania do sprawniejszej komunikacji Serwisu i Użytkownika.
4. Pliki Cookies tworzone na urządzeniach Użytkownika mogą pochodzić zarówno z systemu JYSK sp. z o.o. (t.zw. Cookies własne) jak i też z zewnętrznych programów nadzorujących komunikację w Internecie (t.zw. Cookies zewnętrzne np. pochodzące z serwisów Google i innych).
5. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu i Newslettera JYSKmail będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

6. Pliki Cookies i podobne technologie używane są w celu zapewnienia poprawnej transmisji danych pomiędzy połączonymi komputerami. Mają one bardzo szerokie zastosowanie, pomagają dostosować zawartość Serwisu do ustawień w komputerze Użytkownika, zapamiętują preferowany wygląd Serwisu, np. ustawiony rozmiar czcionki, zapewniają wykonanie przez Użytkownika kilku etapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w sklepie internetowym). JYSK sp. z o.o. informuje, że pliki Cookies mogą też być wykorzystywane do dopasowania wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny. JYSK sp. z o.o. zastrzega, że technologia „Cookies” jest niezbędna do prawidłowego wyświetlania stron interaktywnych.
7. Oprócz Cookies wysyłanych z Serwisu, pliki Cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołują, np. Google, YouTube czy serwisy społecznościowe jak Facebook, Twitter i inne.
8. JYSK sp. z o.o. informuje, że można podzielić Cookies na dwa typy plików:
- sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika;
- trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
9. W normalnej sytuacji stosowane Cookies są bezpieczne dla Użytkownika. Przy prawidłowym ich stosowaniu nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu (jest ograniczony) oraz przypisaną wartość (klucz).
10. Pliki Cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail Użytkownika.
11. Każdy Użytkownik może określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do Cookies zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. W ten sam sposób Użytkownika może też wyrazić zgodę na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików Cookies. Jeśli Użytkownika nie wyłącza możliwości zapisywania plików Cookies pochodzących z różnych witryn, oznacza to w praktyce, ze wyraża zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w swoim urządzeniu.
12. JYSK sp. z o.o. zastrzega, że jeżeli Użytkownika zdecyduje się na odrzucenie wszystkich plików Cookies, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i usług udostępnianych w Serwisie lub Newsletterze JYSKmail, w szczególności wymagających logowania i później zrealizowania na przykład transakcji zakupu w sklepie internetowym JYSK.pl. Wyłączenie plików Cookies nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w większości witryn.
13. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
14. JYSK sp. z o.o. ostrzega, że technologia Cookies bywa wykorzystywana przez hakerów do infekowania komputerów i wprowadzania złośliwego oprogramowania. Technologia Cookies, która ma zapewnić prawidłową komunikację z serwerem Serwisu jest w tym przypadku wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Ochronę przed takim atakiem jak i też innymi formami prób hakerskich powinien zawsze stanowić przede wszystkim dobry program ochrony antywirusowej.
15. Technologia Cookies jest dzisiaj „solą” internetu – w dobrym znaczeniu. Bez Cookies wiele stron w tym Serwis i sklep internetowy JYSK.pl staje się znacznie uboższe.

Rozdział 6. Postanowienia końcowe
1. JYSK sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w przypadkach wprowadzenia do Serwisu nowych funkcjonalności i usług, modyfikacji lub zaprzestania udostępniania niektórych funkcjonalności lub usług. O zmianach Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni w terminie 7 dni przed dniem ich wprowadzenia poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. W przypadku niewyrażenia zgody na zmienione warunki Regulaminu, Użytkownik może zrezygnować z Newsletttera JYSKmail na zasadach wskazanych w rozdziale 2 pkt 8-9 Regulaminu w terminie 21 dni od otrzymania informacji o jego zmianie. W braku rezygnacji uznaje się, iż Użytkownik zaakceptował zmiany Regulaminu.
2. Aktualny Regulamin będzie udostępniony Użytkownikom pod adresem http://jysk.pl/regulamin-newsletter.
3. Wszystkie nazwy i znaki towarowe używane przy opisie produktów oferowanych poprzez Serwis i sklep internetowy JYSK.pl są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1410).
4. Wszystkie zdjęcia i opisy zamieszczone na stronie Serwisu chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody JYSK sp. z o.o.